Cykl życia produktu zależy od wielu czynnikówPobieranie 9.57 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar9.57 Kb.
Cykl życia produktu zależy od wielu czynników: *rodzaju produktu *możliwości jego różnicowania i nadawania mu odmiennej charakterystyki *podatności na zmiany koniunkturalne(np.mody) *rodzaju zaspokajanych przez produkt potrzeb konsumentów i tempa ich zmian *postępu technicznego i technologicznego w sferze wytwarzania *struktury podmiotów działających na rynku

*Cykl życia ma IV fazy:

I faza - wprowadzenie produktu na rynek; jest następstwem opracowania i rozwoju technicznego produktu w przeds., są ponoszone relatywnie wysokie koszty, natomiast wielkość sprzedaży jest stosunkowo mała, a tempo jej przyrostu-wolne. W tej fazie przeds.może mieć straty lub osiągać min.zysk.

Strategia sprzedaży: istnieje konieczność wywołania potrzeby zakupu bądź przynajmniej poinformowania konsumenta o możliwości zaspokojenia danej potrzeby za pomocą lansowanego produktu. Może to być uczynione przede wszystkim za pomocą intensywnej reklamy i niektórych środków promocji. Stosunkowo małe ilości wprowadzanego na rynek prod.mogą skłaniać ponadto do sprzedawania go jedynie w celowo wybranych sklepach.

II faza – wzrost sprzedaży produktu; odznacza się szybkim tempem wzrostu wielkości sprzedaży, co wpływa korzystnie na kształtowanie się kosztów i zysków związanych ze sprzedażą produktu.(Tu tempo przyrostu wielkości sprzedaży ma charakter progresywny)

Strategia sprz.: duże znaczenie mają nadal reklama i niektóre środki promocji. Sieć sklepów ulega rozszerzeniu a formy sprzedaży produktu-urozmaiceniu, Dążenie do rozszerzenia rynku może skłaniać do obniżki ceny i zwiększenia udział€ tzw.sprzeaży osobistej.

III faza – dojrzałość i nasycenie rynku produktem; po okresie dynamicznego wzrostu następuje faza 3 –wielkość sprzedaży osiąga punkt kulminacyjny, po którym następuje spadek tempa przyrostu wielkości sprzedaży produktu. W fazie 3, gdy na rynku pojawiają się pierwsze oznaki nasycenia, tempo przyrostu ma charakter degresywny. Jednocześnie maleje tempo przyrostu zysku związanego ze sprzedażą produktu.

Strategia s: gdy produkt jest dostatecznie znany konsumentom, jego sprzedaż zależy od możliwości rozprowadzania go za pośrednictwem powszechnej sieci sklepów, uruchomienia pewnych usług posprzedażowych, obniżenia ceny oraz stosowania środków promocyjnych połączonych z zainteresowaniem materialnym sprzedawcy i konsumenta.

IV faza – spadek sprzedaży produktu; jest to zakończenie cyklu. Charakterystyczną cechą fazy jest spadek wielkości sprzedaży. Konsekwencją tego zjawiska jest wzrost jednostkowych kosztów wytwarzania produktu oraz spadek zysku, a nawet pojawienie się starty. Skłania to przedsiębiorstwo do stopniowego wycofywania produktu z rynku.

Strategia s:traci na znaczeniu reklama i śr.promocyjne o charakterze inform., nabierają natomiast większego znaczenia:cena, śr.promocji połączone z zainteresowaniem materialnym, formy sprzedaży produktu ułatwiające zakupy, przy ograniczeniu zakresu wykorzystywanej sieci sklepów.

***Kształtowanie strategii w zależności od cyklu życia produktu polega na wyborze takich instrumentów i takiego sposobu ich użycia, które umożliwiają intensywniejsze oddziaływanie na zjawiska rynkowe w danej fazie tego cyklu. Uwzględnia się przy tym wielkość podaży produktu w danym czasie i zamierzenia w dziedzinie sprzedaży.Rodzaje cyklu życia produktu:

- krótki – dotyczy produktów podlegających modzie. Stosunkowo szybko przebiega proces wprowadzania na rynek, a po osiągnięciu szczytowego poziomu sprze3daży-jeszcze szybszy proce spadku wielkości popytu, co znajduje wyrazz w skróceniu fazy IV życia produktu.

-długi – stos.szybkie tempo przyrostu wielkości sprzedaży w fazie I, następnie mały przyrost wielk.sprzed. w następnych fazach. Ten powolny, ale długookresowy przyrost wielkości sprzed.zapewnia przedsiębiorstwu wzrost udział€ w rynku. Po długim okresie wzrostu następuje powolny spadek wielkości sprzed. Długi cykl jest typowy dla produktów jednorodnych, które nie poddają się różnicowaniu i nie mają subsydiów.

- fazy krótkie i długie istnieją prod., które mogą mieć wydłużoną w czasie fazę III przy wyrównanym czasie trwania pozostałych faz. Wiele jest takich p. które mają wydatnie skrócone fazy I i IV w stosunku do trwania faz II i III.- fazy połączone – zmiany wielkości sprzedaży mogą się kształtować w taki sposób, że uniemożliwia bezsporne odróżnienie faz cyklu. W \rzeczywistości trudne może być przede wszystkim odróżnienie faz I i II oraz II i III. Wtedy mamy pojęcie faz połączonych(różny czas trwania)

-podwójny cykl życia – faza spadku wielkości sprzedaży prod.nie prowadzi do wycofania go z rynku, lecz przekształca się w fazę wzrostu wielkości sprzedaży, typową dla procesu wprowadzania prod.na rynku. Produkt rozpoczyna nowy cykl na rynku. Wywołanie drugiego cyklu a rynku może nastąpić pod wpływem zmian:

*struktury instrumentów i działań marketingowych*potrzeb i preferencji nabywców

*sytuacji otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna