CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


Warunki szczegółowe wykonania RobótPobieranie 3.02 Mb.
Strona35/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   54

5.2. Warunki szczegółowe wykonania Robót

5.2.1. Odtworzenie nawierzchni


Wszystkie nawierzchnie dróg, w których prowadzone są sieci kanalizacyjne podlegają odtworzeniu na warunkach określonych przez zarządców dróg -

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

 2. Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

 3. Burmistrza Gminy Żmigród

Odbudowy nawierzchni dróg powiatowych - należy wykonać odbudowę dróg:

Nr 1329D

a) konstrukcję jezdni odbudować poprzez ułożenie:


 • górnej warstwy z tłucznia 0/30mm gr.20cm

 • dolnej warstwy z tłucznia 0/63mm gr.20cm

 • wszystkie warstwy konstrukcyjne zagęszczać warstwami i przedstawić wyniki badań zagęszczenia gruntu.

 1. chodniki należy odtworzyć do stanu poprzedniego (z kostki betonowej na podsypce)

 2. poprzeczne przejścia pod drogą należy wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni metodą wiercenia poziomego lub przeciskania rury stalowej ochronnej.

Nr 1322D

a) konstrukcję jezdni odbudować poprzez ułożenie: • warstwy odsączającej z piasku gr.15cm

 • dolnej warstwy z tłucznia 0/63mm gr.15cm

 • górnej warstwy z tłucznia 0/30mm gr.8cm

 • wszystkie warstwy konstrukcyjne zagęszczać warstwami i przedstawić wyniki badań zagęszczenia gruntu

 • warstwy wiążącej z masy bitumicznej gr.4cm na rozkopanym odcinku

 • przed ułożeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości i długości nawierzchnię sfrezować i ułożyć nową warstwę ścieralną gr. 4cm z betonu asfaltowego.

b) poprzeczne przejścia pod drogą należy wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni metodą wiercenia poziomego lub przeciskania rury stalowej ochronnej.

Dla dróg gminnych i lokalnych - należy wykonać odbudowę dróg na poszczególne ulice zgodnie z rysunkami dołączonymi do Dokumentacji Projektowej. Przy odbudowie nawierzchni związanych z modernizacją kanalizacji należy:

 • podbudowę pomocniczą wykonać z kruszywa i tłucznia na szerokości wykopu + 0,5m po każdej stronie wykopu,

 • podbudowę zasadniczą wykonać z masy bitumicznej na szerokości wykopu + 0,5m po każdej stronie wykopu,

 • warstwę ścieralną należy wykonać z masy bitumicznej na całej szerokości jezdni.

 • ul. Wrocławską, pl. Wolności, ul. Kościelną, Plac Wojska Polskiego, ul. Zamkową, ul. Poznańską, ul. PKWN, ul. Wileńską przystosować dla ruchu KR-4, a pozostałe dla ruchu KR-2.

 • ze względu na bardzo małe spadki podłużne niektórych odcinków ulic, zarządca dróg gminnych wymaga wykonania obustronnego ścieku ulicznego płaskiego z dwóch rzędów kostki betonowej na odcinku o łącznej długości 2km.

Dodatkowo w ramach odbudowy nawierzchni należy wykonać następujące Roboty:

 • ul. Zielona - wyregulować krawężnik drogowy od ul. Wrocławskiej do ul. Mickiewicza, tam gdzie przebiega kanalizacja w chodniku należy odtworzyć chodnik z kostki betonowej,

 • ul. Krótka - należy wymienić krawężnik drogowy (strona lewa od ul. Zielonej),

 • ul. Mickiewicza wyregulować krawężniki granitowe,

 • teren dawnej roszarni - na całej szerokości drogi objętej zakresem prac nawierzchnię z płyt drogowych sześciokątnych (trylinka) należy przywrócić do stanu pierwotnego,

 • ul. Szkolna - odcinek nr 15-16 na całej szerokości drogi objętej zakresem prac należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej znajdującej się pod nawierzchnią asfaltową, wymienić krawężniki betonowe na granitowe,

 • ul. Konopnickiej - wymienić krawężnik drogowy po stronie prawej i lewej.

 • Alejka Lipowa - na całej długości alejki objętej zakresem prac nawierzchnię odtworzyć z kostki betonowej,

 • ul. Kolejowa - wyregulować krawężnik drogowy na całym odcinku strona prawa od ul. PKWN,

 • ul. Batorego - od pl. Wolności do wieży ciśnień odtworzyć chodnik wraz z krawężnikami, wyregulować krawężnik po lewej stronie jezdni od pl. Wolności do wieży ciśnień, na pozostałym odcinku przebiegu kanalizacji wyregulować krawężnik po stronie prawej od ul. Sportowej do ul. Kwiatowej,

 • w ul. Kmicica na całej szerokości drogi objętej zakresem prac należy wykonać podbudowę pod nawierzchnię z kostki betonowej (0/62mm-25cm, 0/31mm-8cm)

 • w przypadku wykonania prac na terenie podwórek na trasie przebiegu prac należy wykonać podbudowę pod kostkę betonową.

 • należy przyjąć załadunek odzyskanej kostki granitowej, otoczaków, krawężników
  drogowych, obrzeży, płytek chodnikowych na palety z foliowaniem i transportem na miejsce
  składowania na odległość do 3 km

 • w wycenie należy ująć załadunek i transport na odległość do 10km odzyskaną masę
  asfaltową po rozebraniu nawierzchni.

Warstwę ścieralną nawierzchni asfaltowej należy rozebrać metodą frezowania.

Nawierzchnie gruntowe dróg należy wzmocnić podbudową z tłucznia kamiennego gr.25cm i klińca kamiennego niesortowalnego 0/31.5mm grubości 8cm, zagęścić.

Pobocze ul. Sienkiewicza wzmocnić przez wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem z żużla paleniskowego niesortowalnego grubości 10cm.

Podbudowy i nawierzchnie betonowe należy odtworzyć z betonu odpowiednio B7,5 (C6/9) i B15 (C12/15). Wykonać pielęgnację podbudowy i nawierzchni betonowej przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą.Wymagania dla wszystkich nawierzchni dróg

Uszkodzone elementy nieutwardzone (pobocza, zieleń) drogi należy odtworzyć zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem. Należy odtworzyć istniejące nawierzchnie z Materiałów jak nawierzchnia istniejąca, z wymianą uszkodzonych elementów na nowe, za wyjątkiem sytuacji gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową występuje zmiana warstw konstrukcyjnych. Założony procent odzysku Materiałów podano w specyfikacji ST-01 Roboty rozbiórkowe.


5.2.2. Roboty ziemne


Prace ziemne w ramach wykonywania dróg i chodników sprowadzać się będą tylko do wykonania korytowania i profilowania dna koryta na poszerzeniach. Korytowanie wykonać do głębokości projektowanej konstrukcji nawierzchni. Ziemię z korytowania należy wywieźć na wysypisko. Miejsce wywozu ziemi ustali Wykonawca. Korytowanie należy ująć w cenie jednostkowej odtworzenia nawierzchni.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Przed wykonaniem nawierzchni konstrukcyjnych dróg i chodników w celu uzyskania niezbędnych właściwości geotechnicznych podłoża należy zagęścić grunt w korycie. Zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie w/g BN-8931-12:1964 na próbach pobranych z podłoża wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu w/g PN-B-04481:1988.

Bezpośrednie podłoże pod drogę powinno posiadać następujące parametry: Moduł sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) E2>120MPa lub E2>100MPa (w zależności jak podają przekroje) albo zamiennie wykonana powinna być warstwa 15cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce Rm=2,5MPa.

W jezdni, chodnikach i poboczach dróg, należy wykonać próby zagęszczenia gruntu w obecności przedstawiciela Zarządcy Drogi i przedstawić wyniki badań zagęszczenia gruntu -protokół podpisany przez uprawnioną osobę.

Rozpoczęcie prac budowlanych w pasach drogowych nastąpi zgodnie z zapisem zawartym w ST-00 - Wymagania ogólne.

Szczegóły konstrukcyjne projektowanych dróg przedstawiono na załączonych przekrojach konstrukcyjnych w Dokumentacji Projektowej.

Projektowane ciągi komunikacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących norm przedmiotowych.


5.2.3. Nawierzchnia na terenie przepompowni


Na terenie przepompowni PB2, PB4 i PC3 należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej kolorowej typu polbruk o grubości 8cm na podbudowie z tłucznia grubości 10cm i na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem betonowym 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przed wykonaniem nawierzchni wykonać profilowanie i zagęszczenie podłoża. Profilowanie i zagęszczenie podłoża ująć w cenie jednostkowej.

Nawierzchnie na terenie przepompowni wykonać zgodnie z rysunkami załączonymi do Dokumentacji Projektowej.
Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna