CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona28/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   54

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów tłocznych prowadzonej metodami bezwykopowymi, które zostaną wykonane na Kontrakcie p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST


Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie nowo budowanych sieci metodą bezwykopową

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót bezwykopowych oraz czynności związanych z uszczelnieniem i stabilizacją gruntu metodą iniekcji ciśnieniowej przy rurze przeciskowej przy realizacji zadania p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

Zakres Robót dotyczy sieci, które należy wykonać metodami bezwykopowymi. Roboty bezwykopowe występują:Zlewnia A

Zlewnia B

 • Kanalizacja deszczowa

Zlewnia C

 • Kanalizacja sanitarna

 • Kanalizacja deszczowa

 • Adaptacja istniejącego kanału Dn400mm na przyłącze sanitarne Dz160mm

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.


Przy wykonywaniu Robót metodą bezwykopową niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

 • wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi,

 • wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczeń,

 • montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego:

 • montaż i demontaż pomp odwodnieniowych,

 • obsługę i dozór pomp,

 • konserwację pomp,

 • wykonanie niezbędnych prac remontowych,

 • pompowanie wody z wykopu

 • montaż i demontaż urządzeń do wykonania wybranej metody bezwykopowej,

 • wygrodzenie terenu,

 • zabezpieczenie terenu budowy,

 • zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń,

 • oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie Materiałów i Sprzętu,

 • demontaż wszystkich robót tymczasowych.

oraz prace towarzyszące:

 • prace pomiarowe, geodezyjne:

 • wytyczenie osi przebiegu rurociągów

 • wykonanie wszystkich procesów technologicznych wybranej metody bezwykopowej,

 • przy przewiertach/przeciskach:

  • roboty ziemne pod komory przewiertowe/startowe i odbiorcze
   (wykop, zasypka, umocnienie, płyta fundamentowa/zagęszczenie),

  • demontaż umocnienia wykopów i konstrukcji rozpierającej,

  • wydobycie, załadunek i wywóz urobku na stały odkład,

   • przy iniekcji ciśnieniowej:

  • rozmieszczenie otworów iniekcyjnych,

  • wypełnienie stabilizujące i uszczelniające grunt,

 • całość robót związana z adaptacją kanału Dn400mm na przyłącze sanitarne Dz160mm (przeciąganie rury przez kanał, wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami pianobetonem, przebudowa studni, roboty ziemne i rozbiórkowe, likwidacja istniejącej komory jak opisano w ST-01)

 • w zakres wykonania adaptacji kanału wchodzi również:

 • rozpoznanie przebiegu trasy istniejącego rurociągu, wytyczenie trasy,

 • przewietrzenie kanału,

 • stałe wentylowanie kanału,

  • przy czyszczeniu kanałów:

 • usunięcie zanieczyszczeń z wywozem,

 • opłaty za utylizację wywiezionych zanieczyszczeń,

  • wykonanie połączeń rur i kształtek,

  • przeprowadzenie prób szczelności, ciśnieniowych z odprowadzeniem wody,

  • rurociągi tymczasowe zabezpieczające odbiór ścieków,

  • trwałe oznaczenia miejsc przekroczenia na granicach skarp wału,

  • przywrócenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń sieci drenarskiej i

  • innych urządzeń,

  • uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót.

1.4. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.

Przewiert sterowany - w pełni zmechanizowany system do naprowadzania i śledzenia położenia czoła wiertniczego za pomocą systemu komputerowego. System metody bezwykopowej polegający na wykonaniu przewiertu pilotażowego, rozwierceniu otworu a następnie przeciągnięciu rury.

Wiercenie wiertnicą ślimakową - technologia wykonania otworu z wykopu startowego za pomocą obrotowej głowicy wiercącej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za pomocą ślimaka obracającego się wewnątrz rury ochronnej.

Wiercenie z rurą ochronną - wiercenie podczas którego instalowana jest rura ochronna. Technologia wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicą ślimakową.

Przecisk hydrauliczny niesterowany - metoda stosowana przy wbudowywaniu rurociągów pod przeszkodami terenowymi na odcinkach do 60 m. Metoda przecisku hydraulicznego niesterowanego polega na wciskaniu w grunt rur ochronnych za pomocą zamocowanych w ramie przeciskowej siłowników hydraulicznych.

Sztywność obwodowa - odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia zewnętrznego, przełożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego.

Wzmocnienie gruntu - podniesienie parametrów technicznych gruntu w stosunku do wartości pierwotnych.

Uszczelnienie gruntu - zabezpieczenie struktury gruntu przed przepływani wody;

Stabilizacja gruntu - zabezpieczenie struktury gruntu przed przemieszczaniem i osiadaniem.

Iniekcja ciśnieniowa - technika wtłaczania zaczynu cementowego/kompozycji iniekcyjnej w strukturę gruntu wykorzystująca ciśnienie wyższe niż ciśnienie atmosferyczne.

Zaczyn cementowy - konfekcjonowana mieszanka mineralna na bazie cementu modyfikowana dodatkami uszlachetniającymi.

Kompozycja iniekcyjna - ciekły preparat, który po wprowadzeniu w strukturę gruntu wiąże.

Żerdź iniekcyjna - lanca umieszczana w gruncie umożliwiająca podanie zaczynu cementowego/kompozycji iniekcyjnej z urządzenia pompującego wraz z obrotem głowicy.

Mieszanie gruntu - metoda polegająca na jednoczesnym wprowadzaniu zaczynu cementowego oraz obrocie głowicy żerdzi iniekcyjnej uformowanej w kształcie łopatek umożliwiających cięcie struktury gruntu wraz z wypełnianiem porów mieszanką cementową.

Pompa iniekcyjna - urządzenie umożliwiające podanie zaczynu cementowego/kompozycji iniekcyjnej pod odpowiednim ciśnieniem iniekcyjnym/roboczym

Ciśnienie iniekcyjne/robocze - nominalna wartość ciśnienia, przy którym zaczyn cementowy jest wtłaczany w konstrukcję.

Technologia reliningu „Rura w rurze” - technologia wprowadzenia rury do wnętrza istniejącego przewodu zazwyczaj zakończone iniekcją powstałej przestrzeni międzyrurowej.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna