CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


Szczegółowe warunki wykonania RobótPobieranie 3.02 Mb.
Strona25/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   54

5.2. Szczegółowe warunki wykonania Robót


Teren objęty inwestycją podzielono na obszary. Podziału dokonano traktując przepływające przez miasto cieki jako naturalne granice jego części. Wydzielono obszary: A, B, C i D.

W ramach modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie wykonać w obszarach A, B, C i D odpowiednio: • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

 • odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od kanału głównego do granicy posesji-są to odcinki które kończą się przed granicą posesji i nie są zakończone studzienką lub odcinek kończy się studzienką,

 • przyłącza sanitarne i deszczowe - odcinki od wpięcia do studzienki wybudowanej na posesji (zgodnie z definicją przyłącza),

 • rurociągi tłoczne wraz z przynależnymi przepompowniami,

 • podłączenia wpustów deszczowych.

Ponadto w obszarze B wykonać przewody kanalizacji ogólnospławnej.

Miejsca, gdzie dopuszcza się odprowadzanie ścieków ogólnospławnych do sieci sanitarnej oznaczono w Dokumentacji Projektowej.

Likwidacja istniejących kanałów: demontaż lub zaślepienie (pianobeton na całej długości kanału) winna być wykonana w trakcie robót podstawowych - jednocześnie z budową nowych kanałów i przepinaniem kanałów adaptowanych i przyłączy. Istniejące kanały kolidujące poprzecznie z nowobudowanymi kanałami - przewidziane do przepięcia -przepiąć, przewidziane do likwidacji - zaślepić na całej długości lub zdemontować. Likwidacja kanałów wg ST-01.

Istniejące odcinki sieci i przyłączy wodociągowych kolidujące poprzecznie z nowobudowanymi kanałami należy przełożyć. W ramach przekładek wodociągowych wykonać demontaż tych rurociągów wg ST-01 oraz montaż, próbę szczelności, płukanie, dezynfekcję i oznakowanie taśmą ostrzegawczą. Całość Robót związana z wykonaniem przekładek wodociągowych (kolidujące poprzecznie) ująć w cenach jednostkowych Robót objętych niniejszą Specyfikacją.

Istniejące odcinki sieci i przyłączy gazowych kolidujące poprzecznie z nowobudowanymi kanałami należy przełożyć. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac związanych z przełożeniem przyłączy gazowych zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu ul. Ziębicka, pismo dołączone do Projektu Budowlanego.

W ramach przekładek przyłączy gazowych wykonać demontaż rurociągów wg ST-01 oraz montaż, próbę szczelności i oznakowanie taśmą ostrzegawczą. Całość robót związana z wykonaniem przekładek przyłączy gazowych (kolidujących poprzecznie) ująć w cenach jednostkowych Robót objętych niniejszą Specyfikacją.

Odprowadzanie wód z prób, w tym płukania i dezynfekcji - tak jak odprowadzenie wód z odwodnień jak opisano w ST-02 Roboty ziemne i odwodnienie, z uwzględnieniem składu chemicznego i oddziaływań wód z dezynfekcji. Przeprowadzić dezaktywację związków chloru przed odprowadzeniem tych wód.

Rozruchy, wdrożenie zmodernizowanego systemu

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia planu działań związanych z etapowaniem Robót w zakresie prób, uruchomień oraz kolejnego przekazywania do eksploatacji, czyli tzw. „przepięcia” pojedynczych przewodów, fragmentów sieci i obiektów. Po tych działaniach konieczne będą prace końcowe likwidujące lub unieruchamiające części i elementy uprzednio nieuporządkowane. Powyższe działania zostaną uwzględnione w PZJ oraz w Programie.Kanalizacja grawitacyjna

Kanały grawitacyjne zlokalizowano w większości na terenach publicznych - w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz wojewódzkiej, a także w szczególnych sytuacjach w terenach prywatnych - w uzgodnieniu z zarządcami i właścicielami.

Trasę kanałów przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokościowych. Na odcinkach wskazanych w Dokumentacji Projektowej kanały poprowadzić po trasie istniejących kanałów przeznaczonych do likwidacji. Demontaże kanałów i studni wg ST-01. Głębokości ułożenia kanałów, średnice oraz spadki zgodnie z profilami podłużnymi.

We wszystkich miejscach ułożenia kanałów, w których zachodzić będzie obawa o zbyt małe przykrycie rur - niekorzystną statykę (np. ul. Rybacka) ułożenie należy poprzedzić ponowną analizą posadowienia. Proponuje się wykorzystanie rur o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych. Zastosowanie winno być poprzedzone stosownymi obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. Koszty z tym związane należy ująć zgodnie z zapisem w ST-00 Wymagania ogólne pkt.1.6.3.2.

Wszystkie połączenia między poszczególnymi elementami systemu oraz pomiędzy różnymi systemami (tworzywa sztuczne-beton) muszą być zaopatrzone w uszczelki elastomerowe i zapewniać całkowitą szczelność połączeń.

Kanały grawitacyjne posadowić na nienaruszonym gruncie rodzimym odpowiednio na warstwie wyrównawczej z gruntu rodzimego (o strukturze piasku) pozbawionego kamieni, okruchów skalnych i innych elementów mogących uszkodzić rurę lub na podsypce z piasku/pospółki. Wykonanie podsypki jak opisano w ST-02 Roboty ziemne i odwodnienie.

Zagłębienia kanałów zależą od warunków lokalnych i wahają się od 1,50m p.p.t. na końcówkach sieci do ok. 3,90m p.p.t. Głębokości ułożenia kanałów i spadki zgodnie z profilami podłużnymi.

Przejścia poprzeczne kanałów grawitacyjnych pod drogami, a także niektóre (zgodnie ze wskazaniem administratora drogi) przejścia podłużne wykonać metodami bezwykopowymi - przeciskami w rurach ochronnych stalowych jak opisano w ST-04.

Przejścia kanałów przez wały p/powodziowe wykonać przewiertami sterowanymi z zastosowaniem rur przeciskowych jak opisano w ST-04.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zamontować na kanałach trójniki i odgałęzienia siodłowe.

W miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w rozstawie co ok. 50m wykonać studnie kanalizacyjne rewizyjne:


 • 1000mm - dla kanałów o średnicach 400mm

 • 1200mm - dla kanałów o średnicach do 600mm

 • 1500mm - dla kanałów o średnicach do 800mm

 • 2000mm - dla kanałów o średnicach do 800 ÷ 1000mm

Głębokość studni zgodnie z profilami podłużnymi.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne złazowe wykonać z prefabrykowanych elementów z betonu min. C35/45 - z kręgów betonowych łączonych na uszczelki elastomerowe, dennic wykonanych jako monolit z kinetą, przejściami szczelnymi osadzonymi fabrycznie oraz włazów żeliwnych okrągłych 600mm z wypełnieniem betonowym kl. D400. W studniach osadzić stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w rozstawie wg PN. Dla ew. regulacji wysokości, pod włazem zamontować pierścienie dystansowe betonowy z betonu analogicznego jak pozostałe elementy studzienki.

W miejscach o utrudnionej możliwości lokalizacji studni wykonać studnie kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn600mm z włazem żeliwno-betonowym 600mm kl. D400. Studnie kanalizacyjne systemowe Dn600mm wykonać z elementów jak opisano w pkt. 5.1.5.2., z kinetami jak w Dokumentacji Projektowej.

Studnie kanalizacyjne wyposażyć w kaskadę zewnętrzną, jeśli rzędna dopływów jest powyżej 70cm nad rzędną odpływu. Kaskadę zewnętrzną wykonać z rur analogicznych jak dla kanału realizowane za pomocą: trójnika 90°, prostki odpowiedniej długości i kolana 90°. Przestrzeń wokół kaskady należy wypełnić piaskiem stabilizowanym cementem i zagęścić ręcznie. Dla kanałów o średnicy øDn400mm należy wykonać kaskady wewnętrzne. Kaskadę wewnętrzną wykonać należy poprzez zabetonowanie prostki oraz 2 x kolana 45° PCW Dn250mm z odpowiednim wyprofilowaniem przestrzeni na wlocie. Ponadto, studnie należy wyposażyć w deflektor stalowy, funkcjonujący przy przepływach maksymalnych. Wykonanie kaskady zewnętrznej wraz z obsypką stabilizowaną cementem ująć w cenie jednostkowej studni.

Na kanalizacji sanitarnej w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zamontować studnie rozprężne wirowe do wytracenia energii z okrągłym dnem. Studnie rozprężne wirowe wykonać z prefabrykowanych elementów z PE HD Dn1000mm:


 • stożek studni rozprężnej

 • pierścień studni rozprężnej

 • okrągła podstawa studni rozprężnej

 • właz żeliwny kl. D400 z wypełnieniem betonowym

 • pierścień zatrzaskowy kielicha z uszczelką wg wytycznych producenta studni

Właz studni rozprężnej posadowić na warstwie chudego betonu grubości 0,15m. Połączenie rurociągu tłocznego z króćcem wlotowym wykonać za pomocą mufy elektrooporowej lub przez zgrzewanie doczołowe. Połączenie króćca wylotowego z kanałem grawitacyjnym wykonać przez zastosowanie pierścienia zatrzaskowego kielicha z uszczelką. Stopnie złazowe wykonać dla studni o zagłębieniu H>1,80m.

Włazy studni kanalizacyjnych i rozprężnych należy zabezpieczyć przed przesunięciem, w przypadku lokalizacji studni: • w nawierzchniach asfaltowych - wykonać pierścień wzmacniający poprzez ułożenie wokół włazu obramowania z kostki betonowej lub granitowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem

 • w drogach o nawierzchni nieutwardzonej i w poboczach dróg - zamontować pierścień betonowy. Przestrzeń pomiędzy włazem, a pierścieniem wypełnić odpowiednio piaskiem/ piaskiem stabilizowanym cementem.

Zabezpieczenie włazów przed przesunięciem ująć w cenie jednostkowej studni.

Studnie kanalizacyjne betonowe i rozprężne posadowić na podłożu stabilizowanym cementem odpowiednio do warunków geologicznych: • z gruntu rodzimego (o strukturze piasku)

 • z piasku zakupionego.

Grubość podłoża 0,15m. Stabilizację gruntu cementem ująć w cenie jednostkowej. Studnie z tworzyw sztucznych Dn600 i Dn400mm posadowić na podsypce jak dla kanału.

Wskazane w Dokumentacji Projektowej studnie rewizyjne wyposażyć w dodatkowe wyloty. Wyloty studni betonowych należy wyposażyć w przejścia szczelne i zaślepić. Dodatkowe wyloty w studniach z tworzywa sztucznego wyposażyć w uszczelki czterowargowe „in situ”. Ponadto wykonać adaptację wskazanych w Dokumentacji Projektowej istniejących studni. W ramach adaptacji istniejących studni wykonać otwór poprzez nawiercenie, osadzić przejście szczelne i wyprofilować kinetę. Wskazane w Dokumentacji Projektowej istniejące wpusty deszczowe do przepięcia należy przepiąć. W ramach przepięcia wykonać podłączenie przewodów z zastosowaniem ew. adapterów połączeniowych. Przepięcia wpustów deszczowych ująć w cenie jednostkowej.

Po zamontowaniu kanałów wykonać próbę szczelności oraz dokonać przeglądu kamerą TV i sporządzić sprawozdanie w wersji elektronicznej. Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej wykonać przepięcia istniejących kanałów oraz wpięcia kanałów do istniejących studzienek i ująć w cenie jednostkowej.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej wykonać zamknięcia kanałów sanitarnych przeznaczonych pod dalszą rozbudowę oraz zaślepienia wlotów. Zamknięcia i zaślepienia wykonać za pomocą korka lub zaślepki i ująć w cenie jednostkowej.
Wyloty i podczyszczalnie wód deszczowych

Na kanalizacji deszczowej w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej wykonać wyloty do istniejących cieków.

Na wylocie przewodu zamontować gotowe kraty zabezpieczające z prętów ø16mm w rozstawie co 10cm, rozmiar oczka 10x10cm. Kraty zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotnie farbą epoksydową. Głębokość zakotwienia winna uniemożliwiać jej wyrwanie. Nie dopuszcza się do demontażu kostki celem umocowania kraty. Dopuszcza się niesymetryczność mocowania kraty oraz wiercenie kostki (nie wolno dopuścić, aby skutkiem ubocznym było dzielenie, kruszenie kostek).

Ponadto na kanalizacji deszczowej przed wylotami do cieków w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zamontować podczyszczalnie wód deszczowych: osadnik części opadających (wirowy) i separator ropochodnych (lamelowy). Urządzenia stanowią typowe rozwiązania zbudowane z dwóch cylindrycznych prefabrykowanych zbiorników betonowych, z betonu min C35/45. Podczyszczalnie posadowić na podłożu z piasku stabilizowanego cementem. Grubość podłoża 15cm. Stabilizację cementem ująć w cenie jednostkowej.

O rozpoczęciu i zakończeniu Robót należy powiadomić administratora cieku. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej lub innych urządzeń należy przywrócić je do stanu pierwotnego w przeciągu 14 dni pod nadzorem administratora cieku. Wszelkie wykopy technologiczne w strefie ochronnej (50m) wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej należy zasypać jak opisano w ST-02.
Roboty budowlano-konstrukcyjne

Realizując roboty budowlane należy zachować projektowane rzędne, wymiary i gabaryty. Jeżeli istnieją oznaki, że utrzymywanie podanych w Dokumentacji Projektowej zasad i wymiarów grozić może utratą należytego wykonywania projektowanych funkcji -Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera Kontraktu.


Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od kanału głównego do granicy posesji

Należy wykonać odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od kanału głównego do granicy posesji- są to odcinki, które kończą się przed granicą posesji. Część z nich nie jest zakończona studzienką, a część jest zakończona studzienką przed granicą posesji. Lokalizacja oraz długość poszczególnych odcinków sanitarnych i deszczowych zgodnie z planami sytuacyjno - wysokościowymi załączonymi w Dokumentacji Projektowej. Lokalizację uzgodniono z właścicielami terenów oraz zarządcami.

Włączenie opisywanych odgałęzień kanałów sanitarnych i deszczowych wykonać odpowiednio do kanału głównego, do istniejących kanałów i studni. Włączenie do kanału głównego wykonać odpowiednio poprzez:


 • trójnik PVC 900 lub nasadkę siodłową

 • studnię zwykłą lub kaskadową

 • tzw. „fajkę”- miejsca wskazane w projekcie

 • odgałęzienia siodłowe na istniejących kanałach.

Włączenie do istniejących studni wykonać poprzez nawiercenie otworu w istniejących studniach, osadzenie przejścia szczelnego i uszczelnienie otworu.

Studzienki montowane na końcu kanału przed posesją należy wykonać jako systemową z tworzywa sztucznego Dn400mm z włazem żeliwnym kl. D400 lub studzienkę betonową Dn1000mm zlokalizowaną zgodnie z planami sytuacyjno-wysokościowymi. Studnie kanalizacyjne systemowe Dn400mm wykonać z elementów jak opisano w pkt. 5.1.5.2., z kinetami jak w Dokumentacji Projektowej. Włazy studni zabezpieczyć przed przesunięciem.

Po zamontowaniu kanałów wykonać próbę szczelności.

Przyłącza sanitarne i deszczowe

Należy wykonać przyłącza sanitarne i deszczowe od włączenia w przewód kanalizacyjny do odległości ok. 3,0m w głąb posesji. Włączenie przyłączy do sieci wykonać jak opisano wyżej przy odcinkach sieci układanych do granicy działki.

Przyłącza wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi na profilach kanałów. Przyłącza zakończyć studzienką jak opisano powyżej. Lokalizacja przyłączy zgodnie z planami sytuacyjno-wysokościowymi. Lokalizację uzgodniono z właścicielami terenów oraz zarządcami.

Przyłącza poddać próbie szczelności.Przepięcia

Wskazane w Dokumentacji Projektowej istniejące przykanaliki sanitarne, przyłącza deszczowe i wpusty do przepięcia należy przepiąć. Należy dokonać rozpięć przyłączy ogólnospławnych z posesji na osobne deszczowe i osobne sanitarne przed ich wpięciem w nowe lub adaptowane sieci odpowiednio deszczowe i sanitarne. W ramach przepięcia wykonać podłączenie przewodów z zastosowaniem ew. adapterów połączeniowych. Przed dokonywaniem przepięć i włączeń (szczególnie na terenach posesji) należy dokonać weryfikacji rzeczywistych połączeń. Wynika to z braku pełnych informacji przez zarządców posesji oraz z częstych samodzielnych zmian przez nich dokonywanych.Rurociągi tłoczne z przepompowniami ścieków

Rurociągi tłoczne wykonać z rur i kształtek PE100 SDR17 (PN10). Rury łączyć przez zgrzewanie doczołowe, na zewnątrz wykopu lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Połączenie elementów polietylenowych musi odbywać się przy zachowaniu określonych w tabelach zgrzewania: • czasów poszczególnych operacji

 • temperatury płyty grzewczej

 • ciśnienia docisku i ciśnienia posuwu.

Połączenia przeprowadzić ściśle wg instrukcji zgrzewarki oraz wytycznych producenta rur. Zgrzewać może tylko osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. Zmiany kierunków realizować za pomocą łuków; dopuszcza się zmiany kierunku uzyskane poprzez gięcie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia równych min.25D. Włączenie rurociągów tłocznych do kanałów grawitacyjnych poprzedzić studnią rozprężną. Głębokości ułożenia rurociągów tłocznych, średnice oraz spadki zgodnie z profilami podłużnymi i planami sytuacyjno-wysokościowymi. Rurociągi tłoczne posadowić na nienaruszonym gruncie rodzimym, po wykonaniu podsypki z piasku zakupionego. Wykonanie podsypki jak opisano w ST-02 Roboty ziemne iodwodnienie.

Montaż rur wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Po zamontowaniu rurociągów tłocznych wykonać próbę szczelności. Próbę szczelności rurociągów tłocznych wykonać z uwzględnieniem właściwości materiałów lepkosprężystych (PE) np. wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.

Przed wszystkimi próbami przewody należy wypłukać.Przepompownie ścieków

Zamontować przepompownie ścieków, jako obiekty nowe (PA1 - obszar A, PB5 - obszar B, P1 i P2 – obszar D) i jako obiekty nowe obok istniejących przepompowni przeznaczonych do likwidacji ( w obszarze B - PB2 i PB4 oraz PC3 - obszar C) oraz wykonać modernizację istniejącej przepompowni oznaczonej jako PC1 (przy ul. Dębowej - obszar C). Likwidacja starych przepompowni jak opisano w ST-01.

Przepompownie ścieków zlokalizowano na terenach publicznych i prywatnych (PA1 i PB5).

Pompownie wykonywać w wykopach otwartych jak opisano w ST-02. Szczególną uwagę zwrócić na realizację podłoża pod zbiorniki pompowni. Segment denny winien być tak posadowiony, aby pompownia stała dokładnie pionowo.

Wokół przepompowni wykonać żelbetowe pierścienie dociążające z opaską stalową wykonaną, jako odpowiednio wygięte łuki z płaskownika 200x10mm po obwodzie studni. Opaskę wykonać ze stali, o jakości pozwalającej na utrzymanie założonego okresu eksploatacji- min. 40 lat.

Pierścienie żelbetowe o wysokości 60cm wykonać z betonu C25/30, zbrojone stalą A-III. Strzemiona ze stali A-0. Opaskę mocować do płaszcza studni śrubami rozprężnymi Ø8mm, l=40mm, mijankowo, co 20 cm. Do opaski przymocować poprzez spawanie półkę (stalowy płaskownik 100x150x10mm) i usztywnienie stalowe ½ płaskownik 140/190/10mm. Całą opaskę można wykonać przed posadowieniem pompowni. Zbrojenie wykonać po posadowieniu. Szalunek dolny i boczny wykonać, jako jednorazowy, tracony. Pompownie należy posadowić zgodnie z rysunkiem posadowienia załączonym do Dokumentacji Projektowej.

Przepompownie ścieków zamontować na podłożu z piasku zakupionego stabilizowanego cementem. Grubość podłoża 0,3m. Stabilizację gruntu cementem ująć w cenie jednostkowej. Podsypkę z piasku zagęścić ze szczególną starannością. Przepompownie ścieków są obiektami typowymi, prefabrykowanymi, dostarczanymi i montowanymi przez dostawcę, jako kompletne urządzenia. Przepompownie wykonać, jako obiekty podziemne, w monolitycznych zbiornikach z polimerobetonu i wyposażyć w 2 pompy zatapialne z wolnym przelotem min 80mm (dopuszcza się mniejszy przelot (65 mm) lub wirnik z rozdrabniaczem jedynie w przypadku małych, lokalnych pompowni t.j. PA1 i PB5) wraz ze stopami sprzęgającymi pracujące w układzie 1 pompy pracującej i 1 pompy rezerwowej. Zaleca się zastosowanie pomp pochodzących od tego samego producenta, co w całym systemie kanalizacyjnym obsługiwanym przez Zamawiającego. Szafki sterownicze przepompowni wg projektu branży AKPiA.

Przepompownie ścieków wyposażyć w następujące elementy: • pomost obsługowy składany ze stali kwasoodpornej z łańcuchem

 • drabinka złazowa z poręczą wysuwaną ze stali kwasoodpornej

 • kominki nawiewno-wywiewne ze stali kwasoodpornej

 • prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej

 • łańcuch do pomp i regulatorów pływakowych ze stali kwasoodpornej

 • zasuwy nożowe - żeliwo

 • zawory zwrotne kulowe - żeliwo

 • orurowanie przepompowni ze stali kwasoodpornej

 • połączenia kołnierzowe

 • nasada T-52 z pokrywą

Całość wyposażenia wewnętrznego przepompowni wykonać z materiałów niepodlegających korozji - stali kwasoodpornej oraz żeliwa pokrytego warstwą farby epoksydowej. Rurociągi tłoczne oraz inne elementy wewnątrz przepompowni wyposażyć we wszystkie niezbędne podpory i mocowania. W zbiornikach przepompowni skosy technologiczne wykonać dostosowując do gabarytów pomp. Beton na wykonanie skosów C30/37. Podpory, mocowania i wykonanie skosów ująć w cenie jednostkowej.

Zbiorniki przepompowni przykryć płytą stropową żelbetową - z pokrywą włazu dwudzielną z zabezpieczeniem otwarcia ze stali kwasoodpornej o wym. 1,0x0,6m. Na płycie stropowej zamontować poręcz ze stali kwasoodpornej.

Przepompownię PB5 (ul. Rybacka - obszar B) należy wykonać jako przejazdową. Płytę pokrywową pompowni PB 5 należy zrównać z powierzchnią terenu.

Przejścia przewodów przez zbiornik przepompowni wykonać, jako szczelne.

Rurociąg tłoczny PE połączyć za pomocą kołnierzy luźnych zabezpieczonych przed przesunięciem dostosowanych do materiału rurociągu.

Zasuwę na wlocie wyposażyć w przedłużenie trzpienia, wyprowadzone do płyty stropowej, w płycie umieścić typową uliczną skrzynkę do zasuw.

Montaż przepompowni wraz z wyposażeniem, montażem wentylacji i podłączeniem przewodów wykonać wg wytycznych producenta przepompowni.

Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić rozruchy przepompowni i ująć w cenie jednostkowej.

Miejsca zamontowania szafek sterowniczych jak wskazano w Dokumentacji Projektowej.

W ramach robót montażowych związanych z instalacją pompowni, należy wykonać połączenie kablowe pomiędzy szafką zasilającą, a szafką sterowniczą. Podłączenia te należy wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej.

Ponadto w cenie jednostkowej montażu przepompowni ująć przepięcia technologiczne nowych obiektów do sieci i wdrożenie do pracy w układzie docelowym.

Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni

Prace związane z zagospodarowaniem terenów pompowni winny być ostatnimi pracami w obszarze tych obiektów - po realizacji elementów technologicznych, zasilania i sterowania. Ostatnimi robotami winny być nasadzenia i odtwarzanie pozostałej zieleni - zgodnie z ST-02. Wykonać ogrodzenia wokół wskazanych w Dokumentacji Projektowej przepompowni ścieków. Wyjątek stanowią pompownia PA1 zlokalizowana na terenie prywatnej firmy (ul. Parkowa), PB5 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Rybackiej oraz pompownie P1 i P2 w ul. Wrocławskiej. Obiekt pompowni PC1 jest ogrodzony. Na terenach pozostałych przepompowni ogrodzenie wykonać wg ST-07. W granicach ogrodzenia wskazanych w Dokumentacji Projektowej przepompowni ścieków należy: • zamontować lampę sodową umieszczoną na słupie parkowym - zgodnie z projektem
  branży elektrycznej.

 • wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej kolorowej typu polbruk wg ST- 05

Oświetlenie terenu przepompowni

Teren przepompowni należy oświetlić lampą sodową umieszczoną na słupie parkowym. Prace wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branży elektrycznej oraz obowiązującymi normami i przepisami.Przełożenie istniejących rurociągów wodociągowych

Trasa projektowanych kanałów koliduje z istniejącymi rurociągami wodociągowymi. Należy wykonać przełożenie wskazanych w Dokumentacji Projektowej istniejących odcinków sieci wodociągowej z rur z tworzywa sztucznego Dn80÷Dn200mm. Przekładki dotyczą odcinków sieci związanych z węzłami jak podano w Dokumentacji Projektowej.

Należy rozebrać istniejące rurociągi wraz z armaturą i kształtkami znajdującymi się na trasie oraz wykonać rurociąg wodociągowy z nowych materiałów, z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej. Materiały z rozbiórki należy wywieźć. Przekładki sieci wodociągowej wykonać z rur PE 100 SDR17 odpowiednio Dz90mm ÷ Dz200mm łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Zamontować zasuwy żeliwne, kołnierzowe z obudową i skrzynką. Włączenie przełożonych odcinków sieci do istniejących przewodów wodociągowych wykonać za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych.

Przełożeniu podlega również hydrant podziemny kolidujący z trasą kanałów. Ponadto w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej wykonać przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprzełożonego wodociągu. Przepięcia wykonać poprzez montaż nawiertki wraz z zasuwą odcinającą z obudową i skrzynką. Pod zamontowane uzbrojenie, trójniki, łuki wykonać odpowiednio bloki oporowe i podłoża z betonu C12/15 wraz z izolacją pionową. Skrzynki uliczne zasuw i hydrantów zabezpieczyć stożkami betonowymi. Trasę wodociągu oraz zamontowane uzbrojenie należy oznakować. Przekładki wodociągowe winny zostać tak zaplanowane, aby w pierwszej kolejności uzbroić sieć w brakujące elementy odcinające (zasuwy) wg wskazań operatora tej sieci (obecnie MZGK Żmigród). Same przekładki należy tak organizować i wykonywać, aby okresy zmniejszenia ciśnienia wody lub braku jej dostaw były ograniczone do minimum, tj. nie trwały wiele godzin dziennie, dostawy były przywracane na czas przerw w robotach (noce, dni wolne) i nie powtarzały się przez wiele dni w tych samych częściach miasta. Szczegóły należy uzgodnić z Inżynierem przy udziale przedstawiciela Użytkownika i władz miasta, przy czym nie należy zakładać rurociągów zastępczych prowadzonych po powierzchni terenu. W trakcie prowadzenia prac należy zapewnić ciągłość dostawy wody dla okolicznych mieszkańców. Po przełożeniu rurociągów wodociągowych należy wykonać próbę szczelności, dezynfekcję i płukanie rurociągu.Uwaga:

Połączenia sieci wodociągowej w punktach węzłowych związane są z przekładkami sieci wodociągowej oraz z modernizacją sieci wodociągowej. Połączenia sieci wodociągowej w punktach węzłowych związane z przekładką sieci wodociągowej oraz z modernizacją sieci wodociągowej wykonać w dwóch etapach: etap pośredni i etap docelowy.

W ramach niniejszego zadania wykonać etap pośredni.

Przyłącza wodociągowe

W przypadku przyłączy wodociągowych powiązanych z przekładkami odcinków wodociągowych należy wykonać tylko przepięcia do nowo ułożonego przewodu. Modernizacja przyłączy wodociągowych nie wchodzi w zakres tego Kontraktu.


5.2.1. Kanalizacja sanitarna


Ogólne wytyczne wykonania Robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2 oraz poniższe wymagania.

Kanalizację sanitarną wykonać odpowiednio z: • rur i kształtek kanalizacyjnych PP pełnościennych jednowarstwowych łączonych na dwuzłączki kielichowe o sztywności obwodowej SN10kN/m2, uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym, wewnętrzna część ścianki przeciwścieralna o średnicach 200mm, 250mm, 315mm, 400mm, 500mm - w przypadku lokalizacji w drogach publicznych

 • rur i kształtek kanalizacyjnych PVC o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 litych, pełnościennych jednowarstwowych kielichowych z uszczelką wargową wmontowaną w kielichu o średnicach: Dz200, Dz250, Dz315, Dz400mm, 500mm - w przypadku lokalizacji poza drogami

 • rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych strukturalnych dwuściennych karbowanych PP o sztywności obwodowej SN8kN/m2 o średnicy wewnętrznej 300mm, 600mm

Rury PVC łączyć na wcisk.

Na kanalizacji sanitarnej wykonać studnie kanalizacyjne: • z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min. C35/45 (klasa ekspozycji XA3) o średnicy Dn1000 i 1200mm łączonych na uszczelki gumowe, monolitycznym dnem z prefabrykowaną kinetą, przejściami szczelnymi osadzonymi fabrycznie, włazem żeliwnym okrągłym ø600mm z wypełnieniem betonowym kl. D400

 • studnie kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn600mm z włazem żeliwno-betonowym ø600mm kl. D400

 • studnie rozprężne wirowe do wytracenia energii z PE HD Dn1000mm (SR-C2) z okrągłym dnem.

W obszarze C zaślepić wloty z rowu do studni SC3-23.6 w ulicy Rzemieślniczej.

Odcinki kanalizacji sanitarnej od kanału głównego do granicy działki i przyłącza sanitarne

Odcinki kanalizacji sanitarnej od kanału głównego do granicy posesji oraz przyłącza sanitarne wykonać z: • z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych, pełnościennych SN 8kN/m2 z wydłużonym kielichem z uszczelką wmontowaną w kielichu o średnicach: Dz200, Dz160mm

Studzienki wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5.2.-p.n. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od kanału głównego do granicy posesji i Przyłącza sanitarne i deszczowe.

5.2.2. Rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami ścieków


Ogólne wytyczne wykonania Robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2 oraz poniższe wymagania.

Wykonać rurociągi tłoczne z rur i kształtek ciśnieniowych PE100 min. SDR17 (PN10) o średnicy Dz63, Dz90, Dz160 i Dz200mm.Przepompownia ścieków PA1

Przepompownię ścieków PA1 wykonać, jako nowy obiekt przy ul. Parkowej.

Przepompownie PA1 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1200mm, Hc=4,5m.

Parametry pomp przepompowni PA1:

Q= 2,0 [l/s]

H= 8,5 [m]

Szafka sterownicza umieszczona na płycie stropowej.

Przepompownia ścieków PB2

Przepompownię ścieków PB2 zamontować obok istniejącej przepompowni ścieków przeznaczonej do likwidacji przy ul. Wrocławskiej

Przepompownie PB2 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=5,19m.

Parametry pomp przepompowni PB2:

Q= 7,0 [l/s]

H= 5,0 [m]Przepompownia ścieków PB4

Przepompownię ścieków PB4 zamontować obok istniejącej przepompowni ścieków przeznaczonej do likwidacji przy ul. Kolejowej

Przepompownie PB4 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=5,82m.

Parametry pomp przepompowni PB4:

Q= 7,0 [l/s]

H= 5,0 [m]Przepompownia ścieków PB5

Przepompownię ścieków PB5 zamontować, jako obiekt nowy przy ul. Rybackiej. Przepompownie PB5 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=4,00m.

Parametry pomp przepompowni PB5:

Q= 2,1 [l/s]

H= 4,5 [m]

Szafka sterownicza i kominki wentylacyjne wyprowadzone do granicy działki.Przepompownia ścieków PC3

Przepompownię ścieków PC3 zamontować obok istniejącej przepompowni ścieków przeznaczonej do likwidacji przy ul. Mickiewicza.

Przepompownie PC3 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=5,80m.

Parametry pomp przepompowni PC3:

Q= 19,6 [l/s]

H= 9,0 [m]Przepompownia P1 (obszar D)

Przepompownię ścieków P1 zamontować, jako obiekt nowy przy ul. Wrocławskiej. Przepompownię P1 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=4,00m.

Parametry pomp przepompowni P1:

Q= 5,93 [l/s]

H= 5,6 [m]

Szafka sterownicza i kominki wentylacyjne wyprowadzone do granicy działki.Przepompownia P2 (obszar D)

Przepompownię ścieków P2 zamontować, jako obiekt nowy przy ul. Wrocławskiej. Przepompownię P2 wykonać w zbiorniku o średnicy Dn1500mm, Hc=4,00m.

Parametry pomp przepompowni P2:

Q= 6,48 [l/s]

H= 5,4 [m]

Szafka sterownicza i kominki wentylacyjne wyprowadzone do granicy działki.5.2.3. Przepompownia ścieków PC1 - modernizacja istniejącego obiektu


W ramach modernizacji istniejącego obiektu należy wykonać:

 • roboty demontażowe jak opisano w ST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zamulenie rurociągów

 • elementy betonowe z betonu C30/37: dno profilowane

 • elementy żelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalą zbrojeniową A-III i A-0: ścianka działowa, zastrzał (należycie dowiązać do elementów istniejących)

 • wykonanie nadlewki z betonu i wyprofilowanie spadków (na wlocie do zbiornika nowego przewodu Dn400mm)

 • zatarcie powierzchni betonu na gładko z wypełnieniem „raków” i obrobieniem krawędzi mieszankami na bazie chemii budowlanej

Ścianę oporową oraz dno profilowane wylać razem, jako monolit.

Dla przeprowadzenia przewodu Dz315mm należy wykonać otwór w istniejącej ścianie, wyposażyć w tuleję przejściową, ubytek betonu uzupełnić uszczelniającą mieszanką na bazie chemii budowlanej.

Wewnątrz przepompowni na przewodzie Dz315mm zamontować zasuwę nożową Dn300mm z przedłużonym trzpieniem wyprowadzonym ponad strop. W stropie umieścić typową skrzynkę do zasuw. Zasuwę podeprzeć 2 stalowymi wspornikami.

Jako wyposażenie przepompowni PC1 należy zamontować: • 2 pompy zatapialne z wolnym przelotem min. 80mm wraz z osprzętem ze stali kwasoodpornej (stopa sprzęgająca, prowadnice itp.) o parametrach:

 • Q= 29,9 [l/s] H= 8,0 [m] Szafka sterownicza wg branży AKPiA.

 • orurowanie ze stali kwasoodpornej Dn150mm

 • zasuwy nożowe Dn150mm

 • zawory zwrotne kulowe Dn150mm

 • kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem Dn150, Dn300mm

 • przejścia szczelne

 • stopnie złazowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym - w przepompowni i w zbiorniku retencyjnym

 • listwa ze stali kwasoodpornej do mocowania elementów sterowania.

W celu poprawnego połączenia rurociągów tłocznych w komorze zasuw należy zachować istniejący rozstaw pomiędzy dwoma pionami tłocznymi.

Ponadto zamontować: • klapy przeciwcofkowe naścienne HDPE-PTK- G lub równoważne o przekroju kwadratowym Dn200x200mm na ściance działowej żelbetowej (oddzielającej komorę czerpną pompowni od zbiornika retencyjnego) i przytwierdzić do płaskiej powierzchni betonowej

 • klapę przeciwcofkową naścienną HDPE-PTK- G lub równoważną o przekroju kwadratowym na dopływie do zbiornika przy średnicy rury Dn400mm

 • kratę gęstą stalową o wym. 175x200cm, prześwit 1,0cm

 • kraty pomostowe stalowe typu WEMA

 • deflektor z blachy stalowej na dopływie Dn400mm o wym. 0,6x1,0m

Kratę wykonać jako prefabrykat wg indywidualnego wykonania. Pręty kraty przyspawać pod odpowiednim kątem do ceownika i kątownika. Mocowanie kraty za pomocą spawania do elementów istniejących i projektowanych, ale wykonanych na tyle wcześniej, aby zapewnić stabilność całości konstrukcji.

Elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

Kratę wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem do Dokumentacji Projektowej.

Istniejący kanał deszczowy Dn1000mm od strony zbiornika retencyjnego przebudować na długości 5,0m na kanał ø400mm poprzez przeciągnięcie wewnątrz kanału Dn1000mm rury PVC Dz400mm. Powstały otwór w ścianie zbiornika zabudować poprzez wykonanie ścianki betonowej z betonu C30/37. Przestrzeń pomiędzy rurą Dn1000mm, a rurą Dz400mm wypełnić pianobetonem.

Po wykonaniu modernizacji obiektu wykonać rozruch technologiczny przepompowni PC1. W ramach robót montażowych związanych z instalacją pompowni wykonać podłączenie przepompowni.

Całość w/w robót ujać w cenie kpl. przepompowni PC1 - modernizacja istniejącego obiektu. Przepompownię PC1 - modernizacja istniejącego obiektu wykonać zgodnie z rysunkami załączonymi do Dokumentacji Projektowej.

Na modernizowanym zbiorniku retencyjnym zamontować przykrycie zbiornika - na całej długości (14,1x5,0m) z elementów łupinowych wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Poszczególne części (moduły) przykrycia łączyć między sobą poprzez kołnierz za pomocą łącznika, a do komory zbiornika kotwić przy użyciu nierdzewnych kotew wklejanych. Masa każdego z modułów powinna umożliwiać ręczny demontaż pokrywy.


5.2.4. Kanalizacja deszczowa


Ogólne wytyczne wykonania Robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2 oraz poniższe wymagania.

Kanalizację deszczową wykonać odpowiednio z: • rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych strukturalnych dwuściennych karbowanych PP-b o sztywności obwodowej SN8kN/m2 o Dn=Di (średnicy nominalnej = średnicy wewnętrznej) 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 800mm

 • rur i kształtek kanalizacyjnych PP pełnościennych jednowarstwowych łączonych na dwuzłączki kielichowe o sztywności obwodowej SN10kN/m2, uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym, wewnętrzna część ścianki przeciwścieralna o średnicach 200, 315, 400, 500mm - w miejscach wypłyceń

Dodatkowe odgałęzienia na kanałach z rur dwuściennych z tworzywa sztucznego wykonać poprzez wycinanie otworu powyżej i założenie uszczelki czterowargowej „in situ”. Wykonanie dodatkowych odgałęzień ująć w cenie jednostkowej.

Na kanalizacji deszczowej zamontować studnie kanalizacyjne rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy Dn1000, Dn1200, Dn1500 i Dn2000mm. W obszarze C studnię DC3-12 posadowić poniżej poziomu posadowienia sąsiedniego przewodu.

Studnie o średnicy Dn1500mm (w obszarze B: DB1-1; w obszarze C: DC2-1, DC3-0 i DC4- 1a) wyposażyć w klapy przeciwcofkowe na rurach naścienne HDPE PTK-G lub równoważne, przy średnicy rur odpowiednio: Dn800, Dn600, Dn400 i Dn300mm. Jako zwieńczenie studni zamontować właz kanałowy stalowy ciężki kl. D400, dwuskrzydłowy o wym. 800x800mm z kratką zabezpieczającą. Klapy w studni zamontować po uprzednim przygotowaniu powierzchni mocującej z betonu profilowanego C30/37 - w formie płaskiej powierzchni przylgowej dla klapy. Przed montażem klapy należy sprawdzić gładkość powierzchni mocującej w miejscu montażu klapy. Powierzchnia powinna być gładka i bez porów. Klapę zamontować do powierzchni mocującej za pomocą kotew. Po zamontowaniu klapy usunąć wszelkie zabrudzenia i sprawdzić poprawność funkcjonowania poprzez kilkakrotne ręczne otwarcie i zamknięcie klapy obserwując jej pracę. Zwrócić uwagę na wymaganą odległość dołu klapy od dna studni. Dopuszcza się montaż klap w studniach przed ich ustawieniem w wykopie. Montaż klap przeciwcofkowych naściennych wykonać wg wytycznych i instrukcji montażu klap i instrukcji montażu kotew producenta klap. Schemat montażu studni z klapą przeciwcofkową wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem do Dokumentacji Projektowej.
Wyloty i podczyszczalnie wód deszczowych

Wylot WA1

Wykonać wylot WA1 na kanale Dn300mm do Kanału Sowina w km 1+110 (obszar A). Umocnienie skarp i dna z elementów prefabrykowanych żelbetowych z betonu C30/37 układanych na skarpie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20cm. Wybrukowanie powierzchni skarp z kostki granitowej 15/17cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 30cm i cementowo-piaskowej gr.10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Wymiary kraty zabezpieczającej z prętów ø16mm - 108,5x50cmWylot WB1

Wykonać wylot WB1 na kanale Dn800mm do rzeki Sąsiecznicy w km 1+810 (obszar B). Osadzić gotowe elementy prefabrykowane żelbetowe (beton C30/37) wzmacniające podstawę wału, jego skarpę oraz część korony oraz właściwe dno cieku trzema płytami żelbetowymi 100/300/15cm. Wykonać podbudowę pod umocnienie skarpy (po stronie odwodnej) oraz całego obszaru aż do dna cieku kostką granitową - pomiędzy elementami żelbetowymi zgodnie z rysunkiem załączonym do Dokumentacji Projektowej. Umocnić cały przewidziany do tego obszar kostką. Krata zabezpieczająca dla DN800mm. Przejście kanałem Dn800mm przez konstrukcję wału przeciwpowodziowego wykonać metodą bezwykopową jak opisano w ST-04.Wylot WB3

Wykonać wylot WB3 na kanale Dn600mm do Kanału Sowina (dawniej rzeka Młynówka) w km 1+160 (obszar B).Umocnienie skarp i dna z elementów prefabrykowanych żelbetowych z betonu C30/37 układanych na skarpie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20cm. Wybrukowanie powierzchni skarp z kostki granitowej 15/17cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 30cm i cementowo-piaskowej gr.10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Wymiary kraty zabezpieczającej z prętów ø16mm - 170.5x80cmWylot WB5

Wykonać wylot WB5 na kanale Dn800mm do Kanału Sowina (dawniej rzeka Młynówka) w km 1+500 (obszar B).Umocnienie skarp i dna z elementów prefabrykowanych żelbetowych z betonu C30/37 układanych na skarpie na podsypce cementowo-piaskowej gr.20cm. Wybrukowanie powierzchni skarp z kostki granitowej 15/17cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 30cm i cementowo-piaskowej gr.10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Wymiary kraty zabezpieczającej z prętów ø16mm - 227x90cmWylot WC1

Wykonać wylot WC1 na kanale Dn400mm do rowu melioracyjnego R-D (obszar C). Umocnienie skarp i dna z elementów prefabrykowanych żelbetowych z betonu C30/37 zbrojonych stalą A-III i A-0, układanych na skarpie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20cm. Wybrukowanie powierzchni skarp z kostki granitowej 15/17cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 30cm i cementowo-piaskowej gr.10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Wymiary kraty zabezpieczającej: 88,5x60cm. Konserwację rowu R-D wykonać jak opisano w ST-02.Wylot WC2

Wykonać wylot WC2 na kanale Dn400mm do rzeki Sąsiecznicy w km 1+830 (obszar C). Wykonanie wylotu WC2 jak wylotu WC1. Wymiary kraty zabezpieczającej: 178x60cm. Należy zwrócić uwagę na bardzo bliskie położenie projektowanego kanału sanitarnego. Zaleca się wykonanie elementów kanalizacji deszczowej przed sanitarną (szczególnie dotyczy to przekroczenia wału). Przejście kanałem Dn400mm przez konstrukcję wału przeciwpowodziowego wykonać metodą bezwykopową jak opisano w ST-04.Wylot WC3

Wykonać wylot WC3 na kanale Dn600mm do rzeki Sąsiecznicy w km 2+175 (obszar C). Przyczółek żelbetowy wylotu z betonu C30/37 zbrojony stalą A-III i A-0. Umocnienie ściany rzeki - kostka granitowa 15/17 na podsypce piaskowo-cementowej gr. 30cm i cementowo-piaskowej gr.10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Umocnienie dna rzeki - płyta żelbetowa 100/300/15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 30cm. Wymiary kraty zabezpieczającej: 75x70cm.Wylot WC4

Wykonać wylot WC4 na kanale Dn300mm do rzeki Sąsiecznicy w km 1+690 (obszar C). Wykonanie wylotu WC4 jak wylotu WC1. Wymiary kraty zabezpieczającej: 95x50cm. Przejście kanałem Dn300mm przez konstrukcję wału przeciwpowodziowego wykonać metodą bezwykopową jak opisano w ST-04.

Elementy prefabrykowane żelbetowe w/w wylotów od strony powierzchni terenu muszą być gładkie i estetyczne. Wymiary prefabrykatów wg Dokumentacji Projektowej. Dla należytego wykonania w/w wylotów należy:


 • prace prowadzić przy poziomie wody w cieku nie zagrażającym jakości wykonywania żadnego z elementów Robót, w przypadku konieczności osłonić obszar robót wałem z ziemi,

 • otwór rury przewodu kanalizacyjnego zaślepić i chronić końcówkę przewodu przed uszkodzeniami,

 • elementy żelbetowe ułożyć na dokładnie przygotowanym, płaskim podłożu, o nachyleniu zgodnym z ukształtowaniem odpowiedniego fragmentu terenu (dno, skarpa, korona), nie dopuszcza się do powstania tzw. „klawiszowania”

 • dbać o ustabilizowane ułożenie gotowych elementów żelbetowych wylotu - płasko na całej powierzchni, (wzmacniające koronę i skarpę brzegu oraz dno cieku) -ułożone elementy winny tworzyć trzy rzeczywiste płaszczyzny: dna, skarpy i korony przecinające się wzdłuż dwóch linii (prostych), ułożenie winno uwzględniać symetrię wylotu,

 • utworzyć spójne konstrukcje obydwu połówek wylotu poprzez połączenie odpowiednich elementów betonem o parametrach odpowiednich do materiału konstrukcji elementów poprzez połączenia miejsc ich styku (pachwiny); uprzednio połączyć skutecznie ich zbrojenia

 • elementy spajać betonem dopiero po dokładnym ułożeniu, sprawdzeniu ułożenia (szczególnie klawiszowania) i ustaleniu docelowego kształtu okolicznego terenu

 • przyciąć końcówkę rury równolegle do betonowych elementów wylotu - w tej samej płaszczyźnie, przycięta końcówka nie może zawierać poszarpań i nierówności i musi tworzyć regularną elipsę,

 • umocnić przestrzeń pomiędzy elementami betonowymi kostką granitową tak, aby górna płaszczyzna kostki i płaszczyzna cięcia rury utworzyły jedną równą powierzchnię: dla zachowania tego warunku dopuszcza się cięcie rury po ułożeniu kostki - konieczny będzie dobór odpowiedniego narzędzia tnącego; spoiny pomiędzy kostkami winny być minimalnej grubości (zapobieżenie przed wymywaniem i wydłubywaniem) o głębokości równej grubości kostek, w obszarach przylegających do innych materiałów (beton, rura) kostki przyciąć tak, aby zachować warunek grubości spoin - nie należy stosować okruchów kostek ani ich części mniejszych niż to wynika z konieczności wypełnienia konkretnej, nieregularnej przestrzeni, zaleca się układanie kostek zgodnie z kierunkiem przepływu wody w cieku - od wewnętrznej strony umocnienia betonowego, poprzez środek wylotu (oś rury) do przeciwległego elementu betonowego - tak aby konieczność dzielenia kostek dla dopasowania wypełnienia związana była z ich zabudową najmniej grożącą podmyciem wylotu na skutek ich wymycia, - tj. tuż przy elemencie betonowym,

Ponadto należy wykonać wyloty:

Wylot WB2

Wylot WB2 - do rzeki Sąsiecznicy w km 1+180 (obszar B). Projektowana komora połączeniowa z istniejącym przyczółkiem (przepustem). Sposób wykonania wylotu nie narusza konstrukcji wału przeciwpowodziowego. Wylot WB2 należy wykonać, jako nawiązanie (połączenie z istniejącym przyczółkiem). W miejscu projektowanego wylotu istnieje przejście przez wał przeciwpowodziowy. Istniejący przepust wałowy Dn1000mm o długości L=8,0m po stronie odpowietrznej posiada betonowy trójramienny przyczółek, natomiast po stronie odwodnej przepust wyposażony jest w głowicę z klapą przeciwcofkową stalową. W ramach zadania wykonać przebudowę istniejącego przyczółka na komorę wylotową WB2, poprzez wybudowanie nowego dna (ew. naprawę starego), dobudowanie czwartej ściany przyczółka oraz przykrycie komory stropem z włazem. Ponadto wykorzystać istniejącą rurę przepustową Dn1000mm. Należy również wyremontować (lub wymienić na porównywalną) klapę przeciwcofkową oraz dokonać niezbędnych napraw powierzchni betonowych po obydwu stronach wału. W zakresie robót mieści się także odtworzenie odprowadzalnika łączącego wylot z korytem rzeki.

Komorę wylotu WB2 (dno komory, ściany oraz pokrywę) wykonać z betonu C30/37, zbrojonego stalą A0, A-III. W pokrywie wykonać otwór Ø600mm pod właz żeliwny. Całość robót demontażowych i montażowych ująć w cenie jednostkowej. Komorę połączeniową WB2 wykonać zgodnie z rysunkami załączonymi do Dokumentacji Projektowej.

Wylot WB4

Wylot WB4 - do Kanału Sowina (dawniej rzeka Młynówka) w km 1+080 (obszar B) z wyprowadzeniem przewodu w murze oporowym.W związku z wykonaniem wylotu należy przeprowadzić następujące prace:

 • wykop wykonać bez naruszania muru ani jego stabilności, wykop nie powinien być głębszy niż to jest konieczne z racji technologii układania rur,

 • wykonać otwór w ścianie oporowej - uprzednio wiercąc otwory Ø 10 mm (do Ø 16 mm) w okręgu o średnicy (średnica podziałowa Dp = 700 mm), tak, aby rozstaw pomiędzy otworami na całym obwodzie okręgu był zbliżony do ich średnic, a dopiero w tak osłabionym murze wykuć otwór dla zamontowania tulei przejściowych o średnicy zewnętrznej Dz = 624 mm; zamontować obok siebie dwie tuleje (jako uwzględnienie grubości muru); zarówno wiercenia wstępne, jak i otwór wykonywać od strony zewnętrznej muru,

 • tuleje umieszczone w otworze w jednej linii umocować w murze wypełniając gęstym zaczynem cementowym powstałą pustkę i licując materiał naprawczy ze ścianami muru,

 • wprowadzona w zestaw tulei ochronnych rura przewodowa (z jedną uszczelką) winna zostać uprzednio nacięta jak podano na rys. nr 20.05. Pianką wypełnić przestrzeń pomiędzy rurą a tulejami od strony zewnętrznej (wylotu) aż do miejsca ułożenia uszczelki przejścia szczelnego, podsypka i obsypka rury przewodowej na odcinku od 0,5 m przed murem aż do samego muru winna zostać wykonana z piasku stabilizowanego cementem

 • dopuszcza się montaż tulei przejściowych w murze z już osadzonym w nich przewodem - ale uszczelnienie pianką poliuretanową winno być dokonane po całkowitym utwardzeniu całego przejścia przez ścianę,

 • zamontować gotową (zabezpieczoną antykorozyjnie) kratę poprzez wywiercenie w murze 8 otworów dla ścisłego osadzenia prętów Ø 10 mm tworzących kratę, pręty osadzić środkami chemii budowlanej w otworach na głębokość nie mniejszą niż 15 cm,

 • wykonać umocnienie podłoża wylotu z płyt betonowych 0,5x0,5x0,05 m ułożonych na wyprofilowanym terenie zgodnie z rysunkiem nr 20.05, na podsypce cementowo-piaskowej, z umocnieniem spoin pomiędzy płytami zaczynem cementowym; umocniona powierzchnia 2,5x2,0 m - dłuższym bokiem równolegle do osi kanału, symetrycznie względem niego

W cenie jednostkowej każdego wylotu należy uwzględnić wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, wykop, umocnienie, odwodnienie, zasypka z zagęszczeniem, rozplantowanie nadmiaru gruntu, ukształtowanie i odtworzenie dna, skarp i korony brzegu (odpowiedni materiał ziemny i należyte zagęszczenie) oraz odtworzenie roślinności silnie się ukorzeniającej (łącznie z obszarami, które zostaną zalane wodą cieku po zakończeniu prac i przywróceniu normalnego jego funkcjonowania). Odwodnienie wykopu fundamentowego dla wylotów wykonać powierzchniowe z wykonaniem kanału odprowadzającego z umocnieniem, grodzami i ekranami na cieku, wykonaniem studzienki zbiorczej z kręgów betonowych oraz drenażu w obsypce i pompowaniem wody z wykopu.

Całość w/w robót związanych z wykonaniem wylotów należy ująć w cenie jednostkowej. Wszystkie w/w wyloty wykonać zgodnie z rysunkami załączonymi do Dokumentacji Projektowej.

Przed wylotami do cieków zamontować odpowiednio podczyszczalnie wód deszczowych: obszarze B - PWD-B1, PWD-B2, PWD-B3, PWD-B4, PWD-B5, oraz w obszarze C - PWD-Cl, PWD-C2, PWD-C3.Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B1

Przed wylotem WB1 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-B1.

Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=540,8 l/s, przepływ dla Qnom= 59,0 l/s.

Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B2

Przed wylotem WB2 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-B2.

Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=97,3 l/s, przepływ dla Qnom= 14,0 l/s.

Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B3

Przed wylotem WB3 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-B3.

Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obi. max. Qobl.=301,6 l/s, przepływ dla Qnom= 41,9 l/s.

Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B4

Przed wylotem WB4 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-B4.

Zamontować osadnik OS2000/5,0m3 PSW Lamela 40/400, przepływ obl. max. Qobl.=246,5l/s, przepływ dla Qnom= 34,2 l/s.

Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B5

Przed wylotem WB5 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-B5.

Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=345,6 l/s, przepływ dla Qnom= 48,0 l/s.

Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-C1

Przed wylotem WC1 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-C1.

Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=52,5 l/s, przepływ dla Qnom= 10 l/s.

Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-C2

Przed wylotem WC2 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-C2.

Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=78,7 l/s, przepływ dla Qnom= 15 l/s.

Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl..Podczyszczalnia wód deszczowych PWD-C3

Przed wylotem WC3 wykonać podczyszczalnię wód deszczowych PWD-C3.

Należy zamontować separator ropopochodnych lamelowy i osadnik wirowy, przepływ obl. max. Qobl.=184,6 l/s, przepływ dla Qnom= 35 l/s.

Całość robót związanych z wykonaniem podczyszczalni należy ująć w cenie jednostkowej kpl.Odcinki kanalizacji deszczowej od kanału głównego do granicy działki i przyłącza deszczowe

Odcinki kanalizacji deszczowej od kanału głównego do granicy działki oraz przyłącza wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych dwuściennych karbowanych PP-b SN 8kN/m2 z uszczelką wmontowaną w kielichu o średnicy Dw200mm.

Studzienki wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5.2.-p.n. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od kanału głównego do granicy posesji i Przyłącza sanitarne i deszczowe.

5.2.5. Kanalizacja ogólnospławna


Ogólne wytyczne wykonania Robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w punkcie 5.2 oraz poniższe wymagania.

Kanalizację sanitarną wykonać odpowiednio z: • rur i kształtek kanalizacyjnych PP pełnościennych jednowarstwowych łączonych na dwuzłączki kielichowe o sztywności obwodowej SN10kN/m2, uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym, wewnętrzna część ścianki przeciwścieralna o średnicach 315mm

 • rur i kształtek kanalizacyjnych PVC o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 litych, pełnościennych jednowarstwowych kielichowych z uszczelką wargową wmontowaną w kielichu o średnicach: Dz200mm

Rury PVC łączyć na wcisk.

Na kanalizacji ogólnospławnej wykonać studnie kanalizacyjne: • z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min. C35/45 (klasa ekspozycji XA3) o średnicy Dn1000 łączonych na uszczelki gumowe, dnem z prefabrykowaną kinetą, przejściami szczelnymi osadzonymi fabrycznie, włazem żeliwnym okrągłym 4>600mm z wypełnieniem betonowym kl. D400


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna