CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona11/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   54

8.4. Odbiór końcowy Robót

8.4.1. Próby Końcowe


Przed przystąpieniem do odbioru końcowego (części Robót lub całości Robót) należy przeprowadzić Próby Końcowe kanalizacji i pompowni według poniżej opisanych zasad. Próby Końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera i przedstawicieli Zamawiającego.

Całkowite ukończenie Robót oraz gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego.


8.4.1.1. Warunki prowadzenia Prób Końcowych


(a) Ukończenie Robót budowlano-montażowych, zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową oraz DTR Urządzeń.

(b) Ukończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, w tym:

(i) kontroli poprawności wykonania i działania obwodów zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych;

(ii) badań odbiorczych urządzeń rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury;

(iii) kontroli działania zabezpieczeń

(iv) pomiarów uziemienia i sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych;

(iv) pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

(v) pomiarów rezystancji izolacji i zachowania ciągłości żył kabli i przewodów;

(vi) pomiarów instalacji odgromowej;

(c) Kontrola i wstępna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym:

(i) kontrola i uruchomienie członów wykonawczych automatyki;

(ii) cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych w Dokumentacji Projektowej;

(d) Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne media.

(e) Sprawdzenie protokołów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych i innych.; w szczególności dotyczy to rurociągów tłocznych.

(f) Opracowanie przez Wykonawcę i akceptacja przez Inżyniera programu rozruchu pompowni.

(g) Zapoznanie się osób uczestniczących w Próbach Końcowych z:

(i) przeznaczeniem i działaniem urządzeń elektrycznych i mechanicznych;

(ii) schematami połączeń elektrycznych i sterowania;

(iii) instrukcjami eksploatacji i DTR Urządzeń;

(iv) programem rozruchu;

(h) Wyposażenie przez Wykonawcę osób uczestniczących w Próbach Końcowych i rozruchu w sprzęt BHP, ratowniczy i ppoż.

8.4.1.2. Zasady prowadzenia Prób Końcowych i rozruchu pompowni


Wykonawca w ramach Prób Końcowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny pompowni, zgodnie z programem rozruchu zaakceptowanym przez Inżyniera. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny może być przeprowadzony przed odbiorem części lub całości Robót, a rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony przed odbiorem końcowym całości Robót.

Rozruch mechaniczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy bez obciążenia, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR Urządzeń i dotyczy co najmniej:

- pomp


- zasuw, zastawek i ich napędów

- wciągników i ich napędów (najpierw bez obciążeń, a następnie z obciążeniem przewidzianym w Dokumentacji Projektowej)

- układów elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.

Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone protokołem sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez uczestników Prób Końcowych, przekazującym obiekty i urządzenia wymienione w protokole do rozruchu hydraulicznego.Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy pod obciążeniem czystą wodą, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR Urządzeń i dotyczy, co najmniej:

- pomp


- zasuw

- zaworów zwrotnych

- rurociągów tłocznych

- Układów elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:


  • sprawdzenie szczelności urządzeń i armatury w pompowni oraz rurociągów tłocznych,

  • sprawdzenie działania poszczególnych elementów pompowni i rurociągów tłocznych przy obciążeniu czystą wodą, regulacja urządzeń i armatury oraz ustawienie nastaw dla pracy automatycznej,

  • wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunięcia przed rozruchem technologicznym.

Zakończenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone protokołem, sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez wszystkich uczestników Prób Końcowych, przekazującym obiekty i urządzenia wymienione w protokole do rozruchu technologicznego.

Rozruch technologiczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy pod obciążeniem ściekami i dotyczy tych samych urządzeń i układów, co rozruch hydrauliczny.

Celem rozruchu technologicznego jest:  • sprawdzenie działania poszczególnych elementów pompowni i rurociągów tłocznych przy obciążeniu ściekami oraz końcowa regulacja nastaw dla pracy automatycznej,

  • wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunięcia przed zakończeniem Prób Końcowych i odbiorem końcowym.

Rozruch technologiczny będzie zakończony 72-godzinnym testem, który będzie trwał bez przerwy. W trakcie testu kolejność załączania pomp będzie zmieniana w cyklu 18 godzinnym tak, aby każda z pomp była automatycznie załączana jako pierwsza, druga, trzecia i pozostawała w rezerwie przez 18 godzin w sposób ciągły.

W przypadku wystąpienia awarii urządzeń w pompowni, rurociągów tłocznych lub układu elektrycznego zasilania lub sterowania test zostanie powtórzony od początku.

72-godzinny test zakończony wynikiem pozytywnym kończy rozruch technologiczny, co powinno być poświadczone protokołem, sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez wszystkich uczestników Prób Końcowych.

Protokół ten zostanie załączony do dokumentacji rozruchu pompowni.


8.4.2. Odbiór końcowy Robót


Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Odbiór zostanie przeprowadzony w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Inżynier zobowiązany jest do ścisłej współpracy z komisją. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót poprawkowych lub zamiennych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót nieznacznie odbiega od jakości wymaganej w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach z uwzględnieniem przyjętych tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Robót oraz na bezpieczeństwo ruchu, komisja może zalecić dokonanie potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie.

Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego i zostaną wykonane w terminach wyznaczonych przez komisję. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, o którym mowa poniżej w p. 8.4.3, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja nakaże prace poprawkowe w wyznaczonym terminie i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Próby Końcowe Robót zakończone pozytywnym wynikiem będą stanowiły podstawę dla Inżyniera do wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Odbiór końcowy oznacza Przejęcie Robót przez Zamawiającego na mocy Świadectwa Przejęcia Robót wystawionego przez Inżyniera dla Wykonawcy.


8.4.3. Dokumenty do odbioru końcowego Robót


Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

(i) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu;

(ii) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót z Dokumentów Kontraktu oraz uzupełniające i zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji Kontraktu;

(iii) recepty i ustalenia technologiczne;

(iv) Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały);

(v) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ;

(vi) deklaracje / certyfikaty zgodności / aprobaty techniczne / atesty / inne dla wbudowanych Materiałów i Urządzeń zgodnie z ST i PZJ;

(vii) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót związanych np. z przełożeniem linii gazowej, energetycznej, telefonicznej czy oświetlenia, oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń;

(viii) uwagi i zalecenia Inżyniera, szczególnie z odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inżyniera;

(ix) protokoły z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarządzającego;

(x) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;

(xi) protokoły odbiorów częściowych;

(xii) protokoły z inspekcji telewizyjnych rurociągów wraz zapisem inspekcji na taśmie video lub CD;

(xiii) Raport z Prób końcowych wraz z protokołami z rozruchu pompowni;

(xiv) Instrukcje obsługi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urządzeń;

(xv) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

(xvi) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

(xvii) sprawozdanie techniczne;

(xviii) dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót;

(xix) wszelkie inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierać w szczególności:

(a) zakres oraz lokalizację wykonanych Robót;

(b) wykaz zmian wprowadzonych w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach;

(c) uwagi dotyczące warunków wykonywania Robót;

(d) Datę Rozpoczęcia i ukończenia Robót.Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna