CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasadyPobieranie 3.02 Mb.
Strona31/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   54

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania Ogólne.

6.2. Roboty montażowe.


Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1917:2004, PN-EN 476:2001, PN-EN 752 cz. 1-7.

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w tym Projekcie i normach. W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania w zakresie ich jakości a wyniki dostarczyć Inżynierowi do akceptacji. W trakcie wykonywania Robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość przebiegu trasy rurociągu pod względem wysokościowym i liniowym, wyniki z tych badań zostaną przekazane Inżynierowi.

Należy przeprowadzić następujące badania:


 1. zgodności z Dokumentacją Projektową,

 2. Materiałów zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

 3. ułożenia przewodów:

 • głębokości ułożenia przewodu,

 • odchylenia osi przewodu,

 • odchylenia spadku,

 • zmiany kierunków przewodów,

 • kontrola połączeń przewodów,

 1. układania przewodu w rurach ochronnych,

 2. sprawdzenie wykonania oczyszczenia kanału przeznaczonego do adaptacji,

 3. szczelności przewodu,

 4. inspekcję kanałów telekamerą.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych Materiałów, że zastosowane Materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

6.3. Iniekcja ciśnieniowa

6.3.1. Zasady ogólne


Przeprowadzenie wszystkich badań Materiałów i jakości Robót związanych z wypełnianiem wzmacniającym struktury gruntu metodą mieszania w technice iniekcji ciśnieniowej należy do Wykonawcy.

Podstawą oceny jakości wykonanych prac iniekcyjnych są dane zawarte w dokumentacji prac iniekcyjnych oraz wykonanie odwiertów kontrolnych w gruncie potwierdzających prawidłową penetrację kompozycji iniekcyjnej w strukturze gruntu. Zaleca się wykonanie 3 otworów kontrolnych w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Wyniki badań próbek powinny być dostarczone wraz z dokumentacją powykonawczą do Inżyniera w postaci raportu. Wytrzymałość na ściskanie próbek gruntowo-cementowych po 28 dniach twardnienia nie powinna być mniejsza niż 0,5 MPa.

Gdy jakość zastosowanego Materiału lub wykonanej Roboty budzi wątpliwości, Inżynier może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

6.3.2. Kontrola Materiałów


Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty i atesty Materiałów.

Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania Materiałów.


6.3.3. Kontrola wykonanych Robót


W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu prac iniekcyjnych jak:

 • zbyt mała w stosunku do przewidywanej wielkości objętość kompozycji iniekcyjnej wtłoczonej do lancy,

 • nie pojawienie się kompozycji w sąsiednim otworze,

 • nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu,

 • zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac iniekcyjnych,

 • zbyt wysokie ciśnienie robocze iniekcji,

 • inne czynniki mające wpływ na jakość prac iniekcyjnych,

Inżynier może zażądać od Wykonawcy dokonania na koszt własny odpowiednich badań dotyczących skuteczności wykonanych przez niego prac.

7. OBMIAR ROBÓT


Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 –Wymagania Ogólne. Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w Przedmiarze Robót.

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST - 00 -Wymagania Ogólne.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbioru Robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:


 • zgodność wykonania z ST i Dokumentacja Projektową,

 • materiał rurociągu (klasa sztywności rur),

 • rzędna i spadek rury przeciskowej/przewiertowej/ przewodowej,

 • liniowość rury przeciskowej/przewiertowej/przewodowej,

 • połączenia przewodów,

 • dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inżyniera,

 • szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu)

 • szczelność rurociągów tłocznych - próba wodna

 • zapewnienie ustabilizowania pozycji przewodu we wnętrzu starego rurociągu

 • wzmocnienie struktury gruntu metodą inekcyjną

 • pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą

Odbiory Robót na kanałach grawitacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy: PN-EN 1610: 2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

Odbiory Robót na rurociągach tłocznych należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy: PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów.


9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena jednostkowa Robót objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje:

 • prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST

 • zakup i transport Materiałów na miejsce wbudowania,

 • opłaty za składowanie ziemi na wysypisku,

 • opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych,

 • opłaty wynikające z uzgodnień

 • wykonanie Prób, Testów, Badań,

 • odbiory,

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna