Comparative study on mineral content of organic and conventional apple, pear and black currant juicesPobieranie 117.83 Kb.
Strona1/3
Data06.05.2016
Rozmiar117.83 Kb.
  1   2   3
1/21
3-14
Comparative study on mineral content of organic and conventional apple, pear and black currant juices
Porównanie składu mineralnego soków z jabłek, gruszek i czarnej porzeczki uprawianych metodami ekologiczną i konwencjonalną
Maciej Gąstoł, Iwona Domagała-Świątkiewicz
Abstract. The nutritional quality of food raised by organic farming in comparison to conventional farming is a currant topic that focuses interest and generate discussion. The data on nutritional quality of organic produce in comparison to conventional produce are often inconclusive. The study presents comparison of some nutritional values of juices made from organic and conventionally grown fruits (apple, pear, black currant). For the experiment 33 orchards located in the south and east of Poland were chosen. All organic farms were certified according to UE Council Regulation no. 2092/91 and obtained valid certificates. Unclarified juices were obtained with cold press juicer. After microwave mineralization in HNO3 the following nutrient elements were measured: P, K, Mg, Ca, S, Fe, Zn, Mn, Cu, B as well as Na, Cd, Pb, and Ni. Moreover, ammonium N and nitrates content were evaluated using FIA method. Black currant juices contained the highest amounts of Ca, K, Mg, P, S, Fe, Mn and Na. In the case of Ca, Fe and Mn the measured levels were ten times higher than for other juices. The highest content of Cu was proved for pear, whereas apple juices revealed the highest B amount. The husbandry method also influenced the mineral content of the juices, however in different manner for each species. Organic apple juices were having lower content of S, Na, Cu, B i Ni than their conventional contra partners. Organic farming method favored higher accumulation of Ca, Mg, P, Na, Zn, Cu, B, Cd and Ni in organic currant juices. The only difference in pear juices was found analyzing Mg content. ‘Bio’ juices revealed lower amount of this element.
Key words: organic farming, nutritional value, fruit juices, nitrates, macroelements, microelements
Porównanie składu mineralnego soków z jabłek, gruszek i czarnej porzeczki uprawianych metodami ekologiczną i konwencjonalną
Streszczenie. Porównanie wpływu uprawy konwencjonalnej i ekologicznej na właściwości soków z jabłek, gruszek i porzeczki czarnej prowadzone było w roku 2009. Analizami objęto 33 plantacje zlokalizowane w czterech województwach: małopolskim, podkarpackim, mazowieckim oraz lubelskim. Wszystkie gospodarstwa prowadzące uprawy ekologiczne posiadały ważne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem EU 2092/91. Z uzyskanych owoców tłoczono soki mętne, w których po mineralizacji mikrofalowej w HNO3 oznaczono zawartość składników pokarmowych: P, K, Mg, Ca, S, Fe, Zn, Mn, Cu, B, jak również Na, Cd, Pb i Ni (metodą ICP-OES). Ponadto oznaczono zawartość azotu amonowego i azotanowego metodą FIA. Analizowane czynniki: gatunek oraz sposób uprawy wpłynęły istotnie na zawartość oznaczonych składników mineralnych. Soki z porzeczki czarnej zawierały najwięcej: wapnia, potasu, magnezu, fosforu, siarki, żelaza, cynku i manganu oraz sodu. W przypadku wapnia, żelaza i manganu były to zawartości prawie 10-krotnie wyższe. Najwyższą zawartość miedzi oraz kadmu oznaczono w sokach z gruszek. Sok z jabłek wyróżniał się wysoką zawartością boru. Sposób uprawy wpływał istotnie na średnią zawartość badanych pierwiastków w sokach jabłkowych. Soki wyprodukowane z surowca ekologicznego zawierały mniej S, Na, Cu, B i Ni. Przeciwną tendencję: wyższe zawartości Ca, Mg, P, Na, Zn, Cu, B, Cd i Ni w sokach ekologicznych udowodniono w przypadku czarnej porzeczki. Dla soków gruszkowych udowodniono tylko różnicę w zawartości magnezu – soki ekologiczne zawierały mniej tego pierwiastka.Ca, K, Mg i P.
Słowa kluczowe: sadownictwo ekologiczne, wartość odżywcza, soki owocowe, azotany, makro- i mikroelementy

2/21
15-26


Yield as an indicator of progress in production of mushrooms Agaricus bisporus (Lange, Sing)
Marian Gapiński, Wanda Woźniak, Joanna Murawska, Mirosława Ziombra
Abstract. The total yield of mushrooms depends on the amount and quality of the applied substrate. The results given in this study concern the proportions of quality classes of mushrooms in the total yield. This study presents data on yield classes of mushrooms over the four years of the study in terms of months of the year. All the evaluated periods of culture, irrespective of the year and months, varied in terms of the volume and quality of produced explanation yield. The highest increase in yield in the successive cultures was recorded for mushrooms class Exthra. These results show that the direction of development for mushroom production was correct. The advantage of yield-forming property of phase III compost over the yield-forming efficiency of phase II. Its rate of development was not very intensive.
Key words: mushrooms, yield class, periods of culture
Plon jako wskaźnik postępu w produkcji pieczarek Agaricus bisporus (Lange, Sing)
Streszczenie. Wysokość ogólna plonu pieczarek zależy od ilości i jakości podłoża. Przedstawione wyniki dotyczą udziału poszczególnych klas jakości pieczarek w plonie ogólnym. Praca prezentuje wyniki masy klas plonu pieczarek w okresie czterech lat badań w zależności od miesięcy. Wszystkie oceniane okresy uprawy, niezależnie od lat badań i miesięcy w roku, były zróżnicowane pod względem wielkości oraz jakości uzyskanego plonu. Największy wzrost plonu w kolejnych dalszych uprawach wykazywały pieczarki klasy Ex. Wyniki dowodzą, że kierunek rozwoju produkcji pieczarek był coraz bardziej efektywny, ale jego stopień postępu mało intensywny, ponieważ w okresie badań plon klasy Ex wzrósł o 132%, ale nadal jest stosunkowo duży udział pieczarek klas gorszej jakości.
Słowa kluczowe: pieczarki, klasy plonu, okresy uprawy

3/21
27-41


Effect of fertilization with multinutrient complex fertilizers on tuber quality of very early potato cultivars
Wanda Wadas, Teresa Łęczycka, Izolda Borysiak-Marciniak
Abstract. Fertilization is one of the most important factors which can significantly affect potato tuber quality. The effect of multi-nutrient complex fertilizers (HydroComplex, Nitrophoska Blue Special and Viking 13 representing the nitrophoska group, and Polimag S from the amophoska group), and single-nutrient fertilizers (ammonium nitrate, single superphosphate and potassium sulphate) on tuber quality of very early potato cultivars (‘Aster’, ‘Fresco’, ‘Gloria’) was compared in a three-year field experiment. It was found that the single-nutrient and multi-nutrient complex fertilizers did not affected the dry matter, starch and L-ascorbic acid content in tubers of very early potato cultivars, but they increased nitrate (V) content. Of the multi-nutrient complex fertilizers, only HydroComplex containing most of magnesium and sulphur of all with the nitrophoska group significantly increased nitrate (V) content in tubers, on average by 4.0 mg N-NO3 kg-1 of fresh weight and, as result, reduced the ascorbate-nitrate index, compared with the single-nutrient fertilizers. The fertilizers applied in the study had no effect on the content of mineral compounds in potato tubers, except of potassium. The potassium content increased as the result of HydroComplex applied, on average by 0.86 g kg-1 of dry matter. The kind of fertilizer had a greater effect on the quality of ‘Aster’ and ‘Gloria’ than ‘Fresco’ tubers. Tubers of ‘Aster’ and ‘Gloria’ contained more dry matter and starch, and less nitrates (V) and calcium than ‘Fresco’. The content of L-ascorbic acid, phosphorus, potassium and magnesium in tubers of the examined potato cultivars was similar.
Key words: dry matter, starch, L-ascorbic acid, nitrates (V), ascorbate-nitrate index, mineral compounds
Wpływ wieloskładnikowych nawozów kompleksowych na jakość bulw bardzo wczesnych odmian ziemniaka
Streszczenie. Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników, które mogą wpływać na jakość bulw ziemniaka. Porównywano wpływ wieloskładnikowych nawozów kompleksowych (HydroComplex, Nitrophoska Blue Special i Viking 13 z grupy nitrofosek, i Polimag S z grupy amofosek), i nawozów jednoskładnikowych (saletra amonowa, superfosfat pojedynczy i siarczan potasu) na jakość bulw bardzo wczesnych odmian ziemniaka (‘Aster’, ‘Fresco’, ‘Gloria’). Nawozy jednoskładnikowe i wieloskładnikowe nawozy kompleksowe nie miały wpływu na zawartość suchej masy, skrobi i kwasu L­askorbinowego w bulwach bardzo wczesnych odmian ziemniaka, ale powodowały wzrost zawartości azotanów (V). Spośród wieloskładnikowych nawozów kompleksowych, tylko HydroComplex zawierający najwięcej magnezu i siarki ze wszystkich stosowanych nitrofosek powodował istotny wzrost zawartości azotanów (V) w bulwach, średnio o 4,0 mgkg-1 świeżej masy i w efekcie obniżenie indeksu askorbinowo-azotanowego w porównaniu z nawozami jednoskładnikowymi. Stosowane w badaniach nawozy nie miały wpływu na zawartość składników mineralnych w bulwach ziemniaka, z wyjątkiem potasu. Zawartość potasu w bulwach zwiększyła się po zastosowaniu HydroComplexu, średnio o 0,86 gkg-1 suchej masy. Rodzaj stosowanego nawozu miał większy wpływ na jakość bulw odmian ‘Aster’ i ‘Gloria’ niż ‘Fresco’. Bulwy odmian ‘Aster’ i ‘Gloria’ zawierały więcej suchej masy i skrobi, a mniej azotanów (V) i wapnia niż odmiany ‘Fresco’. Zawartość kwasu L­ascorbinowego, fosforu, potasu i magnezu w bulwach badanych odmian ziemniaka była podobna.
Słowa kluczowe: sucha masa, skrobia, kwas L-askorbinowy, azotany (V), indeks askorbinowo-azotanowy, składniki mineralne
4/21
43-55
In vitro estimate of influence of Silphium perfoliatum L. leaves extract on some fungi colonizing the pepper plants
Agnieszka Jamiołkowska, Radosław Kowalski
Abstract. Biological control is a modern, comprehensive and non-polluting approach to the management of diseases. Control of plant pathogen by using biological preparations derived from plants like garlic, mint, thyme, grapefruit, has shown attractive and promising results. Present study aimed at laboratory evaluation the properties of ethanol extract of Silphium perfoliatum leaves towards fungi colonizing pepper plants grown in the field. The mycelium of Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Colletotrichum coccodes, Fusarium oxysporum, Penicillium expansum, Trichoderma harzianum were used in experiment. The Silphium extract was applied in two concentrations: 5% and 10%. Leaves were obtained from the three-year S. perfoliatum plantation. Tested fungal isolates originated from pepper plants grown in the field. The studies made use of a Petri dishes method recommended for testing fungicides in laboratory conditions. The Silphium extracts in two tested concentrations significantly inhibited the growth of tested fungi species, with the exception of T. harzianum and B. cinerea in 5% concentration extract. Effects of 10% extract were longer than those of 5% one. A. alternata and C. coccodes were fungi, growth of which was the most strongly inhibited by tested concentrations of Silphium extracts.
Key words: antifungal activity, A. alternata, C. coccodes, biocontrol
Ocena wpływu ekstraktu z liści Silphium perfoliatum L. w warunkach in vitro, na niektóre grzyby zasiedlające rośliny papryki
Streszczenie. Ochrona biologiczna jest nowoczesną, bezpieczną i niezagrażającą środowisku formą walki z chorobami roślin uprawnych. Badania prowadzone przy użyciu naturalnych substancji pochodzenia roślinnego, takich jak czosnek, mięta, tymianek, grejpfrut, stosowanych w ochronie roślin przed patogenami są bardzo obiecujące. Celem badań była laboratoryjna ocena wpływu ekstraktu etanolowego z liści Silphium perfoliatum na niektóre grzyby występujące na papryce. W doświadczeniu użyto izolaty Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Colletotrichum coccodes, Fusarium oxysporum, Penicillium expansum, Trichoderma harzianum wyosobnione z roślin papryki. Ekstrakt z Silphium stosowano w stężeniach 5% i 10%. Liście pochodziły z trzyletniej plantacji S. perfoliatum. Badane izolaty grzybów uzyskano z korzeni i części nadziemnej papryki uprawianej w polu. W badaniach zastosowano metodę szalkową zalecaną do testowania fungicydów w warunkach laboratoryjnych. Badane ekstrakty Silphium istotnie ograniczały wzrost testowanych gatunków grzybów względem kontroli, z wyjątkiem T. harzianum i B. cinerea przy 5% stężeniu ekstraktu. Działanie 10% stężenia ekstraktu było dłuższe niż 5%. A. alternata i C. coccodes to grzyby wobec, których odnotowano najsilniejszy efekt hamujący przez badane stężenia Silphium.
Słowa kluczowe: aktywność antygrzybowa, A. alternata, C. coccodes, ochrona biologiczna
5/21
57-67
Flowering abundance and pollen productivity of Ligularia clivorum Maxim. and Ligularia przewalskii Maxim.
Anna Wróblewska, Ernest Stawiarz
Abstract. Ligularia genus includes species cultivated in house gardens and urban parks as an attractive ornamental plants. During flowering period their flower heads may provide pollen food for pollinators. In the period 2004–2008, the present study investigated the abundance of flowering and pollen production of two Ligularia species as a source of pollen for insects. Under the conditions of Lublin, the onset of flowering of L. clivorum occurs in the second half of July, whereas L. przewalskii starts to bloom already in the last week of June. Depending on species and weather conditions, the period of flowering of L. clivorum lasted 48–67 days, while in the case of L. przewalskii from 29 to 38 days. In both taxa, female ray florets and bisexual disc florets are found in capitulum inflorescences. The weight of pollen produced by 10 L. clivorum flowers was almost twice higher than that in L. przewalskii. Pollen production per unit area for these taxa was 6.92 g·m-2 and 1.53 g·m-2, respectively.
Key words: Asteraceae, flowering, pollen production
Obfitość kwitnienia i wydajność pyłkowa Ligularia clivorum Maxim. i Ligularia przewalskii Maxim.
Streszczenie. Rodzaj Ligularia skupia gatunki uprawiane w ogrodach przydomowych i na rabatach jako atrakcyjne rośliny ozdobne. W okresie kwitnienia ich koszyczki kwiatowe mogą dostarczać pokarmu pyłkowego dla zapylaczy. W latach 2004–2008 badano intensywność kwitnienia oraz pylenia dwu gatunków Ligularia jako źródeł pożytku pyłkowego dla owadów. W warunkach Lublina początek kwitnienia L. clivorum przypada w drugiej połowie lipca, L. przewalskii już w ostatnim tygodniu czerwca. W zależności od gatunku i czynników pogody, okres kwitnienia L. clivorum trwał 48–67 dni, L. przewalskii od 29 do 38 dni. W kwiatostanach typu koszyczka znajdują się u obu taksonów kwiaty języczkowate żeńskie i rurkowate obupłciowe. Masa pyłku wytworzona przez 10 kwiatów L. clivorum była prawie dwukrotnie wyższa niż u L. przewalskii. Wydajność pyłkowa z jednostki powierzchni osiągnęła dla tych taksonów odpowiednio 6,92 g·m-2 i 1,53 g·m-2.
Słowa kluczowe: Asteraceae, kwitnienie, wydajność pyłkowa

6/21
69-78


Evaluation of the abundance of hazel (Corylus spp.) pollen based on the patterns of the pollen seasons in Lublin in the period 2001–2010
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska
Abstract. Corylus avellana belongs to early spring pollen sources for Apis mellifera. The aim of the present study was to evaluate the dynamics of the Corylus pollen seasons over a 10-year study period (2001–2010). The study was carried out in Lublin by the volumetric method that is currently used in aerobiology. Years of abundant pollen production by this taxon were determined, as well as the period of maximum pollen release in each year, which is associated with the availability of large amounts of pollen to bees. Thermal conditions accompanying the beginning of pollen shed and the conditions prevailing during abundant pollen shed were presented. In particular years, the start of the Corylus pollen seasons was recorded between 9 January and 25 March, with an average temperature of 4.1°C. The duration of the pollen season varied between 19 and 78 days. Years of the highest hazel pollen production were as follows: 2006, 2010, 2007, and 2005. The period of pollen abundance, associated with the presence of high Corylus pollen content in the air, was recorded most frequently in the second half of March and at the beginning of April, with the average temperature between 2.4 and 14.4°C, with the 10-year mean value of 8.1°C. At the temperature of 8°C, the honey bee undertakes its first foraging trips, among others, to search for water and collect pollen. The present study showed that the nitrogen content in Corylus pollen grains was 4.82%, while the protein content 30.13%, which demonstrates the significant nutritional value of this pollen.
Key words: aerobiology, pollen monitoring, availability to bees, nitrogen and protein content
69-78
Ocena obfitości pożytku pyłkowego leszczyny (Corylus spp.) na podstawie przebiegu sezonów pyłkowych w Lublinie w latach 2001–2010

Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna PiotrowskaStreszczenie. Corylus avellana należy do wczesnowiosennych pożytków pyłkowych (pollen flow) Apis mellifera. Celem pracy była ocena dynamiki sezonów pyłkowych Corylus w ciągu 10 lat badań (2001–2010) w warunkach Lublina. Badania prowadzono metodą wolumetryczną, stosowaną aktualnie w aerobiologii. Wyznaczono lata obfitego pylenia tego taksonu oraz okres maksymalnego uwalniania pyłku w każdym roku, który jest związany z dostępnością dużej ilości pyłku dla pszczół. Przedstawiono warunki termiczne towarzyszące początkowi pylenia oraz panujące w czasie obfitego pylenia. Początek sezonów pyłkowych Corylus notowano w poszczególnych latach między 9.01 a 25.03 przy średniej temperaturze 4,1°C. Długość sezonu pyłkowego wynosiła 19–78 dni. Lata największej produkcji pyłku leszczyny to: 2006, 2010, 2007, 2005. Okres obfitego pylenia, związany z obecnością dużej zawartości pyłku Corylus w powietrzu, notowano najczęściej w drugiej połowie marca i na początku kwietnia, kiedy średnia temperatura wynosiła 2,4–14,4°C, z wartością średnią z dziesięciu lat 8,1°C. Przy temperaturze 8°C odbywają się pierwsze obloty pszczoły miodnej mające na celu m.in. poszukiwanie wody i zbieranie pyłku. W badaniach wykazano, że zawartość azotu w ziarnach pyłku Corylus wynosiła 4,82%, a zawartość białka 30,13%, co wskazuje na znaczną wartość pokarmową tego pyłku.
Słowa kluczowe: aerobiologia, monitoring pyłkowy, dostępność dla pszczół, zawartość azotu i białka
7/21
79-89
Yielding and chemical composition of greenhouse tomato fruit grown on straw or rockwool substrate
Józef Nurzyński, Zbigniew Jarosz, Zenia Michałojć
Abstract. Studies were conducted with tomato of Admiro F1 cultivar grown in glasshouse in the years 2008–2009. Four substrates were applied: 1) triticale straw, 2) triticale straw + high peat (3:1 v:v), 3) triticale straw + pine bark (3:1 v:v), 4) rockwool (100 × 20 × 7.5 cm = 15 dm3). Straw, cut into pieces, (2–3 cm) was put in plastic boxes (height of the box ca. twice its width) with the capacity of 15 liters. In each box/slab two plants grew. Experiments were conducted with the use of complete randomization method, in seven repetitions. Drop fertigation was applied in a closed system, without nutrient solution recirculation. In the period of high temperatures the daily nutrient solution consumption equaled 4.2 dm3 on a one-off basis in 10–12 doses with about 20% overflow. In the conducted studies full usefulness of triticale straw was demonstrated as the substrate for tomato grown in glasshouse. Higher yield was obtained from growing in the substrate of triticale straw+ pine bark, as well as triticale straw + peat compared to rockwool, and these differences were not statistically significant. The highest dry matter content was found in the fruit grown in straw substrates, the least – in those from rockwool substrates. No significant differences were demonstrated in the contents of N, P, K, Ca and Mg in fruit with reference to the examined substrates. After 33 weeks of vegetation (end of the studies) about 70% of the straw was mineralized.
Key words: triticale straw, yield, dry matter, vitamin C, sugars
Plonowanie i skład chemiczny owoców pomidora szklarniowego uprawianego w słomie oraz wełnie mineralnej
Streszczenie. Badania przeprowadzono z pomidorem odmiany Admiro F1 uprawianym w szklarni w roku 2008 i 2009. Zastosowano cztery podłoża: 1) słoma pszenżyta, 2) słoma pszenżyta + torf wysoki (3:1 v:v), 3) słoma pszenżyta + kora sosnowa (3:1 v:v), 4) wełna mineralna (100 × 20 × 7,5 cm = 15 dm3). Słomę pociętą na kawałki (2–3 cm) umieszczono w skrzynkach plastikowych (wysokość skrzynki ok. dwa razy większa od szerokości) o pojemności 15 litrów. W każdej skrzynce/macie rosły dwie rośliny. Doświadczenia przeprowadzono metodą kompletnej randomizacji w siedmiu powtórzeniach. Stosowano fertygację kroplową w układzie zamkniętym, bez recyrkulacji pożywki. W okresie wysokich temperatur zużycie pożywki na dobę wynosiło jednorazowo 4,2 dm3 w 10–12 dawkach z około 20% przelewem. W przeprowadzonych badaniach wykazano pełną przydatność słomy pszenżyta jako podłoża dla pomidora uprawianego w szklarni. Wyższe plony otrzymano z uprawy w podłożu słoma pszenżyta + kora sosnowa oraz słoma pszenżyta + torf w porównaniu z wełną mineralną, przy czym różnice nie były statystycznie istotne. Najwięcej suchej masy w owocach stwierdzono z uprawy w podłożach ze słomy, najmniej z wełny mineralnej. Nie wykazano istotnych różnic w zawartości N, P, K, Ca i Mg w owocach w odniesieniu do badanych podłoży. Po 33 tygodniach wegetacji roślin (zakończenie badań) około 70% słomy zostało zmineralizowane.
Słowa kluczowe: słoma pszenżyta, plon, sucha masa, witamina C, cukry

8/21
91-100


Effect of nitrogen form, type of polyethylene film covering the tunnel and stage of fruit development on calcium content in sweet pepper fruits
Iwona Kowalska, Włodzimierz Sady
Abstract. In this study we hypothesized that the effect of nitrogen form well as light intensity on Ca content in the sweet pepper fruit may depend on stage of fruit maturity. Thus the effect of nitrogen form (100% N-NO3 or 50% N-NO3 + 13% N-NH4 + 37% N-NH2), type of polyethylene film covering the tunnel (two types of film, Ginegar or Gemme 4S, characterized by various PAR transmissions) and stage of fruit maturity on Ca and dry matter content in sweet pepper fruits were determined. Sweet pepper plants were cultivated in rockwool slabs. The chemical analyses were performed on sweet peppers harvested in five stages of growth and ripening, beginning with fruits of 2–4 cm diameter. Plants supplied with nutrient solution containing nitrate N form accumulated more Ca. The influence of film type covering the tunnel was unsystematic. Irrespective of N form and film type the contents of Ca and dry matter varied depending on fruit growth and ripening stages. Systematic increase in Ca accumulation occurred until reaching the stage of mature-green sweet peppers, while during further ripening the level of Ca decreased. The dynamics of dry matter accumulation were opposite to that of Ca. Additional determination of Ca was performed in mature green fruits, coming from nitrate N and Gemme 4S film (transmitted more light) treatment, both normal and with visible symptoms of blossom-end rot (BER). The analysis was conducted separately in the upper and lower part of fruits. Higher amount of Ca was found in the upper part in normal and BER fruits. Since BER was developed in fruits with Ca content in the lower part equaled to 0.60 mg∙g-1 d.m., but in 2007 no symptoms of BER were noted in fruits contained only 0.38 mg∙g-1 of Ca, other co-factors, not only low Ca level in fruit, should be considered in the prediction of BER.


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna