Co zrealizowaliśmy w roku 2012 (1% w działaniu) I informacja, wsparcie, doradztwo, pośrednictwoPobieranie 68.06 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar68.06 Kb.
Co zrealizowaliśmy w roku 2012

(1% w działaniu)
I Informacja, wsparcie, doradztwo, pośrednictwo

(programy dofinansowane przez: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej, Wojewodę Mazowieckiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego, PFRON, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy, 1% podatku).


1. Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Downa.

Uruchomiony w 2005 roku dzięki dotacji m.st. Warszawy. W jego ramach prowadzimy następującą działalność:


- telefon zaufania – 22 663 43 90

Pod podanym numerem telefonu, przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 9.00 – 16.00, dyżury pełnią rodzice dzieci z zespołem Downa, odpowiednio przeszkoleni przez psychologa. Rozmowy (prowadzone z zachowaniem anonimowości) mają często charakter terapeutyczny. Udzielamy szeregu informacji, np. o profesjonalistach, organizacjach i placówkach pomocowych, przepisach prawnych, pomagamy w kontaktach ze specjalistami. Numer telefonu zaufania podawany jest cyklicznie w prasie, a także umieszczany we wszystkich wydawnictwach Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej. Pod nieobecność rozmówców działa automatyczna sekretarka TP.

Z telefonu zaufania skorzystało w ciągu roku 616 osób.
- strona internetowa – www.bardziejkochani.pl; email:info@bardziejkochani.pl

Na stronie internetowej znaleźć można wszystkie informacje o Stowarzyszeniu, jak również adresy i telefony kontaktowe. Strona jest dostępna także w języku angielskim. Za pośrednictwem Internetu nawiązuje i utrzymuje z nami kontakt wiele osób z terenu całego kraju, jak również z zagranicy. Drogą mailową rozsyłaliśmy newslettera z bieżącą informacją o naszych działaniach. Założyliśmy internetowe profile w serwisach: www.dialog.mazovia.pl (Samorządowe Forum Dialogu Społecznego); warszawa.naszestrony.pl (regionalny Folder Informacyjny; www.facebook.com www.prawapacjenta.eu; www.siepomaga.pl; bardziejkochani.jedenprocent.pl.


- konsultacje specjalistyczne:

- z edukatorem seksualnym - odbywały się dwa razy w miesiącu w godz. 15.00 -18.00,

- z psychologiem - odbywały się na prośbę rodziców, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
2. Konferencje szkoleniowe dla rodziców

Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy w 2003 roku. To cykl konferencji pod wspólnym tytułem Czas dla rodziców. Organizujemy je z myślą głównie o rodzicach i opiekunach osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale przyjeżdżają na nie także nauczyciele, terapeuci, pracownicy socjalni, studenci. Na 23. dotychczas zorganizowane dwudniowe konferencje, połączone z częścią warsztatową, przyjechali uczestnicy z całej Polski.


W roku 2012 zorganizowaliśmy dwie konferencje z tego cyklu:

XXII konferencja - w dniach 21- 22 kwietnia 2012 r. pt. Segregacja. Integracja. Inkluzja. W poszukiwaniu miejsca przyjaznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Wzięło w niej udział ok. 200. uczestników oraz liczna grupa studentów warszawskich uczelni.

XXIII konferencja pt.… „Medycyna – wyleczyć z zespołu Downa?” (sobota) oraz „Prawo - jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co?” (niedziela). W konferencji wzięło udział ok. 280 osób.
3. Grupy terapeutyczno - szkoleniowe

Dla współpracujących z nami wolontariuszy organizowaliśmy szkolenia w ramach programu „Nikt nie rodzi się wolontariuszem”. Omawiano na nich m. in. następujące zagadnienia: metody pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wpływ muzyki, tańca i śpiewu na terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa na koloniach i zimowiskach, formy działania organizacji pozarządowych w Polsce, formy efektywnej komunikacji, jak rozmawiać o śmierci z osobą z zespołem Downa.


4. Indywidualne spotkania młodych rodziców z rodzicami dzieci starszych

Spotkania umawiane były wcześniej i trwały przeważnie kilka godzin. Jest to jedna z form pomocy młodym (stażem) rodzicom niepełnosprawnych intelektualnie dzieci. O ich potrzebie i ważności świadczy fakt, że przyjeżdżają na nie rodzice z całej Polski. W okresie sprawozdawczym na spotkania przyjechało z 101. rodziców.


5. „Przedszkole prawie domowe”

W ramach programu organizowaliśmy dwa rodzaje grupowych zajęć wspomagających rozwój dzieci młodszych:- masażyki i wierszyki – zajęcia prowadzone przez pedagoga specjalnego oraz pedagoga specjalnego muzykoterapeutę. Odbywały się raz w tygodniu, w dwóch grupach (spotkanie każdej grupy trwało 60 min.). Celem zajęć jest stymulacja rozwoju dzieci poprzez wielozmysłowe doświadczenia w gronie rówieśników.

- dogoterapia – zajęcia kynoterapeutyczne z elementami logopedii dla dzieci w wieku przedszkolnym. Odbywały się w soboty w 3. grupach (po 45 min.), prowadzone były przez logopedę i dogoterapeutę.
II Działalność wydawnicza i dystrybucyjna

(działalność dofinansowana przez: PFRON, MPiPS, AXA Polska SA, Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy, 1% podatku).


1. Nowe pozycje wydawnicze:

Pytania, których się nie zadaje. 12 reporterów. 12 ważnych odpowiedzi” - zbiór reportaży, których tematem przewodnim jest zespół Downa. Autorami reportaży SA osoby znane i cenione w środowisku.


- Kwartalnik Bardziej Kochani

To magazyn wydawany przez nasze Stowarzyszenie od 1997 roku. Pismo powstało, aby zintegrować ludzi, wymieniać doświadczenia, a lata jego istnienia wykazały, że jest niezwykle potrzebne. Przez redakcję przewinęło się kilka tysięcy prenumeratorów: rodziców i opiekunów, nauczycieli, terapeutów i innych, zainteresowanych problemami osób z zespołem Downa. W 2012 r. wydaliśmy cztery kolejne numery Kwartalnika.2. Dystrybucja bieżąca pozycji wydanych w latach ubiegłych:
- Egzamin z miłości. Refleksje matek dzieci z zespołem Downa. Matki znane i mniej znane

Zapisy rozmów z kobietami, których wspólną cechą jest fakt, że są matkami dzieci z zespołem Downa. W książce tej poruszone zostały różne tematy związane z ich życiem i tym jaki wpływ miał na nie fakt posiadania dziecka z zespołem Downa.


- Lista obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa

W książce zawarte są rozmowy ze znanymi postaciami polskiego życia politycznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego - ojcami dzieci z zespołem Downa. Rozmowa z nimi stała się swoistą okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących różnych sfer ich życia osobistego, osiągnięć i kariery zawodowej.


- Dieta - problem dużej wagi. Poradnik dla rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa Pozycja zawiera szereg informacji o tym, co powinniśmy wiedzieć o prawidłowym odżywianiu osób z zespołem Downa. Są w niej także praktyczne przepisy kulinarne.
- Z myślą o Tobie (wydanie VI poprawione) – Informator dla rodziców małych dzieci (wysyłany nieodpłatnie).

- Jak pomóc. Dziecko z zespołem Downa - pierwsze dni informator dla rodziców małych dzieci (wysyłany nieodpłatnie).


- Po pierwsze, nie ranić. Zasady przekazywania niepomyślnych diagnoz – publikacja przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy i personelu medycznego (wysyłana nieodpłatnie).
- Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka: Izabeli Fornalik (wydanie II).
- Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów. Autorka: Izabela Fornalik.
- kwartalnik Bardziej Kochani - realizowaliśmy na bieżąco zamówienia na aktualne i archiwalne numery Kwartalnika.
3. Specjalistyczna księgarnia wysyłkowa

Prowadzimy księgarnię wysyłkową o specjalistycznym profilu. Korzystają z niej nie tylko rodzice niepełnosprawnych dzieci, ale także terapeuci, nauczyciele i pedagodzy, zwłaszcza ci mieszkający i pracujący w małych miejscowościach na terenie całej Polski. Dysponujemy szeroką gamą pozycji związanych tematycznie z zespołem Downa i upośledzeniem umysłowym – zarówno z zakresu literatury fachowej jak i beletrystyki. Mamy również szereg pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych. Na bieżąco monitorujemy rynek wydawniczy i stale aktualizujemy naszą ofertę.Katalog księgarni wysyłkowej jest dostępny w wersji elektronicznej. Zamówienia księgarni realizowane były na bieżąco. W roku sprawozdawczym zrealizowaliśmy 513 zamówień.
III Kolonie i turnusy rehabilitacyjne, zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające, spotkania i wyjazdy integrujące

(sponsorzy: Zarząd Województwa Mazowieckiego, Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy, Biuro Edukacji m. st. Warszawy, Fundacja Polsat, WCPR, AEGON, Fundacja BRE Banku, 1% podatku)


1. Wypoczynek letni i zimowy

W czasie wakacji letnich organizujemy półkolonie, kolonie i turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa i ich rodzin. Korzystają z nich chętni z terenu całej Polski. Staramy się organizować je w takich miejscach, aby oprócz zapewnienia dzieciom warunków wypoczynkowych i rehabilitacyjnych, możliwa była też integracja z innymi dziećmi.


W roku 2012 w lipcu i sierpniu zorganizowaliśmy:
- kolonie rehabilitacyjne w Rowach. Na dwóch turnusach kolonijnych (lipiec/sierpień oraz sierpień) było łącznie 63. uczestników (dzieci starszych i młodzieży), którzy przebywali pod opieką kadry (6 osób) i wolontariuszy (21 osób). W trakcie trwania kolonii prowadzony był blog;
- turnusy rehabilitacyjne w Rowach dla rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi. Na dwóch turnusach (czerwiec/lipiec oraz lipiec) przebywało łącznie 68 rodzin (215 osób).

W trakcie trwania turnusów dla dzieci prowadzone były codziennie zajęcia indywidualne wspomagające rozwój, dla wszystkich zajęcia integracyjne, rekreacyjno-sportowe, muzyczne, plastyczne. Rodzice mieli możliwość skorzystania z warsztatów i konsultacji indywidualnych prowadzonych przez psychologa dr Marię Piszczek oraz seksuologa dr Izabelę Fornalik. Codziennie wieczorem mogli porozmawiać o swoich problemach i podzielić się doświadczeniami na Grupie Wsparcia. W ramach spotkań integrujących organizowane były ogniska z pieczeniem kiełbasek i dyskoteki oraz wspólne oglądanie i omawianie filmów o tematyce zespołu Downa.

Podczas obu turnusów prowadzony był blog;
- „Lato pełne przygód 2012” – półkolonie przeznaczone dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży z Warszawy i okolic. Skorzystały z nich 32. osoby w wieku od 10 do 25 lat. Pod okiem

wychowawców oraz opiekunów, instruktorów sportowych i wolontariuszy dzieci i młodzież spędzili dwa pełne atrakcji i przygód tygodnie;


- zimowisko w Śniadce Drugiej koło Bodzentyna – wyjazd dla młodzieży w okresie ferii zimowych, z którego skorzystały 24 osoby, przebywające pod opieką 10-osobowej kadry. Celem terapeutycznym wyjazdu było wzmocnienie poczucia samodzielności, decyzyjności i odpowiedzialności w sytuacjach kontrolowanych przez opiekunów. Realizacja celu polegała na przestrzeganiu zasady: maksymalna samodzielność – minimalna interwencja. W czasie pobytu młodzież zwiedziała muzeum zabawek, muzeum gadów, muzeum minerałów, leśniczówkę, kielecką chatę (skansen) oraz „szklany dom” – muzeum Stefana Żeromskiego. Atrakcją zimowiska był kulig połączonym z pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Na bieżąco prowadzony był blog.2. Zajęcia rehabilitacyjno - usprawniające

W roku 2012 prowadziliśmy następujące zajęcia rehabilitacyjno–usprawniające dla dzieci starszych i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Warszawy i okolic:


- zajęcia rehabilitacyjno - sportowe - odbywały się w każdą sobotę, w godzinach 10.00–15.00, a udział w nich stale brało około 30. osób. Były to zajęcia na basenie połączone z nauką pływania, zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne, kursy z elementami samoobrony itp. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów przy współpracy wolontariuszy – studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wydziału Rehabilitacji AWF;
- zajęcia taneczne - odbywały się w czwartki na terenie ZSS nr 100 ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie (20 osób niepełnosprawnych intelektualnie). Sponsor – Fundacja Wspólna Droga
3. Spotkania i wyjazdy integrujące
- Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi” – w czerwcowej imprezie wzięło udział ponad 450 osób. Zaprosiliśmy dzieci, młodzież i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodziców, opiekunów, terapeutów i wolontariuszy. Na gości czekały różne atrakcjezajęcia i konkursy sportowe, mini warsztaty rzeźbiarskie i warsztaty aktora – lalkarza, zabawy na placu zabaw (m.in. zamek dmuchany, trampolina, zjeżdżalnia), plenerowe zajęcia z dogoterapii, przejażdżki konne i wiele innych niespodzianek. Na scenie swoje talenty muzyczne, taneczne i teatralne zaprezentowali podopieczni placówek i ośrodków dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Spotkanie było również okazją do zapoznania się z ofertami placówek: szkół specjalnych, ŚDS-ów, WTZ-tów, PPP, przedszkoli specjalnych oraz skorzystania z konsultacji ze specjalistami. Atrakcją Festynu był koncert zespołu Akcent. Na gości czekał poczęstunek w postaci ciastek, drożdżówek, ciepłych kanapek, waty cukrowej i popcornu. Całość prowadziła aktorka Teatru Polskiego Laura Łącz.
Festyn odbył się dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz oraz wsparciu firm i instytucji: McDonald, Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. i MACCOFFE;

W ramach projektu „Promocja wolontariatu i rozwój oferty prac wolontariackich dla mieszkańców Warszawy” w trakcie trwania Festynu miała miejsce akcja promująca wolontariat pod hasłem „Bardziej Kochani Wolontariusze”. Wystawione było stoisko, na którym znajdowały się albumy ze zdjęciami wolontariuszy z kolonii i zimowisk oraz cyklicznych imprez organizowanych przez nasze Stowarzyszenia. Dla uczestników Festynu wolontariusze organizowali zabawy, jak również pomagali w organizacji całej imprezy.


- Mikołajki - grudniowe spotkanie pod hasłem ,,Między nami aktorami” dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych z dzielnicy Żoliborz. W spotkaniu uczestniczyli aktorzy znanych polskich seriali: Danuta Kamińska, Sławomira Łozińska, Małgorzata Pieńkowska, Katarzyna Walter, Aneta Zając oraz prezenterka telewizyjna Anna Popek i fotograf Sebastian Skalski. Z recitalem wystąpił Tomasz Martyński. Spotkanie prowadziła Laura Łącz. Na uczestników czekał poczęstunek oraz świąteczne upominki;
- świąteczne spotkanie w warszawskim teatrze LALKA - młodsze dzieci z zespołem Downa wraz z rodzicami i opiekunami zaprosiliśmy w grudniu na spektakl „Opowieść wigilijna”. Po przedstawieniu Mikołaj wręczył dzieciom świąteczne paczki;
- „Koncert Marzeń” w Teatrze Komedia - na koncert zaprosiliśmy upośledzoną umysłowo młodzież i dorosłych z warszawskich szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów pomocy wraz z rodzicami lub opiekunami. Tym razem młodzież bawiła się przy przebojach zespołu Feel. Każdy z niepełnosprawnych uczestników koncertu otrzymał drobny upominek świąteczny i płytę z przebojami zespołu Jak każdego roku drobnymi upominkami podziękowaliśmy za współpracę naszym wolontariuszom. Na imprezie bawiło się 530 osób.
- wyjazd edukacyjny „Śladami hrabiego Drakuli”. W zwiedzaniu ciekawych zakątków Rumunii udział wzięło 18 osób niepełnosprawnych i 24 osoby towarzyszące.
- wycieczki integracyjno – krajoznawcza zorganizowana w ramach cyklu wyjazdów edukacyjnych:

 • Mazury” - uczestnicy zwiedzili zamek w Nidzicy, zamek Biskupów Warmińskich i

Starówkę w Olsztynie, kwaterę Hitlera w Wilczym Szańcu, miasteczko kowbojskie Mrongoville, park miniatur oraz park dzikich zwierząt w Kadzidłowie;


 • Mierzeja Wiślana - uczestnicy zwiedzili m.in. Malbork, katedrę w Oliwie,

Westerplatte, Gdańską Starówkę, katedrę we Fromborku oraz płynęli statkiem z Krynicy Morskiej do Fromborka. W wycieczce wzięło udział 25. dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 16. rodziców i 4 wolontariuszki.
- spacery rodzinne po Warszawie - w ramach w projektu „Wyjątkowe miasto”. Grupę dzieci i młodzieży z zespołem Downa wraz z opiekunami oprowadzał po Łazienkach i Starych Powązkach przewodnik posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (współorganizacja i koordynacja).

IV Akcje społeczne i działania promocyjne i informacyjne
1. Obchody Światowego Dnia Osób z Zespołu Downa przypadającego 21 marca
W ramach obchodów zorganizowaliśmy:

Imprezę okolicznościową w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego, na którą złożyło się:

- podsumowanie (rozdanie nagród połączone z wernisażem) konkursu plastycznego „Mój świat”. Do konkursu zostały zgłoszone prace plastyczne uczniów warszawskich szkół specjalnych, ukazujące świat otaczający młodego artystę. Dla zwycięzców konkursu przygotowaliśmy nagrody, dyplomy i drobne upominki;

- spotkanie z dr nauk medycznych Agnieszką Jarosz – dietetyczką i współautorką książki Dieta

problem dużej wagi. Poradnik dla rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa. Spotkanie

dotyczyło zagadnień diety w życiu osób z zespołem Downa. Po spotkaniu na zebranych czekał

poczęstunek przygotowany zgodnie z zaleceniami pani Agnieszki Jarosz;

- spotkanie z aktorami znanych polskich seriali: Ewą Kasprzyk, Laurą łącz, Antonim Królikowskim i Janem Piechocińskim połączone z występami uczestniczek programu Voice of Poland oraz Tomasza Martyńskiego (z zespołu Sunset Strip);

- wieczorne spotkanie autorskie z bohaterkami książki Egzamin z miłości oraz bohaterami książki Lista obecności, które było okazją do bliższego poznania znanych matek i ojców dzieci z trisomią 21 oraz rozmowy na temat książek. Spotkanie rozpoczęła projekcja australijskiego filmu „Żółtko”.
Upside Down Festival – dwudniowy pokaz filmów w Kinie Muranów
W ciągu dwóch dni trwania Festiwalu widzowie mogli obejrzeć 15 filmów (w 4. blokach tematycznych) m.in. z Polski, Izraela, USA, Australii, poświęconych problematyce zespołu Downa. Każdy blok zakończony był dyskusją panelową. W dyskusjach uczestniczyli: A. Dodziuk, A. Dudzińska, M. Dzieduszycki, I. Fornalik, A. Horubała , B. Marcinkowska, E. Zakrzewska-Manterys i Hadasah Ben Herzel - realizatorka izraelskiego filmu „ Nissan i Sagi”.

Dla potrzeb Festiwalu opracowaliśmy i wydrukowaliśmy plakaty reklamowe oraz katalogi. Uczestnicy imprezy otrzymali także kalendarz naszego Stowarzyszenia.Organizatorami festiwalu było Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” oraz Emotikonfilm.
Marcowe spotkania, informacje i relacje w mediach z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa:


 • audycja w TTV ,,Godzina na poddaszu” - informacje o publikacjach Stowarzyszenia (Ewa, Andrzej i Natalia Suchciccy); http://ttv.pl/aktualnosci/36388,na-poddaszu,1.html

 • audycja Radiu dla Ciebie - informacja o Festiwalu Filmowym Upside Down Festiwal (Marta Dzido, Piotr Śliwowski);

 • Program I Polskiego Radia – ,,Cztery pory roku” – Andrzej Suchcicki mówił o zespole Downa i działalności naszego Stowarzyszenia;

 • wywiad Ewy Suchcickiej dla onet.pl o życiu z dzieckiem z zespołem Downa z wykorzystaniem fragmentów książki „Egzamin z miłości”; http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1658063,1,jeszcze-bedziecie-szczesliwi,index.html

 • Program I Polskiego Radia – „Integracja nie zawsze ma sens” – rozmowa z udziałem Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys i Andrzeja Suchcickiego; http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/569726,Integracja-nie-zawsze-ma-sens

 • Program I Polskiego Radia – „Tacy sami, a ściana między nami” - w audycji udział wziął Andrzej Suchcicki; http://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/570645,Tacy-sami-a-sciana-miedzy-nami

 • Radio eM – Andrzej Suchcicki mówił o zespole Downa i działalności naszego Stowarzyszenia;

 • Rozmowy Fundacji Polsat” - program poświęcony działalności naszego Stowarzyszenia; http://www.youtube.com/watch?v=M6qyDfrIf0k

 • portal Zdrowie. WieszJak – artykuł: „Zespół Downa – gdzie szukać pomocy”. Dominika Radecka i Przemysław Ziemichód rozmawili z Ewą Suchcicką o działalności Stowarzyszenia;

 • Przekrój” - artykuł Marty Dzido o „Upside Down Festiwal” ;

 • przesłanie informacji o działalności Stowarzyszenia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 21 marca przedstawiciel MSZ na forum ONZ w Nowym Jorku mówił o działaniach na rzecz osób z zespołem Downa w Polsce.

2. Wystawa „Listy do Syna” (kontynuacja) – zdjęcia matek z małymi dziećmi z zespołem Downa. Wystawa zaprezentowana była po raz pierwszy w 2008 roku. To 10 zdjęć autorstwa Chrisa Niedenthala opatrzonych „komentarzem” w postaci autentycznych listów Wioletty Mikusek do synka z zespołem Downa, pisanych od chwili jego narodzin. Wystawa od momentu wernisażu cały czas cieszy się niezwykła popularnością i odwiedza kolejne miasta Polski. W roku sprawozdawczym wystawę prezentowały następujące ośrodki: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, Centrum Kultury i Sztuk w Sępólnie Krajeńskim, Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Mroczy, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Klub Kultury w Aninie, Nadarzyński Ośrodek Kultury w Nadarzynie i Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie.3. Wystawa „Rytm życia” (kontynuacja) – to wystawa malarstwa Weroniki Karwowskiej. Są to portrety 10. osób z zespołem Downa, w różnym wieku. Wystawa w roku 2012 prezentowana była w Muzeum Miasta Łodzi.
4. Konkurs literacki „Down obok mnie” 2012 - w którym wzięli udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimanzjalnych z Warszawy. Celem, który chcieliśmy osiągnąć organizując kolejną edycję konkursu było m. in. zwiększenie zainteresowania uczniów i nauczycieli problemami osób niepełnosprawnych intelektualnie i poprawa wizerunku tych osób oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. W sumie dotarły do nas 34 prace (22 ze szkół gimnazjalnych i 12 ze szkół ponadgimnazjalnych) z czego Jury wyłoniło 13 zwycięzców w kategoriach poezja i proza w grupach liceum / gimnazjum.
5. Wernisaż zdjęć Macieja Hermana „Ojcowie. Lista obecności” w warszawskiej Galerii Refleksy. Zdjęcia powstały jako ilustracje książki „Lista Obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa”. Jak mówi o nich autor: „zdecydowałem się na koncepcję portretu ukazującego ojca wraz z dzieckiem oraz ich, jak się okazało, nadzwyczajną relację”. Informacje dotyczące wystawy można było przeglądać na portalach:

http://www.fotopolis.pl/index.php?n=14318&wystawa-ojcowie-lista-obecnosci-macieja-hermana-w-refleksach

http://miejscefotografii.blogspot.com/2012/01/ojcowie-lista-obecnosci-maciej-herman.html

Krótka relacja z wernisażu ukazała się 1. 02. 2012 w programie TVP - Qadrans Qltury.


6. Konferencja prasowa poświęcona promocji książki „Lista Obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa”. Na konferencji byli przedstawiciele prasy, radia i telewizji.
7. Występy zespołu „UP&Downa Project” na IX Ursynowskim Pikniku Integracyjnym zorganizowanym w Szkole Integracyjnej nr 343 przy ul. Kopcińskiego. www.facebook.com/bkochani

O występach naszych tancerzy z grupy "Up & Down Project" można czytać na stronie:www.downproject.pl.8. Prezentacja Stowarzyszenia i występ zespołu UP&Down Project na Festiwalu Miasto Miłosierdzia na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W Festiwalu wzięło udział około 50 organizacji pozarządowych współpracujących z m. st. Warszawa.

9. Kalendarz Stowarzyszenia na okres 1.03.2012 – 29.02.2013 („Zaczynamy kalendarz od marca, bo to nasz miesiąc”), wysłaliśmy do naszych sponsorów, osób i instytucji z nami współpracujących i zainteresowanych naszą działalnością, do mediów, urzędów gmin, sądów i osób prywatnych;
10. Działania informacyjne:

- przekazanie publikacji przeznaczonych dla lekarzy i personelu medycznego „Po pierwsze, nie ranić. Zasady przekazywania niepomyślnych diagnoz” oraz Kwartalnika „Bardziej Kochani” i ulotek informacyjnych na konferencje zorganizowane dla: • studentów pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego w Warszawie,

 • pielęgniarek i położnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym;

– ekspozycja materiałów promocyjnych (m.in. 200 kwartalników „Bardziej Kochani” ulotek o naszych publikacjach) na konferencji zorganizowanej przez Fundacje Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla pracowników bibliotek;

- spotkanie Andrzeja Suchcickiego ze studentami w Wyższej Szkole Przymierza rodzin – przekazanie informacji o działalności Stowarzyszenia i materiałów promocyjnych;

- zaprezentowanie naszej oferty dla wolontariuszy na Targach Wolontariatu;

- akcja dotycząca pozyskania darowizn z tytułu 1% podatku.


V Informacje dodatkowe
1. Udział w komisjach i spotkaniach instytucji państwowych i organizacji społecznych

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i osoby współpracujące brały udział w spotkaniach następujących podmiotów i organizacji:

Prezydent Bronisław Komorowski (spotkanie dotyczące ratyfikacji konwencji o osobach niepełnosprawnych)

Rzecznik Rządu ds. Równego Traktowania

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

Federacja Organizacji Służebnych Mazowia

Forum Środowiskowych Domów Samopomocy Społecznej

Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Koalicja na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji m.st. Warszawy

Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawnych,

Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania,

Komisja Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych

Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany

Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Żoliborz

Komisja Dialogu Społecznego Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy

Komisja ds. Kultury, Edukacji i Sportu Dzielnicy Żoliborz

Komisja ds. Niepełnosprawności Kuratorium Oświaty

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Mazowiecka Jednostka ds. Wdrażania Programów Unijnych,

OPS Dzielnicy Żoliborz

Olimpiady Specjalne Polska

Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Polska Koalicja Organizacji Osób z Niepełnosprawnością,

Podkomisja Dialogu Społecznego ds. Kształcenia Specjalnego

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”

Szlachetna Paczka

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Warszawskie Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Wojewódzkie Centrum Pomocy Rodzinie

ZTM (udział w konsultacjach dotyczących wprowadzenia przez nowego modelu tramwaju z uwzględnieniem potrzeb różnych grup niepełnosprawnych)

Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

2. Audycje radiowe i programy telewizyjne, w których udział brali przedstawiciel Zarządu i członkowie Stowarzyszenia:

Polskie Radio Pr. I

Polskie Radio Pr. I „Cztery pory roku”

Polskie Radio Pr. III

Radio internetowe Polska Live

Radio Dla Ciebie

Radio eM

Kurier Warszawski

Polsat News

Polsat Wydarzenia

Polsat „Wystarczy chcieć”

„Dzień dobry” TVN

TVN

TVN ReligiaTVP Pr. I „Kawa czy herbata”

TVP Pr. II

TVP Pr. II - „Panorama”

TVP Pr. II – „Pytanie na śniadanie”

TVP Qadrans Qultury

TTV „Godzina na poddaszu”


3. Artykuły prasowe dotyczące działalności Stowarzyszenia ukazały się w następujących periodykach:

Stołeczna Gazeta Wyborcza – „Najważniejsze mówić prosto”

Gazeta Wyborcza – o książce „Lista obecności” napisał Piotr Pacewicz

Przekrój – „Miłość z zespołem Downa”

Nowości Magazyn – „Listy do syna”

Idziemy – „Dzieci i ojcowie” – recenzja książki

Charaktery – magazyn psychologiczny – „Moje życie będzie inne – rozmowa ze Stanisławem Krajewskim”

Foto kurier – „Bardziej Kochani” – recenzja książki „Lista obecności”

Przekrój – artykuł Marty Dzido o „Usside Down Festiwal

Gazeta Południe – o działalności i najnowszych publikacji – „Lista Obecności”

Integracja

Echo Miasta oraz na licznych portalach internetowych.4. Kontrole

W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeni prawidłowość realizacji określonych zadań kontrolowały:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach– kontrola dotyczyła zimowiska dla młodzieży w Śniadce Drugiej;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku – kontrola dotyczyła turnusu kolonijnego w Rowach w terminie 28 lipca – 10 sierpnia;

- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Polityki Społecznej (30.05.2012) – kontroli poddano działania realizowane w ramach zadania Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla osób z zespołem Downa, ich rodziców i opiekunów (umowa na lata 2009-2012).
Pobieranie 68.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna