CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona38/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   54

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.


Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

2. MATERIAŁY


Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 2.

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

2.1 Kable energetyczne


Kable elektroenergetyczne w izolacji polwinitowej należy układać według PN-76/E-90301.

2.2 Kable telekomunikacyjne


Kable telekomunikacyjne powinny odpowiadać normom PN-92/T-90335, PN-85/T-90311.

2.3 Rury przepustowe


Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych pod jezdniami i na przejściach przez przeszkody powinny odpowiadać normie PN-741C-89204 i ZN-95fTP S.A.-018R.

2.4 Folia


Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV o grubości 0,5mm gat. I. Folia powinna spełniać wymagania normy BN-68/6353-03.

2.5 Piasek


Piasek do układania kabla w ziemi powinien odpowiadać normom BN-87/6774-04.

2.6 Cement


Cement powinien być dostarczony w opakowaniach i odpowiadać normie PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.7 Woda


Woda do betonu powinna być "odmiany I" i zgodna z wymaganiami PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek.

Słupy oświetlenia terenu powinny spełniać wymagania normy PN-84/E-02032- element typowy.

3. SPRZĘT WYKONAWCY


Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu Wykonawcy podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 3.

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystępując do wykonania zakresu Robót wymienionego w punkcie 1.3 powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego Sprzętu Wykonawcy: • betoniarka przeciwbieżna,

 • koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego,

 • żuraw samochodowy,

 • spawarka transformatorowa do 500A,

 • zagęszczarka wibracyjna spalinowa,

 • wibromłot elektryczny,

 • ubijak spalinowy,

 • drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.

4. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 4.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym.

Wykonawca przystępując do wykonania Robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: • samochód skrzyniowy,

 • samochód samowyładowczy,

 • samochód dostawczy

 • przyczepa dłużycowa,

 • przyczepa do przewozu kabli.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne


Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej, obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.2 Wykonanie rowów dla kabli


Przed przystąpieniem do prac ziemnych służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych. Następnie określą miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a Wykonawca oznakuje je. Jeżeli na trasie wykopów, lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je zdemontować na czas Robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których mogą znajdować się instalacje podziemne. Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla składowania Materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla słupów, grubego osprzętu, rur i bębnów kablowych. Demontaż kolizyjnych odcinków linii kablowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki sposób, aby jej elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.

Ostateczną decyzję o zagospodarowaniu materiałów i urządzeń z demontażu podejmie Inżynier.
Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna