CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona17/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   54

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót ziemnych i odwodnienia wykopów, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu p.n. ”Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych i odwodnienia wykopów przy budowie „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

Zakres Robót dotyczy następujących obiektów:OBSZAR A

 • Kanalizacja sanitarna

 • Rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami

 • Kanalizacja deszczowa, z wylotami

OBSZAR B

 • Kanalizacja sanitarna

 • Rurociągi tłoczne z przepompowniami

 • Kanalizacja deszczowa z wylotami

 • Kanalizacja ogólnospławna

OBSZAR C

 • Kanalizacja sanitarna

 • Rurociągi tłoczne z przepompowniami

 • Kanalizacja deszczowa z wylotami

OBSZAR D

 • Kanalizacja sanitarna

 • Rurociąg tłoczny z przepompowniami

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych


Do wykonania Robót ziemnych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

 • wykonanie niezbędnych zejść do wykopu;

 • montaż drabinek stalowych z poręczami i barierek ochronnych;

 • wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu;

 • pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę;

 • plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych w wykopie i na odkładzie;

 • ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu;

 • wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, zrzutów wody, itp;

 • montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego

 • montaż i demontaż rurociągów tymczasowych,

 • montaż i demontaż pomp odwodnieniowych,

 • obsługę i dozór pomp,

 • konserwację pomp,

 • osadniki oczyszczające wodę przed odprowadzeniem do odbiornika,

 • wykonanie niezbędnych prac remontowych,

 • zabezpieczenie przed awarią (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe źródło zasilania, stały nadzór);

 • zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi i wodą z sączeń i przed przemarzaniem;

 • oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu;

 • wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu;

 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;

 • wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi;

 • wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych;

 • wygrodzenie terenu; o zabezpieczenie terenu budowy;

 • montaż i demontaż dróg tymczasowych;

 • zapewnienie zasilania w energię elektryczną.

oraz prace towarzyszące:

 • prace pomiarowe, wytyczenie geodezyjne;

 • wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów;

 • wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia;

 • przy wykonaniu podsypki, obsypki, zasypki i nasypów - zagęszczenie gruntu;

 • przy wymianie gruntu - przywóz materiału na miejsce wbudowania

 • dowóz gruntu do podsypek, obsypek i zasypek z tymczasowego składowiska

 • przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych - załadunek gruntu, przewóz gruntu samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania;

 • rozplantowanie urobku przy odmulaniu rowu,

 • rozplantowanie i uformowanie skarp przydrożnych rowów,

 • umocnienie wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji Robót;

 • demontaż umocnienia wykopów i konstrukcji rozpierającej;

 • ułożenie taśmy znacznikowej z wkładką metalową;

 • montaż studzienek betonowych odwadniających zbiorczych w dnie wykopu;

 • pompowanie wody z wykopu;

 • montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu podziemnym w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi sieciami;

 • odtworzenie podłoża pod istniejące odkryte kable i rurociągi;

 • demontaż istniejących nieczynnych sieci zewnętrznych kolidujących z projektowanymi rurociągami (w świetle wykopów);

 • wykonanie trawników i sadzenie krzewów:

 • wyrównanie i bronowanie

 • nawożenie

 • uwałowanie

 • pielęgnacja trawników i krzewów w okresie do Przejęcia Robót

 • uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót.

1.4. Określenia podstawowe


Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 - Wymagania Ogólne.

grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykonanego wykopu

odkład - nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczony do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyrównania terenu, lub rozplanowania) albo składowanego jako nieprzydatna nadwyżka

ukop - urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w nasyp lub na odkład

wykop tymczasowy - wykop przeznaczony do zabudowania lub zasypania po wykonaniu przewidzianych w nim konstrukcji, urządzeń lub robót (wykop fundamentowy, wykop dla przewodów i kanałów podziemnych, rowów itp)

minimalna szerokość wykopu - minimalna odległość wymagana ze względów bezpieczeństwa i wykonawstwa między ścianami wykopu, liczona na górnym poziomie dolnej podsypki, lub między szalunkami wykopu liczona na dowolnym poziomie

ścianka szczelna - ścianka ciągła składająca się z brusów. W przypadku stalowych grodzic ciągłość ścianki zapewniona jest poprzez wzajemne połączenie zamków, spasowanie podłużnych wypustów lub poprzez specjalne łączniki, a w przypadku brusów drewnianych poprzez pióro i wpust

konstrukcja ścianki szczelnej - konstrukcja do podtrzymania gruntu i wody, składająca się z brusów, gruntu i skały, zakotwień, podparć i kleszczy

podłoże - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypka lub zasypką wstępna. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką

zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury

zasypka główna - wypełnienie gruntem miedzy górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych

obsypka - materiał gruntowy znajdujący się między podsypką a zasypką wstępną

grubość warstwy zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej zagęszczeniem
Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli:

Kategoria gruntuRodzaj i charakterystyka gruntu lub materiałuŚrednia

gęstość w

stanie

naturalnymPrzeciętne

spulchnienie po

odspojeniu w %

od pierwotnejobjętości

kN/m3

t/m3
IPiasek suchy bez spoiwa

15,7

1,6

5-15

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa

11,8

1,2

5-15

Torf bez korzeni

9,8

1,0

20-30

Popioły lotne nie zleżałe

11,8

1,2

15-25

II

Piasek wilgotny

16,7

1,7

15-25
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i

17,7

1,8

15-25
plastyczne

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm

12,7

1,3

15-25
Torf z korzeniami grubości do 30 mm

10,8

1,1

20-30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub

16,7

1,7

15-25
odpadkami drewna

Żwir bez spoiwa lub mało spoisty

16,7

1,7

15-25

III


Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte

18,6

1,9

20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm

13,7

1,4

20-30
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm

13,7

1,4

20-30
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem,

18,6

1,9

20-30
tłuczniem lub odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do

17,7

1,8

20-30
40 mm

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i

19,6

2,0

20-30
plastyczne, bez głazów

Mady i namuły gliniaste rzeczne

17,7

1,8

20-30
Popioły lotne zleżałe

19,6

2,0

20-3017,7

1,8

20-3019,6

2,0

20-30

IV


Less suchy zwarty

18,6

1,9

25-35

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna

19,6

2,0

25-35

lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu


Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte

20,6

2,1

25-35

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % objętości

20,6

2,1

25-35

gruntu


Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg

16,7

1,7

25-35

Iłołupek miękki

19,6

2,0

25-35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o

19,6

2,0

25-35

masie do 10 kg


V


Żużel hutniczy niezwietrzały

14,7

1,5

35-4519,6

2,0

35-45
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% objętości

20,6

2,1

35-45
gruntu

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm

17,7

1,8

35-45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub

17,7

1,8

35-45
w blokach ponad 50 kg

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane

16,7

1,6

35-45
Opoka kredowa miękka lub zbita

22,6

2,3

35-45
Węgiel kamienny i brunatny

16,7

1,6

35-4522,6

2,3

35-45
Iły przewarstwione łupkiem

41,8

4,2

35-45
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy

14,7

1,5

35-45
Zlepieńce słabo scementowane

19,6

2,0

35-45
Gips

19,6

2,0

35-45
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki

20,6

2,1

35-4521,6

2,2

35-4515,7

1,6

35-45

VI


Iłołupek twardy

20,5

2,1

30-45
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany

22,6

2,3

45-50
Margiel twardy

23,5

2,3

30-45
Wapień marglisty

22,6

2,3

45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym

21,6

2,2

30-50
Zlepieńce otaczaków głównie skał osadowych

21,6

2,2

30-45
Anhydryt

24,5

2,5

45-50
Tuf wulkaniczny zbity

18,6

1,9

45-50

VII


Łupek piaszczysto-wapnisty

23,5

2,4

45-50
Piaskowiec ilast-wapnisty twardy

23,5

2,4

45-50
Zlepieńce z otaczaków głównie skał osadowych o spoiwie

23,5

2,4

45-50
krzemionkowym

Wapień niezwietrzały

23,5

2,4

45-50
Magnezyt

28,4

2,9

45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzałe

23,5

2,4

45-50

VIII


Łupek plastyczny niespękany

24,5

2,5

45-50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym

24,5

2,5

45-50
Wapień twardy niezwietrzały

24,5

2,5

45-50
Marmur i wapień krystaliczny

24,5

2,6

45-50
Dolomit niezbyt twardy

24,5

2,5

45-50

IX


Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym

25,5

2,6

45-50
Zlepieńce z otaczaków skał głównie krystalicznych o soiwie45-50
wapiennym lub krzemionkowym

25,5

2,6

45-50
Dolomit bardzo twardy45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzały

25,5

2,6

45-50
Sjenit gruboziarnisty

25,5

2,6

45-50
Serpentyn

25,5

2,6

45-50
Wapień bardzo twardy

24,5

2,5

45-50
Gnejs

24,5

2,5

45-5025,5

2,6

45-50

X


Granit średnio i drobnoziarnisty

25,5

2,6

45-5026,5

2,7

45-50
Sjenit średnioziarnisty

25,5

2,6

45-50
Gnejs twardy

26,5

2,7

45-50
Porfir

24,5

2,5

45-50
Trachit, liparyt i skały pokruszone

26,5

2,7

45-50
Granitognejs

25,5

2,6

45-50
Wapień krzemienisty

27,4

2,8

45-50
Ił rogowy bardzo twardy

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach

26,5

2,7

45-50
Gabro

26,5

2,7

45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt

27,4

2,8

45-50
Bazalt

27,4

2,7

45-50


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna