CZĘŚĆ I: rozumienie tekstu pisanego. Zadanie (l3 punktów) z poniższego tekstu wykreśl 13 niepotrzebnych wyrazów. Litter or letterPobieranie 47.51 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar47.51 Kb.
TEST A

CZĘŚĆ I: ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO.
ZADANIE 1. (l3 punktów)

Z poniższego tekstu wykreśl 13 niepotrzebnych wyrazów.
Litter or letter
A student from the Japan was in the Brighton attending a language course. She knew little a English and didn't have anyone for to talk to. She wrote a also lot of letters to her family back home. In three weeks long she wrote over of twenty letters. Nobody didn't wrote to her. Finally she rang mostly home. Her mother was be angry because she didn't get any letters. The next other day when she did came to the post-office she saw the wonderful word on the box „Litter".
ZADANIE 2. (7 punktów)

Po przeczytaniu poniższego ogłoszenia reklamowego odpowiedz na pytania.


Welcome to Malbork Castle - the castle of the year 1998. Situated between Warsaw and Gdańsk. Take the train from Warsaw West station to Gdynia.

It's 50 kilometres south of Gdańsk. Open all year round except Christmas and Easter Sunday.

Castle 10 a.m. to 4 p.m. Souvenir shop 9 a.m. to 5 p.m. Tours every hour from 10 a.m.

Last admission 3.30 p.m.Admission:

Castle and show of the knights' fight: adult 15 zł, child 8 zł.

Castle only: adult 10 zł, child 4 zł.
The other attractions:

- Falcons fly from 2.30 p.m. to 3 p.m.

- Adventure playground

- Souvenir shop

- Giant Maze for smali children
QUESTIONS:

1. Where is the castle situated?

2. How many hours each day is the castle open for?

3. Which award did the castle win?

4. How much does it cost to visit the castle and watch the knights' fight? (for adult, for child)

5. How many outdoor attractions are there at Malbork Castle?

6. What time is the last admission to the castle?

7. On which days is the castle closed?

=========================================================
CZĘŚĆ II: TEST GRAMATYCZNY. (25 punktów)

W każdym zdaniu tylko jeden z uzupełniających zwrotów jest poprawny. Znajdź go i zapisz w kratce obok jego symbol l i terowy.


1. Tom........... yesterday.

a) is coming b) comes c) came
2. ........... the news last night?

a) Did you heard b) Did you hear c) Heard you

3. ........... you lend me five pounds, please?

a) Should b) Could c) Must
4. I ........... again. That' s a promise.

a) won 't do it b) don 't do it c) didn 't do it
5. ........... make so much noise? Please, stop it.

a) Do you have to b) Mustn 't you c) Can 't you


6. Your coat's very wet. Please, ........... .

a) off take it b) take off it c) take it off

7. Clean your teeth before ........... to bed.

a) go b) going c) to go
8. Tim was lucky. He ........... in the kitchen.

a) didn 't have to help b) didn 't must help c) hadn 't to helped


9. Who........... that story?

a) did tell you b) told you e) you told

10. Who........... ?

a) at are you looking b) are you looking at c) are you at looking
11. My cat. ...........

a) very likes fish b) likesfish very c) likes fish very much


12. Look at........... girls in that car!

a) - b) the c) a

13. I left my book ........... here, but I don' t remember where exactly.

a) nowhere b) anywhere c) somewhere

14. We have too ........... things to do today!

a) much b) many c) a lot of15. The Pacific Ocean is ........... ocean in the world.

a) the deepest b) most deep c) a deeper


16. The music is ........... I can't hear you.

a) loud enough that b) too loud that c) so loud that

17. Please, listen........... this story.a) for b) - e) to
18. The train went........... the tunne! at 60 miles an hour.

a) through b) across c) off
19. This place is nice when the sun ........... .

a) will shine b) shines c) shone
20. If you ........... the answer, ask for help.

a) didn't know b) don't know c) won't know
21. You eat melon ........... a spoon.

a) by b) into c) with
22. Granny wrote........... .

a) a card to us all b) a card us all c) to us all a card


23. Everybody sang........... .

a) last night loudly at the b) at the concert loudly last c) loudly at the concert last

concert night night
24. The kangaroo lives in Australia, ........... ?

a) does it b) doesn't it c) lives it not
25. I need a knife ........... can cut this thick paper.

a) that b) - c) what
=========================================================
CZĘŚĆ III: WYPOWIEDŹ PISEMNA. (15 punktów)
Wypowiedz się w dowolnej formie na jeden z trzech podanych tematów. Praca powinna zawierać 100-120 słów. Zaznacz temat, który wybrałeś, podkreślając go linią ciągłą lub zakreślając jego numer.
1. Napisz ogłoszenie reklamowe do angielskiego czasopisma turystyczno-podróżniczego promujące Twoją rodzinną miejscowość lub jakiś ciekawy region w okolicy.

2. Moje letnie wakacje w zeszłym roku.3. Moje plany na przyszłość.
Pobieranie 47.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna