CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona14/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   54

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót rozbiórkowych, demontażowych oraz zamuleń rurociągów, które zostaną wykonane na Kontrakcie p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Roboty podstawowe.


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych, demontażowych oraz zamuleń rurociągów w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

Zakres Robót dotyczy obiektów obszarów A, B, C i D i obejmuje odpowiednio: • Rozebranie istniejących nawierzchni

 • Wyłączenie z eksploatacji istniejących kanałów, studni i zbiorników przepompowni

 • Demontaż istniejących kanałów wraz ze studniami

 • Rozebranie istniejących ogrodzeń (kolizje)

 • Demontaż wyposażenia istniejących przepompowni

 • Roboty demontażowe w przepompowni PC 1

 • Rozbiórkę ogrodzenia istniejącego przy przepompowni PB2, PB4 i PC3

 • Demontaż i przekładkę sieci wodociągowych

 • Demontaż i przekładkę sieci gazowych

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do wykonania Robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: • prace pomiarowe i pomocnicze,

 • niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie materiałów z rozbiórki,

 • składowanie i zabezpieczenie materiałów z rozbiórki,

 • zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) w tym istniejącego drzewostanu,

 • zabezpieczenie terenu Robót poprzez wygrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi,

 • wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie Sprzętu i maszyn budowlanych,

 • utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg,

oraz prace towarzyszące:

 • geodezyjne wytyczanie,

 • cięcie piłą nawierzchni utwardzonych z betonu i mas mineralno-bitumicznych,

 • przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych,

 • rozbiórka podsypek, podbudów,

 • rozbiórka ław betonowych,

 • zaślepienia kanałów i rurociągów,

 • załadunek i transport materiału z rozbiórki,

 • wyłączenie z eksploatacji przepompowni: unieruchomienie i demontaż części elektrycznej,

 • opróżnienie rurociągów przeznaczonych do demontażu,

 • zabezpieczenie ciągłości odbioru ścieków,

 • zabezpieczenie ciągłości dostawy wody dla odbiorców,

 • całość robót związana z demontażem studni:

 • zagęszczenie zasypki piaskiem,

 • uzupełnienie istniejącej nawierzchni,

 • uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót.

1.4. Określenia podstawowe.


Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją. Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Wykonawca Robót przed przystąpieniem do realizacji Robót objętych niniejszą specyfikacją przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac.


2. MATERIAŁY.


Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach Przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania Robót należy stosować Materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową:

 • pianobeton

 • piasek

 • materiały do uzupełnienia istniejącej nawierzchni

Wszelkie użyte Materiały do odtworzenia robót drogowych winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym.

Materiały powinny być takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.


3. SPRZĘT WYKONAWCY.


Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Zgodnie z technologią założoną do wykonania Robót objętych niniejszą specyfikacją proponuje się użyć następującego Sprzętu: • koparko-ładowarka

 • zrywarka

 • żuraw samojezdny

 • zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

 • młoty ręczne typu lekkiego

 • młoty pneumatyczne

 • sprężarka powietrza przewoźna spalinowa

 • spycharka gąsienicowa

 • piła mechaniczna do cięcia asfaltu i betonu

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ, który zyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do używania Sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót.

4. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Zgodnie z założoną technologią do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

 • wywrotki o udźwigu 4,0-8,0t

 • samochód skrzyniowy

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół Sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna