CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona29/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   54

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacja Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

2. MATERIAŁY


Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania Robót należy stosować Materiały zgodne z Dokumentacja Projektową: • rury przeciskowe z żywic poliestrowych SN128000 N/m2 Dn300 i Dn400mm

 • rury przeciskowe z żywic poliestrowych SN50000 N/m2 Dn800mm

 • rury przeciskowe z trójwarstwowe PE TS Dn250mm

 • rury przewodowe kanalizacyjne PP pełnościenne jednowarstwowe łączone na dwuzłączki kielichowe o sztywności obwodowej SN10kN/m2, uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym, wewnętrzna część ścianki przeciwścieralna o średnicach 400x14,5mm, 315x11,4mm

 • rury przewodowe PVC kanalizacyjne lite, pełnościenne z wydłużonym kielichem z uszczelką wmontowaną w kielichu o sztywności obwodowej min. SN 8 kN/m2 Dz200, Dz160mm

 • rury przewodowe kanalizacyjne PVC o sztywności obwodowej min. SN 8 kN/m2 lite, pełnościenne jednowarstwowe kielichowe z uszczelką wargową wmontowaną w kielichu Dz200, 250mm

 • rury przewodowe kanalizacyjne kielichowe dwuścienne karbowane PP-b o sztywności obwodowej SN8kN/m2 o średnicy wewnętrznej 200mm

 • rury i kształtki PE 100 min.SDR17 Dz63mm

 • rury i kształtki PE 100 SDR26 PN6 Dz 160mm

 • rury ochronne stalowe Dz 114,7x4, 273x7,1, 323,9x8, 355,6x8, 406,4x8, 508x10mm

 • manszety z opaskami ze stali nierdzewnej

 • pierścienie samouszczelniające

 • pianobeton

 • piasek

Materiały do iniekcji ciśnieniowej

 • materiał stabilizujący i wypełniający - zaczyn cementowy

 • materiał uszczelniający - żywica krzemianowa

Do wzmacniania i stabilizacji gruntu można stosować tylko materiały o nie przeterminowanej przydatności do stosowania.

Zastosowane Materiały muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności wyrobu lub deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Należy stosować wyłącznie Materiały klasy I.

Zastosowany Materiał powinien uwzględniać przyjętą technologię.

Wszelkie Materiały niebezpieczne należy przechowywać i zabezpieczyć zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

3. SPRZĘT WYKONAWCY.


Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Do wykonania Robót metodami bezwykopowymi należy zastosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt do iniekcji ciśnieniowej

 • pompa

 • lanca iniekcyjna

 • wiertnica gruntowa

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz Programem, które uzyskały akceptację Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do używania Sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót.


4. TRANSPORT


Transport zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w ST-00 -Wymagania ogólne. Do transportu Materiałów i Sprzętu budowlanego zakłada się stosowanie następujących, sprawnych technicznie środków transportu: - samochód ciężarowy, skrzyniowy,

 • samochód wywrotka,

 • samochód dostawczy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Transport należy stosować zgodnie z technologią założoną w PZJ oraz w Programie, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół Sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego.


5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki ogólne wykonania Robót


Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 -Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości oraz Program, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane sieci metodami bezwykopowymi oraz wytyczne wykonania zawarte w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie Robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm, Decyzji pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu.


5.1.1. Przewiert sterowany


Metoda bezrozkopowa w technologii przewiertu sterowanego, charakteryzuje się trzema fazami:

 • wykonanie otworu pilotażowego żerdzią pilotażową

 • wiercenie otworu (powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy), wciśnięcie rur ochronnych, wyciągnięcie ślimaka

 • wciskanie rur przewodowych - rura przeciskowa

Przy wykonaniu przewiertu sterowanego należy przygotować stanowisko robocze tj komorę startową i odbiorczą (wykop, zasypka, umocnienie, płyta fundamentowa). Wymiary komory startowej (szczególnie stopy studni) na czas wykonywania przecisku z uwagi na konieczność umieszczenia w niej maszyny do przecisku dostosować do jej wymiarów. Komora odbiorcza przeznaczona jest tylko do odbioru elementów roboczych urządzenia do przecisku, czyli żerdzi, rur stalowych ślimaka.

5.1.2. Przewiert poziomy z rurą ochronną


Rurę przewodową na odcinku przewiertu należy ułożyć na płozach zapobiegających przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i poziomie wewnątrz rury ochronnej. Odstęp pomiędzy płozami wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową. Wykonanie przewiertu dostosować do warunków terenowych.

5.1.3. Technologia iniekcyjnego uszczelniania gruntu

5.1.3.1. Metoda


Do wypełnień uszczelniających grunt proponuje się iniekcję ciśnieniową. Podstawową funkcją iniekcji jest uniemożliwienie infiltracji wody wzdłuż gładkiej ściany przewodu i zdecydowane zwiększenie drogi jej ewentualnej infiltracji przy wysokich stanach wody. Kontrolowane ciśnienie robocze umożliwia dokładne uszczelnienie gruntu i ogranicza ryzyko powstania wtórnych uszkodzeń konstrukcji podczas prowadzenia prac iniekcyjnych. Iniekcję wstępną prowadzi się przy zastosowaniu materiału stabilizującego i wypełniającego - zaczyn cementowy - przez lance iniekcyjne. Następnie przez te same lance wprowadza się materiał doszczelniający - żywica krzemianowa. Lance wyposażone są w specjalną końcówkę umożliwiającą mieszanie gruntu z materiałem iniekcyjnym. Zarówno zaczyn cementowy, jak i żywica krzemianowa wprowadzana jest pod ciśnieniem nie większym niż 30bar.

5.1.3.2. Materiał


Czas wiązania kompozycji iniekcyjnej powinien mieć możliwość regulacji od 10 do 20 minut. Do aplikacji kompozycji iniekcyjnej o krótkim czasie reakcji niezbędne jest wykorzystanie pompy iniekcyjnej dwukomponentowej.

Podczas aplikacji kompozycja iniekcyjna powinna mieć lepkość w granicach 3-5mpa*s, gwarantująca odpowiednią penetracje w strukturze gruntu. Materiał iniekcyjny po związaniu powinien być niewrażliwy na działanie wody. Podczas wiązania zaczyn nie może mieć wyższego współczynnika w/c niż 0,5. Minimalna temperatura stosowania materiału, powietrza lub elementu budowlanego to +5°C.

Lance iniekcyjne powinny gwarantować szczelność ich osadzenia w otworze przy ciśnieniu wtłaczanej kompozycji iniekcyjnej, wynoszącym nie mniej niż wartość przewidywanego ciśnienia roboczego.

Lance iniekcyjne o średnicy ok. 114mm powinny gwarantować możliwość obrotu w gruncie uformowanej głowicy wraz z wprowadzaniem zaczynu cementowego o prędkości ok. 20 obr/min.

Dozowanie składników powinno ściśle odpowiadać proporcjom podanym w „wytycznych stosowania” producenta. Stosowany do iniekcji materiał nie może powodować skażenia środowiska.

5.1.3.3. Sprzęt


Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia do iniekcyjnego wypełnienia wzmacniającego strukturę gruntu metodą mieszania w technice iniekcji ciśnieniowej powinien zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie skuteczności wykonania wymaganej jakości Robót.

Pompa do tłoczenia zaczynu cementowego powinna zapewniać możliwości sterowania wielkością ciśnienia iniektu, powinna tłoczyć kompozycję w sposób równomierny bez gwałtownych zmian ciśnienia. Maksymalne ciśnienie robocze nie może przekroczyć 50mpa.

Wiertnica wprowadzająca żerdź iniekcyjną w grunt powinna zapewniać odpowiednią prędkość obrotu lancy w gruncie ok. 20 obr/min i prędkości podnoszenia ok. 0.75 cm/s W przypadku, gdy użyty przez Wykonawcę Sprzęt lub narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej, jakości Robót Inżynier może zażądać zmiany stosowanego Sprzętu lub narzędzi.

5.1.3.4. Wykonanie Robót


Roboty winny być wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez producenta materiałów budowlanych, instytuty branżowe lub zakłady naukowe wyższych uczelni. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Terenu Budowy w zależności od używanego sprzętu jeszcze przed przystąpieniem do prac iniekcyjnych.

Wykonawca obowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację prac iniekcyjnych. W dokumentacji tej oprócz planu rozmieszczenia otworów iniekcyjnych, dla każdego otworu powinny być podane informacje dotyczące: • stanu pogody,

 • ciśnienia początkowego i końcowego wtłaczanej kompozycji iniekcyjnej,

 • objętości wtłoczonej kompozycji iniekcyjnej,

 • trudności w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych.

Mieszanie składników zaczynu należy wykonywać odpowiednią mieszarką. Przygotowana zaprawa powinna być jednorodna bez zdolności do sedymentacji. Mieszanie składników zaczynu cementowego/kompozycji iniekcyjnej należy wykonywać z zachowaniem warunków podanych w „wytycznych stosowania”. Wszelkie miejsca wycieków kompozycji iniekcyjnej podczas przeprowadzania prac iniekcyjnych należy natychmiast uszczelnić i zabezpieczyć przed nadmiernymi stratami Materiału.

Wykonanie, zabezpieczenie oraz rozbiórka urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac iniekcyjnych, należy do Wykonawcy.

Otwory w gruncie do osadzenia lanc iniekcyjnych powinny być dokładnie wykonane wg odpowiednich technik wiertniczych.

Prace iniekcyjne powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia i konstrukcji naprawianego elementu nie niższej niż +1°C i nie wyższej niż +30°C.

W przypadku, gdy objętość wtłoczonej do lancy kompozycji iniekcyjnej znacznie przekroczy przewidywaną wielkość, a w sąsiednich otworach nie będzie jej widać,

Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmuje decyzję, co do dalszego prowadzenia iniekcji.

Po zakończeniu Robót iniekcyjnych, lance iniekcyjne powinny być usunięte z otworów z gruntu.

5.1.3.5. Bezpieczeństwo Robót i ochrona środowiska.


Transport i magazynowanie składników chemicznych kompozycji iniekcyjnej, powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. Wszelkie Materiały niebezpieczne należy przechowywać i zabezpieczyć zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Zabezpieczenie Robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów należy do Wykonawcy.

Sposób prowadzenia prac związanych z uszczelnieniem i stabilizacją gruntu nie może powodować skażenia środowiska. Wszelkie odpady Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu Robót i poddać utylizacji.

5.1.4. Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej kanału przy adaptacji


Z kanału przeznaczonego do adaptacji należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji i erozji, luźne elementy). Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i wywiezione.

Czyszczenie rurociągu należy wykonać metodą hydrodynamiczną. Popłuczyny z czyszczenia Wykonawca winien we własnym zakresie usunąć z kanału za pomocą specjalistycznego sprzętu i wywieźć.


5.1.5. Metoda reliningu - „Rura w rurze”


Metoda reliningu polega na wprowadzeniu do wnętrza starego rurociągu nowego przewodu o średnicy zewnętrznej mniejszej.

Podczas wykonywania Robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.

W ramach prac należy: • Wykonać wykopy technologiczne o szerokości i głębokości zmiennej zgodnie z Dokumentacją Projektową

 • Wykonać wcinki w starym rurociągu. W szczególności należy realizować następujące wycięcia:

 • wycięcia w początkowych komorach montażowych - do połowy średnicy rurociągu,

 • wycięcia na odcinkach prostych, na których opuszczany będzie do wykopu odcinek rury PE z tulejami kołnierzowymi dogrzanymi na powierzchni terenu - do połowy średnicy rury na całym odcinku rury PE

 • Wykonać czyszczenie rurociągu metodą hydrodynamiczną. Popłuczyny z czyszczenia Wykonawca winien we własnym zakresie usunąć z rurociągu za pomocą specjalistycznego sprzętu.

 • Wykonać czyszczenie powierzchni zewnętrznej istniejących rurociągów w zarysie komór ziemnych - w miejscu połączenia z projektowanym węzłem w miejscu wcinki oraz w komorach armatury - w całym zakresie po dokonaniu wcinki, miejsca wyczyszczone powinny być zaizolowane.

 • Wykonać inspekcję wnętrza rurociągu (jeżeli przewiduje Dokumentacja Projektowa)

 • Przygotować odcinki nowego rurociągu z rur PE o długości zależnej od lokalizacji komór montażowych.

 • Przeprowadzić kontrolę zgrzewów dla uniknięcia przypadków wciągania nieszczelnych odcinków rurociągów z PE.

 • Wciągać odcinki nowego rurociągu z PE na odcinkach prostych, przyjmując za granicę możliwości technicznych pokonanie łuków zależnych od promienia gięcia PE 100 SDR 26 PN6. Proces wciągania nie powinien przekraczać założonej przez technologię.

 • Wykonać połączenia odcinków rur PE zgodnie z Dokumentacją Projektową

 • Zapewnić ustabilizowanie pozycji przewodu we wnętrzu starego rurociągu zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej

 • Zlikwidować wykopy i odtworzyć nawierzchnię.

5.1.6. Próba szczelności i badania

5.1.6.1. Kanały grawitacyjne


Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltracji wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur. Spośród wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują:

 • odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem wszystkich odgałęzień,

 • zalecenie przeprowadzenia prób szczelności osobno dla przewodów z rur kanałowych i osobno dla studzienek wykonanych z betonu,

 • optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,

 • przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu,

 • przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej,

 • zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określonych przez producenta rur

 • podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach- nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:

-30min. na odcinku o długości do 50m, -60min. na odcinku o długości ponad 50m

 • badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału.

 • badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci bez podziału jej na odcinki co wynika z faktu konieczności przerwania przed tą próbą odwodnienia wykopów.

Prób szczelności należy przeprowadzić w obecności Użytkownika i Inżyniera.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i Użytkownika.


5.1.6.2. Rurociągi tłoczne


Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności z zachowaniem następujących zasad:

 • rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami, optymalne długości badanych odcinków mieszczą się w granicach 300-500m,

 • kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być okryte podczas próby,

 • odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu o próba może odbyć się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

 • maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20˚C,

 • wypełnienie badanego przewodu woda powinno odbywać się powoli z najniższego punktu rurociągu,

 • ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

 • po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co najmniej 12 godzin celem ustabilizowania się temperatury,

 • po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 godziny celem jego ustabilizowania,

 • ciśnienie próbne rurociągów p=0,4Mpa,

 • ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06Mpa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02Mpa,

 • Po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolowany aż do całkowitego opróżnienia badanego przewodu.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności Użytkownika i Inżyniera. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i Użytkownika.

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.

5.1.6.3. Inspekcja telewizyjna powykonawcza


W celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić jego inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi rurociągu.

Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: • data/godzina;

 • nazwa ulicy;

 • numer studzienki początkowej i końcowej;

 • średnica kanału;

 • dystans bezpośredni od studni początkowej

Inspekcje TV należy archiwizować i przekazać Inżynierowi na płytach DVD wraz z raportem (powykonawczym) zawierającym opis stanu rurociągu.

5.1.7. Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków


W przypadku przebudowy kanalizacji Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odbioru ścieków z budynków usytuowanych wzdłuż realizowanego odcinka kanalizacji.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna