CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne warunki wykonania robótPobieranie 3.02 Mb.
Strona15/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   54

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.


Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00- Wymagania ogólne.

Wymagania dotyczące wykonania Robót są następujące: • roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie,

 • elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym,

 • w przypadku rozbiórki obiektów przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy odłączyć istniejącą instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i inne,

 • nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,

 • znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

Prace rozbiórkowe i demontażowe prowadzić zgodnie przepisami BHP.

5.1.1. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, kostki brukowej, kamiennej, płytek
chodnikowych, krawężników


Nawierzchnie z kostki betonowej, brukowej, kamiennej przeznaczone do rozbiórki należy zdemontować poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne. Płytki chodnikowe i krawężniki należy odkopać i wyjąć. Wszystkie zdemontowane elementy nawierzchni należy przesortować. Materiały nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić i ułożyć w pobliżu miejsca ponownego wbudowania lub przewieźć na tymczasowe składowisko. Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. Podsypki i podbudowy elementów nawierzchni należy również rozebrać. Powstały gruz uzyskany w trakcie rozbiórki nawierzchni należy wywieźć na zorganizowane składowisko odpadów.

5.1.2. Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych.


Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą mechaniczną. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć.

5.1.3. Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych


Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych należy rozebrać poprzez zdjęcie płyt przy pomocy żurawia samochodowego. Płyty należy oczyścić i załadować na środki transportu. Miejsce po rozbiórce należy wyrównać.

5.1.4. Odzysk materiałów z rozbiórki


Materiały pochodzące z rozbiórek nawierzchni przeznaczone do ponownego wbudowania należy zabezpieczyć jak podano wyżej. Po wykonaniu Robót podstawowych wykorzystać do ich odtworzenia. Roboty odtworzeniowe wykonać wg ST-05 Roboty drogowe.

Szacuje się odzysk materiałów z rozbiórki: • kostka brukowa betonowa - 80%

 • kostka betonowa - 80%

 • trylinka - 50%

 • płyty chodnikowe betonowe - 50%

 • krawężniki betonowe lub kamienne - 50%

 • płyty drogowe żelbetowe - 80%

Z uwagi na nadmiar kostki kamiennej, do odtworzeń przyjąć 100 % kostki kamiennej z odzysku.

Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią gruz budowlany.


5.1.5. Wywóz materiałów z rozbiórki


Podsypki, podbudowy z materiałów sypkich (kruszywo, tłuczeń), uszkodzone elementy oraz gruz uzyskane z rozbiórki nawierzchni i demontażu kanałów i studni odwieźć na odpowiednie wysypisko celem składowania. Krawężniki pochodzące z rozbiórki w ul. Szkolnej i Krótkiej wywieźć na wysypisko.

Materiały przeznaczone do utylizacji uzyskane z rozbiórki nawierzchni odwieźć na odpowiednie wysypisko celem utylizacji. Złom żeliwny i stalowy odwieźć na złomowisko. Zdemontowane pompy i armaturę - przekazać Zamawiającemu.

Odzyskane materiały (nadmiar): kostkę kamienną, otoczaki, krawężniki drogowe, obrzeża i płytki chodnikowe należy odwieźć na paletach zafoliowanych na miejsce składowania na odległość do 3km (zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego z dnia 16.02. 2009r. - pismo dołączone do opisu technicznego w PW.) Odzyskaną masę asfaltową odwieźć na odległość do 10km (zgodnie z pismem j.w.).
5.1.6. Odpady

Wytworzone odpady w postaci materiałów masowych po ich zgromadzeniu winny być odtransportowane na miejsce składowania lub utylizacji przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się odzyskiwaniem surowców lub inną formą ich wykorzystania lub unieszkodliwiana.

Odpady zaliczone do niebezpiecznych winny być przekazywane do unieszkodliwiania do wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.

Materiał z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r (DZ.U.Nr 112/1206/2001 ) ogłoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenie jednostkowej.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację Materiału z rozbiórki.


5.1.7. Przekładki i demontaże


Wszelkie prace związane z demontażami i rozbiórkami istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz likwidacją obiektów należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy tych obiektów oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania Robót.


Rozpoczęcie Robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas Robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego - jak zapisano w ST-00-Wymagania ogólne. Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie Sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk Materiałów kwalifikujących się do ponownego wbudowania. Przed przystąpieniem do Robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

W obszarach A, B, C i D w ramach Robót objętych niniejszą ST należy wykonać:Ponadto we wskazanych w Dokumentacji Projektowej obszarach wykonać odpowiednio:

 • demontaż istniejących kanałów i studni znajdujących się na trasie nowo budowanych
  kanałów

 • rozbiórkę kolidującego ogrodzenia (odtworzenie wg ST-07)

 • demontaż i przekładkę sieci wodociągowych

 • demontaż i przekładkę sieci gazowych

Rozbiórki istniejących nawierzchni dróg i chodników

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, w rejonie których planuje się prowadzić Roboty związane z modernizacją kanalizacji ogólnospławnej. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w zakresie niezbędnym do wykonania robót ziemnych i budowy sieci. Istniejącą warstwę ścieralną nawierzchni asfaltowej należy rozebrać metodą frezowania. Odzysk materiałów jak opisano w pkt. 5.1.4. Wywóz Materiałów z rozbiórki jak zapisano w odpowiednich punktach rozdziału 5.1.

W cenie jednostkowej rozbiórek ująć wszystkie koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem i składowaniem odpadów jak opisano w pkt. 5.1.6.

W obszarach A, B i C na trasie modernizowanej kanalizacji ogólnospławnej wykonać rozbiórki nawierzchni:dróg odpowiednio z:

 • kostki, z płyt drogowych betonowych (trylinka) wraz z podbudową betonową grubości 20cm z odzyskiem materiałów

 • płyt drogowych żelbetowych wraz z podsypką piaskową z odzyskiem materiałów

 • kostki kamiennej wraz z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

 • mas mineralno-bitumicznych grubości odpowiednio 4cm i 5cm (warstwa ścieralna)

 • z mas mineralno-bitumicznych grubości 7cm (podbudowa) wraz z podbudową z tłucznia

chodników odpowiednio z:

 • kostki betonowej z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

 • kostki brukowej betonowej z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

 • płyt chodnikowych betonowych lub kamiennych z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

Ponadto wykonać rozbiórkę:

 • krawężników betonowych wraz z ławą betonową i z podsypką cementowo-piaskową z
  odzyskiem materiałów

Krawężniki betonowe w ul. Szkolnej i Krótkiej (obszar C) należy rozebrać wraz z ławą betonową i podsypką cementowo-piaskową i wywieźć na wysypisko.

Przed przystąpieniem do rozbiórki nawierzchni i podbudowy z mas mineralno-bitumicznych oraz z betonu nawierzchnię należy naciąć piłą mechaniczną w celu ograniczenia powierzchni do rozbiórki i odtworzenia. Cięcie piłą nawierzchni utwardzonych ująć w cenie jednostkowej.Wyłączenie z eksploatacji istniejących kanałów, studni i zbiorników przepompowni

Wskazane w Dokumentacji Projektowej do wyłączenia z eksploatacji istniejące kanały i studnie betonowe oraz zbiorniki przepompowni należy wyłączyć. Istniejące kanały do wyłączenia z eksploatacji wypełnić pianobetonem na całej długości jak wskazano w Dokumentacji Projektowej. Przed wypełnieniem kanałów pianobetonem należy odciąć połączenia z przewodami projektowanymi i adaptowanymi. Istniejące na kanale studnie betonowe przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji oraz zbiorniki przepompowni przeznaczonych do likwidacji zasypać piaskiem do poziomu terenu. Piasek zagęścić. Przed zasypaniem piaskiem zdemontować włazy i płyty pokrywowe studni i przepompowni. W miejscu po zdemontowanym włazie nawierzchnię naprawić, wyrównać z dostosowaniem do istniejącej nawierzchni. Materiał pochodzący z demontażu studni i zbiorników (płyta pokrywowa, właz) odwieźć jak opisano w pkt.5.1.5.Demontaż istniejących kanałów i studni

Istniejące kanały i studnie znajdujące się na trasie nowobudowanych kanałów należy zdemontować. Demontaż należy prowadzić tak, aby jak najbardziej ograniczyć czasowo i terytorialnie utrudnienia wynikające z Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej ująć w cenie jednostkowej.

Materiał pochodzący z demontażu kanałów i studni należy odwieźć jak opisano w pkt. 5.1.5.

Rozbiórka i odtworzenie ogrodzeń (kolizje)

Istniejące ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie rozebrać metodami tradycyjnymi. Fundamenty betonowe wyłamać ręcznie lub mechanicznie, gruz z rozbiórki należy wywieź na zorganizowane wysypisko odpadów.

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej ogrodzenie należy odtworzyć wg ST-07.

Demontaż i przekładka sieci wodociągowych

Ponadto we wskazanych w Dokumentacji Projektowej obszarach wykonać demontaż istniejących odcinków sieci i przyłączy wodociągowych kolidujących poprzecznie z nowobudowanymi kanałami w ramach przekładek wodociągowych. Materiał pochodzący z demontażu rurociągów odwieźć jak opisano w pkt. 5.1.5. W trakcie wykonywania przekładek wodociągowych należy zapewnić stałą dostawę wody dla odbiorców. Roboty związane z przekładkami sieci j.w. należy ująć w cenie jednostkowej jak opisano w ST-03.Demontaż i przekładka sieci gazowych

Ponadto we wskazanych w Dokumentacji Projektowej obszarach wykonać demontaż istniejących odcinków sieci i przyłączy gazowych kolidujących poprzecznie z nowobudowanymi kanałami w ramach przekładek gazowych. Materiał pochodzący z demontażu rurociągów odwieźć, jak opisano w pkt. 5.1.5. Roboty związane z przekładkami sieci j.w. należy ująć w cenie jednostkowej jak opisano w ST-03.Przełożenie sieci wodociągowych

Istniejące rurociągi sieci wodociągowej i gazowej kolidujące z trasą rurociągów kanalizacyjnych należy przełożyć. Przekładkę sieci należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją ST-03.Demontaż wyposażenia przepompowni przeznaczonych do likwidacji

Wykonać demontaż wyposażenia przepompowni przeznaczonych do likwidacji tj.: orurowanie, armaturę, pompy i osprzęt. Orurowanie wywieźć na złom. Zdemontowane pompy i armaturę przekazać, jak opisano w pkt.5.1.5. Przed przystąpieniem do demontażu wyposażenia przepompowni należy przepompownie wyłączyć z eksploatacji, tj.: unieruchomić i zdemontować części elektryczne.

Stare przepompownie zlikwidować po uruchomieniu nowych.

Roboty demontażowe w przepompowni PC1 - modernizacja istniejącego obiektu

W obszarze C w przepompowni PC1 - modernizacja istniejącego obiektu należy wykonać: • demontaż istniejących pomp wraz z osprzętem oraz demontaż orurowania wraz z armaturą (zawory, zasuwy)

 • demontaż krat i koryta ociekowego na dopływie istniejącej rury Dn1000mm

 • demontaż stalowych balustrad ochronnych przy przepompowni PC1

 • rozbiórkę elementów żelbetowych zbiornika - ściankę, dno Złom stalowy wywieźć na złomowisko. Gruz wywieźć na wysypisko. Zdemontowane pompy i armaturę wywieźć jak opisano w pkt.5.1.5.

Istniejące otwory wskazane w Dokumentacji Projektowej do zaślepienia należy zaślepić betonem B-15. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy przeprowadzić płukanie zbiornika wraz z dezynfekcją. Całość w/w robót ująć w cenie kpl. przepompowni PC1 - modernizacja istniejącego obiektu jak opisano w ST-03.

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia przepompowni przeznaczonych do likwidacji

Wykonać rozbiórkę istniejącego ogrodzenia przepompowni przeznaczonych do likwidacji z siatki na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie.

Złom z rozbiórki ogrodzenia wywieźć na złomowisko. Gruz wywieźć na zorganizowane składowisko odpadów.Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna