CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


Przedmiot ST-00 „Wymagania ogólne”Pobieranie 3.02 Mb.
Strona3/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

1.3 Przedmiot ST-00 „Wymagania ogólne”


ST-00.00 zawierają wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót i należy je rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami wymienionymi powyżej w p. 1.2.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót.

1.4.1. Zakres Robót


Zakres Robót obejmuje modernizację systemu kanalizacyjnego w mieście Żmigród. Założenia modernizacji istniejącego układu kanalizacyjnego realizowane będą poprzez budowę odrębnych systemów kanalizacyjnych:

Teren objęty zakresem opracowania podzielono na obszary. Podziału miasta na obszary dokonano traktując przepływające przez miasto cieki jako naturalne granice jego części.

Wydzielono:

obszar A – teren na północ od cieku Młynówka,

obszar B – teren pomiędzy ciekami: Młynówka a Sąsiecznica,

obszar C – teren na południe od cieku Sąsiecznica,obszar D – sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej w ciągu ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie (z zakresu pozwolenia na budowę nr I-D-213/08 z dn. 23.09.2008r. należy wykonać zakres robót wyłącznie w działce nr 9 AM18, obr. Żmigród).
Pełen zakres realizowanych prac obejmuje budowę:

 1. sieci kanalizacji sanitarnej, w skład której wchodzą:

  • kanały sanitarne o przekroju kołowym w zakresie średnic Ø200mm do Ø600mm o sumarycznej długości L=8179,0m, w tym:

   • Ø600mm – 107,5m

   • Ø500mm – 41,5m

   • Ø400mm – 295,0m

   • Ø315mm – 2342,5m

   • Ø250mm – 3013,0m

   • Ø200mm – 2379,5m

    • prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø1000mm- Ø1200mm – 294szt., w tym:

     • Ø1000mm – 281szt.

     • Ø1200mm – 13szt.

    • prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Ø600mm – 46szt.

    • studnie zabudowane na kanale istniejącym – podmurówka z cegły klinkierowej w zakresie średnic Ø1000mm – Ø1500mm – 3 szt., w tym:

 • Ø1000mm – 1 szt.

 • Ø1200mm – 1 szt.

 • Ø1500mm – 1 szt.

  • pompownie ścieków – 8 szt., w tym

   • w podziemnych zbiornikach polimerobetonowych o średnicy Ø1,5m, wyposażonych w pompy zatapialne – 7szt.

   • w istniejącym zbiorniku prostokątnym wyposażonym w pompy zatapialne – do modernizacji – 1szt.

    • rurociągi tłoczne w zakresie średnic Ø63mm – Ø200mm o sumarycznej długości L=706,5m, w tym:

     • wykonanych z rur PE100SDR17 Ø200mm – 89,0m

     • wykonanych z rur PE100SDR17 Ø160mm – 5,5m

     • wykonanych z rur PE100SDR17 Ø110mm – 386,0m

     • wykonanych z rur PE100SDR17 Ø90mm – 77,0m

     • wykonanych z rur PE100SDR17 Ø63mm – 149,0m

      • uzbrojenie rurociągów tłocznych w studnie rozprężne Ø1000mm z tworzyw sztucznych – 5szt.

      • przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø200mm – Ø160mm o sumarycznej długości 2013,0m i ilości 233szt., w tym:

       • Ø200mm – 1012,5m (89szt.)

       • Ø160mm – 1000,5m (144szt.)

        • inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

Ponadto, w zakres nowego systemu – sieci kanalizacji sanitarnej wejdą przewody obecnej kanalizacji ogólnospławnej adaptowane na kanały sanitarne o długości ok. 1,9km.

 1. sieci kanalizacji deszczowej, w skład której wchodzą:

 • kanały deszczowe o przekroju kołowym w zakresie średnic Ø800mm – 200mm o sumarycznej długości L=8502,0m, w tym:

  • Ø800mm – 822,0m

  • Ø600mm – 424,5m

  • Ø500mm – 498,0m

  • Ø400mm – 1623,0m

  • Ø315mm – 5042,5m

  • Ø250mm – 35,0m

  • Ø200mm – 57,0m

   • prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø1000mm – Ø2000mm – 344szt., w tym:

    • Ø2000mm – 1 szt.

    • Ø1500mm – 32szt.

    • Ø1200mm – 39szt.

    • Ø1000mm – 242 szt.

     • prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Ø600mm – 30 szt.

     • podczyszczalnie wód deszczowych składające się z osadnika wtórnego i separatora lamelowego – 8kpl.

     • klapy przeciwcofkowe montowane w studniach betonowych – 4szt.

     • wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników 10szt., w tym:

      • WA1 – do kanału Sowina w km 1+110 (obszar A)

      • WB1 – do rzeki Sąsiecznica w km 1+810 (obszar B)

      • WB2 – do rzeki Sąsiecznica w km 1+180 (obszar B) – komora połączeniowa z istniejącym przyczółkiem (przepustem)

      • WB3 – do kanału Sowina w km 1+160 (obszar B)

      • WB4 – do kanału Sowina w km 1+080 (obszar B)

      • WB5 – do kanału Sowina w km 1+500 (obszar B)

      • WC1 – do rowu melioracyjnego RD (obszar C)

      • WC2 – do rzeki Sąsiecznica w km 1+830 (obszar C)

      • WC3 – do rzeki Sąsiecznica w km 2+175 (obszar C)

      • WC4 – do rzeki Sąsiecznica w km 1+690 (obszar C)

W powiązaniu z realizacją wylotu WC1 konieczne będzie odtworzenie części zamulonego rowu RD, będącego odbiornikiem bezpośrednim. Zakres robót obejmuje odcinek rowu od wylotu do połączenia z Kanałem Sąsieczna.

       • przyłącza kanalizacji deszczowej Ø200mm do studzienki na terenie posesji (wraz ze studzienką) o sumarycznej długości L=1609,0m (210szt.)

         • odcinki kanalizacyjne Ø200mm od kanału głównego ulicznego do granic posesji (w miejscach wskazanych zakończone studzienką)

         • przepięcia istniejących przyłączy do nowo budowanych kanałów

         • inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

Ponadto, w zakres nowego systemu – sieci kanalizacji deszczowej wejdą przewody obecnej kanalizacji ogólnospławnej adaptowane na kanały deszczowe o łącznej długości ok. 0,3km.

 1. przewody kanalizacji ogólnospławnej – nowe, pojedyncze kanały, w skład których wchodzą:

 • kanały ogólnospławne w zakresie średnic Ø300mm – Ø200mm o sumarycznej długości L=101,5m, w tym:

  • Ø300mm – 74,0m

  • Ø200mm – 27,5m

   • prefabrykowane studnie betonowe Ø1000mm – 5szt.

   • inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji

 1. nowe odcinki sieci wodociągowej jako tzw. „przekładki sieci wodociągowej”, w skład których wchodzą:

 • przewody z rur PE100 SDR17 w zakresie średnic Ø110mm – Ø160mm o sumarycznej długości L=1662,0m

 • inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji

Dodatkowo, w zakres Robót wchodzą prace związane z istniejącymi elementami (obecnego) systemu kanalizacyjnego nie przewidywanymi do dalszego wykorzystania. Są to przewody i ich uzbrojenie przewidywane do rozbiórki oraz wyłączenia z eksploatacji bez fizycznej likwidacji.

Zakres ten obejmuje: • rozbiórki (wynikające z „blokady” miejsca na nowe elementy)

 • wyłączenia z eksploatacji tam, gdzie obecna lokalizacja nie przeszkadza nowym realizacjom sieci. Jako wyłączenie rozumie się odcięcie połączeń z przewodami projektowanymi i adaptowanymi oraz wypełnienie przestrzeni wewnętrznych wyłączanych elementów pianobetonem.

W zakres Robót wchodzi również wykonanie wszelkich prób i rozruch w celu przekazania Zamawiającemu całego systemu kanalizacyjnego do eksploatacji.
UWAGA!!!

Zamawiający wymaga, aby w pierwszej kolejności zostały wykonane następujące prace:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze D

- budowa sieci kanalizacji w ul. Kmicica (obszar C)

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w działce nr 23/6 (obszar B - plac za Urzędem Miejskim w Żmigrodzie)

- budowa sieci kanalizacji w ul. Kościuszki (obszar C)

- budowa sieci kanalizacji w ul. Szkolnej (obszar C) i ul. Rybackiej (obszar B)

1.4.1.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.


Na Roboty składają się Roboty Stałe (podstawowe) i Roboty Tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Robotami Tymczasowymi (definicje Robót Stałych i Robót Tymczasowych zawarte są w Warunkach Kontraktu) przy realizacji niniejszego zamówienia są m.in.: • roboty rozbiórkowe

 • wykopy

 • umocnienia ścian wykopów

 • odwodnienie wykopów na czas wykonywania Robót

 • zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu

 • drogi tymczasowe

 • zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych

 • prowizoryczne uzbrojenie terenu

 • deskowanie budowli

 • organizacja ruchu zastępczego

 • organizacja terenu budowy i zaplecza

 • wykonanie tablic informacyjnych budowy

 • zabezpieczenie terenu budowy.

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych. Do prac towarzyszących zaliczają się m.in.:

 • obsługa geodezyjna,

 • prace projektowe z uzgodnieniami,

 • dokumentacja fotograficzna terenu budowy,

 • nadzór geotechniczny,

 • nadzór hydrogeologiczny,

 • nadzór archeologiczny

 • nadzory użytkowników uzbrojenia terenu,

 • prace laboratoryjne i badawcze,

 • ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

 • kontrola sieci kanalizacyjnej kamerą TV,

 • rozruch technologiczny,

 • opracowanie dokumentacji rozruchowej,

 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4.2. Opis inwestycji.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU IWNESTYCJI

Praktycznie cały teren inwestycji stanowią tereny miejskie, silnie zurbanizowane, z nielicznymi wolnymi przestrzeniami. Tereny te w bliższej lub dalszej perspektywie zostaną zabudowane. W trakcie projektowania uwzględniono ten aspekt – proponowane rozwiązania umożliwiają późniejsze podłączenie kolejnych usługobiorców, jak również rozbudowę poszczególnych układów kanalizacyjnych.

Uzbrojenie terenu w interesującym tutaj zakresie w przeważającym stopniu pochodzi sprzed II Wojny Światowej. Jedynie południową część miasta (obszar C) uzbrojono w sieć kanalizacji sanitarnej już po wojnie – w latach 80-tych i później. Znaczna część z tego zakresu zrealizowana została ostatnio przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Ta część uzbrojenia kanalizacyjnego nie podlega zmianom w niniejszym projekcie – jest w całości adaptowana do nowych potrzeb.

Pozostałe obszary miasta mieszczą się w zakresie niniejszego projektu. W trakcie projektowania uwzględniono tę, utrudniającą okoliczność. Jednak szczególnie w trakcie realizacji zadania należy uwzględnić charakter miasta, jego uzbrojenia, ale przede wszystkim – sposób ewidencjonowania i zarządzania majątkiem komunalnym w poprzednim okresie ustrojowym. Należy liczyć się zarówno z niedokładnością ewidencji, w tym geodezyjnej, jak i niepełną informacją, co do stanu technicznego, sposobu połączeń poszczególnych elementów systemu kanalizacyjnego, a także rzeczywistego sposobu i charakteru użytkowania tych elementów.


PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Zgodnie z założeniami projektowymi istniejący system kanalizacji ogólnospławnej przekształcony zostanie w dwa odrębne systemy – sanitarny i deszczowy. Zgodnie z podanymi powyżej informacjami, oczekiwaniem jest całkowity rozdział tych spływów, jednakże Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do miejskiej oczyszczalni ścieków do 30% spływów deszczowych w stosunku do sanitarnych – pochodzących ze zużycia wody.

W ramach niniejszego opracowania z racji konieczności utworzenia dwóch odrębnych układów kanalizacyjnych: sanitarnego i deszczowego, koniecznością okazało się także dokonanie przekładek niektórych istniejących przewodów wodociągowych (dot. ul. Wiejskiej, Rybackiej, Spółdzielczej, Kolejowej, Zielonej, PKWN oraz Batorego). Przekładki sieci wodociągowej, konieczne ze względu na ułożenie kanalizacji, zostały włączone w niniejszy zakres projektowy.

Projektowane sieci zlokalizowane zostały głównie w pasach drogowych, pod jezdniami dróg publicznych.


WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU OPRACOWANIA

W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych, występujących w podłożu projektowanej sieci kanalizacyjnej, w listopadzie 2007r. wykonano 44 otwory badawcze do głębokości 3-5 m p.p.t., o łącznym metrażu 210mb. Badaniami objęto teren miasta Żmigród w zasięgu jego istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Warunki gruntowo wodne zostały opisane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST-02-Roboty ziemne i odwodnienie.
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

Zgodnie z tym, co podano w punkcie 1.4.1. z istniejącego systemu kanalizacyjnego wyodrębnione zostaną dwa systemy: • system kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki „sanitarne” do modernizowanej oczyszczalni; system ten będzie także układem tranzytowym ścieków z okolicznych, przewidzianych do skanalizowania, miejscowości,

 • system kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe do pobliskich odbiorników, cieków powierzchniowych przepływających przez miasto.

Teren objęty zakresem opracowania podzielono na obszary, jak podano wyżej:

obszar A – teren na północ od cieku Młynówka,

obszar B – teren pomiędzy ciekami: Młynówka a Sąsiecznica,

obszar C – teren na południe od cieku Sąsiecznica,

obszar D – sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej w ciągu ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie.
W obszarach A, B i C dokonano podziału i utworzono – wydzielono:


 1. w obszarze A:

  • jedną zlewnię deszczową (zlewnia DA1 i kanały DA1…),

  • trzy zlewnie sanitarne (zlewnie SA1 do SA3 oraz kanały: SA1… do SA3…),

 2. w obszarze B:

 • siedem zlewni deszczowych (zlewnie DB1do DB7 i kanały od DB1… do DB7…),

 • dziewięć zlewni sanitarnych (zlewnie SB1 do SB9 i kanały od SB1… do SB9…)

 • jedną zlewnię ogólnospławną (zlewnia OB1 i kanały OB1…)

 1. w obszarze C:

 • sześć zlewni deszczowych (zlewnie DC1 do DC5 i kanały DC1… do DC5…),

 • cztery zlewnie sanitarne (zlewnie SC1 do SC4 i kanały SC1… do SC4…).

W obszarze D powstanie odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru ścieków z przyległych terenów przeznaczonych na cele przemysłowe oraz ścieków dopływających z miejscowości Sanie i Borzęcin. Przełożony zostanie również odcinek sieci wodociągowej w ciągu ul. Wrocławskiej kolidujący z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną.

Przewidziano również lokalizację studni rozprężnych dla wprowadzania ścieków tłocznych spoza obszaru objętego niniejszą dokumentacją – techniczne rozwiązania tych studzien ujęte są w opracowaniach obcych nie wchodzących w zakres niniejszego Kontraktu.


W poszczególnych zlewniach różne jest projektowane uzbrojenie sieci – wynika z lokalnych potrzeb i innych uwarunkowań.
Szczegółowy opis Robót objętych Kontraktem oraz rozwiązania techniczne zostały opisane w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja Projektowa została dołączona do Opisu Przedmiotu Zamówienia jako część IV SIWZ.

1.4.3. Geologia, geomorfologia


Obszar Projektu położony jest w zasięgu podprowincji Niziny Środkowopolskiej [Kondracki 1978] i następujących jednostek fizyczno-geograficznych:

 • makroregionu Obniżenia Milicko-Głogowskiego; mezoregionów: Kotliny Żmigrodzkiej i Milickiej,

 • makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej; mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej, oraz Wysoczyzny Leszczyńskiej.

Pod względem geomorfologicznym wyróżnia się tu holoceńskie równiny zalewowe i nadzalewowe, do których od północy przylega zdenudowana wysoczyzna morenowa z wyniesionymi ponad nią wzgórzami morenowymi oraz płaty wysoczyzny sandrowej, a od południa – równiny denudacji peryglacjalnej przechodzące w wały moren spiętrzonych. Rzeźba jest tu bardzo zróżnicowana, ukształtowana w wyniku działalności glacjalnej, fluwioglacjalnej, rzecznej i wietrznej, oraz w wyniku działalności człowieka. Składa się na nią:

- bogata sieć hydrograficzna: cieki naturalne i sztuczne (rowy melioracyjne, kanały), liczne stawy, w tym hodowlane,

- zróżnicowane morfologicznie formy dolinne rzeki Barycz i jej dopływów,

- pojedyncze wzniesienia i wały moren spiętrzonych o znacznych deniwelacjach,

- formy eoliczne – wydmy, równiny piasków eolicznych oraz zagłębienia deflacyjne,

- formy antropogeniczne: groble, wały i nasypy.

Poniżej przedstawiono pokrótce charakterystykę mezoregionów rozciągających się na największej powierzchni na obszarze Projektu.

Obniżenie Milicko-Żmigrodzkie

Obniżenie Milicko - Żmigrodzkie powstało w czasie zlodowacenia środkowopolskiego, jako system końcowych zagłębień lodowca. Obniżenie to przebiega niemal równoleżnikowo ze wschodu na zachód w kierunku zachodnim i zajmuje centralną część powiatu milickiego. Wykorzystywane jest przez dolinę rzeki Baryczy i jej dopływy.

Sieć hydrograficzna jest tu bardzo rozbudowana. Składają się na nią cieki naturalne z najważniejszymi dopływami Baryczy: Krępicą, Prądnicą, Czarną Woda, Grabownicą, Kobylarką, Polską Wodą. Liczne rowy melioracyjne oraz zbiorniki wodne (głównie stawy hodowlane) tworzą rozległe kompleksy.

Stawy ograniczone są systemem grobli, doprowadzających i odprowadzających z nich wodę. Największe kompleksy stawowe znajdują się w rejonie wsi Ruda Milicka, Potasznia, i Ruda Sułowska. Osią Obniżenia Milicko – Żmigrodzkiego jest dolina rzeki Baryczy.

Dno doliny, wykorzystywane również przez dolne odcinki jej dopływów, jest płaskie, miejscami podmokłe. Wody gruntowe występują tu dość płytko, nawet na głębokości do 0,5 m ppt. W obrębie doliny wykształciły się terasy zalewowe oraz nadzalewowe.

W obrębie utworów piaszczystych terasy nadzalewowej, przylegającej do doliny Baryczy, wykształciły się formy eoliczne w postaci wydm, równin piasków eolicznych i występujących w ich obrębie zagłębień deflacyjnych.
Wysoczyzna Kaliska

Wysoczyzna Kaliska stanowi lekko falistą równinę morenową o wysokości średnio 110 – 150 m n.p.m., nachyloną ku południowi, w kierunku doliny Baryczy. Występują tu niewielkie wzgórza morenowe pochodzenia akumulacyjnego, ze wzniesieniami o wysokości bezwzględnej 176,2 m n.p.m.

Pierwotna rzeźba Wysoczyzny uległa zatarciu na skutek oddziaływania czynników denudacyjnych w okresie peryglacjalnym. Z tego okresu pochodzą formy eoliczne – wydmy o nieregularnym kształcie i wysokości do 10 m.Wał Trzebnicki

W zasięgu mezoregionu Wału Trzebnickiego, tzw. Wzgórz Krośnickich, znajdują się na obszarze Projektu tereny gmin: Twardogóra, Wińsko i południowe fragmenty gmin Milicz i Góra.

Trzon Wzgórz Krośnickich stanowią wyniesienia czołowomorenowe spiętrzone oraz moreny wyciśnięcia, z przylegającymi do nich długimi stokami pochodzenia denudacyjnego.

Deniwelacje są tu dość znaczne i wynoszą około 100 m. Najwyższe wzniesienia to 214,0 m n.p.m., na zachód od wsi Pierstnica Mała w gminie Krośnice oraz 250 m n.p.m. na południowy-wschód od miasta Twardogóra.

Są tu głównie utwory piaszczyste i żwirowe, z dość znacznym udziałem glin morenowych, natomiast w obrębie doliny Baryczy i jej dopływów – piaski i żwiry rzeczne oraz mady i torfy. Piaszczysto - żwirowe utwory rzeczne i fluwioglacjalne występujące na obszarze Wzgórz Krośnickich, w przewadze charakteryzują się dobrą i bardzo dobrą przepuszczalnością.

W rejonie występowania utworów przepuszczalnych, środowisko gruntowo-wodne cechuje duża wrażliwość na zanieczyszczenia przenikające z powierzchni.

Utwory holoceńskie (piaszczysto-żwirowe terasów akumulacyjnych, namuły, mady, piaski i torfy) występują w obrębie dna doliny Baryczy oraz jej dopływów.

Natomiast torfy tworzą warstwy o niewielkiej miąższości – do 1,5 m i występują w zagłębieniach wytopiskowych, w strefach wysięków wód u podłoża terasów oraz w dolinach zamkniętych przez wały wydmowe. Do utworów najmłodszych należą namuły pochodzące z den stawów rybnych.Ze względu na dużą rolę, jaką pełni ukształtowanie terenu i rodzaju podłoża gruntowego przy planowaniu lokalizacji infrastruktury ściekowej, poniżej podane zostały ogólne informacje dotyczące warunków geomorfologicznych na terenach gminy Żmigród.

Gmina Żmigród leży w mezoregionie Kotliny Żmigrodzkiej i graniczy bezpośrednio ze Wzgórzami Trzebnickimi oraz Kotliną Milicką. Rzeźba terenu jest równinna. Są to równiny terasowe, sandrowe, a także formy eoliczne – wydmy utrwalone. Obszar równin jest częściowo pofałdowany i urozmaicony wydmami.

Podłoże składające się z utworów czwartorzędowych wykształcone zostało w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Na terenie gminy przeważają piaski, iły oraz żwiry.

Na terenie samego miasta Żmigród występują utwory piaszczyste, które są dobrym gruntem budowlanym. Część tych utworów pokryta jest warstwą słabonośnych madów.

Budownictwo na obszarze gminy utrudnia w stopniu zasadniczym płytkie zaleganie wód podziemnych oraz występowanie obszarów okresowo lub stale podmokłych. Wody gruntowe zalegają na głębokości od 0,5 do 1,0 m p.p.t., z tendencją podnoszenia się do 2 m.

1.4.4. Klimat


Według regionalizacji klimatycznej obszar Projektu położony jest w obrębie regionu śląsko – wielkopolskiego.

Klimat obszaru Projektu charakteryzuje się ciepłym latem i łagodną zimą oraz długim okresem wegetacyjnym, ponieważ leży w rejonie nadodrzańskim dolnym, który jest najcieplejszym rejonem Dolnego Śląska.

Region ten znajduje się pod wpływem ścierających się mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego, z przewagą wpływów oceanicznych w części zachodniej obszaru, które w znacznym stopniu kształtują jego klimat i wpływają na zmienność warunków pogodowych. Amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce, zima łagodna i krótka, wiosna i lato wczesne i ciepłe. Średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi 8,0 – 8,4 st. C i jest wyższa w zachodniej części obszaru Projektu, o bardziej oceanicznym charakterze.

Okres wegetacyjny trwa 210 – 230 dni, liczba dni mroźnych wynosi od 30 do 50, a długość zalegania pokrywy śnieżnej 50 – 65 dni.

Opady atmosferyczne z roczną sumą średnio od 550 – 650 mm, kształtują się nieco poniżej średniej krajowej. Maksimum opadów przypada w maju i sierpniu, a najniższe sumy przypadają na miesiące styczeń i marzec.

Podobnie jak na terenie całego kraju, przeważają wiatry zachodnie. Udział wiatrów z sektora zachodniego wynosi około 50%. Najrzadziej występują wiatry północne i północno-wschodnie (poniżej 15%).Na charakter klimatu lokalnego wpływają m.in.: rzeźba terenu, sposób jego użytkowania, obecność wód, charakter szaty roślinnej. Obszar wzgórz charakteryzuje się wyrównanymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością i korzystną wymianą powietrza. Tereny zalesione cechują dobre warunki termiczne i wilgotnościowe o powietrzu wzbogaconym w tlen, ozon i olejki eteryczne.

Ciągi dolinne są miejscami gromadzenia i przemieszczania chłodnych mas powietrza, charakteryzują się większą wilgotnością powietrza, niższymi temperaturami minimalnymi oraz skłonnością do inwersji temperatur.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna