CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona42/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   54

2. MATERIAŁY


Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne" p. 2. Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.


3. SPRZĘT WYKONAWCY


Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu Wykonawcy podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne" p. 3.

Sprzęt Wykonawcy używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych Specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, Sprzęt Wykonawcy: • przyczepa do 2Mg,

 • samochód z wysięgnikiem koszowym,

 • żuraw samochodowy,

 • wibromłot elektryczny 3,0kW,

 • ubijak spalinowy 50kg,

 • spawarka transformatorowa do 500A,

 • koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3,

 • drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.

4. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 4.

Do transportu Materiałów i Urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: • ciągnik kołowy,

 • samochód samowyładowczy do 5Mg,

 • samochód skrzyniowy do 5Mg,

 • samochód dostawczy do 0,9Mg

 • środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne


Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej, obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.2 Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych

5.2.1 Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej


Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-C-S. Zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwporażeniowej, będą stosowane środki uniemożliwiające dotyk bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk pośredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewodów. Ochrona dodatkowa zrealizowana będzie przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczególnych obwodów i urządzeń należy zastosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach. Dla wszystkich zewnętrznych obwodów sterowniczych przewidzieć napięcie zasilające 24V DC oraz skrzynki sterownicze II klasy ochronności. Wyżej wymieniony osprzęt zapewniający ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie rozdzielni zasilających i zostanie dokładniej opisany w specyfikacji dotyczącej Wymagań Szczegółowych w zakresie tych rozdzielni. Układ zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 5-żyłowy, natomiast jednofazowych jako 3-żyłowy z żyłą ochronną o izolacji w kolorze żółto-zielonym. Do żyły ochronnej przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń mających zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a które mogą się pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.

5.2.2 Wykonanie instalacji wyrównawczej


W celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących należy wykonać instalację wyrównawczą wewnątrz obiektu technologicznego, łącząc ze sobą wszelkie metalowe rurociągi, konstrukcje i korpusy maszyn dostępne w pomieszczeniach za pomocą bednarki 30x4mm. W celu scentralizowania wszystkich połączeń przeznaczonych do uziemienia należy wykonać Główną Szynę Uziemiającą (GSU) usytuowaną w pobliżu, a najlepiej w głównej tablicy rozdzielczej obiektu. Wyjątkowo GSU można zlokalizować w innej tablicy rozdzielczej zasilającej część obiektu, gdzie występuje największa ilość połączeń wyrównawczych. Do GSU ze strony obiektu należy przyłączyć:

  • wszystkie zaciski przewodów ochronnych PE tablic rozdzielczych siłowych i sterujących,

  • instalację wyrównawczą obiektu,

  • ewentualną instalację antenową,

  • instalację telefoniczną.

Do GSU ze strony części podziemnej należy przyłączyć bednarką 30x4mm:

  • przewód przyłączeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,

  • mostek do uziomu odgromowego.

GSU powinna być zakonserwowana i zabezpieczona przed wpływami czynników atmosferycznych i technologicznych wyziewów chemicznych szczególnie starannie w miejscu połączeń spawanych. Jej połączenia muszą być widoczne dla przeprowadzania oględzin oraz pomiarów rezystancji i ciągłości poszczególnych obwodów ochronnych. GSU pełni rolę złącza kontrolnego.

Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu ochronnego będzie przekroczona, należy wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę.


5.2.3 Wykonanie Instalacji uziemiającej


Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm w ziemi na głębokości 0,6m. W przypadku układania kabla zasilającego rozdzielnicę w ziemi, należy bednarkę układać w wykopie razem z kablem. Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż 30, chyba że dokumentacja projektowa podaje inną wartość. W razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je poprzez pogrążanie techniką udarową pionowych uziomów prętowych, wykonanych ze stali ocynkowanej o średnicy 10 do 13mm.

5.2.4 Wykonanie instalacji odgromowej płaskiej


Wykonać uziom otokowy pompowni, chyba, że obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom łączyć z przewodami odprowadzającymi w złączach kontrolnych.

Uziom otokowy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm, wyprowadzając go do złącza kontrolnego. Złącza zakonserwować. Uziom zagłębić w wykopie na głębokości 0,6m. Przewód przyłączeniowy do uziomu należy przyspawać, a miejsce spawania dokładnie oczyścić i zakonserwować farbą oraz lepikiem asfaltowym. Złącza kontrolne powinny być oznakowane w sposób jednoznaczny dla celów pomiarowych. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza lub równa 30.

Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu odgromowego będzie przekroczona, należy wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm w ziemi na głębokości 0,6m lub poprzez pogrążanie uziomów techniką udarową.

5.2.5 Wykonanie instalacji odgromowej pionowej


W przypadku obiektów zagrożonych wybuchem mieszaniny gazów z powietrzem, zakwalifikowanych do strefy zagrożenia wybuchowego Zl, należy wykonać instalację odgromową ze zwodami pionowymi, wysokimi. Maszt odgromowy należy ustawić na pomoście stalowym. Ochronę odgromową należy wykonać zgodnie z projektem. Przewody odprowadzające połączyć z uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu poprzez pomiarowe złącza kontrolne. Rezystancja uziemienia w obiektach zakwalifikowanych do strefy zagrożenia wybuchowego Zl powinna być mniejsza lub równa 10. Rezystancja powinna być mierzona mostkiem udarowym.

5.2.6 Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej


Odnośnie ochrony od przepięć - należy zastosować trzy stopnie ochrony przeciwprzepięciowej:

 • I stopień ochrony - należy zainstalować odgromniki w głównej rozdzielni obiektu,

 • II stopień - należy zainstalować ochronniki w rozdzielniach obiektowych,

 • III stopień - należy zainstalować ochronniki na tych obwodach, z których będą zasilane urządzenia elektroniczne. Należy to uzgodnić z Użytkownikiem.Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna