Cyfrowy Polsat S. A. Ul. Łubinowa 4APobieranie 15.55 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar15.55 Kb.
CITY, DATE
…………………….., ………….…………..
OBTAINING ENTITY

[Nazwa nierezydenta]
……………………………………………………………
CODE, CITY,COUNTRY

[Adres nierezydenta]
…………………..……………………………………………….
TIN

[Tax Identification Number]


…………………………………………..………………..

Cyfrowy Polsat S.A.

Ul. Łubinowa 4A

03-878 Warszawa

POLSKA


OŚWIADCZENIE / STATEMENT
Działając jako właściwie umocowany(i) przedstawiciel(e) [podmiot uzyskujący] z siedzibą w [adres rejestrowy podmiotu uzyskującego], niniejszym oświadczam(y), iż [podmiot uzyskujący] spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest rzeczywistym właścicielem dywidendy wypłaconej przez Cyfrowy Polsat S.A.,

 2. jest podatnikiem posiadającym siedzibę w [państwo członkowskie UE/EOG] prowadzącym program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne,

 3. podlega w państwie, w którym ma siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

 4. prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym ma siedzibę,

 5. jego działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym ma siedzibę,

 6. posiada depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tego podatnika,

 7. przedmiotem jego działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Niniejsze oświadczenie zostało złożone w związku z warunkami wynikającymi z art. 26 ust 1g pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm; dalej: UPDOP), w celu skorzystania przez [podmiot uzyskujący] ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 11a UPDOP, w związku wypłatą przez Cyfrowy Polsat S.A. dywidendy.

W przypadku gdyby [podmiot uzyskujący] nie spełniał któregokolwiek z warunków uprawniających do zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych zawartych w art. 6 ust. 1 pkt 11a UPDOP, [podmiot uzyskujący] zobowiązuje się pokryć podatek dochodowy od osób prawnych od wypłaconej dywidendy (wraz z należnymi odsetkami).

Acting as the authorized representative of [the obtaining entity], with the registered office in [full address of the obtaining entity, as registered], I hereby represent that [the obtaining entity]: 1. is a beneficial owner of the dividend paid by Cyfrowy Polsat S.A.,

 2. is a taxpayer having its registered seat in [name of EU/EEA country],

 3. is subject to income tax, in the state where its registered office is located, on the entirety of its income regardless of where it is earned,

 4. conducts activity on the basis of a licence granted by relevant authorities of the state where its registered office is located,

 5. its operation is supervised by relevant authorities of the state where its registered office is located,

 6. has a depositary who maintains a register of assets of this taxpayer,

 7. its operation consists solely of accumulating and investing funds, designated to be paid out to participants of a pension scheme after they have reached pension age.

This representation is made in reference to the requirements arising from Article 26.1(g).2 of the Polish Corporate Income Tax Acti (hereinafter: Polish CIT Act) in order to benefit from the exemption from the corporate income tax in Poland based on Article 6.1.11a of the Polish CIT Act, in respect of the dividend paid by Cyfrowy Polsat S.A.

In case, if [the obtaining entity] does not fulfill the conditions derived from Article 6.1.11a of the Polish CIT Act entitling [the obtaining entity] to benefit from corporate income tax exemption, [the obtaining entity] obliges to cover the corporate income tax on the dividend (along with the due penalty interest) paid by Cyfrowy Polsat S.A. to [the obtaining entity].
Podpis(y) / Signature(s): __________________________________________

Nazwisko(a) / Name(s): __________________________________________

Funkcja(e) / Title(s) : __________________________________________

Miejscowość / Place : __________________________________________

Data / Date: __________________________________________
Required:

1) Notary confirmation of:

a) the signature of the above person,

b) the proper authorization of the above person to represent the entity on behalf of whom this statement is issued.i The Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 (Journal of Laws of 2011, No. 74, Item 397).


Pobieranie 15.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna