CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


Warunki szczegółowe realizacji Robót



Pobieranie 3.02 Mb.
Strona19/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   54

5.2. Warunki szczegółowe realizacji Robót

5.2.1. Warunki gruntowo-wodne


Warunki gruntowe

W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych, występujących w podłożu projektowanej sieci kanalizacyjnej, w listopadzie 2007 r. wykonano 44 otwory badawcze do głębokości 3-5 m p.p.t, o łącznym metrażu 210 mb. Badaniami objęto teren miasta Żmigród w zasięgu jego istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Wierceniami wykonanymi do głębokości 3-5 m p.p.t. tylko miejscami stwierdzono urozmaiconą, warstwową budowę geologiczną podłoża. Występują w nim czwartorzędowe, holoceńskie utwory rzeczno-bagienne, wykształcone w postaci namułów organicznych, torfów oraz mułów i piasków próchnicznych, odłożone na holoceńskich i plejstoceńskich osadach wód płynących, reprezentowanych głównie przez piaski drobne i pylaste. Lokalnie w obrębie tych ostatnich zaobserwowano obecność gruntów organicznych i próchnicznych oraz mułków - gruntów o charakterze zastoiskowym. Na obszarze południowej i zachodniej części miasta, lokalnie występujące mułki tworzą już wyraźne soczewy (o miąższości do 2.1 m) i przewarstwienia.

Ponadto, na całym obszarze miasta występują utwory kulturowe - gruzowo-mineralne nasypy niebudowlane (zbudowane głównie z piasków próchnicznych i gruzu ceglanego) o miąższości dochodzącej do 3.6 m lub gleba. Grunty rodzime występujące w podłożu ujęte zostały w trzech grupach, z których wydzielono warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizyczno-mechanicznych:

GRUPA I - obejmuje grunty organiczne i próchniczne, występujące lokalnie w obrębie niewielkich rozcięć erozyjnych górnej części podłoża. W zależności od zawartości części organicznych (Iom) oraz rodzaju gruntów, wydzielono w niej cztery warstwy geotechniczne:



Warstwa I A - lokalnie występujące wilgotne i mokre torfy o zawartości części organicznych Iom > 30%;

Warstwa I B - występujące miejscami, mokre namuły organiczne, piaszczyste i niekiedy gliniaste (lokalnie przewarstwione torfem lub piaskiem) o zawartości części organicznych Iom = 4.8-28.6%;

Warstwa.I.C - lokalnie występujące muły próchniczne i muły, wykształcone w postaci glin, glin piaszczystych i pylastych oraz piasków gliniastych, wilgotne i mokre;

Warstwa I D - lokalnie stwierdzane piaski próchniczne, luźne o ID = 0.30 i zawartości części organicznych do 5%;

GRUPA II - obejmuje mineralne, niespoiste osady piaszczysto-żwirowe akumulacji wód płynących (rzecznej i wodnolodowcowej). Są to grunty wilgotne i nawodnione o stopniu zagęszczenia lekko rosnącym wraz z głębokością, ale ze strefami wyraźnego zagęszczenia lub rozluźnienia gruntów, charakterystycznymi dla osadów wód płynących. W zależności od stopnia zagęszczenia i uziarnienia gruntów w grupie tej wydzielono sześć warstw geotechnicznych:



Warstwa II A - piaski drobne, niekiedy z domieszkami części humusowych i przewarstwieniami namułów organicznych, luźne o ID = 030;

Warstwa II B - piaski drobne lub pylaste, czasem przewarstwione piaskiem gliniastym lub zaglinione. Są to grunty średniozagęszczone o przyjętym ID = 0. 50;

Warstwa II C - piaski średnie, niekiedy przewarstwione piaskiem drobnym, średniozagęszczone o ID= 0.50;

Warstwa II D - pospółki, średniozagęszczone o ID= 0.50;

Warstwa II E_ - piaski drobne, zagęszczone o ID = 0.70;

Warstwa II F - piaski średnie, zagęszczone o ID = 0.70;

GRUPA III.- Obejmuje grunty mineralne spoiste o charakterze zastoiskowym, oznaczone symbolem „C” geologicznej konsolidacji i wykształcone w postaci pyłów, pyłów piaszczystych, glin pylastych, glin oraz piasków gliniastych, często z charakterystycznymi bardzo drobnymi przewarstwieniami piasków pylastych. W zależności od konsystencji, w grupie tej wydzielono trzy warstwy geotechniczne:



Warstwa III A - gliny pylaste i piaski gliniaste o konsystencji miękkoplastycznej, IL = 0.60;

Warstwa III B - piaski gliniaste, piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej, gliny pylaste, pyły i pyły piaszczyste, plastyczne - o IL = 0.30;

Warstwa III C - piaski gliniaste, gliny i gliny pylaste przewarstwione pyłem piaszczystym, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL = 0.20.

Projektowana kanalizacja posadowiona będzie w przeważającej większości w gruntach grupy II w warstwach II B i II C tj. średniozagęszczonych piaskach drobnych i pylastych oraz zagęszczonych piaskach średnich. Są to grunty nośne nadające się do posadowienia rur, studni i obiektów przepompowni ścieków.

Miejscami podłoże kanałów stanowić będą grunty grupy III, warstwy III C tj. piaski gliniaste i twardoplastyczne gliny. Są to również grunty nośne. Grunty słabonośne grupy I tj. namuły, muły i torfy sporadycznie występują powyżej poziomu posadowienia projektowanych sieci i obiektów.

Warunki wodne

Zgodnie z powyższymi danymi, podłoże gruntowe terenu inwestycji zbudowane jest w większości z gruntów przepuszczalnych, wykształconych w postaci różnoziarnistych piasków. Przepuszczalne są również przypowierzchniowe nasypy, zbudowane na ogół z piasków próchnicznych i gruzu.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej w otworach badawczych, przeprowadzono podczas wykonywania prac terenowych - w listopadzie 2007 r.

W dnach współczesnych dolin rzecznych i w pobliżu cieków swobodne lub lekko napięte zwierciadło wód gruntowych utrzymuje się na poziomie 0.5-1.5 m p.p.t. a jego wahania pionowe uzależnione są od stanów wody w rzekach. Podczas okresowych wezbrań wód rzecznych należy spodziewać się zatem co najmniej lokalnego występowania wody gruntowej w poziomie terenu. Na obszarach pozadolinnych (w obrębie niskich teras nadzalewowych w pradolinie Baryczy) woda gruntowa występuje na głębokości ca 1.5-2.5 m p.p.t. a wodonoścem są powszechnie występujące piaski. Na obszarze lokalnej kulminacji terenu w obrębie Starego Miasta swobodne zwierciadło wód gruntowych występuje około 5-6 m p.p.t. a u jej podnóża około 3-5 m p.p.t.

Na omawianym terenie oraz w jego najbliższym sąsiedztwie nie prowadzi się żadnych, systematycznych pomiarów wody gruntowej. Mimo to, na podstawie ogólnej charakterystyki hydrogeologicznej analizowanego terenu (i danych IMGW na temat aktualnych stanów wód powierzchniowych i podziemnych) przyjęto, że obserwacje wody gruntowej prowadzono podczas średnich stanów. Dlatego w okresach wiosennych roztopów oraz wzmożonych, długotrwałych opadów atmosferycznych poziom ten może się jeszcze podnieść o około 0.5 m.

5.2.2. Roboty ziemne


Wykopy należy wykonywać jako pionowe wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych:

 • typowymi obudowami systemowymi - dla Robót wykonywanych mechanicznie

 • w tradycyjnym deskowaniu - dla Robót wykonywanych ręcznie

Teren objęty inwestycją podzielono na obszary. Podziału dokonano traktując przepływające przez miasto cieki, jako naturalne granice jego części. Wydzielono obszary: A, B i C

Należy wykonać wykopy:



 • wykonywane mechanicznie

 • wykonywane ręcznie (kolizje)

 • z odwozem urobku

 • na odkład

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego - dokonać odkrywek poprzecznych ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, w celu dokładnego określenia ich poziomego i wysokościowego usytuowania w gruncie.

Ze względu na wymóg prawidłowego zagęszczenia gruntu całkowitą jego wymianę należy wykonać w przypadku występowania w obrębie wykopu:



 • piasków pylastych i drobnych z domieszkami pylastymi,

 • przewarstwień z namułów, mułków i torfów,

 • glin piaszczystych i pylastych.

W przypadku występowania w obrębie wykopów:

 • piasków gliniastych i piasków drobnych bez domieszek piasków pylastych,

 • piasków średnich,

wykonać częściową wymianę gruntu tj. wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypki wykopów. W tych przypadkach z piasku dowożonego wykonana zostanie podsypka pod rury (posadowienie w piaskach średnich) lub podsypka i obsypka rur.

Podczas wykonywania robót ziemnych uwzględnić należy specyficzne właściwości mułków i torfów. Grunty te odsłonięte wykopami są bardzo wrażliwe na przemarzanie, dodatkowe zawilgocenie oraz drgania i pod wpływem ww. czynników łatwo ulegają uplastycznieniu, dlatego należy je bezwzględnie zabezpieczyć, zgodnie z ustaleniami normy PN-81-B-03020, pkt. 2.4.a i 2.4.b.

Na trasie projektowanych sieci występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem:


 • kablami energetycznymi,

 • kablami telekomunikacyjnymi,

 • kablami telewizji kablowej,

 • siecią wodociągową

 • siecią gazową,

 • istniejącą kanalizacją sanitarną i deszczową,

W miejscach skrzyżowań kabli telekomunikacyjnych i energetycznych z wykonywanymi rurociągami należy na kable założyć rury osłonowe dwudzielne twarde. Przed przystąpieniem do Robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branżowych.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne, kable itp. należy przerwać prace i zawiadomić Inżyniera celem podjęcia odpowiednich decyzji przy równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.

Urządzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub poprzez odpowiednie zamocowanie. Prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela użytkownika uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami przez niego wydanymi. Roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej rozpocząć od odcinków najniżej położonych.

Istniejące w świetle wykopu odcinki nieczynnych rurociągów wskazane w Dokumentacji Projektowej do demontażu należy zdemontować. Demontaż ująć w cenie jednostkowej Robót ziemnych. Istniejące odcinki sieci oraz przyłączy wodociągowych i gazowych, które kolidują poprzecznie z nowobudowanymi kanałami należy przełożyć. Roboty związane z przekładkami ująć w cenach jednostkowych jak opisano w ST-03.

Istniejące rurociągi sieci wodociągowej i gazowej kolidujące z trasą rurociągów kanalizacyjnych należy przełożyć. Przekładkę sieci należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją ST-03.

Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Podczas budowy nad wykopami ustawić mostki piesze i przejazdowe z barierkami ochronnymi naprzeciwko wejść i bram wjazdowych.

W miejscach gdzie nie można składować ziemi z wykopów (np. w obrębie pasów drogowych) wydobyty urobek należy przewieźć na tymczasowe składowisko. Miejsce tymczasowego składowania ziemi z wykopów Wykonawca znajdzie we własnym zakresie.

Nadmiar gruntu oraz grunt nienadający się do zasypki należy wywozić na składowisko. Składowisko odpadów Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. W cenie jednostkowej robót ziemnych należy ująć załadunek i wywóz na składowisko oraz opłaty za składowanie i utylizację gruntu. Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku.

Teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatora zabytków, znajdują się na nim obiekty wpisane do rejestru zabytków. Na całym obszarze ziemne Roboty budowlane związane z budową kanalizacji muszą być prowadzone za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Roboty prowadzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST-00 Wymagania ogólne.



Zabezpieczenie drzew

Trasę lokalizacji instalacji opracowano tak, aby nie naruszała istniejącego drzewostanu. Znajdujące się na trasie drobne drzewa i krzewy (rzadkie) należy wykarczować. Materiały pozyskane z karczowania pozostają własnością Wykonawcy. Wykonywanie prac budowlanych wiąże się jednak z zagrożeniem pojedynczych drzew. Drzewa muszą być chronione. Pień powinien być zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami, np. deskami i starymi oponami lub za pomocą deskowania wiązanego do drzewa powrozami w celu ochrony przed uderzeniami. Zabezpieczenie pni drzew za pomocą mat słomianych jest niewystarczające.

W wyniku prac ziemnych może nastąpić uszkodzenie korzeni i redukcja systemu korzeniowego oraz odkrywanie korzeni i związane z tym przesychanie i przemarzanie korzeni. W celu zabezpieczenia systemu korzeniowego należy:


 • wszelkie prace ziemne wykonywać ręcznie,

 • odsłonięte korzenie okryć matami ze słomy, tkanin workowych itp.; maty mogą być przykołkowane do ściany wykopu, powinny chronić korzenie przed mrozem lub przesuszeniem, latem należy je zwilżać,

 • wykonać ekran korzeniowy; w ręcznie wykonanym wykopie należy od strony drzewa odciąć i zabezpieczyć odpowiednim środkiem korzenie; od strony wykopu wbić paliki i rozwiesić tkaninę workową; rów napełnić dwiema warstwami: poniżej zasięgu korzeni - martwicą mineralną (pospółka żwirowo-piaskowa), powyżej - ziemią urodzajną, tam, gdzie jest to możliwe prowadzić prace systemem tunelowym.

Powyższe pracy powinny być prowadzone przez firmę specjalistyczną. Zabezpieczenie drzew ująć w cenie jednostkowej wykopu.

Odwodnienie

Wykopy odwadniać przy pomocy igłofiltrów dn 50mm, wpłukiwanych w grunt bez obsypki na głębokość;



 • od 4,0m do 6,0m dla sieci kanalizacyjnej

 • od 6,0m do 8,0m dla przepompowni ścieków.

Głębokość wpłukiwania i rozstaw igłofiltrów zależne są od lokalnych warunków gruntowych. Ze względu na występowanie w podłożu piasków drobnych i pylastych niedopuszczalne jest bezpośrednie pompowanie wody z wykopu, gdyż może to doprowadzić do upłynnienia piasków i powstania tzw. kurzawki.

Wszelkie Roboty należy wykonywać po uprzednim wykonaniu odwodnienia wykopów.

Koszty związane z odwodnieniem wykopów i zabezpieczeniem przed wodami opadowymi i wodą z sączeń oraz przed przemarzaniem należy ująć w cenie jednostkowej robót ziemnych oraz pozostałych Robót wymagających odwodnienia.

Z uwagi na budowę geologiczną (głównie grunty przepuszczalne) i poziom wody gruntowej nawet wykopy posadowione powyżej zwierciadła wody gruntowej mogą wymagać okresowo ich odwodnienia. Pompownie wykonywać w wykopach otwartych - jamistych, umocnionych. Przed posadowieniem elementu dennego odpowiednio obniżyć poziomy wód gruntowych i utrzymywać przez czas odpowiedni dla wykonania założonych prac. Odprowadzanie wód z odwodnień winno podlegać uzgodnieniu z operatorem sieci kanalizacyjnych. Dopuszcza się odprowadzanie do cieków powierzchniowych – po uzgodnieniu z ich zarządcami - Inspektorat Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Trzebnicy, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Urząd Miejski w Żmigrodzie.



Podsypka

Rurociągi należy układać na warstwie piasku dowiezionego. Do wykonania podsypek należy użyć materiału o granulacji min 0,2mm-2,0mm - max 8,0-16mm. Grubość podsypki jak podano w Dokumentacji Projektowej na profilach. Podsypkę należy zagęścić za pomocą lekkiego sprzętu mechanicznego do min.95% ZMP - zmodyfikowanej wartości Proctora. (Wskazana wartość 95% ZMP to odpowiednio 98% wg Standardowej wartości Proctora, a 85% wg ZMP to 88% wg SMP). Unikać przegłębienia wykopu, a jeżeli to nastąpi, przy wyrównywaniu należy zagęścić grunt do stopnia pierwotnego. Wyrównanie dna wykopu do właściwego poziomu wykonać układając luźną warstwę piasku o grubości 3÷5cm. Pod złączami należy pozostawić zagłębienia o szerokości 2-krotnie większej od szerokości złącza.



Obsypka

Obsypkę rur należy wykonywać jednocześnie z obydwu stron rurociągu zagęszczając kolejne warstwy o gr. max. 20cm. Szczególną uwagę zwrócić na zagęszczanie obsypki w pachwinach rur, w strefie wspierającej przewody od spodu, które należy prowadzić ręcznie lub przy pomocy lekkich ubijarek wibracyjnych. Warstwy obsypki nie wolno zagęszczać nad sklepieniem rury, lecz po jej obu stronach. Zagęszczenie obsypki powinno wynosić do min. 95% ZMP - zmodyfikowanej wartości Proctora tj 98% wg Standardowej wartości Proctora. Obsypkę wykonać materiałem piaszczystym do wysokości 30cm ponad górną krawędź przewodów. Na podsypki i obsypki wykorzystać grunt piaszczysty rodzimy z odkładu albo dowieziony z tymczasowego składowiska lub piasek dowieziony zakupiony. Wykorzystanie materiału rodzimego pod warunkiem, że w strefie posadowienia grunt będzie pozbawiony kamieni oraz wszelkich przedmiotów o wielkości >20mm lub/i ostrych krawędziach, mogących uszkodzić rurę.



Zasypka

Zasypkę wykopów wykonać materiałem jednorodnym, sypkim bez kamieni, korzeni i ziemi zbrylonej, warstwami wraz z jego zagęszczeniem, aż do wymaganego poziomu zasypu.

Do zasypki rurociągów stosować odpowiednio:


 • grunt rodzimy o strukturze piasku, z odkładu lub dowieziony z tymczasowego składowiska,

 • piasek z dowozu (wymiana gruntu).

Trasę rurociągów tłocznych i sieci wodociągowej oznaczyć taśmą lokalizacyjną z wtopioną wkładką metalową o szerokości 20cm prowadzoną 35cm nad grzbietem rury.

Grunt kłaść warstwami o grubości nie przekraczającej 200mm (po zagęszczeniu), zagęszczonymi w taki sposób, że w całej wykonanej warstwie gęstość nie była mniejsza niż gęstość w tym miejscu i na tej samej głębokości przed wykonaniem wykopów.

Zasypkę wykopów wykonać w taki sposób, aby spełniała wymagania nasypu nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów rolnych).

Stopień zagęszczenia zasypki nie powinien być mniejszy niż 95% ZMP dla robót prowadzonych w pasach ulic i min.85% ZMP dla robót prowadzonych poza pasami drogowymi.

Bezpośrednie podłoże pod drogę powinno posiadać następujące parametry:

Moduł sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) E2 >100 MPa lub zamiennie wykonana powinna być warstwa 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem. Wszelkie wykopy technologiczne w strefie ochronnej (50m) wału p/powodziowego po stronie odpowietrznej należy zasypać warstwami zagęszczonymi zgodnie z wymaganiami normatywnymi, celem zapewnienia bezpiecznego jego funkcjonowania w czasie przepływu wielkich wód. Stopień zagęszczenia gruntu winien być potwierdzony przez specjalistę ds. geotechniki, świadectwo zagęszczenia gruntu wraz z Dokumentacją powykonawczą i zawiadomieniem o zakończeniu Robót dostarczyć do DZMiUW we Wrocławiu - Inspektorat w Trzebnicy.

Zasypanie wykopów przeprowadzić po wykonaniu prób szczelności i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych.

Całość robót wykonać pod fachowym nadzorem zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II” oraz obowiązujący przepisami BHP. Roboty ziemne i odwodnieniowe powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Konserwacja rowu R-D

W obszarze C należy wykonać konserwację rowu R-D. W ramach konserwacji należy wykosić porosty ze skarp i dna rowu wraz z wygrabieniem oraz wykonać odmulenie z namułu grubości ok. 20cm z rozplantowaniem. Namuł nadający się do rozplanowania należy rozplanować zachowując odpowiedni spadek rowu, a pozostały materiał wywieźć na składowisko. Wykoszony porost należy również wywieź na składowisko.


5.2.4. Drogi


Ogólne wytyczne wykonania Robót ziemnych podano w punkcie 5.1. Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST-05 - Roboty drogowe.

5.2.5. Trawniki dywanowe i sadzenie krzewów iglastych na terenach przepompowni


Wszędzie tam gdzie na terenie przepompowni wskazano wykonanie trawników dywanowych oraz nasadzenie krzewów Roboty należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5.1.8. niniejszej ST.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   54




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna