Cogito, ergo sumPobieranie 24.86 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.86 Kb.
Regulamin

I Konkursu Filozoficznego COGITO, ERGO SUM

I Inicjatorami i organizatorami konkursu są Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Kaliszu.
II Cele konkursu

- zainteresowanie młodzieży edukacją filozoficzną;

- zachęcanie uczniów do samodzielnego myślenia oraz kształtowanie ich wrażliwości poznawczej;

- zapoznanie z historią myśli filozoficznej, jej najważniejszymi przedstawicielami oraz nurtami;

- wskazanie powiązań filozofii z innymi elementami kultury;

- oswojenie z terminologią stosowaną w filozofii;

- propagowanie nauczania filozofii wśród nauczycieli.
III W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z rejonu kaliskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
IV Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

- dla uczniów gimnazjów,

- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

(szkoła zgłasza do konkursu maksymalnie trzech uczniów).


V Termin i miejsce przeprowadzenia dwóch etapów konkursu:

- etap pierwszy: test z historii filozofii – 18 listopada 2011 o godz. 10.00;

- etap drugi: ustna odpowiedź na pytania z wylosowanego zestawu – 25 listopada 2011 o godz. 10.00 (do drugiego etapu przechodzą uczestnicy, którzy uzyskają 75% punktów w pierwszym etapie).

Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Grodzka 1.
VI Zgłoszenia (wzór na ostatniej stronie) należy dostarczyć listownie lub osobiście do 14 listopada 2011 w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Grodzka 1, 62 – 800 Kalisz (na przesyłce pocztowej powinien być dopisek: „Konkurs filozoficzny”).

VII Zakres wymagań na konkurs filozoficzny dla gimnazjów

1. Podstawowe terminy i pojęcia filozoficzne: epistemologia, ontologia, idealizm, racjonalizm, empiryzm, materializm, aksjologia, etyka (różnica pomiędzy etyką a moralnością), antropologia.

2. Platon

- Najważniejsze informacje na temat życia i twórczości

- Ontologia - idee i ich hierarchia, idee a rzeczy

- Teoria poznania i psychologia (dusza)

- Etyka i nauka o miłości

- Państwo idealne. (czy państwo idealne jest państwem totalitarnym?)Teksty: Metafora jaskini z dialogu pt. Państwo

3.Arystoteles

- Podstawowe informacje o życiu i twórczości

- Podstawowe pojęcia: forma, materia, substancja , energia, potencja, przyczyna, cel

- Kosmologia Arystotelesa ( pierwsza przyczyna)

- Koncepcja duszy i hierarchia dusz

- Etyka, eudajmonia, teoria cnoty, złoty środek

Teksty: Etyka nikomachejska ks. II – fragment o zasadzie złotego księga (II 6, 1106b 30)


 1. Epikurejska i jego koncepcja najwyższego dobra, czwórmian Epikura, materializm epikurejski

Teksty: Epikur, List Epikura do Menoikeusa w Diogenes Leartios Żywoty i poglądy słynnych filozofów.

VIII Zakres wymagań na konkurs filozoficzny dla szkół ponadgimnazjalnych


  1. Podstawowe terminy i pojęcia filozoficzne: epistemologia, ontologia, idealizm, racjonalizm, empiryzm, materializm, aksjologia, etyka (różnica pomiędzy etyką a moralnością), antropologia

  2. Filozofia przedsokratejska

- Jońscy filozofowie przyrody: Tales, Anaksymander i Anaksymenes

- Byt u Parmenidesa oraz paradoksy Zenona z Elei

- Pitagorejczycy – podstawowe informacje

- Kim byli sofiści?  1. Sokrates – życiorys i metoda sokratejska

  2. Platon

- Podstawowe informacje na temat życia i twórczości

- Ontologia - idee i ich hierarchia, idee a rzeczy

- Teoria poznania i psychologia (dusza)

- Etyka i nauka o miłości

- Państwo idealne (czy państwo idealne jest państwem totalitarnym?)

Teksty: Metafora jaskini z dialogu pt. Państwo, fragment przemowy Sokratesa dotyczący miłości platońskiej z dialogu Uczta


  1. Arystoteles

- Podstawowe informacje o życiu i twórczości

- Podstawowe pojęcia: forma, materia, substancja , energia, potencja, przyczyna, cel

- kosmologia Arystotelesa ( pierwsza przyczyna)

- Koncepcja duszy i hierarchia dusz

- Etyka, eudajmonia, teoria cnoty, złoty środek

Teksty: Arystoteles Etyka nikomachejska ks. II – fragment o „zasadzie złotego” (II 6, 1106b 30)


 1. Epikurejska i jego koncepcja najwyższego dobra, czwórmian Epikura, materializm epikurejski.

Teksty: Epikur, List Epikura do Menoikeusa w Diogenes Leartios Żywoty i poglądy słynnych filozofów.
Adam Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej

Jan Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu

Andrzej Kwiatek, Michał Worwąg, Podróż po historii filozofii, t. I

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii – t. I

Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej

Giovanni Reale, Myśl starożytna


Popkin H. Richard, Stroll Avrum, Filozofia

Leszek Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie
Opracowanie:

dr Grzegorz Matuszczak

ZGŁOSZENIE


Imię i nazwisko ucznia ........................................................................................................................


Klasa ...................................................................................................................................................
Adres szkoły .....................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia....................................................................


OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA

(DOTYCZY UCZNIÓW NIEPEŁNOLETNICH)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:
......................................................................uczącego/uczącej się w .............................................

(imię, nazwisko ucznia/uczennicy) (nazwa szkoły)


w Konkursie Filozoficznym COGITO ERGO SUM i na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu oraz do zamieszczenia danych osobowych mojego dziecka w środkach społecznego przekazu (prasa, telewizja, Internet) w wypadku, gdy zostanie laureatem. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe mojego dziecka będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz że przysługuje mi prawo wglądu do danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania.
………………………………………………………………………..

(data, imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego)

……………………………………………………………..

(podpis)
OŚWIADCZENIE(DOTYCZY UCZNIÓW PEŁNOLETNICH)
Jako uczestnik Konkursu Filozoficznego COGITO ERGO SUM oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu oraz do zamieszczenia moich danych osobowych w środkach społecznego przekazu (prasa, telewizja, Internet), jeśli zostanę laureatem. Przyjmuję do wiadomości, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia tego konkursu.

………………………………………………………………………..

(data, imię i nazwisko)
……………………………………………………………..

(podpis)


: web -> images -> stories -> web -> files -> 2011 -> konkursy

Pobieranie 24.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna