CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona22/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   54

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów tłocznych wraz z przepompowniami, które zostaną wykonane na Kontrakcie p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów tłocznych wraz z przepompowniami w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

Zakres Robót dotyczy następujących obiektów:Obszar A

 • Kanalizacja sanitarna

 • Rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami

 • Kanalizacja deszczowa z wylotami

Obszar B

 • Kanalizacja sanitarna

 • Rurociągi tłoczne z przepompowniami

 • Kanalizacja deszczowa z wylotami, podczyszczalniami

 • Kanalizacja ogólnospławna

Obszar C

 • Kanalizacja sanitarna

 • Rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami

 • Przepompownia PC1- modernizacja istniejącego obiektu

 • Kanalizacja deszczowa z wylotami, podczyszczalniami

Obszar D

 • Kanalizacja sanitarna

 • Rurociąg tłoczny wraz z przepompowniami

wraz z przekazaniem ww. sieci do eksploatacji.


1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.


Do wykonania Robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

 • roboty pomiarowe, przygotowawcze,

 • zabezpieczenie istniejących budowli na trasie budowanych kanałów,

 • montaż i demontaż niezbędnych deskowań,

 • rurociągi tymczasowe zapewniające stałą dostawę wody w trakcie wykonywania przekładek instalacji wodociągowych,

 • rurociągi tymczasowe zabezpieczające odbiór ścieków,

oraz prace towarzyszące:

 • geodezyjne wytyczenie trasy sieci i osi budowli,

 • stabilizacja gruntu cementem,

 • montaż rur, kształtek, odgałęzień i ich połączenia,

 • montaż kołnierzy zabezpieczonych przed przesunięciem na rurociągach tłocznych,

 • całość robót związana z wykonaniem kompletnych studni rewizyjnych, rozprężnych,

 • w zakres wykonania studni wchodzi:

 • wykonanie kaskad wraz z obsypką stabilizowaną cementem,

 • wykonanie dodatkowych wlotów w studniach betonowych i z tworzywa sztucznego,

 • osadzenie pierścieni betonowych,

 • wykonanie obramowania z kostki betonowej wokół włazu na podsypce cementowo-piaskowej,

 • ewentualne wyposażenie w klapy przeciwcofkowe zgodnie z Dokumentacją Projektową

  • adaptacja istniejących studni (nawiercenie otworu, osadzenie przejścia szczelnego, wyprofilowanie kinety),

  • całość robót związana z wykonaniem przepompowni zbiornikowej z kompletnym wyposażeniem,

  • przygotowanie i montaż zbrojenia, betonowanie,

  • zaślepienia i zamknięcia rurociągów,

  • wpięcia kanałów do istniejącej sieci (studnia, kanał) i istniejących kanałów do studni,

  • przepięcia istniejących kanałów, przyłączy sanitarnych, deszczowych i wpustów deszczowych,

  • włączenia przekładanych rurociągów i przyłączy wodociągowych do istniejącej sieci wodociągowej,

  • całość robót związana z wykonaniem przekładek istniejących odcinków sieci i przyłączy wodociągowych (demontaż rur, wywóz materiału z demontażu, montaż rur i kształtek, próba szczelności, płukanie, dezynfekcja i oznakowanie trasy rurociągu),

  • całość robót związana z wykonaniem przekładek istniejących odcinków sieci i przyłączy gazociągowych (demontaż rur, wywóz materiału z demontażu, montaż rur i kształtek, próba szczelności i oznakowanie trasy rurociągu),

  • całość robót związana z wykonaniem wylotów do cieków (roboty ziemne, odwodnienie, prace konstrukcyjne, umocnienie skarp i dna, montaż kraty zabezpieczającej, plantowanie, wykoszenie porostów, odtworzenie roślinności),

  • całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni wód deszczowych (wyposażenie, włazy, przejścia szczelne)

  • całość robót związana z wykonaniem modernizacji istniejącego obiektu -przepompownia PC1 jak opisano w pkt. 5.2.3.

  • płukanie, przeprowadzenie prób szczelności, prób ciśnieniowych z odprowadzeniem wody,

  • rozruch przepompowni,

  • przywrócenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń sieci drenarskiej i innych urządzeń,

  • wypełnienie spoin zaprawą cementową, piaskiem,

 • całość robót związana z montażem lampy sodowej (roboty ziemne, podłączenia, niezbędne pomiary i badania)

 • uporządkowanie terenu po robotach.

1.4. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacja Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna