CZĘŚĆ a informacje dotycząe podmiotu ubiegającego się o pomocPobieranie 69.92 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar69.92 Kb.
PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA DRUKU

FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIECZĘŚĆ A
INFORMACJE DOTYCZĄE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC


 1. Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc

Wpisać ręcznie lub postawić pieczęć 1. Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc

Wpisać ręcznie lub postawić pieczęć 1. Identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc na miejsce zamieszkania albo siedzibę1

Proszę wpisać siedmiocyfrowy kod gminy 1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Proszę wpisać nr NIP 1. Proszę wpisać jeden kod przy właściwej formie prowadzonej działalności gospodarczej

  Forma prawna podmiotu ubiegającego się o pomoc2

  kod

  przedsiębiorstwo państwowe
  jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
  jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej
  spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący

  w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów


  inna forma prawna

  proszę wpisać formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej


 2. Proszę wpisać tylko jeden kod przy właściwej liczbie pracowników

Wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 r.

w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str.33, z późn.zm.)2

mikro przedsiębiorstwo do 9 pracowników
małe przedsiębiorstwo od 9 pracowników do 50 pracowników
średnie przedsiębiorstwo od 51 pracowników do 250 pracowników
inne przedsiębiorstwo powyżej 250 pracowników 1. Klasa działalności – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.Nr 33, poz.289 i Nr 165, poz. 1727)

Proszę wpisać kod PKD

WZÓR


CZĘŚĆ B
INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE, NA KTÓREGO REALIZACJĘ PODMIOT UBIEGA SIĘ O POMOC


 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
  1. Informacje o otrzymanej pomocy publicznej


Lp.


Dzień udzielenia pomocy publicznej


Podmiot udzielający pomocy publicznej

Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej

Numer programu pomocowego, decyzji albo umowyForma pomocy publicznej

Wartość otrzymanej pomocy publicznej


Przeznaczenie pomocy publicznej

brutto

netto

euro

euro

1

Data z umowy zawartej pomiędzy ŚWK a pracodawcą

ŚWK OHP

Kielce

Art.12 ust. 5 pkt. 5 i ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( Dz. U. nr 99 poz.1001). oraz Rozporządzenie


MPiPS z dnia 26.04.2007r

Dz.U.Nr 77 poz. 518

z późniejszymi zmianami

Nr umowy ………

Nr umowy ………A 1.4

Za całą umowę
Za całą umowę

a14

2.

 1. Opis przedsięwzięcia (np. lokalizacja przedsięwzięcia, cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia, etapy realizacji przedsięwzięcia, data

rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia)2

Szkolenie pracowników młodocianych w okresie od ……data początkowa z pierwszej umowy z ŚWK OHP do…….data końcowa ostatniej umowy z ŚWK OHP, biorąc pod uwagę młodocianych, którzy występują we wniosku.

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE1
  1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej:

   1. na prace badawczo-rozwojowe

   2. na ochronę środowiska

   3. na zatrudnienie

   4. na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

   5. na szkolenia

   6. regionalnej (z wyjątkiem pomocy operacyjnej)

   7. na przedsięwzięcia innowacyjne w sektorze budownictwa okrętowego

   8. na inwestycje w sektorze żeglugi morskiej

   9. na rolnictwo

   10. na rybołówstwo


Należy podać następujące informacje:

 • całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia (w zł)

suma kwot od poz. 1 do poz. 7 z oświadczeń pracodawcy dla wszystkich umów( koszty pracodawcy + wynagrodzenie młodocianych)

 • wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną oraz ich rodzaje2

suma kwot od poz. 1 do poz. 6 z oświadczeń pracodawcy dla wszystkich umów (koszty pracodawcy)
oraz ich rodzaje • data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia

jako datę rozpoczęcia proszę podać datę początkową z umowy zawartej z OHP, natomiast jako datę zakończenia datę końcową z ostatniej umowy zawartej z OHP biorąc pod uwagę młodocianych, którzy ujęci są we wniosku.
2.2. W przypadku otrzymania pomocy publicznej stanowiącej rekompensatę z tytułu realizacji zadań publicznych należy podać następujące informacje


ze wskazaniem podstawy prawnej realizacji zadań publicznych

 • wyszczególnienie kosztów, które nie zostały zrekompensowane w związku z realizacją tego zadania publicznego, wraz z podaniem ich wielkości3

2.3. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia należy podać następujące informacje
 • opis klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które wywołało szkodę • datę wystąpienia szkody wyrządzonej przez klęskę żywiołową lub inne nadzwyczajne zdarzenie • opis szkód wywołanych wystąpieniem klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia • wysokość ubezpieczenia, jakie zostało lub ma zostać wypłacone w związku ze szkodą poniesioną wskutek wystąpienia klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia
  1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim należy podać koszty tego przedsięwzięcia  1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na promowanie kultury, nauki, oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego należy podać koszty tego przedsięwzięcia  1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej operacyjnej należy opisać problem występujący w danym regionie, uzasadniający udzielenie tej pomocy 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę, udzielanej

w sektorze hutnictwa żelaza i stali, należy podać następujące informacje:

 • liczbę zwolnionych pracowników • okres, w jakim pracownicy byli zwalniani • koszty poniesione przez pracodawcę w związku ze zwolnieniami pracowników  1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie kosztów nadzwyczajnych

w rozumieniu art.7 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 roku w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz.Urz. WE L 205

z 02.08.2002, str.1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.8, t.2, str.141), udzielanej w sektorze górnictwa węgla, należy podać następujące informacje:


 • rodzaj i całkowitą wielkość kosztów nadzwyczajnych • rodzaj i wielkość kosztów nadzwyczajnych, które zostały już pokryte
  1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie strat bieżących jednostki objętej planem likwidacji, udzielanej w sektorze górnictwa węgla, należy podać następujące informacje:

 • rodzaj i wielkość strat bieżących • rodzaj i wielkość porytych strat bieżących
 1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na początkowe koszty inwestycji, w rozumieniu art.2 lit.d rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 roku w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla, należy podać ogólne koszty projektu inwestycyjnego, który pozwoli podmiotowi na osiągnięcie konkurencyjności w stosunku do cen węgla podobnej jakości z państw trzecich
  1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie strat bieżących, udzielanej

w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla, w sektorze górnictwa węgla, należy podać na stepujące informacje:

 • rodzaj i wielkość strat bieżących • rodzaj i wielkość porytych strat bieżących  1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację należy podać następujące informacje4

 • czy pomoc publiczna na restrukturyzację następuje po przyznaniu pomocy publicznej na ratowanie i stanowi część działań na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstwa • jeżeli otrzymana pomoc publiczna na ratowanie została przyznana zgodnie z warunkami sekcji 3.1.1. wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE C 244 z 01.10.2004, str.2) oraz nie nastąpiła po niej restrukturyzacja należy wyjaśnić:

czy przedsiębiorstwo dawało racjonalną długoterminową perspektywę rentowności po

przyznaniu pomocy publicznej na ratowanie

czy po upływie 5 lat od dnia otrzymania pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację nastąpiły wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy

Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia:


Wypełnić Wypełnić Wypełnić Wypełnić

Imię i nazwisko Telefon Data i podpis Stanowisko służbowe

Pracodawca, który ubiega się o zrefundowanie kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników, na których jeszcze nie otrzymywał refundacji wypełnia tylko część A
i część C formularza.

CZĘŚĆ C
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ
Oświadczam, że proszę o wpisanie ręczne lub komputerowe wymaganych informacji

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc)


nie otrzymał/a pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję o udzielenie pomocy publicznej.

Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia:

Wypełnić Wypełnić Wypełnić Wypełnić

Imię i nazwisko Telefon Data i podpis Stanowisko służbowe
CZĘŚĆ D
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ NA RATOWANIE LUB RESTRUKTURYZACJĘ
Oświadczam, że w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej,

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc)


nie otrzymał/a pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację, o której mowa we Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności (Dz.Urz.WE C 288 z 09.10.1999, str.2; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.8, t.1, str.322) oraz wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.WE C 244 z 01.10.2004, str.2).

Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia:

Imię i nazwisko Telefon Data i podpis Stanowisko służbowe

Załącznik do formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się

o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej

(część B ust. I.1)
Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot wnioskuje o pomoc publiczną. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc publiczną w związku z przeprowadzeniem różnych szkoleń dla pracowników, należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na to samo szkolenie dla tej samej grupy pracowników,

w związku z którym ubiega się o pomoc. Analogicznie, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc publiczną w związku z realizacją różnych inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji, w związku z którą ubiega się o pomoc.
 1. Dzień udzielenia pomocy publicznej – należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art.2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Z 2007 r. Nr 59, poz.404).
 1. Podmiot udzielający pomocy publicznej – należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy publicznej. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.
 1. Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej – jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać jej tytuł i datę oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ustawa została ogłoszona, a także wskazać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej (artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret)

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać nazwę organu wydającego akt, tytuł i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym został ogłoszony, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).


Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie uchwały, należy podać nazwę organu wydającego akt, datę i tytuł aktu.
Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie umowy, należy podać przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.


 1. Numer programu pomocowego, decyzji albo umowy – w przypadku gdy pomoc publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy udzielanej w rolnictwie lub rybołówstwie na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rolnictwa). W przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer decyzji albo umowy będącej podstawą udzielenia pomocy publicznej.
 1. Forma pomocy publicznej – należy podać formę otrzymanej pomocy publicznej.
 1. Wartość otrzymanej pomocy publicznej – należy podać wartość pomocy publicznej jako ekwiwalent dotacji obliczony zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.
 1. Przeznaczenie pomocy publicznej – należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według poniższej tabeli.

1Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia

15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz.1031 z 2000r. Nr 13, poz.161 z 2001r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz.1840

z 2002r. Nr 177, poz.1459 z 2003r. Nr 208, poz.2022 z 2004r. Nr 254, poz.2535 z 2005r. Nr 206, poz.1706 z 2006r.
Nr 36, poz.246 i Nr 214, poz.1577).


2Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.

21 Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”.

2 Nie należy wypełniać w przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc operacyjną, pomoc stanowiącą rekompensatę z tytułu realizacji zadań publicznych albo pomoc na ratowanie lub restrukturyzację.1Wypełnia się w zależności od przeznaczenia otrzymanej pomocy publicznej.

2W przypadku otrzymania pomocy publicznej na nową inwestycję i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją należy podać oddzielnie wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na inwestycje

i na tworzenie nowych miejsc pracy.3Należy podać koszty poniesione w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej.

4Przez pomoc publiczną na ratowanie należy również rozumieć pomoc doraźną.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna