CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona20/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   54

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 - Wymagania Ogólne. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.

6.1. Kontrola jakości Materiałów


Wszystkie Materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

6.2. Kontrola jakości wykonania Robót


Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu podlega:

 1. zgodność z Dokumentacją Projektową,

 2. badanie stopnia zagęszczenia i dogęszczenia gruntu i dodatkowo

 3. wykonanie wykopu i podłoża,

 4. zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

 5. stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

 6. wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,

 7. poprawność wykonania odwodnienia wykopów,

 8. rozścielenia ziemi urodzajnej,

 9. wykonania trawników,

 10. nasadzeń krzewów.

Kontrole Robót wykopowych należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610.

Przy zasypce wykopu kontroli podlega: • prawidłowość wykonania podsypki i obsypki,

 • zagęszczenie,

 • jakość gruntu przy zasypce,

 • wykonanie zasypu,

 • badanie stopnia zagęszczenia

7. OBMIAR ROBÓT


Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w Przedmiarze Robót.

Zasady obmierzania ilości wykonanych Robót będą prowadzone zgodnie z wytycznymi niniejszej ST lub podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Odwodnienie wykopów należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót, którym towarzyszy.


8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Odbioru Robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, posadowienie i obsypkę obiektów, zagęszczenie gruntu, obsiania trawą, nasadzeń.

Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu kubaturowego lub liniowego między miejscami przewidzianymi na posadowienie studzienek kanalizacyjnych.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów.

Cena jednostkowa Robót objętych niniejszą Specyfikacja, obejmuje: • prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.3.2. niniejszej ST

 • koszt zakupu materiałów i przywóz na miejsce wbudowania

 • opłaty za składowanie ziemi na wysypisku

 • opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych

 • opłaty wynikające z uzgodnień

 • koszty badań

 • opłaty za korzystanie ze środowiska (o ile jest wymagane)

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

Koszt montażu rurociągów tymczasowych do odprowadzania wody i wykonanie studzienek odwadniających zbiorczych Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej wykonania Robót ziemnych.

Odwodnienie wykopów (pompowanie wody) należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót, którym towarzyszy.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących


Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych jak zapisano wyżej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Informacje ogólne


Ogólne wymagania dotyczące Norm zostały określone w ST-00 Wymagania Ogólne.

10.2. Normy


Numer normy polskiej i

odpowiadającej jej normy

europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-B-12095:1997

Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy.

Wymagania i badania przy odbiorze.PN-86/B-02480

Zastąpiona częściowo przez

PN-B-02481:1998 w zakresie zał. 1.


Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-74/B-04452

Zastąpiona częściowo przez

PN-88/B-04481 w zakresie p.6.1, 6.2,6.3.


Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN—S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu

PN-83/R-04150 Zmiany BI 7/88 poz. 83.

Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia.

PN-R-65023:1999

Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna