CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona33/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   541. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące odtworzenia nawierzchni drogowych po przeprowadzonych robotach sieciowych w ramach Kontraktu p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe


Specyfikacja obejmuje wykonanie Robót związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg na terenie przeprowadzonej modernizacji kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie:

W ramach Kontraktu należy wykonać: • odbudowę dróg o różnych nawierzchniach

 • odbudowę zjazdów i chodników

 • odbudowę rowów przydrożnych - o ile zostaną uszkodzone

 • nawierzchnie na terenach przepompowni

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych


Do wykonania Robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

 • roboty przygotowawcze i pomocnicze,

 • roboty pomiarowe i wytyczenie,

 • zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem,

 • montaż i demontaż szalunków (np. przy wykonaniu elementów betonowych)

oraz prace towarzyszące:

 • roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczenie,

 • korytowanie,

 • profilowanie, zagęszczenie i ubicie materiałów drogowych,

 • zagęszczenie podsypek i podbudów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

 • wykonanie niezbędnych dylatacji,

 • czyszczenie nawierzchni przed skropieniem,

 • skropienie emulsją asfaltową (wiązanie między warstwowe),

 • połączenie z istniejącą nawierzchnią,

 • cięcie krawędzi betonowych i asfaltowych,

 • wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża,

 • wypełnienie spoin piaskiem, zaprawą cementową,

 • pielęgnacja wykonanej nawierzchni,

 • stabilizacja gruntu cementem,

 • przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu nawierzchni,

 • odtworzenie zniszczonych elementów pasa drogowego, takich jak: znaki drogowe poziome i pionowe, oznakowanie przejść dla pieszych,

 • uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót,

 • utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych w okresie ich eksploatacji.

1.4. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. Grubość warstw należy traktować, jako grubość po zagęszczeniu.

Ponadto:


podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe,

droga - planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej urządzeń,

obrzeża chodnikowe - elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające nawierzchnię chodnika od terenu,

krawężniki drogowe - elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu,

znaki drogowe pionowe - tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem Drogowym, umieszczone na słupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,

znaki drogowe poziome - znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą lub masą w kolorze białym - odblaskową,

biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników jednoskładnikowa do znakowania ulic z materiałem odblaskowym (mikrokulki szklane).


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność Robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY


Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Do wykonania odtworzenia dróg należy stosować następujące Materiały: • beton asfaltowy 0/16 o stabilności min.5,5kN (warstwa ścieralna)

 • beton asfaltowy 0/16 o stabilności min. 10kN (warstwa ścieralna)

 • beton asfaltowy 0/20 o stabilności min.8,0kN (warstwa wiążąca)

 • beton asfaltowy 0/20 o stabilności min. 12kN (warstwa wiążąca)

 • beton asfaltowy 0/20 o stabilności min.8kN (podbudowa zasadnicza)

 • beton asfaltowy 0/25 o stabilności min.8kN (podbudowa zasadnicza)

 • emulsja asfaltowa

 • kostka betonowa brukowa

 • płyty betonowe sześciokątne (trylinka)

 • kostka betonowa (chodnikowa)

 • płytki betonowe chodnikowe

 • kostka kamienna (chodnikowa)

 • kostka kamienna

 • krawężnik betonowy lub kamienny

 • obrzeże betonowe

 • beton B15 (C12/15)

 • beton cementowy B7,5 (C6/9)

 • kruszywo łamane 0/63, 0/30

 • żużel paleniskowy niesortowany

 • piasek średnioziarnisty

 • cement

 • geosiatka o wytrzymałości na rozerwanie 50/50 kN/m

Wszelkie użyte materiały drogowe winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym oraz powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Materiał pochodzący z rozbiórki, a nadający się do ponownego wbudowania winien być niezniszczony zapewniający prawidłowe funkcjonowanie po wbudowaniu.Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna