Cyfrowy styl pracy: Nowe środowisko pracyPobieranie 92.12 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar92.12 Kb.


Cyfrowy styl pracy:

Nowe środowisko pracyBiuletyn Microsoft

Maj, 2005

Nowe środowisko pracy

Pomimo że trendy społeczne, polityczne, ekonomiczne oraz demograficzne radykalnie wpływają na kształt globalnej ekonomii, to sukces przedsiębiorstw nadal określany jest przy pomocy tradycyjnych miar, do których należy zyskowność, udział w rynku, satysfakcja klienta oraz nowoczesność. Od ponad 50 lat technologie informatyczne (IT) odgrywają kluczową rolę zarówno w przygotowywaniu gruntu pod przeprowadzanie zmian, jak i w niesieniu pomocy przy przygotowywaniu przedsiębiorstw na przyjęcie tych zmian. Wraz z postępującym rozwojem, oznaczającym większą elastyczność, mniejszą centralizację oraz mniejszą pewność w odniesieniu do starych założeń i modeli, technologie IT ewoluują w sposób przyczyniający się do wzmocnienia przedsiębiorstw, zespołów roboczych oraz poszczególnych użytkowników, prowadzący do zrozumienia potencjału tych jednostek w nowym środowisku pracy.

Oczywistym jest, iż większość zmian zachodzących w świecie, wytyczanych jest przez innowacje technologiczne: potężniejsze oprogramowanie i systemy komputerowe, Internet oraz wszechobecną łączność bezprzewodową. Coraz powszechniejsze wykorzystanie informacji walnie przyczyniło się do osiągania lepszych wyników w biznesie oraz wyższej wydajności przez pracowników. Jednak podczas celebrowania tych sukcesów nie należy zapominać, że możliwość dostosowania się do tych wszystkich innowacji wynika z fundamentalnych umiejętności człowieka. Zagwarantowanie pracownikom możliwości działania w sposób skuteczniejszy i wydajniejszy w nowym, cyfrowym środowisku, powinno leżeć w centrum strategii każdej firmy, jako że tego typu działania stanowią odpowiedź na nadejście ery szybkich zmian oraz postępującej globalnej integracji.

Wyzwania, których źródłem jest wszechobecna łączność

Świat w coraz większym stopniu oplatany jest przez systemy oraz sieci, a co za tym idzie, mury izolujące pracowników od informacji, celów biznesowych przedsiębiorstw oraz siebie nawzajem, zaczynają sypać się w gruzy. Usunięcie barier powoduje ujawnianie wielu fascynujących, nowych możliwości, ale również oznacza otwarcie pracowników na świat niepewności, zalewu informacji oraz konieczności opanowania nieznanych dotąd umiejętności. W obliczu nowych problemów, pojawiających się w wyniku wszechobecnego rozwoju, niezwykle istotne jest utrzymanie wysokiego wzrostu wydajności.

Pracownicy oraz przedsiębiorstwa już zbliżają się do punktu, w którym nastąpi „przeciążenie informacjami”, gdzie ogromne zasoby danych oraz złożoność aplikacji niezbędnych do korzystania z tych danych, zaczną górować nad zdolnością ludzkiego poznania. Podając za firmą IDC, typowy pracownik merytoryczny (tj. pracownik zajmujący się przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji) w Ameryce Północnej od roku 1997 zaobserwował dziesięciokrotne zwiększenie ilości wiadomości, dotyczących wykonywanej przez niego pracy. Przewiduje się, iż między rokiem 2004 a 2008 ilość informacji odnoszących się do biznesu, tj. wiadomości e-mail, komunikatów przesyłanych w czasie rzeczywistym, czy zaproszeń na wirtualne spotkania, zwiększy się pięciokrotnie.

Zmiany te mają widoczny wpływ na wydajność oraz zdrowie pracowników. Zgodnie z ostatnimi badaniami przeprowadzonymi przez Families and Work Institute, 56 procent pracowników musi zazwyczaj zajmować się zbyt wieloma zadaniami jednocześnie lub tak często przerywa się ich działania, że trudno im właściwie wykonywać ich pracę. Blisko jedna trzecia pracowników twierdzi, że często lub bardzo często nie mają czasu na realizację powierzonych im zadań, bądź zastanowienie się nad wykonywaną pracą. Problemy ze zdrowiem wynikające ze stresu często są dla pracodawców źródłem olbrzymich kosztów. Na przykład szacuje się, iż w Wielkiej Brytanii stres jest przyczyną jednej trzeciej wszystkich nieobecności w pracy, a zatem stanowi główny powód tych nieobecności.

Nauka stąd płynąca mówi, że narzędzia wykorzystywane przez pracowników merytorycznych muszą ewoluować, po to by sprostać pojawiającemu się przeciążeniu informacjami. Mądra wizja wydajności pracownika merytorycznego nie może po prostu zakładać ciągłego rozmnażania kanałów i funkcji, bez jednoczesnego zajęcia się problemami ustalania priorytetów, kontekstu oraz wprowadzania lepszych i mądrzejszych sposobów wizualizacji i kontroli olbrzymiej ilości złożonych danych. Mówiąc w skrócie, należy mieć na uwadze prostotę danych oraz umiejętność wglądu w te dane.

Kluczowa rola pracowników merytorycznych

Rozwojowi technologii IT, będącej sterownikiem oraz napędem nowoczesnego biznesu, towarzyszy rozwój nowej klasy pracowników, których można określić mianem “pracownicy merytoryczni” (ang. information worker). Początkowo były to osoby zatrudnione przez firmę, odpowiedzialne za kreowanie, analizowanie oraz dystrybuowanie informacji: pracownicy tworzący dokumenty, redagujący je, analitycy finansowi, osoby zajmujące się planowaniem oraz asystenci, którzy jako pierwsi przyjęli i stosowali nowe technologie, takie jak komputerowa edycja tekstu, posługiwanie się arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowaniem pocztowym oraz programami prezentacyjnymi. Wraz z tym jak technologie IT zaczęły obejmować całe przedsiębiorstwa, a aplikacje stawały się coraz mniej złożone i bardziej przyjazne użytkownikom, narzędzia i działania realizowane podczas wykonywania pracy merytorycznej, zaczęły być przyswajane na coraz większej liczbie stanowisk w przedsiębiorstwie. Dzisiaj informacje przenikają do każdego elementu działania nowoczesnej firmy; dotyczą zarówno osób na stanowiskach kierowniczych, odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, jak i pracowników zajmujących się kontaktami z klientem; potrzebne są zarówno specjalistom, takim jak lekarze czy inżynierowie, jak również osobom pracującym w infoliniach lub w bankowości detalicznej.

Rozwój technologii, jaki nastąpił w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci, spowodował transformację środowiska pracy i handlu, poprzez stabilne sterowanie wzrostem ekonomicznym oraz udostępnienie możliwości wynikających z globalizacji. Dzięki temu rozwojowi nastąpiły radykalne zmiany w wielu gałęziach przemysłu, a także otworzyły się nowe możliwości współuczestnictwa w rynku, zarówno dla dużych przedsiębiorstw jak i dla małych firm. Firmy takiej jak eBay, Amazon, Wal-Mart, Jet Blue oraz Etrade (to tylko kilka nazw) spowodowały transformacje rynku obejmującą wszystkie gałęzie przemysłu, począwszy od produkcji detalicznej, po usługi transportowe i finansowe.

Wraz z tym jak świat biznesu stał się bardziej zależny od informacji, co nastąpiło w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, firmy które zainwestowały w swoich pracowników oraz systemy informatyczne, zaczęły notować zyski wynikające z umiejętności szybkiego dostosowania się do nadchodzących zmian. Podobne możliwości istnieją również dziś. Wcześniejsze wyzwania odnoszące się do tworzenia, analizowania oraz operowania informacjami są zastępowane przez nowsze wyzwania dotyczące wykorzystania, zrozumienia oraz zarządzania informacjami. IDC szacuje, że pracownicy merytoryczni poświęcają do 2,5 godzin dziennie lub 30% czasu pracy na wyszukiwanie informacji. Dalsze badania prowadzone przez Ford Motor i AIIM sugerują, że pracownicy poświęcają od 15% do 25% swojego czasu na nieproduktywne czynności, związane z przetwarzaniem informacji.

W czasie o którym mowa, nie są wykonywane zadania mające wartość dla przedsiębiorstwa, takie jak ocena pracowników, analizy sprzedaży, planowanie wydatków, prognozowanie gospodarcze, planowanie projektów, czy kontakty z klientami. Firmy będą odnosiły znaczne korzyści, pod warunkiem, że ich wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy poświęcą więcej czasu na realizowanie wartościowych działań, a rzadziej będą koncentrować się na wyszukiwaniu odpowiedniej wersji dokumentu, powtarzaniu pracy już raz wykonanej przez członków zespołu roboczego, nie mających dostępu do wspólnych zasobów, odbywaniu podróży służbowych oraz zarządzaniu logistyką, niezbędną podczas organizowania spotkań pracowników.

Firma Microsoft uważa, iż zdolność przedsiębiorstw do odnalezienia się wśród zmian, niewiadomych oraz możliwości globalnej ekonomii jest bezpośrednio powiązana ze wzmocnieniem pozycji pracowników merytorycznych, działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Wzmocnienie, o którym mowa, to coś więcej niż tylko udostępnienie pracownikom większej ilości programów i szkoleń. Oznacza to ułatwienie im wykorzystania niepowtarzalnej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności znalezienia się w sytuacjach, na które pracownicy ci mogą mieć wpływ. To oznacza naturalny sposób zapewnienia współpracy z osobami pracującymi zarówno na tym samym piętrze, jak i rozrzuconymi po całym świecie oraz zapewnienie dostępu do wszechobecnych i dyskretnych źródeł informacji. Oznacza to również uproszczenie procesu przekopywania się przez stosy surowych danych, w celu dotarcia do wartościowych informacji oraz zmniejszenie przepaści pomiędzy prostą informacją a pożytecznym działaniem.

Oprogramowanie jest w tym procesie narzędziem centralnym. Może ono pomóc lekarzom skuteczniej leczyć pacjentów, a jednocześnie zagwarantować ponoszenie mniejszych kosztów; może wspomóc przedstawicieli handlowych w procesie optymalizowania i personalizowania własnego doświadczenia oraz wpływać na bardziej precyzyjne zarządzanie, skutkujące wzrostem wydajności; może wreszcie pomóc dowolnym pracownikom merytorycznym w uporaniu się z zalewem informacyjnym oraz w zrozumieniu i właściwym wykorzystaniu informacji gromadzonych w ogromnych hurtowniach danych.

Firma Microsoft angażuje się w działania, objaśniające przedsiębiorcom wymienione korzyści. Bieżąca oraz przyszłe wersje oprogramowania Microsoft Office rozszerzają tradycyjne pojęcie osobistego pakietu programów biurowych oraz narzędzi analitycznych, a tym samym umożliwiają firmom osiąganie lepszej wydajności. Wraz z kolejnym krokiem w przyszłość, Microsoft dokładnie obserwuje trendy społeczne, ekonomiczne oraz demograficzne, z którymi klienci tej firmy zetkną się za osiem do dziesięciu lat. Jednocześnie firma Microsoft deklaruje prowadzenie badań oraz rozwijanie technologii. Niektóre z tych założeń nie są jeszcze częścią żadnej oficjalnej strategii, lecz wytyczają one kierunki, w których zamierza iść Microsoft, po to by w drugiej dekadzie XXI wieku udostępnić pracownikowi merytorycznemu jeszcze większe możliwości.

Tendencje pojawiające się w środowisku pracy

Innowacje technologiczne nie dzieją się w próżni. Elastyczne przedsiębiorstwo stosuje technologię w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, siłę roboczą, ekonomię oraz – ogólnie – społeczeństwo. Mimo iż myśląc o przyszłości, nigdy nie będzie można przyjąć za pewnik występowania określonych aspektów, to istnieją inne trendy, które wyraźnie ukierunkowane są na ogólniejsze warunki oraz wyzwania, jakie zdefiniują krajobraz biznesowy na najbliższe pięć do dziesięciu lat.Przekształcenia gospodarcze: Wraz z wszechobecnym rozwojem przyspieszać będzie dokonujący się już teraz proces transformacji gospodarki produkcyjnej w gospodarkę usługową. Jako że naciski związane z ograniczaniem kosztów każą unikać czynności, które można w prosty sposób zautomatyzować lub przekazać firmom zewnętrznym, przewagę nad konkurencją uzyskają te przedsiębiorstwa, w których wartość wytwarzana będzie efektem pomysłów: własności intelektualnej, innowacji procesu, wglądu w strategię oraz personalizacji usług. W środowisku tym zwycięskie firmy znajdą nowe sposoby zapewnienia pracownikom merytorycznym narzędzi, dzięki którym zostaną wykorzystane ich umiejętności. Narzędzia te spowodują sprzężenie z infrastrukturą informacyjną, pozwalającą zrozumieć pracownikom ich rolę w kontekście osiągania celów strategicznych firmy, umożliwią odszukanie i podjęcie współpracy z właściwymi osobami oraz pozwolą możliwie najlepiej wykorzystać informacje, dostępne podczas wykonywania pracy oraz czynności prowadzących do podejmowania decyzji.

Jednolity świat biznesu. Dynamika polityczna oraz gospodarcza wpływa na kształt jednolitego, globalnego rynku, globalnej siły roboczej, globalnych klientów, partnerów oraz dostawców. W przyszłości powszechna będzie współpraca niezależna od murów przedsiębiorstw, stref czasowych oraz innych barier. Firmy staną przed wyzwaniem zachowania bezpieczeństwa i poufności w środowisku, w którym wciąż będą pojawiać się nowe techniki współpracy oraz będzie obowiązywało zatrudnianie pracowników mobilnych, pracujących w domach, korzystających z szeregu nietradycyjnych metod pracy.

Zawsze gotowy, zawsze dostępny. Wyzwania jakie niesie ze sobą świat, w którym obowiązuje hasło “zawsze gotowy, zawsze dostępny” to zgłębianie informacji, zarządzanie czasem pozwalające koncentrować się na zadaniach priorytetowych, wyszukiwanie odpowiednich informacji, utrzymywanie kontaktu z właściwymi osobami w przedsiębiorstwie z użyciem najodpowiedniejszego kanału, korzystanie z informacji dostępnej również dla innych współpracowników oraz utrzymywanie równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Tego typu wyzwania wymagają istnienia nowej generacji narzędzi, przeznaczonych do pracy merytorycznej. Narzędzia o których mowa, muszą upraszczać realizowane działania, automatyzować zadania oraz usprawniać podejmowanie decyzji, a zatem muszą obejmować te aspekty pracy, które obecnie powodują zatory oraz przyczyniają się do straty czasu pracowników merytorycznych.

Przejrzyste przedsiębiorstwo. Systemy, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą generować większe zyski, czynią je również bardziej odpowiedzialnymi. Rządy, rynki oraz konsumenci żądają wglądu w realizowane w firmach procesy wewnętrzne, chcąc mieć w ten sposób pewność, że przedsiębiorcy będą działać odpowiedzialnie oraz w zgodzie z prawem, jak również, że dane klientów gromadzone w systemach informatycznych, nie posłużą do naruszania ich prywatności. Utrzymanie równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności a zachowaniem poufności to zadanie trudne i zarazem kosztowne. Z pomocą mogą tutaj przyjść nowe technologie, udostępniające firmom doskonalszą kontrolę nad gromadzeniem, zarządzaniem oraz zabezpieczaniem danych wewnętrznych, w sposób mniej uciążliwy dla prowadzonego biznesu. W rezultacie firmy mogą uzyskać nie tylko lepsze możliwości radzenia sobie w środowisku, w którym obowiązują ściśle określone przepisy, lecz również mogą zagwarantować lepszy wgląd w procesy organizacyjne, który będzie można wykorzystać do dalszych działań doskonalących i optymalizujących.

Pokolenie Internetu. Dla osób ledwie nadążających za wykorzystywanymi dziś narzędziami i działaniami, wartość niektórych technologii może wydawać się niepojęta. Tym niemniej dla przyszłych pracowników, którzy dopiero za jakiś czas będą wprowadzać innowacje i zapewniać wzrost wydajności, technologia ta nie tylko nie okaże się niespodzianką, lecz będzie jak najbardziej oczekiwana. “Pokolenie Internetu”, które dziś osiąga pełnoletniość, od urodzenia żyło w erze informacyjnej. Osoby takie szybko przyswoją sobie nowe technologie informatyczne, które nie tylko zwiększą komfort ich pracy, lecz również spełnią oczekiwania dotyczące wydajnej współpracy z innymi osobami. Pokolenie o którym mowa, doskonale poradzi sobie podczas realizacji zadań, które dla innych mogą wydawać się niezgłębione. Email, Internet, sugestywne, interaktywne gry odbywające się w czasie rzeczywistym, komunikacja bezpośrednia oraz urządzenia mobilne są dla dzisiejszej młodzieży tak naturalne, jak telefon, telewizor, czy długopis dla poprzedniego pokolenia. Biorąc pod uwagę profil socjologiczny “pokolenia Internetu”, można stwierdzić, iż wielu przyszłych pracowników prawdopodobnie znajdzie zaskakujące zastosowania dla nowych technologii, skutkujące pojawianiem się fascynujących zmian, których dziś jeszcze nie sposób przewidzieć.

Kurczący się rynek pracy, a rywalizacja o wartościowych pracowników. Zgodnie z tym, co wynika ze wskaźników demograficznych, w krajach rozwijających się w ciągu następnych 50 lat pracownicy będą się starzeć, a ich liczba zmniejszy się. To dlatego kluczowym zadaniem jest maksymalne zwiększenie wydajności pracowników. W przyszłości na rynku pracy da się zauważyć agresywną rywalizację o wartościowych pracowników. W związku z tym kluczowym czynnikiem będzie możliwość zapewnienia młodym osobom narzędzi i technologii, które spełnią ich oczekiwania, podniosą wydajność pracy oraz pozwolą zyskać zadowolenie z pracy, a jednocześnie będą na tyle elastyczne, by wykorzystać doświadczenie i umiejętności starszych pracowników.

Sposób pracy

Ponieważ środowisko biznesowe zmierza w kierunku nowych zasad pracy, narzędzia wykorzystywane przez pracowników merytorycznych powinny być poddawane takim zmianom, by mogły sprostać nowym potrzebom i zaoferować nowe możliwości. Tradycyjne narzędzia biurowe, analityczne oraz komunikacyjne są nadal odpowiednie, lecz same w sobie już nie są ”wystarczająco dobre”, by zagwarantować maksymalizację działań pracowników lub przystosowanie się do nowego sposobu pracy.


Przyszłość oprogramowania Microsoft Office System

Projektując kolejne wersje platformy biurowej przyszłej generacji, firma Microsoft koncentruje się na rozwijaniu nowych możliwości w pięciu kluczowych obszarach:Wpływ osobisty: Następna wersja produktów Office, serwerów oraz usług pozwoli pracownikom merytorycznym skupić się na realizowanych zadaniach oraz pomoże im tworzyć bardziej profesjonalne dokumenty. Ulepszenia odnoszące się do pracy w sieciach ekstranetowych oraz synchronizacji laptopów, ułatwią użytkownikom mobilnym i tym pracującym w trybie offline dostęp do informacji służbowych. Rozbudowany system zarządzania zadaniami pozwoli użytkownikom zarządzać zespołami roboczymi oraz zadaniami projektowymi.

Współpraca: Komunikatory internetowe, telefonia oraz rozwiązania konferencyjne będą wspólnie istnieć w środowisku, które zagwarantuje pracownikom merytorycznym łatwy i elastyczny dostęp do wszystkich narzędzi komunikacyjnych, z zachowaniem bezpiecznej infrastruktury, archiwującej w jednym miejscu cały proces współpracy. Współdzielone obszary robocze będą łatwe do skonfigurowania oraz używania przez współpracowników, partnerów i klientów podczas tworzenia dokumentów, pracy przy projektach oraz wyszukiwania i wykorzystywania odpowiednich informacji biznesowych.

Odkrywanie i zgłębianie wiedzy: Lepsza wizualizacja danych oraz narzędzia analityczne będą ujawniały trendy, wzorce i wyjątki istniejące gdzieś w olbrzymiej masie danych. Dzięki takim mechanizmom pracownicy merytoryczni będą mogli w inteligentny sposób przeszukiwać różnorodne repozytoria, znajdując potrzebne im informacje. Narzędzia te pozwolą również lokalizować specjalistów zatrudnionych w firmie oraz łączyć się z nimi, a co za tym idzie, udostępniać pracownikom systemy i dane, pozwalające przyjmować wyzwania oraz wykorzystywać możliwości.

Cykl życia informacji w firmie: Przedsiębiorstwa będą mogły wydajnie współpracować podczas tworzenia, śledzenia, zarządzania oraz bezpiecznego przekazywania treści klientom, partnerom i innym osobom zatrudnionym w firmie. Będzie istniała pojedyncza, standardowa, zintegrowana architektura, pozwalająca na zarządzanie treścią i dokumentami, zapewniająca centralne sterowanie dystrybucją danych, kontrolująca dostęp do tych danych oraz dbająca o przestrzeganie reguł ich utrzymania. Dzięki takim rozwiązaniom każda osoba zatrudniona w firmie będzie miała dostęp do odpowiednich informacji, a co za tym idzie, zostanie zmniejszone ryzyko związane z brakiem informacji lub nieodpowiednią ich jakością.

Rozwiązania informatyczne oraz fundamenty usług IT: Otwarte standardy XML oraz doskonałe narzędzia pozwalające na szybkie tworzenie oprogramowania, pozwolą programistom zatrudnionym w firmie kreować i rozbudowywać aplikacje zintegrowane z procesem pracy, pobierające informacje z systemów biznesowych. Firmy będą częściej zapewniały własną obsługę IT, prostsze będzie również tworzenie formularzy elektronicznych. Technologia reagowania w czasie rzeczywistym pozwoli zarówno na poprawienie jakości kodu, jak i ulepszenie zawartości pomocy dostępnej w trybie online. Zagrożenia bezpieczeństwa, prywatność oraz aktualizacje oprogramowania będą obsługiwane w inny sposób, pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo, niezawodność i zarządzalność.


Już teraz rozwiązania stosowane w pracy merytorycznej są coraz mocniej zintegrowane z infrastrukturą sieciową, potrafią lepiej obsługiwać kluczowe technologie, takie jak zarządzanie dostępem do informacji oraz rozwijają się, zapewniając zespołom roboczym i firmom bogatsze kanały komunikacji i współpracy. W perspektywie następnych kilku lat w różnej wielkości przedsiębiorstwach widać możliwości zwiększenia wpływu pracowników i grup roboczych, wydajnego łączenia się z klientami i partnerami, podejmowania właściwych decyzji w odpowiednim czasie oraz zarządzania i ochrony informacji istniejących w dzisiejszym środowisku biznesowym. Microsoft skupia się na pięciu głównych obszarach, mając na celu zapewnienie pracownikom i firmom środków, pozwalających skutecznie rywalizować w środowisku szybkich zmian (zob. pasek z lewej strony: Przyszłość oprogramowania Microsoft Office System)


Wybiegając wprzód przed następną generację narzędzi można stwierdzić, że technologie, które dziś są w najwcześniejszych stadiach badań i rozwoju, lub są częścią kosztownych, specjalistycznych aplikacji, niedługo zaczną egzystować w podstawowym zestawie narzędzi pracownika merytorycznego. W przyszłej dekadzie aplikacje, które będą używane przez pracowników merytorycznych, zostaną stworzone w oparciu o dzisiejsze “zintegrowane narzędzia biurowe”, w wyniku dodania nowych warstw inteligencji, które złagodzą ciężar maksymalnego wykorzystania pracowników merytorycznych oraz dostarczą bezprecedensowy wgląd w informacje, kontrolę i elastyczność, tak bardzo potrzebną firmie rywalizującej w szybko przeobrażającym się świecie pozbawionym granic.

Rozpoznawanie wzorców, metadanych oraz śledzenie informacji i fizycznych obiektów, nowe standardy usług, obejmujących współpracę pomiędzy firmami, wykonywanie zaawansowanych obliczeń, wyświetlanie możliwości sprzętowych oraz autoadministracja i autokonfiguracja oprogramowania, to elementy które będą ze sobą sprzężone, pozwalając na mądrzejsze sterowanie oraz zapewniając na następne 10 lat prostsze, bardziej wszechobecne i godne zaufania rozwiązania dotyczące pracy merytorycznej.Zmniejszenie “Zalewu informacyjnego”: Pod względem uzyskiwanej wydajności jedną z konsekwencji bycia “zawsze dostępnym” jest konieczność ciągłego wyznaczania priorytetów oraz koncentracji na pracy nie zakłócanej przerwami. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być zatrudnienie asystenta, do którego zadań należałoby uaktualnianie kalendarza, przygotowywanie materiałów na spotkania, odpowiadanie na rutynową korespondencję oraz radzenie sobie z wszystkimi działaniami administracyjnymi, za które do tej pory odpowiedzialni byli bezpośrednio pracownicy merytoryczni. Dzisiaj niektóre z tych czynności mogą być wykonywane przez oprogramowanie, lecz rzadko ma tu miejsce typowa dla człowieka umiejętność oceny i świadomość kontekstu. Ta sytuacja jednak zaczyna się zmieniać.

Technologia rozpoznawania wzorców oraz filtrowanie adaptacyjne – korzystające z reguł i umiejętności uczenia się – sprawi, że już wkrótce pracownicy merytoryczni będą mieli dostęp do inteligentnego oprogramowania, które będzie potrafiło zautomatyzować wiele rutynowych prac. Oprogramowanie to będzie miało możliwość “uczenia się” potrzeb pracownika merytorycznego oraz dostarczania informacji w formie zintegrowanej, na podstawie wniosków wyciągniętych z określonego kontekstu. To technologia następnej generacji, która będzie w sposób automatyczny wiedziała czyje rozmowy telefoniczne należy łączyć oraz jakim wiadomościom e-mail nadawać wyższe priorytety. Działania te będą podejmowane w oparciu o sieć międzyludzkich powiązań, hierarchię użytkownika w strukturze biznesowej oraz natężenie pracy. Ponieważ oprogramowanie będzie uczyło się preferencji konkretnego użytkownika, będzie ono na przykład wiedziało, że podczas pisania pilnej notatki służbowej, nie należy niepokoić użytkownika telefonami lub wiadomościami e-mail, o ile nie pochodzą one od przełożonego lub współmałżonka.Zarządzanie kanałami komunikacyjnymi: Integracja zarządzania kanałami komunikacyjnymi przyczyni się połączenia nowych oraz istniejących technologii, a co za tym idzie, udostępnienia pojedynczego punktu wejścia do sieci powiązań międzyludzkich, spójnego dla różnych aplikacji i urządzeń. Głos, faks, dane strukturalne, komunikacja doraźna, fora odbywające się w czasie rzeczywistym oraz komunikacja asynchroniczna to kanały komunikacyjne, które zostaną zintegrowane do postaci pojedynczego widoku, wyposażonego w gotowy dostęp do usług takich jak translacja mowy na tekst. W zależności od okoliczności będzie można odsłuchiwać wiadomości e-mail lub czytać informacje głosowe. W środowiskach biznesowych pracownicy merytoryczni będą mieli dostęp do wszystkich danych, których potrzebują do wykonania określonego zadania. Na dane te mogą składać się zawiadomienia o projektach, informacje ze spotkań, aplikacje biznesowe, kontakty oraz harmonogramy – wszystko to dostępne w pojedynczym widoku, niezależnie od tego czy użytkownik znajduje się przy biurku, na korytarzu, czy w drodze do pracy.

Obecność: Oprogramowanie tworzone przy zastosowaniu nowych technologii, pozwoli na rozwijanie idei “identyfikowania obecności”. W chwili obecnej pomysł, o którym mowa istnieje jedynie w formie podstawowej, sprowadzony głównie do postaci ikon na listach komunikatorów internetowych, informujących o tym czy określony użytkownik jest dostępny, czy też znajduje się poza biurem. Tym niemniej “identyfikowanie obecności” charakteryzuje się olbrzymim potencjałem, którego wykorzystywanie dopiero się zaczęło. Informacje o obecności dołączane do dokumentów lub procesów realizowanych w pracy, mogą zagwarantować łączność pomiędzy czytelnikami i autorami, dzięki nim specjaliści mogą natychmiast rozwiązywać problemy klientów, a także angażować się w inne działania, odnoszące się do procesu pracy. Informacja o obecności może sterować kierowaniem danych do najbardziej odpowiedniego kanału komunikacyjnego – komputera biurowego, telefonu komórkowego, poczty głosowej, itp. – gwarantującego dotarcie tych danych do odbiorcy. Ponadto dzięki tej technologii pracownicy merytoryczni mogą w odniesieniu do różnych typów komunikacji, automatycznie sygnalizować swój status obecności. Nie zakłóca to ich koncentracji, nie zmusza bowiem do odpowiadania na informacje przesyłane w czasie rzeczywistym lub wiadomości e-mail.

Współpraca: Już teraz oprogramowanie pozwala na korzystanie z obszarów współdzielonych, przy pomocy których użytkownicy mogą ze sobą współpracować w sposób o wiele bardziej wydajny, niż miało to miejsce w przeszłości. Dzięki obszarom współdzielonym, które gromadzą wszystkie potrzebne dane w jednym miejscu, nie trzeba już ręcznie przekazywać innym członkom zespołów roboczych informacji o postępach, zadawać pytań o to, kto dysponuje ostatnią wersją projektu, czy rozsyłać dokumentów. W ciągu następnego dziesięciolecia te współdzielone obszary robocze staną się jeszcze doskonalsze, w wyniku automatyzacji większej części zadań związanych z zarządzaniem cyklem życia dokumentu oraz udostępnieniu w pojedynczym, logicznym repozytorium wszystkich zasobów zespołu roboczego, odnoszących się do tworzenia dokumentów. Repozytorium to będzie pełniło rolę magazynu wiedzy dostępnej w przedsiębiorstwie.

Zadaniem repozytoriów takich jak to wspomniane powyżej, będzie pozyskiwanie “żywych” danych oraz dokumentów w taki sposób, by z materiałów tych mogły efektywnie korzystać przedsiębiorstwa mające swoje oddziały w różnych lokalizacjach geograficznych i strefach czasowych. Kamery rozmieszczone w pokoju konferencyjnym będą automatycznie nagrywały zapis wideo większości spotkań i przechowywały nagrany materiał do późniejszego wglądu dla tych osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, lub dla pracowników poszukujących informacji na temat zagadnień omawianych na spotkaniu. Seria kamer zamontowanych w stole konferencyjnym będzie kontrolowana przez mikrofony kierunkowe. Zadaniem takiego zestawu będzie rozpoznawanie mówcy oraz rejestrowanie jego głosu i obrazu wideo. Każdy, kto zabierze głos po przyłączeniu się do takiego spotkania z wykorzystaniem techniki wideokonferencji, również zostanie zarejestrowany. Notatki sporządzane na tablicy będą automatycznie rejestrowane i przesyłane pocztą e-mail do uczestników, a także dołączane do zapisu wideo ze spotkania.Współpraca między przedsiębiorstwami: Usługi internetowe (ang. web services) to oprogramowanie, które w coraz większym stopniu pozwala wymieniać informacje pomiędzy firmami partnerskimi. Osiągane jest to dzięki tworzeniu wspólnych rozwiązań dotyczących struktury danych, ich udostępnianiu i zabezpieczaniu. Takie oprogramowanie pozwoli pracownikom firmy traktować proces dostaw w ten sposób, jak gdyby w całości odbywał się on pod jednym dachem. Pracownik korzystający z przytoczonych rozwiązań będzie mógł natychmiast dowiedzieć się, czy dostawca posiada na magazynie określoną część, jaka jest jej cena lub ile czasu zajmie dostawa tej części. Pracownicy nie będą musieli manualnie uzgadniać zamówionych towarów z fakturami. Nie będą też musieli drukować i wysyłać pocztą rachunków. Elektroniczny sposób wymiany informacji wyeliminuje ogromne ilości danych, w których przekazywanie zaangażowani są dziś pracownicy merytoryczni.

Wyszukiwanie odpowiednich informacji: Prędzej czy później ktoś z kadry zarządzającej zada pytanie, na które niełatwo będzie znaleźć odpowiedź w firmowych archiwach danych. Być może drobiazgowy dyrektor naczelny zechce dowiedzieć się, jaka jest rentowność określonego produktu, lecz firma nie prowadzi zestawień, które pozwoliłyby na szybkie odczytanie takich danych. W dzisiejszych czasach specjaliści wciąż muszą ręcznie analizować olbrzymie ilości danych. Oczywiście można wykonać taką pracę, lecz przebiega ona bardzo wolno, jest trudna i kosztowna.

Na przestrzeni czasu systemy te będą ewoluować w stronę automatyzacji organizowania i zarządzania informacjami. Nowa warstwa usług kontekstowych zagwarantuje użytkownikom bardziej elastyczne i intuicyjne sposoby zarządzania informacjami, przechowywanymi w sztywnych zbiorach danych oraz w plikach. Pracownicy merytoryczni nie będą już więcej zaprzątać sobie głowy pytaniem: “w jakim folderze zostały umieszczone te dane?”, a chcąc uzyskać odpowiednie rezultaty zapytania wyszukującego, nie będą zmuszeni do “myślenia tak jak baza danych”. Nowe oprogramowanie posłuży się inteligencją oraz rozpozna kontekst, odchodząc od sztucznych ograniczeń istniejących podczas przeszukiwania, przechowywania i pobierania informacji.

Ten nowy rodzaj inteligencji będzie zależny od rozszerzalności metadanych, tj. informacji skojarzonych z danymi, których zadaniem jest umożliwienie mechanizmom poszukiwawczym odnajdywania danych, przy zastosowaniu różnorodnych warunków wyszukiwania. Projektanci dzisiejszych baz danych przed udostępnieniem swoich produktów, muszą wypróbować wszystkie możliwe konteksty oraz sposoby korzystania z danych. Niewątpliwie użytkownik nawet dobrze skonstruowanych systemów prędzej czy później napotka ograniczenia. Można na przykład wziąć pod uwagę próbę zarządzania bazą danych plików muzycznych. Niewątpliwie pojawią się tutaj takie utwory, których nie da się przyporządkować do istniejących “gatunków”, a system nie będzie pozwalał na dodawanie nowych. Im więcej takich problemów pojawi się podczas korzystania z bazy danych, tym mniejszy będzie z niej pożytek oraz wiara w to, że dobrze skonstruowane zapytanie zwróci oczekiwane odpowiedzi. Przyszłe technologie, takie jak rozpoznawanie wzorców, zadbają o stałe aktualizowanie metadanych, a także zaproponują metadane uzupełniające, bazując na znaczeniu dokumentu źródłowego oraz udostępniając go odpowiednim osobom w oparciu o potrzeby i związki. Mechanizm ten zupełnie zmieni sposób myślenia o wyszukiwaniu informacji.

Trendy charakterystyczne dla procesów Business Intelligence: Technologia rozpoznawania wzorców oraz innych złożonych algorytmów, posłuży do sortowania milionów gigabajtów danych, próbując rozpoznać tendencje, które mogą zostać przeoczone przez analityków. Informacje ukazujące istotne współzależności (zgodnie z regułami istniejącymi w systemach biznesowych) będą przenikały do analityków oraz systemów zautomatyzowanych, które będą przeprowadzały działania na tych informacjach. Oprogramowanie, o którym mowa zagwarantuje, że operacje skutkujące zmianami innych procesów pracy, będą automatycznie przepływały przez te systemy, skutkując większą obrotnością biznesu oraz lepszym reagowaniem na informacje, a tym samym korzystnie wpływając na rachunek zysków i strat firmy. Na przykład firma przewozowa mogłaby zoptymalizować szybkość dostaw oraz zmniejszyć zużycie paliwa, korzystając z oprogramowania automatycznie odczytującego z systemów GIS pogodę i natężenie ruchu oraz dostosowując do tych danych wagę załadunku i styl prowadzenia pojazdu przez konkretnego kierowcę. W ten sposób firma będzie mogła ustalić najlepszą trasę oraz zaplanować każdą dostawę.

Oprogramowanie pozwoli skojarzyć informacje o produktach, firmach oraz jakichkolwiek innych danych, które mogłyby być szukane przez użytkownika. Na przestrzeni czasu aplikacje będą “uczyły się” informacji wykorzystywanych przez pracownika merytorycznego, a co za tym idzie, odpowiednio dostosowywały używane mechanizmy wyszukiwania. Ponadto oprogramowanie pozwoli użytkownikom skorygować dowolne niewłaściwe działanie, odnoszące się do ich potrzeb i oczekiwań.

W nowym środowisku pracy raporty biznesowe nie będą przedstawiały jedynie statycznej kolekcji liczb, odzwierciedlających punkt widzenia pracownika, który je sporządził. W przyszłości każdy raport będzie stanowił punkt wejścia do dowolnego rozpatrywanego zagadnienia. Będzie on zawierał odnośniki do danych źródłowych, a także narzędzia ułatwiające operowanie na informacjach częściowych, składających się na ów raport. W związku z tym menedżer nie będzie już musiał wykonywać serii rozmów telefonicznych, w celu wyjaśnienia nieprawidłowości znalezionych w raporcie. Jeśli na przykład na dochody firmy złożą się dane wykraczające poza normę, oprogramowanie automatycznie oznaczy takie informacje jako podejrzane.

Optymalizowanie strukturalnego procesu pracy: Wszelkie uwagi dotyczące działania strukturalnych systemów danych odnoszą się również do strukturalnych procesów biznesowych. Dzisiejsze komputery zazwyczaj nie wychwytują problemów pojawiających się w takich procesach, o ile nie wystąpią ściśle określone warunki. W rzeczywistości różne aplikacje będą powtarzały lub rozpowszechniały błędy (np. powielając nieprawidłowy zapis w bazie danych), do chwili pojawienia się sytuacji, która przyciągnie uwagę użytkownika (np. utyskiwania klienta dotyczące otrzymywania zdublowanej poczty). Ponadto mało prawdopodobne jest to, że aplikacje będą w stanie odnotować te nieprawidłowości w procesie, które wystąpiły poza systemami zamkniętymi – na przykład niewłaściwy numer telefonu umieszczony na stronie internetowej, którego efektem będzie brak reakcji klientów na ofertę promocyjną.

W następnym dziesięcioleciu narzędzia dostępne dla pracowników merytorycznych będą propagowały bardziej holistyczną wizję procesu pracy, udostępniając dane i miary dotyczące ściśle określonych czynności, co ułatwi i przyspieszy lokalizowanie miejsc występowania nieprawidłowości. Inteligentniejsze spośród tych narzędzi będą wykorzystywać metodologię rozpoznawania wzorców oraz “wyższość dowodu” logicznego, w celu uczenia się identyfikowania wyjątków zachodzących w procesach rozmytych (np. powtarzające się skargi klientów, dotyczące tego samego problemu z usługą, ciągłe zaniżanie ilości zamówień określonych zasobów, itp.) i kierowania ich na właściwe miejsce, w którym zostaną rozwiązane. Takie działania mogą w znaczny sposób zmniejszyć frustrację, stratę czasu oraz pojawiające się błędy, których źródłem są przerywane procesy i przerwy systemowe.

Zintegrowane środowisko, które potrafi zrozumieć informacje wymagane do osiągnięcia sukcesu, pozwoli pracownikowi merytorycznemu skupić uwagę na sprawach priorytetowych oraz zagwarantuje wgląd we wzorce, co przy braku tego typu rozwiązań mogłoby zająć całe dni, a nawet zostać pominięte.

Spojrzenie w przyszłość

Wyodrębnienie omawianych tu technologii oraz tendencji stanowi interesujący wskaźnik nowych możliwości. Przedstawione poniżej sekcje pozwolą uzyskać pełniejszy obraz tego, w jaki sposób połączenie rozwoju technologii dotyczącej oprogramowania i sprzętu spowoduje pojawianie się nowych możliwości dla biznesu, obniżenie kosztów działalności, a jednocześnie wzrost wartości dostarczanej klientom i interesariuszom.

Scenariusz 1: Kontrolowanie i automatyzacja procesów w służbie zdrowia

W 2005 roku wydatki na służbę zdrowia tylko w Stanach Zjednoczonych sięgnęły 1,9 tryliona USD. To dlatego podniesienie wydajności oraz skuteczności oferowania usług jest z ekonomicznego punktu widzenia sprawą kluczową dla pacjentów, dostawców oraz płatników. Jest to również środek na poprawienie wyników osiąganych przez służbę zdrowia i rozszerzenie zasięgu działania tych usług, co w efekcie przekłada się na ochronę ludzkiego życia.

Technologie informatyczne już teraz są źródłem zmian. Komunikatory internetowe, poczta elektroniczna oraz bogate, współdzielone środowisko aplikacyjne, zmniejsza konieczność odbywania podróży służbowych oraz konsultacji w kontaktach bezpośrednich. Rozwiązania mobilne pozwalają na wygodny dostęp do informacji już przy łóżku pacjenta, a narzędzia poprawiające zarządzanie informacją, umożliwiają wydajniejsze kreowanie formularzy oraz udostępnianie w obszarach roboczych i prezentowanie w sposób bardziej zintegrowany i przyjazny dla użytkownika, danych pochodzących z przestarzałych systemów zamkniętych.

Przechowywanie historii chorób w postaci elektronicznej to pierwszy element na drodze zwiększania wydajności pracy służby zdrowia. Szacuje się, że powszechne wykorzystywanie znormalizowanych zapisów historii chorób spowodowało oszczędności rzędu 20% całkowitych wydatków ponoszonych na służbę zdrowia, zmniejszyło alarmującą liczbę pomyłek medycznych oraz znakomicie podniosło jakość państwowej służby zdrowia. Lecz przekształcenie danych papierowych na postać cyfrową to dopiero początek. Nowe technologie informatyczne spowodują pojawienie się szeregu innowacji pomocnych lekarzom, pacjentom, szpitalom, płatnikom oraz agencjom rządowym. Technologie te zapewnią wysoki poziom usług medycznych, a jednocześnie obniżą ich koszty.Automatyzacja i przyspieszenie realizacji zadań: Technologia rozpoznawania wzorców pozwoli na zautomatyzowanie wielu operacji pamięciowych, które teraz muszą wykonywać sami pracownicy. Jakie dokumenty należy zabrać na konsultacje o godz. 13.00? Czy badanie krwi jest aktualne? “Inteligentne dokumenty” oraz ulepszone “informowanie o obecności”, które było omówione wcześniej w tym dokumencie, pozwoli użytkownikowi zlokalizować inne osoby zatrudnione w służbie zdrowia, z którymi można się skonsultować lub które same potrzebują konsultacji, po czym automatycznie wyznaczy najszybszy sposób kontaktu z tymi osobami.

Dzisiaj pielęgniarki poświęcają tylko 25% czasu na bezpośrednią opiekę nad pacjentem; w pozostałym czasie zajmują się wykonywaniem zadań administracyjnych lub wyszukiwaniem informacji. Adaptacyjne filtrowanie bazujące na możliwościach uczenia się maszyny oraz technologia rozpoznawania wzorców, już wkrótce pozwoli zautomatyzować gros tych operacji, upraszczając takie zadania jak ustalanie harmonogramów, wyszukiwanie wyników badań oraz raportowanie stanu.Nowe możliwości odnoszące się do wprowadzania danych, ułatwią osobom zatrudnionym w służbie zdrowia interakcję z systemami informatycznymi oraz sprawią, że posługiwanie się tymi technologiami będzie bardziej naturalne. Możliwości, o których mowa, pozwolą na rejestrowanie danych przy użyciu języka naturalnego oraz rozpoznawania mowy, wprowadzą uwierzytelnianie biometryczne gwarantujące bezpieczeństwo i pozwalające na jednokrotne rejestrowanie się w systemie, połączą zapis wideo z instrumentami chirurgicznymi oraz udostępnią “inteligentne” środowisko usług medycznych, które będzie zdolne rejestrować i dostosowywać panujące w nim warunki.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Monitory następnej generacji, a nawet przyswajalne lub wszczepiane urządzenia RFID (sterowane radiowo systemy kontroli, działające w oparciu o zdalny odczyt i zapis danych), będą mogły w czasie rzeczywistym dostarczać informacje na temat zdrowia pacjenta, kontrolować jakość leków, regulować ich dawkowanie oraz komunikować się z innymi urządzeniami IT, istniejącymi zarówno w środowisku pacjenta hospitalizowanego, jak i leczonego ambulatoryjnie. Wskutek działania takich monitorów możliwe będzie ograniczenie błędów, asystowanie pielęgniarkom i lekarzom oraz udostępnianie danych pozwalających na dokładniejsze diagnozy i leczenie. Ambulatoria również będą monitorowane zdalnie, a w nagłych wypadkach będzie automatycznie zarządzane dostarczanie opieki medycznej.

Z perspektywy pacjenta: Po przybyciu do kliniki lub szpitala, w stosunku do pacjenta zostanie użyta identyfikacja biometryczna, czego efektem będzie udostępnienie jego historii choroby, przechowywanej w postaci elektronicznej. Wyposażona w urządzenia przenośne obsługa szpitala, bezpośrednio w punkcie udzielania pomocy uzyska dostęp do wszystkich potrzebnych informacji o pacjencie, natomiast oprogramowanie wskaże wszelkie zastrzeżenia – takie jak alergie lub reakcje na leki – w celu ograniczenia możliwości popełnienia pomyłki. Dane zarejestrowane przez przyrządy, których pielęgniarki używają podczas badania pacjenta, będą automatycznie wprowadzane do historii choroby, a zatem wyeliminowana zostanie konieczność czasochłonnego i podatnego na błędy, ręcznego wprowadzania danych. Lekarze będą mogli w prosty sposób porównać określone informacje o pacjencie z milionami innych rekordów zgromadzonych w systemie, by w ten sposób odszukać prawdopodobną diagnozę oraz najlepsze metody postępowania w danym przypadku. Systemy rozlokowane w całym szpitalu będą w sposób nie wprowadzający zakłóceń komunikować się wzajemnie, uzgadniając rezultaty badań, rezerwując sale operacyjne, dobierając zespoły operacyjne oraz śledząc zasoby. Technologia o której mowa, obejmie tak zróżnicowane systemy jak te nadzorujące używane przez lekarzy urządzenia przenośne, ewidencjonujące składki ubezpieczeniowe wpłacane przez firmy, wspomagające pacjentów podczas wyboru aptek, a także te odpowiedzialne za wystawianie recept. Wszystkie dokumenty i dane będą w sposób inteligentny szyfrowane oraz zabezpieczane, co pozwoli chronić prywatność pacjentów.

Operacje wirtualne: Działania przeprowadzane w sposób zdalny, wykorzystujące głos, wideo, dane oraz aplikacje udostępniane w czasie rzeczywistym, już teraz pozwalają dostarczać opiekę zdrowotną w te rejony, w których brakuje lekarzy, lub tam gdzie usługi związane z ochroną zdrowia nie są równo rozdzielane. Zapoczątkowana dziś technologia umożliwia wspomaganie operacji wirtualnych, podczas których lekarze wykonują określone procedury zdalnie, używając w tym celu interfejsów, dzięki którym – stosując naturalne gesty – mogą kontrolować instrumenty operacyjne, a także poprzez sieć monitorować w czasie rzeczywistym istniejące warunki. Podobne technologie mogłyby umożliwiać zdalną współpracę lekarzy w czasie rzeczywistym. Dane zarejestrowane przez aplikacje o których mowa, mogłyby służyć do szkolenia następnej generacji lekarzy w sposób obrazowy i szczegółowy.

Prywatność oraz bezpieczeństwo w służbie zdrowia: Chronienie informacji o pacjentach oraz zapewnienie bezpieczeństwa jest jedną z głównych przeszkód, jakie stoją na drodze do pełnego zastosowania sieciowych rozwiązań IT w publicznej służbie zdrowia. Wyzwaniu temu będzie mogła sprostać rozwijająca się technologia IRM (Information Rights Management), która na bardziej szczegółowym poziomie pozwoli sterować uprawnieniami do informacji. Dzięki tej technologii można ukryć przed nieuprawnionymi użytkownikami różne fragmenty dokumentów, komórki arkuszy kalkulacyjnych, czy pola rekordów w bazie danych. Ten mechanizm pozwoli na utrzymywanie pojedynczego dokumentu, który dla pewnych użytkowników będzie dostępny w całości, przed innymi zaś częściowo chroniony. Działanie zestawu reguł IRM sterującego dostępem do dokumentu będzie niewidoczne dla użytkowników, ponieważ będzie opierało się na uprawnienia ukrytych w profilu identyfikacyjnym użytkownika

W polityce bezpieczeństwa oraz prywatności lansowanej przez nowe narzędzia informatyczne, coraz większą rolę będzie odgrywała biometria, która przeciwstawi się niedogodnościom oraz zawodności systemów bazujących na wykorzystywaniu haseł. Wraz z rozwojem tych narzędzi, proces uwierzytelniania coraz rzadziej będzie wymagał podawania danych potwierdzających tożsamość (np. nazwy użytkownika). Zamiast tego aplikacje będą zbierać informacje biometryczne w sposób niejawny podczas rutynowych interakcji użytkownika z systemem oraz będą używać technologii rozpoznawania wzorców, nie ingerując dzięki temu w tok pracy użytkowników.

Podczas następnego dziesięciolecia moc obliczeniowa komputerów oraz zaawansowane aplikacje, które pozwoliły naukowcom odkryć sekwencję ludzkiego genomu oraz posunąć naprzód prace naukowe odnoszące się do genomu oraz proteomiki, pojawią się w niewielkich laboratoriach, klinikach oraz w farmacji. Migracja tych zadań od wysoce specjalizowanych i drogich systemów po standardowe platformy informatyczne, sprawi że zindywidualizowana terapia pojawi się w zasięgu ręki, a także pozwoli specjalistom przyjąć nowe, bardzo istotne role pracowników merytorycznych.

Ochrona zdrowia to gałąź gospodarki, która w przeszłości w głównej mierze polegała na specjalistycznej wiedzy człowieka. Mimo to istnieją możliwości koncentracji narzędzi IT na tym, by specjaliści rozwiązujący problemy mogli wydajniej stosować swoje umiejętności, by zatrudnieni w służbie zdrowia pracownicy merytoryczni mogli poczuć się bardziej odpowiedzialni, a także by współpraca oraz komunikacja z innymi pracownikami mogła odbywać się w sposób prostszy.Scenariusz 2: Opłacalność w handlu detalicznym

Jedyna rzecz wspólna dla każdego rodzaju działalności gospodarczej, to dążenie do powiększania zysków. Oprogramowanie, które pojawi się w niedalekiej przyszłości, będzie pozwalało dowolnie kształtować metody wzrostu dochodów oraz różnicować sposoby prowadzenia działalności. Firmy korzystające z nowatorskiej technologii będą mogły posługiwać się ulepszonymi metodami monitorowania i wykorzystywania tendencji rynkowych, będą umiały wyszukiwać nowe sposoby realizowania potrzeb klienta oraz będą mogły dostosowywać swoją ofertę do oczekiwać konkretnego klienta.

Handel detaliczny stanowi doskonały przykład tego, w jaki sposób wspomniane wyżej praktyki mogą zostać wykorzystane jednocześnie. Wszechobecne będą nowe technologie, takie jak RFID, możliwości współpracy, ciągła mobilność, biometria, świadomość miejsca oraz analizy predykcyjne. Handlowcy otrzymają możliwość kontrolowania wartości w kluczowych obszarach prowadzonej przez nich działalności, co zostanie osiągnięte drogą upraszczania operacji, zwiększania wydajności pracowników oraz rozróżniania doznań klienta.

Doznania klienta: Idąc przez parking w stronę wejścia do sklepu, Anita otworzyła swój inteligentny telefon i przejrzała sporządzoną listę zakupów. Po wprowadzeniu identyfikatora sklepu została natychmiast przywitana i rozpoznana przez sieć bezprzewodową sklepu jako “lojalny klient”. Jej lista zakupów została uporządkowana tak, by odpowiadała rozmieszczeniu towarów w sklepie. Przechodząc przez sklep, Anita mogła przeglądać na swojej karcie sklepowej wyposażonej w technologię RFID, sporządzany w czasie rzeczywistym rejestr towarów, dzięki czemu była w stanie szybko zlokalizować każdy potrzebny produkt. Promocje dostosowane do jej preferencji, wzorce zakupów oraz fizyczne lokalizacje towarów w sklepie zostały zaoferowane w najwłaściwszych momentach.

Etykiety i oznakowania zostaną w przyszłości zastąpione tanimi, elastycznymi wyświetlaczami, umieszczanymi nad przejściami w sklepach lub owijanymi wokół filarów. Półki sklepowe zostaną wyposażone w cyfrowe, kolorowe i interaktywne etykiety, wyświetlające bogate informacje na temat oferowanych produktów. Jeśli nowy produkt zaciekawi klienta, będzie on mógł przy pomocy urządzenia przenośnego zrobić zdjęcie tego produktu lub odczytać jego etykietę RFID, a tym samym uzyskać szczegółowe dane, opinie użytkowników, a nawet informacje dotyczące reakcji alergicznych. Ktoś potrzebujący asysty będzie mógł ją przywołać jednym kliknięciem. Po odszukaniu i spakowaniu żądanych towarów, klient będzie mógł udać się do wyjścia, gdzie automatycznie zostanie wystawiony rachunek. Inteligentny telefon wyświetli sumę do zapłacenia a także przyznany rabat. Drzwi wyjściowe otworzą się po kliknięciu przycisku potwierdzającego płatność.Doznania pracownika: Menedżer Todd przeszedł przez sklep z urządzeniem mobilnym wyposażonym w pióro elektroniczne. Mając do dyspozycji szybką sieć bezprzewodową, dane czasu rzeczywistego oraz narzędzia pozwalające na współpracę, nie musiał już być uwiązany w biurze. Todd jest świadomy tego jak “wysoką wartość” mają klienci poruszający się po sklepie lub poszukujący asystenta. Ma on podgląd na lokalizację oraz dostępność pracowników sklepu, a także może monitorować “przepływ” klientów. W ciągu dnia do Todda spływają sugestie generowane automatycznie przez system, dotyczące nowych promocji oraz rozmieszczenia towarów. Stosowanie się do tych sugestii w czasie rzeczywistym nie stanowi żadnego problemu. Dzięki dostępowi do danych firmowych, informacji o tendencjach obowiązujących w określonym regionie oraz obszarów współdzielonych, podejmowanie decyzji jest łatwe i skoordynowane. Zadania są automatycznie rozsyłane do pracowników, z którymi Todd może komunikować się na szereg różnych sposobów. We współdzielonym obszarze roboczym udostępniane są niezbędne formularze, a rozmieszczenie towarów na półkach można aktualizować jednocześnie w różnych systemach, na podstawie obserwacji sposobu dokonywania zakupów lub w wyniku zmian aranżacji wnętrza. Aktualizacje cen ustalane przez zarząd firmy automatycznie pojawiają się na elektronicznych etykietach, a łańcuch dostaw i stan towarów można w dowolnym czasie monitorować i przeglądać.

W tym czasie kierownik sali Billy otrzymał informację, odnoszącą się do wykonywanych przez niego zadań oraz uwzględniającą jego lokalizację na terenie sklepu. Niektóre zadania są automatycznie generowane przez system, inne zaś mogą pochodzić od jego menedżera. Billy, zaalarmowany wysłanymi przez półki informacjami “brak w magazynie” oraz “niski stan w magazynie”, udał się na zaplecze, przy czym będąc wyposażonym w specjalną mapę, łatwo znalazł drogę do żądanego towaru, jak również półkę, na której został on umieszczony. Identyfikacja towaru sprowadziła się do wykorzystania urządzenia PDA, wyposażonego w technologię RFID. Dzięki możliwości śledzenia towaru od miejsca załadunku do kasy, system magazynowy będzie zawsze wskazywał aktualny stan. Dysponując lepszymi informacjami oraz narzędziami przeznaczonymi do współpracy, a także łatwym dostępem do informacji o produkcie, pracownicy znajdujący się na terenie sklepu będą mogli lepiej pomagać klientom. Zastosowanie scentralizowanych portali pozwoli na ustalanie harmonogramu przerw śniadaniowych, komunikowanie się z pracownikami, ustalanie zapotrzebowania na szkolenia oraz przeglądanie wydajności osiąganej na przestrzeni czasu.

Od czasu pojawiania się kodów paskowych nic nie zapowiadało aż tak dużych zmian i ulepszeń technologii, skoncentrowanej wokół operacji handlowych. Dostępne dziś informacje cyfrowe wymuszają dalsze zmiany, a Microsoft współpracuje z wieloma partnerami handlowymi i klientami, rozwijając niektóre z tych koncepcji i pomagając ustalić kierunek dla nowatorskich rozwiązań na następne 10 lat..

Zobowiązania firmy Microsoft wobec pracowników merytorycznych

Nowe środowisko pracy zmieni sposób realizowania zadań przez indywidualnych pracowników. Zmiana ta będzie możliwa dzięki udostępnieniu bogatego zbioru doskonałych narzędzi, pozwalających użytkownikom przebić się przez gąszcz danych, by znaleźć informacje odpowiednie dla nich oraz wykonywanej przez nich pracy. Pracownicy będą mieli świadomość tego, jak ich praca wiąże się nie tylko z pozycją firmy, lecz również z całym łańcuchem wartości składających się na tę pozycję. Z kolei przedsiębiorcy będą mogli przeglądać historię działań, co pozwoli im lepiej zrozumieć i opracować metody pozwalające jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i skuteczność firmy.

Można sobie wyobrazić, iż na poziomie wykonawczym spostrzeżenia uzyskane na podstawie obserwacji systemów business intelligence, pomogą menedżerom lepiej zarządzać pracownikami i procesami. Ten wzrost jakości zarządzania wyniknie z dokładnej wiedzy na temat tego, co jest ważne oraz informacji o tym jakie elementy składają się na sukces przedsiębiorstwa. W nowym środowisku pracy oprogramowanie będzie odgrywało bardzo ważną rolę, ponieważ przy pomocy zależnych od kontekstu widoków, zastąpi całą złożoność miejsca pracy. Pozwoli to pracownikom, menedżerom oraz kierownictwu skoncentrować się na rzeczach najważniejszych dla osiągnięcia sukcesu firmy oraz udostępni narzędzia wspomagające podejmowanie właściwych decyzji.

Nowe środowisko pracy stanowi obietnicę uporządkowania chaosu oraz ukazania nowych perspektyw i możliwości, wykraczających poza ramy przedsiębiorstwa oraz maksymalnie wykorzystujących umiejętności i wiedzę pracowników zatrudnionych w firmie.

W nowym środowisku pracy, w którym rozwiązania business intelligence, zachowywanie priorytetów oraz współpraca to kluczowe czynniki decydujące o sukcesie, narzędzia informatyczne muszą ewoluować w sposób nie nakładający dodatkowych obciążeń na pracowników merytorycznych, którzy i tak znajdują się pod presją wszechobecnego dostępu do informacji oraz stale wzrastających oczekiwań dotyczących wydajności.

Microsoft uważa, iż dalszy wzrost wydajności pracowników merytorycznych będzie miał swoje źródło w integracji, uproszczeniach oraz nowym rodzaju aplikacji i usług, które automatyzując mało istotne zadania, pozwolą pracownikom skupić się na ważnych analizach skomplikowanych danych, co pomoże rozwijać ich możliwości.

Najlepszym i najpewniejszym sposobem osiągnięcia tych celów jest wykorzystanie przyjętego sposobu programowania aplikacji, wykorzystującego wiedzę i doświadczenie pracowników firmy Microsoft, które na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza było katalizatorem wydajności pracowników merytorycznych i które jest odzwierciedleniem potrzeb klientów tej firmy.

Firma Microsoft, która przez ostatnich 25 lat tworzyła rozwiązania wzmacniające rolę i wartość pracowników merytorycznych, zamierza kontynuować tę politykę w latach przyszłych, wplatając ją w lansowaną filozofię produktu. Microsoft mocno wierzy w to, iż obietnica pojawienia się cyfrowego stylu pracy oraz przyszły rozwój inteligentnej, prostej, wszechobecnej oraz godnej zaufania technologii, poprowadzi w stronę świata innowacji i wydajności, w którego centrum znajdzie się człowiek.

###
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna