CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru RobótPobieranie 3.02 Mb.
Strona10/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   54

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót


Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.

Szacunkowe ilości Robót podane w Przedmiarze Robót lub jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych gdzie indziej w Specyfikacjach, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia Robót zgodnie ze sztuką budowlaną. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji przekazanych przez Inżyniera.

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą dla miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach i Przedmiarze Robót należy dokonywać wyłącznie obmiaru Robót Stałych.

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów


Zasady określania ilości Robót podane są w odpowiednich ST.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

Wszystkie prace pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości Robót przewidzianych do rozliczenia szkicami geodezyjnymi.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robót muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

W całym okresie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał w dobrym stanie, w czystości i sprawności wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, jaki może być potrzebny do obmiaru Robót, i będzie go udostępniał Inżynierowi w miarę potrzeb.

7.4. Terminy przeprowadzania obmiarów


Obmiary będą przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Inżyniera przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT


Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru Roboty i dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbiorów Robót


W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

(i) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;

(ii) odbiór częściowy, o ile zostanie polecony przez Inżyniera;

(iii) odbiór końcowy (oznaczający Przejęcie Robót na mocy Świadectwa Przejęcia wystawionego przez Inżyniera po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym);

(iv) odbiór ostateczny (oznaczający Przejęcie Robót na mocy Świadectwa Wykonania wystawionego zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Kontraktu).

Odbioru Robót dokonuje Inżynier, który każdorazowo ocenia jakość i ilość Robót w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami.

Całość Robót zostanie przejęta przez Zamawiającego po ich ukończeniu zgodnie z Kontraktem i po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym.

Wywiązanie się Wykonawcy z jego wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu zostanie potwierdzone przez Inżyniera w Świadectwie Wykonania, wystawionym po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca usunie wszystkie wady i dostarczy wszelkie wymagane dokumenty zgodnie z Kontraktem.


8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST oraz dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Wykonawca nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera. Odbioru Robót dokonuje Inżynier, zgodnie z zapisami p. 8.1.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony przez Inżyniera niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

8.3. Przejęcie części Robót


Odbiór częściowy może mieć miejsce, jeżeli zostanie polecony przez Zamawiającego w odniesieniu do określonej części Robót. Częściowego odbioru Robót dokonuje Inżynier, zgodnie z zapisami p. 8.1 oraz według zasad stosowanych przy odbiorze końcowym Robót. W trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia części Robót.

W ramach odbiorów kanalizacji należy przeprowadzić inspekcję kamerą telewizyjną, z zapisem na płycie CD lub DVD. Inspekcje te będą przeprowadzane przez Wykonawcę, w obecności Inżyniera i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Sprzętem Wykonawcy.
Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna