CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. INFORMACJE OGÓLNEPobieranie 3.02 Mb.
Strona2/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Informacje ogólne o Projekcie


Od dnia przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, tj. od 1go maja 2004 roku, Polska, jako państwo członkowskie UE została objęta pomocą finansową m.in. w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

Członkostwo w Unii Europejskiej (UE) stanowi dla Polski szansę na zmniejszenie zapóźnień rozwojowych w stosunku do państw, które od lat znajdują się w strukturach UE. Zapóźnienia rozwojowe mają przede wszystkim charakter luki infrastrukturalnej, której zlikwidowanie jest niezbędnym warunkiem dla wzrostu konkurencyjności i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

W ostatnim czasie, w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce nastąpiły bardzo istotne zmiany związane z przejściem na gospodarkę rynkową oraz procesem dostosowania do wymagań stawianych przez Unię Europejską. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany został do opracowania odpowiednich dokumentów programowych, takich jak narodowe strategie ochrony środowiska, Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 i jej aktualizacje, czy dokument zatytułowany „Polska 2025. Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju”.

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności (SWW), określające ramy dla interwencji funduszy UE w latach 2007-2013 zostały przyjęte przez Komisję Europejską w październiku 2006 r. Na podstawie SWW każde państwo członkowskie ma obowiązek, jako beneficjent funduszy, przygotować Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), a następnie, w oparciu o NSRO, opracować programy operacyjne. Rząd RP opracował takie dokumenty, które zostały zatwierdzone przez KE w roku 2007.

Programy operacyjne stanowią podstawowe narzędzia do osiągnięcia celów założonych w SWW i NSRO przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednym z takich programów jest Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ).

Głównym celem POIiŚ jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Inwestycje w sektorze środowiska współfinansowane w ramach POIiŚ, będą również realizowały cele wskazane w NSRO, Polityce Ekologicznej Państwa oraz w długookresowej Strategii Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju.

Pierwszym priorytetem w ramach POIiŚ jest „Gospodarka wodno-ściekowa” – obejmuje inwestowanie w infrastrukturę wodno-ściekową, jak i poprawę zarządzania gospodarką wodno-ściekową. Główny cel tego Priorytetu to „rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy”.

W ramach tego priorytetu wspierane będą głównie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Przewidywane efekty realizacji Priorytetu „Gospodarka wodno-ściekowa”, to m.in. zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych i zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej.

Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej pośrednio przyczyni się do osiągnięcia założeń takich dyrektyw środowiskowych UE, jak dyrektywa 91/271/EWG58 – poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), czy dyrektywa 76/464/EWG60 – poprzez realizację zadań związanych z ograniczeniem odprowadzania do wód substancji niebezpiecznych.

Instytucją Zarządzającą (IZ) Programem Operacyjnym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Część zadań IZ wykonują Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu (IPZ). W sektorze środowiska są to: Ministerstwo Środowiska (IPZ I), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IPZ II) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IPZ III).

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy został zgłoszony przez władze RP do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Beneficjentem końcowym Projektu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu. Beneficjent końcowy występuje w niniejszym zamówieniu jako Zamawiający.

Teren, na którym realizowany będzie Projekt znajduje się w województwie dolnośląskim, w jego północno-wschodniej części, na obszarze trzech gmin: Milicz, Cieszków i Żmigród. Na obszarze tych gmin, zgodnie ze stosownymi decyzjami Wojewody utworzono następujące aglomeracje: Zduny-Cieszków, Milicz, Sułów, Żmigród. Każda z wymienionych aglomeracji obejmuje zlewnię jednej oczyszczalni ścieków, przy czym jedna z oczyszczalni znajduje się poza obszarem objętym Projektem (jest to oczyszczalnia ścieków Zduny w aglomeracji Zduny-Cieszków).

W obrębie zlewni rzeki Baryczy występują szczególnie cenne przyrodniczo obszary chronione. Takimi obszarami są: (i) "Ostoja nad Baryczą" i "Chłodnia w Cieszkowie" - obszary Natura 2000 SOO (specjalne obszary ochrony siedlisk); (ii) "Dolina Baryczy" - obszary Natura 2000 OSO (obszary specjalnej ochrony ptaków); (iii) rezerwaty przyrody: "Stawy Milickie", "Olszyny Niezgodzkie", "Wzgórze Joanny", "Radziądz"; oraz (iv) park krajobrazowy - "Dolina Baryczy".

1.2 Przedmiot zamówienia


Wśród zadań planowanych do wykonania w ramach Projektu jest przedmiotowe zamówienie pn. MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ŻMIGRODZIE. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie celem przygotowania jej do nowych funkcji. Założenia modernizacji istniejącego układu kanalizacyjnego realizowane będą poprzez budowę odrębnych systemów kanalizacyjnych:

  • system kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki „sanitarne” do modernizowanej oczyszczalni; system ten będzie także układem tranzytowym ścieków z okolicznych, przewidzianych do skanalizowania miejscowości

  • system kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe do pobliskich odbiorników, cieków powierzchniowych przepływających przez miasto.

Wykonawca wykona także roboty odtworzeniowe, Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej „ST” lub „Specyfikacje”).

Wykonawca wykona Roboty zgodnie z Warunkami Kontraktowymi, Dokumentacją Projektową opracowaną przez Zamawiającego, wymaganiami określonymi w Specyfikacjach i poleceniami Inżyniera.

Poszczególne Specyfikacje zawierają:

ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ST-02.00 ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE

ST-03.00 KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA ORAZ RUROCIĄGI TŁOCZNE Z PRZEPOMPOWNIAMI

ST-04.00 KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA ORAZ RUROCIĄGI TŁOCZNE - METODY BEZWYKOPOWE: PRZEWIERTY, PRZECISKI, RENOWACJA

ST-05.00 ROBOTY DROGOWE

ST-06.01 LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

ST-06.02 ELEKTRYCZNE INSTALACJE OCHRONNE

ST-06.03 ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

ST-06.04 SYSTEM MONITORINGU

ST-07.00 OGRODZENIEPobieranie 3.02 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna