CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


ST-06.02 ELEKTRYCZNE INSTALACJE OCHRONNEPobieranie 3.02 Mb.
Strona41/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   54

ST-06.02 ELEKTRYCZNE INSTALACJE OCHRONNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie elektrycznych instalacji ochronnych w ramach zamówienia pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

1.2 Zakres stosowania ST


Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robót objętych ST


Zakres Robót realizowanych według ST-07.02 „Elektryczne instalacje ochronne” obejmuje:

1.3.1 Roboty przygotowawcze:


 1. Wytyczenie trasy instalacji uziemiających i wyrównawczych.

 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę.

 3. Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.

 4. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych.

 5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.

 6. Przygotowanie stref odkładczych dla składowania Materiałów.

 1. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.

 1. Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym.

 2. Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, Urządzeń i Sprzętu Wykonawcy.

1.3.2 Roboty podstawowe (Stałe):


1) Instalacyjne:

• wykonanie instalacji ochronnych:  • przeciwporażeniowej,

  • wyrównawczej,

  • uziemiającej,

  • odgromowej.

2) Montażowe

• montaż układów ochrony przeciwprzepięciowej.


1.3.3 Roboty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:


 1. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.

 2. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie robót instalacyjnych.

 3. Prace porządkowe po wykonaniu Robót.

 4. Kontrola jakości wykonanych Robót.

1.4 Określenia podstawowe


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi PN, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i Dokumentami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 1.5.

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) - przeznaczona jest do przyłączania do uziomu przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.

Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami.

Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów.

Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem.

Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią.

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) - obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.

Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1 kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.


Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna