CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości RobótPobieranie 3.02 Mb.
Strona43/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   54

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) zgodnie z Warunkami Kontraktu i postanowieniami p. 6.6 ST-00 „Wymagania ogólne".


6.2 Szczegółowe zasady kontroli Robót


Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w odpowiednich normach i aprobatach technicznych dla Materiałów i systemów technologicznych.

6.2.1 Badania i pomiary elektrycznych instalacji ochronnych


Po wykonaniu Robót związanych z układaniem elektrycznych instalacji ochronnych należy sprawdzić;

 • jakość ich połączeń i sposób ułożenia,

 • sposób zamocowania przewodów odgromowych,

 • prawidłowość ułożenia instalacji ochronnych w tynku w rurach osłonowych oraz w uchwytach na tynku,

 • prawidłowość połączeń uziomów z przewodami uziemiającymi,

 • ciągłość instalacji ochronnych,

 • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podłączonych napędów, gniazd oraz innych odbiorów elektrycznych,

 • badania izolacji linii kablowej,

 • badania rezystancji uziemień,

 • oznakowanie tras instalacji ochronnych i złącz kontrolnych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót


Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 7. Obmiar Robót określa ilość wykonanych Robót zgodnie z Kontraktem.

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót


Ilość Robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych projektem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST i w Książce Obmiarów.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Zarówno Roboty wyrażone w metrach jak i w kompletach są Robotami podstawowymi (Stałymi), dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną wyszczególnione w p. 9.2 jako składowe ceny Robót podstawowych (Stałych).

7.3 Jednostki obmiarowe


Jednostki obmiarowe dotyczące elektrycznych instalacji ochronnych nie występują ze względu na ich ujęcie w robotach podstawowych (Stałych) związanych z budową danego obiektu/struktury budowlanej, np. wykonania: - zasilania energetycznego do pompowni.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1 Warunki ogólne


Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z Kontraktem oraz obowiązującymi normami (PN, EN-PN).


8.2 Warunki szczegółowe


Przejmując Roboty elektryczne wymienione w p. 1.3 niniejszych ST, podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na Roboty ulegające zakryciu. Ogólne zasady ich przejęcia są określone w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 8.2.

8.2.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu


W odniesieniu do Robót elektrycznych, należy sprawdzić:

 • sposób ułożenia uziomów poziomych w wykopach,

 • zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach,

 • jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej,

 • konserwację części podziemnej uziomów, zwłaszcza połączeń spawanych,

 • naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących Robót ziemnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p. 9. Płatność za jednostkę obmiarową Robót według zakresu wymienionego w p.1.3. niniejszych ST należy przyjmować zgodnie z Kontraktem, obmiarem Robót, oceną jakości użytych Materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2 Cena wykonania Robót


1. Cena układania instalacji wyrównawczej ujęta jest w ramach wykonania zasilania energetycznego pompowni, rozliczana jest w kpl. i obejmuje:

   1. prace przygotowawcze przy wytyczaniu instalacji,

   2. zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy i Urządzeń oraz ich składowanie,

   3. wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach i do rozdzielnic i tablic rozdzielczych z uszczelnianiem otworów przepustowych,

   4. podłączanie instalacji,

   5. zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,

   6. prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących fragmentów instalacji,

   7. wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

   8. wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.

Uwaga: W przypadku pompowni ścieków koszty wykonania instalacji wyrównawczej jej komory powinny być wliczone w cenę dostawy i montażu kompletnej pompowni.

2. Cena układania instalacji uziemiającej rozliczana w m obejmuje: • prace przygotowawcze przy wytyczaniu instalacji,

 • zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy i Urządzeń oraz ich składowanie,

 • wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach i do rozdzielnic i tablic rozdzielczych z uszczelnianiem otworów przepustowych,

 • podłączanie instalacji,

 • konieczne prace ziemne i prace związane z instalacją uziemiającą, w tym zabezpieczenie antykorozyjne,

 • prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących fragmentów instalacji,

 • wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

 • wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach.

Uwaga: W przypadku układania krótkich odcinków instalacji uziemiających w jednym wykopie z kablem ziemnym, koszt ułożenia tej instalacji wliczony jest w koszt jednostkowy ułożenia metra kabla. Dotyczy to uziemienia modernizowanych słupów, złącza kablowego lub rozdzielnicy. Cena układania instalacji odgromowej ujęta jest w ramach wykonania zasilania energetycznego pompowni, rozliczana jest w kpl. i obejmuje:

  • prace przygotowawcze przy wytyczaniu instalacji,

  • zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy i Urządzeń oraz ich składowanie,

  • wprowadzanie instalacji ochronnych do rur osłonowych na ścianach,

  • podłączanie instalacji,

  • konieczne prace ziemne i prace związane z instalacją, w tym zabezpieczenie antykorozyjne,

  • wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

  • wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna