CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona34/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   54

3. SPRZĘT WYKONAWCY


Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ i Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera. Proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie sprzęt:

 • równiarki lub układarki kruszywa,

 • maszyny do zagęszczania podłoża:

 • walce gładkie, stalowe, statyczne,

 • walce ogumione, ciężkie

 • sprężarki i skrapiarki,

 • zagęszczarki płytowe, wibracyjne, ubijaki ręczne lub mechaniczne,

 • ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania

 • spycharka do mechanicznego profilowania

 • koparka samobieżna

 • kultywator do stabilizacji gruntu

 • mechaniczna układarka betonu asfaltowego

 • skrapiarka mechaniczna z cysterną

 • betoniarka

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Dobór Sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Należy stosować Sprzęt posiadający świadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót.

4. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00 –Wymagania ogólne.

Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: • samochód skrzyniowy

 • samochód dostawczy

 • samochód samowyładowczy

 • zgarniarki

Wybór środków transportu oraz metod transportu należy dostosować do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Należy zorganizować transport z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.

Kostka betonowa, krawężniki i obrzeża w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami.

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu poprzedniego.


5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót drogowych


Ogólne warunki wykonania Robót zostały zawarte w ST-00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie Robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązujących Norm, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu.

W zakres Kontraktu wchodzi odbudowa istniejących nawierzchni dróg, które zostały naruszone w trakcie wykonywania Robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odbudowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi określonymi w uzgodnieniach z zarządcą drogi lub właścicielem terenu.


5.1.1. Roboty rozbiórkowe nawierzchni.


Rozbiórki nawierzchni wykonywać zgodnie z warunkami opisanymi w ST-01- Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zamulenie rurociągów.

5.1.2. Korytowanie powierzchni pod drogi i chodniki


Korytowanie wykonywać poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilować zgodnie z spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryt nie mniejszy niż 1,0 według normalnej metody Proctora lub jak wskazano w Dokumentacji projektowej. Ziemię z korytowania wywieźć na wysypisko.

5.1.3. Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego


Wykonawca może przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, były, o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie


Podbudowę z tłucznia stabilizowanego mechanicznie należy wykonać zgodnie z PN-S-06102: 1997- Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Materiałem do wykonania podbudowy powinna być mieszanka z kruszywa łamanego 0/63. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru, kamieni narzutowych lub surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego podłoża należy rozłożyć mieszankę kruszywa o jednakowej grubości takiej, aby jej grubość po zagęszczeniu była równa projektowanej. Warstwa podbudowy winna być rozłożona w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy zagęścić.


5.1.5. Podbudowa z piasku


Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego.

5.1.6. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego


Do wykonania warstwy wiążącej należy zastosować beton asfaltowy wg PN-S-96025:2000. Podbudowę należy skropić asfaltem upłynnionym D200 lub emulsją asfaltową w takiej ilości, aby po odparowaniu rozpuszczalnika lub wody ilość asfaltu wynosiła 0,8 kg/m2. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym podłożu można rozpocząć po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody, z wyjątkiem stosowania systemu skrapiania zintegrowanego z rozkładaniem warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej. Warstwę wiążącą należy układać mechanicznie na przygotowanym podłożu.

Do wykonania warstwy ścieralnej należy zastosować beton asfaltowy wg PN-S-96025:2000. Nawierzchnię należy układać mechanicznie na warstwie wiążącej skropionej uprzednio lepiszczem w ilości min. 0,5 kg/m2.

Układanie mieszanki na warstwę ścieralną musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie w temperaturze powyżej 10°C. Układanie betonów asfaltowych na warstwy podbudowy i warstwę wiążącą może być wykonane w temp. powyżej 5ºC za zgodą Inżyniera. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu.

Przed przystąpieniem do układania mieszanki powinna być wyznaczona niweleta. W przypadku układania warstwy wiążącej niweletę wyznaczać przy użyciu stalowej linki. W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa ułożona wcześniej warstwa wiążąca, na której układa się warstwę ścieralną równej grubości. Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez postoju, z jednostajną prędkością w granicach 2-4m/min. Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę.


5.1.7. Nawierzchnia z kostki betonowej


Chodniki należy wykonać sposobem ręcznym poprzez ułożenie kostek na uprzednio przygotowanym podłożu z podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe.

Kostki należy ubić ręcznie, spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Nawierzchnię o spoinach wypełnionych zaprawą pielęgnować przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.


5.1.8. Nawierzchnia z kostki kamiennej


Kostkę kamienną układać należy na uprzednio wyprofilowanym podłożu. Kostki układać ręcznie z uzupełnieniem brzegów. Kostki należy ubić ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Sprawdzić spadki poprzeczne i podłużne oraz równość nawierzchni szablonem i łatą. Spoiny wypełnić zaprawą cementową lub cementowo-piaskową i polać nawierzchnię wodą. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. Do zagęszczania nawierzchni z kostki nie wolno używać walca.

5.1.9. Nawierzchnia z betonu


W celu wykonania nawierzchni betonowej należy ustawić prowadnice, rozścielić mieszankę betonową, wykonać szczeliny dylatacyjne, wyprofilować i zagęścić mechanicznie mieszankę betonową. Po związaniu betonu prowadnice rozebrać. Nawierzchnie betonowe wykonać zgodnie z normą PN-EN 13877:2007.

5.1.10. Nawierzchnia z płyt betonowych


Przed ułożeniem drogi z płyt żelbetowych lub betonowych, w przypadku takiej konieczności należy wyrównać lub korytować podłoże i wykonać podsypkę z piasku o grubości 5-10 cm. Płyty należy układać przy użyciu żurawia samochodowego ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku od środka na zewnątrz drogi. Szczeliny pomiędzy płytami nie mogą przekraczać 2 cm. Szczeliny i otwory w płytach należy zamulić piaskiem. Nawierzchnia będzie sprawdzana geodezyjnie na zgodność z niweletą wyrywkowo w punktach wskazanych przez Inżyniera. Odchylenie od projektowanych rzędnych może wynosić +2cm pod warunkiem zachowania ciągłości spadku. Nierówności pomiędzy płytami sprawdzane łatą o długości 1m nie mogą być większe niż 0,5cm.

5.1.11. Nawierzchnie z brukowca.

Roboty nawierzchniowe należy realizować zgodnie z wytycznymi następujących norm: • PN-S-06100:1957 nawierzchnie z kostki,

 • PN-S-06101:1957 nawierzchnie z brukowca,

 • PN-S-96026:1958 nawierzchnie z kostki nieregularnej.

Elementy kamienne drogowe winny spełniać wymagania techniczne zgodnie z normami:

 • PN-B-11100:1960 - kostka drogowa,

 • PN-B-11104:1960 - brukowiec,

 • PN-EN-1343:2003 - krawężniki z kamienia naturalnego

 • PN-EN -1342:2003 - kostka kamienna z kamienia naturalnego

Wykonawca zapewni dostawę Materiałów kamiennych (kostek, płyt, brukowca) odpowiedniego (wymaganego projektem - jak nawierzchnie istniejące) typu, rodzaju, klasy i gatunku wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Kamień należy układać na podłożu z gruntu przepuszczalnego (wskaźnik k > 5 m3/dobę), którego powierzchnia musi być wyprofilowana, wyrównana i zagęszczona. Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku spełniającego wymagania PN-B-11113: 1996, odpowiednio przygotowanego.

Elementy kamienne nawierzchniowe należy układać ręcznie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej (zależnie od wymagań projektu), stosując odpowiedni wzór oraz wymagane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni (patrz rysunki). Szerokość spoin nie może przekraczać 10 mm, a przesunięcie spoin kostek w rzędach sąsiadujących powinno wynosić od 0,5 ÷ 0,25 długości kostki. Przy układaniu na podłożu kostka powinna być ubita, a spoiny wypełnione kruszywem. W jezdni i chodnikach kamiennych należy co około 10 m stosować szczeliny dylatacyjne.

Powierzchnia nawierzchni powinna być równa, bez zagłębień, a dopuszczalne są następujące odchylenia: od projektowanej niwelety ± 5 cm (przekrój podłużny), oś jezdni ± 1 cm, niweleta nawierzchni ± 1 cm (przekrój poprzeczny), szerokość jezdni ± 5 cm. Konstrukcja nawierzchni pod względem wbudowanych Materiałów, wzorów, kolorów, niwelety, obrysów w rzucie musi być zgodna z rysunkami.

5.1.12. Chodniki z płytek betonowych.


Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki płyt chodnikowych, od proponowanych dostawców. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 2mm.

Wymagania dla ułożonego chodnika: • Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki wynoszą 1 cm

 • Sprawdzenie równości powierzchni łatą trzymetrową, prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią chodnika lub obrzeża nie może przekraczać 1 cm.

 • Sprawdzenie profilu podłużnego metodą geodezyjną, odchylenia od projektowanej niwelety nie mogą przekraczać 2cm.

Chodniki należy wykonać sposobem ręcznym poprzez ułożenie płytek na uprzednio przygotowanym podłożu z podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej. Płyty należy ubić ręcznie, spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Nawierzchnię o spoinach wypełnionych zaprawą pielęgnować przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.

5.1.13. Krawężniki, ławy, obrzeża


Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.

Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą.

Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić. Krawężniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane na ławach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie, co około 50m, odchylenie od rzędnych projektowanych nie może być większe niż 1cm. Profil podłużny górnej powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą brukarską. Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie może być większy niż 0,5cm.

Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej. Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić.


5.1.14. Technologia wykonania Robót


Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inżyniera wykonania warstwy poprzedniej. Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów dotyczących Materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dotyczących zagęszczenia gruntu, właściwości betonów i asfaltobetonów.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna