Cudowny medalik jako forma kultu maryjnego w perspektywie praktyki pastoralnejPobieranie 0.61 Mb.
Strona1/10
Data06.05.2016
Rozmiar0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana Pawła II

Wydział Teologii
Kamil Sobiech

CUDOWNY MEDALIK

JAKO FORMA KULTU MARYJNEGO

W PERSPEKTYWIE PRAKTYKI PASTORALNEJ

KOŚCIOŁA W POLSCE

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem

ks. dra Antoniego Dunajskiego

Lublin 2009

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW………………………………………………...5

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………...7

WSTĘP………………………………………………………………..19
Rozdział I.

MEDALIK W KULTYCZNEJ TRADYCJI KOŚCIOŁA…………25
1. Pojęcie kultu…………………………………………………………25

2. Specyfika i rozwój kultu maryjnego…………………………………28

3. Semiologiczny wymiar medalika……………………………………43

4. Zarys historyczny roli medalika w Kościele…………………………49


Rozdział II.

CUDOWNY MEDALIK W UJĘCIU HISTORYCZNYM

I TEOLOGICZNYM…………………………………………………55
1. Znaczenie objawień prywatnych…………………………………….55

2. Cudowny Medalik owocem objawień danych św. Katarzynie

Labouré………………………………………………………….58

3. Symbolika i wymowa teologiczna Cudownego Medalika…………...67

4. Rozpowszechnienie Cudownego Medalika………………………….82
Rozdział III.

CUDOWNY MEDALIK W PRAKTYCE POBOŻNOŚCIOWEJ

I APOSTOLACIE WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA……………………91
1. Różne określenia charakteru Cudownego Medalika…………………91

2. Sposoby zastosowania Cudownego Medalika w praktyce

pobożnościowej………………………………………………….98

3. Owoce Cudownego Medalika przejawem opieki Niepokalanej…….117

4. Liturgiczne i paraliturgiczne formy kultu związane

z Cudownym Medalikiem w życiu Ludu Bożego……………....125


ZAKOŃCZENIE…………………………………………………….137

WYKAZ SKRÓTÓW
DPLL Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, Zasady i wskazania, Poznań 2003.
DWR Deklaracja o wolności religijnej. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Tekst polski. Poznań 1967.
KDK Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Tekst polski. Poznań 1967.
KKK Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, wyd. II poprawione.
KL Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Tekst polski. Poznań 1967.
KMMK Konferencje Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 1990.
MC Paweł VI, Marialis cultus, Lublin 1990.
PMMK Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, cz.1, Niepokalanów 2007.
POMK Pisma Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, OFMConv., (t. I-VII), odbitka kserograficzna, J. R. Bar, (red.), Niepokalanów 1970.
KCM 1930 Kalendarz Cudownego Medalika. Wydanie jubileuszowe ku uczczeniu setnej rocznicy objawienia się Niepokalanej Wieleb. S. Katarzynie Labouré, P. Pawellek CM (red.), Kraków 1930.
KCM 1934 Kalendarz Cudownego Medalika na rok 1934, P. Pawellek CM (red.), Kraków.
KCM 1932 Kalendarz Cudownego Medalika na rok 1932, P. Pawellek CM (red.) Kraków.
KiD Kontemplacja i działanie, Bejze B. bp (red.), (seria: W nurcie zagadnień posoborowych), t.15, Warszawa 1983.

BIBLIOGRAFIA
ŹRÓDŁA
A) Pismo Święte i dokumenty Kościoła
Agenda liturgiczna diecezji opolskiej. Nabożeństwa, poświęcenia i błogosławieństwa. Sobeczko H.J. (red.), Opole 1986.
Deklaracja o wolności religijnej [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
Discours de Jean-Paul II dans la chapelle de la Médaille Miraculeuse, Paris (France),31.05.1980[w:] http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1980/may/documents/hf_jp-ii_spe_19800531_medaglia-miracolosa_fr.html , 14.03.08.
Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003.
Jan Paweł II , Homilia w sanktuarium w Zapopan w Meksyku, 30 stycznia 1979, [cyt za:] Dios de V. CM, Cudowny Medalik [w:] Słownik duchowości wincentyńskiej, Dukała J. CM (red.), t.1. Kraków 1997, s.163.
Jan Paweł II, Modlitwa w kaplicy Cudownego Medalika [w:] Statuty i Reguły Wewnętrzne stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, Kraków 1992 s.10.
Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae. List apostolski o różańcu świętym, Poznań 2002.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
Konstytucja dogmatyczna o Kościele [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 1967.
Konstytucja o liturgii świętej [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 1967.
Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2004.
Paweł VI, Marialis cultus. Adhortacja apostolska, Lublin 1990.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań 2003.
Pius XII, Przemówienie Jego Świątobliwości (audiencja generalna po kanonizacji św. Katarzyny) [w:] Na triduum ku czci św. Katarzyny Labouré, Sandomierz [b.r.w.], s. 23-29.
Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Poznań 1998.
B) Źródła dotyczące Cudownego Medalika
Adaszkiewicz M. OFMConv., Wszechpośrednictwo Maryi w nauczaniu św. Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2006.
Bomba W. CM, Cudowny Medalik jako znak i jego sens teologiczny [w:] Kontemplacja i działanie, Bejze B., bp (red.), (seria: W nurcie zagadnień posoborowych, t.15, Warszawa 1983), s.333-340.
Crapez E., Chwalebna Katarzyna Labouré, Córka Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo, Warszawa 1913.
Cudowny Medalik wczoraj i dziś, Jogałła E. (tłum.), Kraków 1983.
Dios de V. CM, Cudowny Medalik [w:] Słownik duchowości wincentyńskiej, Dukała J. CM (red.), t.1. Kraków 1997, s. 160-170.
Eyler J., Niepokalana i Jej medal, [mps][b.m.w.] 1971, (ze zbiorów archiwum prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia, Warszawa, ul. Tamka).
Feuillet A., Maryjna doktryna w Nowym Testamencie z Cudowny Medalik. Prywatne objawienia w służbie objawienia Bożego, Gościkowo – Paradyż [b.r.w.]
Gogacz M., Realizowanie chrześcijaństwa w oparciu o treść objawień Maryjnych z 1830 roku, [w:] Kontemplacja i działanie, Bejze B., bp (red.), (seria: W nurcie zagadnień posoborowych, t.15, Warszawa 1983), s. 387-404.
Grubalska U. SM, Duchowość świętej Katarzyny Labouré w świetle pism i dokumentów Zgromadzenia, [mps], Warszawa 2004.
Jaksa K., Kult Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Stowarzyszeniu Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, [mps] Płock – Warszawa 2006.
Katarzyna Labouré a Cudowny Medalik. Dokumenty autentyczne 1830-1876, pod red.: R. Laurentin, P. Roche CM, [mps] ze zbiorów archiwum prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia w Krakowie.
Kolbe M. OFMConv, Pisma, cz.1, Niepokalanów 2007.
Konferencje Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 1990.
Kowalewska E. SM, Objawienia maryjne świętej Katarzynie Labouré i ich wpływ na apostolstwo zgromadzeń wincentyńskich w oparciu o „Rocznik Marjański” (1925-1939), [mps], Warszawa 1999.
Lanquetin A., Święta z dzielnicy ubogich. Katarzyna Labouré (1806-1876), Kraków 1984.
Laurentin R., Powiernica Niepokalanej. Św. Katarzyna Labouré 1806-1876, Kraków 1985.
Louvencourt de J.F. OCSO, Święty Maksymilian Kolbe przyjaciel i doktor modlitwy, Niepokalanów 2000.
„Nasza Arka”, Temat numeru: Cudowny Medalik Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nr 12, 2004.
Pawellek P. CM., Cudowny Medalik. Studium historyczne, Kraków 1930.
Pisma Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, OFMConv (t. I-VII), odbitka kserograficzna, Bar J. R., (red.), Niepokalanów 1970.
Quintano F. CM, Odczytanie orędzia z Rue du Bac dla naszych dni [w:] „Roczniki wincentyńskie”, nr 2, 2004 s. 108-129.
Rakocy W. CM, Cudowny Medalik, Propozycja interpretacji przesłania i roli tzw. wizji z globem, [w:] „Roczniki wincentyńskie”, nr 2, 2005 s. 127-189.
Socha P. bp, Historia objawienia Niepokalanej od Cudownego Medalika i wyjątkowa obecność Matki Bożej w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia [w:] Kontemplacja i działanie, Bejze B., bp (red.), (seria: W nurcie zagadnień posoborowych, t.15, Warszawa 1983), s.300-326.
Thurston H., Medals [w:] The Catholic Encyclopedia. An international work of reference on the constitution, doctrine, discipline and history of the Catholic Church, Herbermann C. G. (red.), t.X, New York 1913 s. 111-115.
Wojtkowski J., bp, Objawienia św. Katarzyny Labouré w świetle mariologii dziejowo – zbawczej [w:] Kontemplacja i działanie, Bejze B., bp (red.), (seria: W nurcie zagadnień posoborowych, t.15, Warszawa 1983), s. 327-332.
Yver C., Tajemnica życia siostry Katarzyny Labouré, (1806-1876), Kraków 1947.
KOMENTARZE I OPRACOWANIA
Bartosik G. OFMConv, Mediatrix In Spiritu Mediatore. Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej, Niepokalanów 2006.
Bolisęga M. SM, Posłannictwo wiary, nadziei i miłości [w:] Laurentin R., Prawdziwe życie Katarzyny Labouré, Kraków 1995 s. 5-10.
Dobraczyński J., Skąpiec Boży. Rzecz o O. Maksymilianie Maria Kolbe, Niepokalanów 1946.
Domański J. OFMConv, Św. Maksymilian wobec Eucharystii, Niepokalanów 1987.
Dyczewski L. OFMConv, Niepokalanów wspólnotą zakonną i ośrodkiem apostolskiej działalności w latach Polski niepodległej [w:] Wspólnota miejscem tworzenia, Dyczewski L. (red.), Niepokalanów 1992 s. 27 – 46.
Fiołkówna P., I-szy referat, Cudowny Medalik [w:] Zjazd Dzieci Marji chełmińskiej prowincji Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie dnia 21-22 VII 1929 roku, s. 19-25.
Gołaszewski M., Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, Warszawa 1994.
Herrmann T. CM, Cudowny Medalik znakiem Nowej Ewangelizacji, [w:] „Promienie Pośredniczki Łask”, nr 30-31, 1999-2000.
Herrmann T. CM, Duchowość członków Apostolatu Maryjnego [w:] „Promienie Pośredniczki Łask”, nr 8-9, grudzień 1985, s. 45-66.
Hermann T. CM, Podręcznik Apostoła Maryjnego, Warszawa 1994
Herrmann T. CM, Promienie Pośredniczki Łask, Kraków 2002.
Herrmann T. CM, Przewodnik Apostolatu Maryjnego, Kraków 2000.
Herrmann T. CM, Refleksje na miesiąc maj, Warszawa 1997.
Jóźwiak E., Rady Apostolatu Maryjnego. Ósma rada dla Apostolatu Maryjnego [w:] „Promienie Pośredniczki Łask”, nr 14-15, grudzień 1990, s. 37-39.
Kalendarz Cudownego Medalika, Pawellek P. CM (red.), Wydanie jubileuszowe ku uczczeniu setnej rocznicy objawienia się Niepokalanej Wieleb. S. Katarzynie Labouré, Kraków 1930.
Kalendarz Cudownego Medalika na rok 1932, Pawellek P. CM (red.), Kraków.
Kalendarz Cudownego Medalika na rok 1934, Pawellek P. CM (red.) Kraków.
Kociela B., Maryjo Cudownego Medalika [w:] „Promienie Pośredniczki Łask”, nr 28-29, 1997-1998 s.105-107.
Kucharski P., Bajor B., Dar Maryi na trudne czasy. Historia najsłynniejszego medalika świata, Kraków 2005.
Laurentin R. ks., Matka Pana. Krótki traktat teologii maryjnej, Warszawa 1989.
Łaszewski W., Cudowny Medalik. Klucz do skarbnicy łask, Częstochowa 2004.
Napiórkowski S.C., Niepokalana Wszechpośredniczka. Idea maryjna św. Maksymiliana. [w:] Rycerz Niepokalanej nr 10, 1982 s. 234-235.
Pawellek P. CM, Promienie Niepokalanej, Kraków, maj 1938.
Piekarz D., Cudowny Medalik drogą do zrozumienia Misterium Niepokalanego Poczęcia [w:] 350 lat obecności i posługi Sióstr Miłosierdzia w Polsce. Sesja jubileuszowa 27-29 listopada 2002, Kraków 2003 s. 63-76.
Podstawowe aspekty duchowości Katarzyny Labouré. Praca dyplomowa z zakresu teologii życia wewnętrznego napisana pod kierunkiem o. dra Ottona Filka. [mps], Warszawa 1983, (ze zbiorów archiwum Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie).
Prévost A., Powiernica nieba. [b.m.r.w.]
„Promienie Pośredniczki Łask”, nr 2-3, grudzień 1982.
„Promienie Pośredniczki Łask”, nr 22-23, listopad 1994.
Przemowa przy nadaniu medali Dzieciom Marji. W Warszawie na walnym zjeździe 30 sierpnia 1930 [w:] „Rocznik Marjański”, Wydanie jubileuszowe 1930, s.380-382.
Raszka U., Charyzmatyczne oddziaływanie Cudownego Medalika w posłudze apostołów maryjnych [w:] „Promienie Pośredniczki Łask”, nr 30-31, 1999-2000, Warszawa, s.76-92.
„Rocznik Marjański” Wydanie jubileuszowe, 1930.
„Rocznik Mariański”, Pawellek P. CM, (red.) nr 11, grudzień 1938, Kraków.
„Rocznik Mariański”, nr 5, maj 1939
Simbula G. OFMConv, Rycerstwo Niepokalanej. Istota – Teologia – Duchowość, Niepokalanów 1994.
Sobociński J., Apostolska troska o braci [w:] „Promienie Pośredniczki Łask” nr 2-3, grudzień 1982 s. 6-8.
Villepelée J.F., Rycerstwo Niepokalanej Ojca Kolbego, Niepokalanów 1997.
Winowska M., Szaleniec Niepokalanej. Święty Maksymilian Maria Kolbe, Niepokalanów 1999.
Witaszek K., Kazanie w kościele, [w:] Zjazd Dzieci Marji chełmińskiej prowincji Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie dnia 21-22 VII 1929 roku, s. 11-15.
Wojtczak A. OFMConv, Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, t.1, Niepokalanów 1989.
Zjazd Dzieci Marji chełmińskiej prowincji Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie dnia 21-22 VII 1929 roku, Chełmno.

LITERATURA POMOCNICZA
Alexandr A., Tajemna moc talizmanów, Białystok 2005.
Amorth G., Wyznania egzorcysty, Częstochowa 1997.
Anders R., Hasło „Wszystko z Niepokalaną” w życiu codziennym, [w:] „Promienie Pośredniczki Łask”, nr 30-31, 1999-2000 s.118-126.
Bieliński P., Symbolika maryjna flagi Unii Europejskiej [w:]
Bomba W. (oprac.), Modlitwy Rodziny Wincentyńskiej, Kraków 1991.
Bouchard F., O cudownym pośrednictwie Najświętszej Maryi Panny, Gdańsk 2006.
Bouflet J. Boutry P., Znak na niebie. Objawienia Matki Bożej, Warszawa 2000.
Brzuszek B., Ex opere operato [w:] Encyklopedia katolicka, Łukaszyk R.,

Bieńkowski L., Gryglewicz F., (red.), t IV, Lublin 1983 kol. 1463-1466.


Budzik S. ks., Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, (seria: Pomoce naukowe Instytutu Teologicznego w Tarnowie), Tarnów 1993.
Buxakowski J. ks., Jezus Chrystus – osoba i czyn. Teologia prawd wiary, t. V, Pelplin 2000.
Buxakowski J. ks., Maryja, Matka Boga i Matka Kościoła. Wykłady i pisma mariologiczne. Teologia prawd wiary, tom VI, Pelplin 2004.
Buxakowski J. ks., Objawienie i wiara. Teologia prawd wiary, t.2, Pelplin 1997.
Buxakowski J. ks., Wieczność i człowiek, Eschatologia. Teologia prawd wiary, t. VIII , Pelplin 2006.
Buxakowski J., ks., Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Pelplin 1999.
Casel O. ks., Chrześcijańskie misterium kultu, Kraków 2000.
Courth F. Neuner P., Podręcznik teologii dogmatycznej, Kraków 1999.
Courth F., Mariologia – Maryja, Matka Chrystusa, traktat VI, Kraków 1999.
Crepey Ch., Prezentacja strony internetowej Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika [w:] „Małe Echo Warszawskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia” nr 10-12, 2003, s. 9-13.
Cuda zdziałane przez Cudowny Medalik, Kraków 1929.
Cudowny Medalik, Kraków 1931.
Cudowny Medalik. Broszura wydana przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, Kraków [b.r.w.].
Czytelniczka M.S., Rozsądna miłość. Świadectwo o wyzwoleniu z choroby alkoholowej [w:] „Rycerz Niepokalanej”, nr 1, 2008 s.22-23.
Do ideału MI., Myśli św. Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 1996.
Duniak M., W służbie Niepokalanej

[w:] http://web.diecezja.wloclawek.pl/zsnm/KultMaryi.htm, 09.12.08.


Dybowski M. ks., Liturgika, Poznań – Warszawa – Lublin 1954.
Faricy R. SJ, Słowo wstępne [w:] Connel J. T., Spotkania z Maryją. Najważniejsze objawienia maryjne, Kraków 2003, s. 14-15.
Ferenc - Szydełkowa E., Historia Apostolatu Maryjnego, perspektywy na przyszłość [w:] „Promienie Pośredniczki Łask”, nr 14-15, grudzień 1990 s. 74-83.
Formularz Mszy Świętej na święto Najświętszej Maryi Niepokalanej od Cudownego Medalika [w:] http://cudownymedalik.w.interia.pl/formularzmedalik.html, 10.04.08.
Gołąb T., Którzy się do Ciebie uciekamy... [w:] „Gość Niedzielny”, nr 45, 2008

s. 62-65.


Grodzki L.S. OFMConv, Z Matką zawierzenia, Warszawa 1991.
Guitton J., La Rue du Bac ou la superstition dépassée, ed. SOS, 1974.
http://cudownymedalik.w.interia.pl/matkateresa.html, 10.04.08.
http://ekai.pl/europa/?MID=3775, 17.04.08.
http://virginoftheglobe.org, 13.12.07.
http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/, 17.04.08.
http://www.heartstoheart.org, 13.12.07.
http://www.misjonarze-zakopane.org/, 17.04.08.
Ikonoklazm, obrazoburstwo [w:] Rajman J., Encyklopedia średniowiecza, Kraków 2006, s. 385-386.
„Informator Rycerstwa Niepokalanej”, nr 3, marzec 2007.
Irena SM, Niepokalana Dziewico [w:] Nowenna nieustająca do Matki Bożej od Cudownego Medalika. Modlitewnik wydany przez Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy [b.m.r.w.].
Kapellari E., Święte znaki w liturgii i codzienności, Kraków 2002.
Krótki życiorys błogosławionej Katarzyny Labouré, Kraków 1933.
Księga Pamiątkowa 25-lecia Apostolatu Maryjnego w Polsce (1980-2005), Pruska – Zajdel E. (red.), Kraków 2006.
Księga pamiątkowa Zgromadzenia Księży Misjonarzy 1625-1925, Kraków 1925.
Litania do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Cudownego Medalika, [mps], z zasobów p. Ewy Zajdel, moderatora Apostolatu Maryjnego archidiecezji warszawskiej.
Łaszewski W., Maryjo kieruj naszym życiem! Modlitewnik, Częstochowa 2007.
Łoziński B., Leksykon zakonów w Polsce. Informator o życiu konsekrowanym, Warszawa 1998.
Majka J., Wprowadzenie, [w:] Guardini R., Znaki święte, Wrocław 1991, s. 5-16.
Maloney R. CM, Wincentyńska Młodzież Maryjna w trzecim tysiącleciu, Rzym sierpień 2000 [w:] „Niepokalana” numer specjalny, listopad – grudzień 2000, s. 9-14.
Mała Katarzyna od Cudownego Medalu. Dziecięce lata św. Katarzyny opisane przez Córkę Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo z Kolegium św. Józefa w Emmitsburgu, [mps][b.r.m.w] (ze zbiorów archiwum Sióstr Miłosierdzia Chełmnie).
Mazurowski W. ks., Życie i śmierć męczenników przykładem wierności Bogu, [w:] http://meczennicy.pelplin.pl/t_pliki_/1.doc, 28.03.08.
Medal [w:] X. Michał Nowodworski, Encyklopedia kościelna, Podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego, t.XIV, Warszawa, 1881, s.102.
Medalik Cudowny 1832go roku w Paryżu wybity, również hystorya, opis i cuda jego, jakoteż dziewięciodzienne nabożeństwo do Matki Boskiej, Toruń 1843.
Metzger B. M., Coogan M. D., Słownik wiedzy biblijnej, (Prymasowska Seria Biblijna), Warszawa 1999.
Michałek T. SMMI, Od niewoli do milicji. Jak pokonać zło? [w:] „Rycerz Niepokalanej”, nr 3, marzec 2007 s.78.
Michałek T. SMMI, Proprietas Niepokalanej [w:] „Rycerz Niepokalanej”, nr 5, maj 2008 s.148-149.
Michałek T. SMMI (red.), W hołdzie Niepokalanej. Wybrane podziękowania i łaski zamieszczone w „Rycerzu Niepokalanej, Niepokalanów 2008.
Misjonarze z Tanzanii, Afrykański medalik [w:] „Informator Rycerstwa Niepokalanej”, nr 12, grudzień 2004, s.260.
Młynarczyk K. ks., Symbolika Unii Europejskiej [w:] „Katecheta” nr 9, 2002.
Nadolski B., ks., Leksykon liturgii, Poznań 2006.
„Niepokalana”, nr 1, 1987.
Nowenna do świętej Katarzyny Labouré, Kraków 1948.
Petrowa – Wasilewicz A., Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa 2000.
Podręcznik oficjalny Legionu Marii, Wielka Brytania 1944.
Pruska – Zajdel E., Krótki rys historyczny Apostolatu Maryjnego w Polsce, [w:], Księga Pamiątkowa 25-lecia Apostolatu Maryjnego w Polsce (1980-2005), Pruska – Zajdel E. (red.), Kraków 2006 s. 17-20.
Przemówienie Księdza Biskupa Stanisława Nowaka Ordynariusza diecezji częstochowskiej, 19 października 1985 r. [w:] „Promienie Pośredniczki Łask”, nr 8-9, grudzień 1985 s.76-78.
Riße G., Amulet/talizman [w:] Leksykon religii, Waldensfels H. (red.), Warszawa 1997, s. 6.
Romo B. CM, Rue du Bac: Orędzie i misja dla WMM nowego tysiąclecia, Rzym sierpień 2000 [w:] „Niepokalana”, numer specjalny, listopad – grudzień 2000, s. 23-28.
Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Transmisja z sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy, dnia 19 lipca 2004 [w:] http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2004/07/2004.07.19.rn.mp3, 08.04.08.
„Rycerz Niepokalanej”, nr 1, styczeń 2008.
Napiórkowski S. C. OFMConv, Z Chrystusem w znakach, Lublin 1984.
Sinka T. ks., Zarys liturgiki, Kraków 2006.
Siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Nowenna do świętej Katarzyny Labouré, Kraków 1948 s. 5-12.
Sobol E., (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002.
Sobol E., (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1997.
SS. Miłosierdzia, Święta życia ukrytego. Święta Katarzyna Labouré, Kraków 1977.
Statut Stowarzyszenia Młodzieży Maryjnej w Polsce [w:] http://www.mlodziezmaryjna.pl/statut.htm, 06.04.08.
Szpet J. ks., B. Walczak, (red.), Słownik nauki religii, Poznań 2003.
Szwichtenberg H. SM, Notatnik Apostolski z Cudownym Medalikiem od września 1992 r. do 3 października 2007, [rkps], (ze zbiorów archiwum prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie).
Świadectwa. Cudowny Medalik – Pomoc dla Ciebie [w:] http://cudownymedalik.w.interia.pl/kuc.htm, 08.04.08.
Temat: Moc Cudownego Medalika na forum Wiara.pl, [w:] http://forum.wiara.pl/viewtopic.php?t=5092, 08.04.08.
Wielgus S., Maryja w życiu Polaków [w:] „Rycerz Niepokalanej” nr 11, 2001

s. 362-363.


Zaleski W. ks., Święci na każdy dzień, Warszawa 2002.

WSTĘP
Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii wśród medalików maryjnych wyszczególnia Cudowny Medalik, podkreślając bogactwo jego symboliki, które przypomina „tajemnicę Odkupienia, miłość Serca Jezusowego i bolesnego Serca Maryi, Jej pośrednictwo, tajemnicę Kościoła, łączność nieba z ziemią, życia wiecznego i życia doczesnego” (DPLL 206).

Tak szczegółowe wyróżnienie Medalika Niepokalanej przez oficjalny dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wskazuje na jego wybitną pozycję wśród kultycznych form pobożności ludowej. Stąd rodzi się zamiar ukazania historycznych uwarunkowań powstania, bogactwa teologicznych treści i przejawów obecności oraz praktycznego zastosowania Cudownego Medalika w życiu wiernych Kościoła.

Bodźcem do podjęcia tego tematu stał się dla mnie, oprócz względów osobistych, ponowny wzrost zainteresowania Cudownym Medalikiem jako środkiem pobożności osobistej katolików w Polsce i za granicą. Dowodem na żywotność idei zawartej w Medalu Niepokalanego Poczęcia jest nie tylko aktywna działalność maryjnych stowarzyszeń o charyzmacie immakulistycznym w kraju i poza nim, ale także okolicznościowe akcje propagujące Medalik, prowadzone przez osoby prywatne czy organizacje mniej lub bardziej związane z hierarchiczną strukturą Kościoła katolickiego, a nawet z nią nie związane, jak np. Instytut ks. Piotra Skargi.1 W obliczu powyższych zjawisk ukazuje się wyraźniej potrzeba właściwego wyjaśnienia nauki Kościoła dotyczącej medalików jako przedmiotów kultu, tak, aby uniknąć błędów niewłaściwego ich rozumienia czy stosowania.

W związku z podejmowanym tematem rodzą się liczne pytania. Najważniejsze to: jaką rolę historycznie i współcześnie należy przypisać Cudownemu Medalikowi w życiu wiernych, duchownych i świeckich? Jak przedstawia się Cudowny Medalik na tle kultycznej tradycji Kościoła powszechnego i polskiej pobożności maryjnej? Co to znaczy, że Medalik jest widzialnym znakiem odwołującym się do rzeczywistości nadprzyrodzonej? Jak powinno się korzystać z przedmiotu pobożności jakim jest Medal Maryi Niepokalanej, tak aby uniknąć niewłaściwego zrozumienia czy nawet wypaczenia jego prawdziwego sensu, u siebie i u innych ludzi? W czym przejawiała się skuteczność noszenia Medalika kiedyś, a w czym obecnie? Gdzie i w jakich okolicznościach jest dziś obecny Cudowny Medalik jako motyw pobożnościowy czy kultyczny?

W niniejszej pracy pragniemy ukazać Cudowny Medalik w jego kontekście historycznym (z uwzględnieniem znaczenia medalików pobożnościowych w ogólności). Chcemy tu uwzględnić specyfikę kultu maryjnego z jego uwarunkowaniami doktrynalnymi i psychologicznymi. Zajmiemy się teologiczną i symboliczną wymową Medalika, aby zakończyć przedstawieniem obecności Cudownego Medalika w różnych dziedzinach i przejawach życia osobistego i wspólnotowego członków Ludu Bożego.

Przez praktykę pobożnościową rozumiemy sposób wykorzystania Medalika w osobistej modlitwie, życiu duchowym czy relacji z osobowym Bogiem, z Maryją i świętymi. Przez praktykę apostolską chcemy tu rozumieć metody szerzenia czci Bożej, rozpowszechniania kultu, w tym przypadku maryjnego. Mamy też na myśli różne oblicza i płaszczyzny bezpośrednich spotkań człowieka, który pragnie podzielić się swoim doświadczeniem wiary, dobroci Ojca Niebieskiego i opieki doznanej od Maryi, z człowiekiem oddalonym od Boga i Kościoła lub całkowicie obojętnym na sprawy duchowe i religijne.

W Polsce jak i za granicą powstała już niejedna praca naukowa o tematyce zbliżonej do tej, którą poruszamy. W niniejszej pracy chcemy skorzystać z niektórych prac polskojęzycznych. Wydaje się jednak stosownym ujęcie naszego tematu w odmiennym, bardzo konkretnie określonym aspekcie. Literatura naukowa zbadała już duchowość zgromadzeń i stowarzyszeń rodziny wincentyńskiej, duchowość wizjonerki – św. Katarzyny oraz przebieg samych objawień. We wszystkich tych pracach motyw daru jaki pozostawiła Maryja w postaci Medalika jest żywo obecny. W tej pracy pragniemy opisać pod różnymi kątami widzenia sam Cudowny Medalik, uwzględniając perspektywę semiologiczną, kultyczną i egzystencjalną.

Ze względu na ograniczony dostęp do źródeł i publikacji obcojęzycznych, w które literatura przedmiotu jest stosunkowo bogata, zaistniała potrzeba ograniczenia zakresu naszych badań nad pastoralnymi aspektami Cudownego Medalika do realiów polskiej pobożności. Nie oznacza to, że w pracy zabraknie odniesień do pobożnościowej spuścizny Kościoła francuskiego czy innych krajów, jednak źródła, na podstawie których oparta będzie ta praca, w przeważającej części będą polskie lub tłumaczone na nasz język ojczysty.

Materiały do pracy odnaleźliśmy głównie w archiwach zakonnych domów prowincjalnych sióstr szarytek w Chełmnie i Warszawie. Prócz maszynopisów kilku prac dyplomowych, pomocne były międzywojenne wydania Rocznika Mariańskiego i inne pozycje wydawnicze, z których najstarsza datuje się na 1843 rok.2 Przydatne okazały się liczne wydawnictwa związane z Rycerstwem Niepokalanej, Stowarzyszeniem Apostolatu Maryjnego oraz różnymi gałęziami Rodziny Wincentyńskiej.3 W dobie dzisiejszej nie może zabraknąć kilku odwołań do najnowszego źródła informacji jakim jest Internet.

Nasze badania rozpoczynamy od określenia pojęciowego kultu i jego specyfikacji – kultu maryjnego. Dalej przeprowadzimy w zarysie analizę historyczną zagadnienia medalików jako przedmiotów kultycznych w ogólności. Dla zarysowania tła tematu konieczne jest także odwołanie się do życiorysu wizjonerki, św. Katarzyny oraz do przebiegu objawień. Opis nadzwyczajności Cudownego Medalika poprzedzony będzie próbą interpretacji jego symboli i ukazaniem ich teologicznej wymowy. Przejawy obecności Medalika i jego motywów w pobożności współczesnych wiernych zbadamy w kontekście charyzmatu i działalności kilku stowarzyszeń maryjnych oraz pism ich założycieli czy przewodniczących. Poświęcimy nieco uwagi sposobom praktycznego zastosowania Cudownego Medalika w tym, co nazywamy apostolatem świeckich, chociaż ukażemy go także na przykładzie działalności duchownych i osób zakonnych.

Nasza praca opierać się będzie głównie na krytycznej analizie źródeł w kontekście historycznym. Wydaje się to nieodzowne, gdyż mentalność pobożnościowa wiernych Kościoła, którzy posługiwali się Medalikiem w ubiegłych stuleciach jest odmienna niż obecnie. Stąd należy postarać się odczytać Cudowny Medalik w zupełnie nowym świetle i także w kontekście religijności dzisiejszej. Syntetycznemu przedstawieniu wyników naszych badań, towarzyszyć będzie także kilka relacji z życia codziennego czcicieli Maryi, ukazujących Medalik w różnych realiach czasowych.

Celem pracy jest ukazanie ogromnego bogactwa, zarówno doktrynalnego jak i praktycznego, jakie niesie z sobą Cudowny Medalik. Ufamy, że niniejsza praca może stać się zachętą do tego, by na nowo spojrzeć na Medalik Niepokalanej jako na wciąż aktualne i pełne treści sakramentalium, które w dzisiejszej kulturze obrazu może odegrać niebywałą rolę w procesie ewangelizacji oraz rozszerzenia zdrowo pojmowanego kultu maryjnego.

W naszej pracy postaramy się nie tylko zanalizować i przedstawić powyższe płaszczyzny i aspekty w jakich jawi się nam Cudowny Medalik jako przydatne narzędzie. Postaramy się także krytycznym okiem spojrzeć na niektóre sposoby wykorzystania tego przedmiotu kultu w duszpasterstwie.

W rozdziale pierwszym przyjrzymy się medalikom przez pryzmat ich ewolucji jako przedmiotów kultu w Kościele. Opis ten ukazany będzie na tle rozwoju i specyfiki kultu maryjnego. Rozdział drugi poświęcony zostanie objawieniom prywatnym, dzięki którym Cudowny Medalik pojawił się w życiu Kościoła oraz teologicznemu przesłaniu symboli Medalu i niezwykłemu sposobowi rozpowszechnienia go. Rozdział trzeci ukaże nam specyficzny charakter Cudownego Medalika wraz z różnorodnością jego odniesień do codziennego życia wiernych, którzy się nim posługują.

W przeróżnych publikacjach użytkowych jak i też w literaturze ściśle naukowej Medalik z wizerunkiem Niepokalanej depczącej głowę węża funkcjonuje głównie pod nazwą: Cudowny Medalik4. Równie poprawne, zdaje się bardziej teologiczne, jest określenie: Medalik Niepokalanej lub Niepokalanego Poczęcia5, gdyż właśnie ta prawda maryjna jest w sposób szczególny na Medaliku wyeksponowana. W oficjalnych dokumentach Kościoła można spotkać jeszcze inną nazwę Cudownego Medalu: Święty Medalik.6 W treści pracy powyższe nazwy stosować będziemy zamiennie, pisząc z wielkiej litery, dla odróżnienia od pojęcia ogólnego – medalik – oznaczającego jakikolwiek rodzaj małych przedmiotów kultu o których również będzie mowa w naszej pracy.

Rozdział I  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna