CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona46/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   54

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.


Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

2. MATERIAŁY


Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 2.

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT WYKONAWCY


Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu Wykonawcy podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 3.

Sprzęt Wykonawcy używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, Sprzęt Wykonawcy: • żuraw samochodowy,

 • spawarka transformatorowa do 500A,

 • drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.

4. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 4. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZ] oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Do transportu Materiałów i Urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: • ciągnik kołowy,

 • samochód skrzyniowy do 5Mg,

 • samochód dostawczy do 0,9Mg,

 • środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne


Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej, obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.2 Warunki ogólne wykonania rozdzielnic obiektowych


Rozdzielnice technologiczne obiektów przewiduje się wykonać jako rozdzielnice szafowe, skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelności obudowy co najmniej IP65. Ich wytrzymałość napięciowa powinna wynosić Un=600V. Należy zastosować szafy typowe z tworzywa sztucznego. Szafy należy dobrać o wymiarach dopasowanych do zaprojektowanego wyposażenia, z rezerwą (ok. 20%) na ewentualną rozbudowę w przyszłości. Rozdzielnice powinny być mocowane na podstawach z tworzywa z rewizją.

Należy stosować takie konstrukcje szaf, by zapewniły łatwy montaż oraz dostęp do wszystkich elementów szafy od strony czołowej, po otwarciu drzwi. Jeżeli choćby jeden element wyposażenia wymagał dostępu od tyłu szafy, to należy dopilnować, aby została przewidziana z tyłu szafy odpowiednia wolna przestrzeń. W każdym wykonaniu kable zasilające i odpływowe wychodzą z dołu rozdzielnicy.

Montaż osprzętu i wyposażenia szaf ma być wykonany w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkryte elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem przez obsługę utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykonać w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N powinna być widocznie wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE.

Szynę PE należy połączyć z Główną Szyną Uziemiającą a jeżeli jej nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem obiektowym poprzez złącze kontrolne. Połączenie z uziomem należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 20x4mm lub linką miedzianą o przekroju od 10 do 16mm2 w zależności od wielkości rozdzielnicy.

Do szyn rozdzielnicy należy podłączyć ograniczniki przepięć klasy B+C czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N.

Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiązującymi normami.

Szafy należy umieszczać w miejscach nie narażonych na działanie oparów żrących. Jeżeli nie jest możliwe zlokalizowanie szafy wewnątrz odpowiedniego obiektu, należy wtedy wykonać szczelną, otwieraną obudowę szafy, zabezpieczającą szafę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Szafy powinny mieć sprawne zamknięcia i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane osoby. Metalowe konstrukcje i części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie przewodów do rozdzielnic zasilająco-sterujących ma być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do nich wilgoci bezpośredniej i oparów.Szafy zasilająco-sterujące należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Projekt wykonania Szafki AKPiA dla przepompowni ścieków”.

Skład poszczególnych szaf jest zróżnicowany w zależności od specyfiki urządzeń, które zasilają, lub którymi sterują.

Zabudowę małych elementów wyposażenia szafy należy wykonać za pomocą typowych listew montażowych przystosowanych do zamocowania zatrzaskowego. Większe urządzenia należy zabudować mocując śrubami w gwintowanych otworach bezpośrednio do wewnętrznej płyty montażowej szafy.

Wszystkie szafy muszą posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa „B”.Poniżej zostaną przedstawione typowe rozwiązania poszczególnych rodzajów szaf.

5.2.1 Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej


Rozdzielnica zasilająco - sterująca ma być wyposażona co najmniej w poniżej wyspecyfikowane elementy:

 • szafy wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV

 • szafy wyposażone w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych,

 • szafy osadzone na podstawie z tworzywa sztucznego z otwieraną częścią rewizyjną, umożliwiającą montaż/demontaż wszystkich kabli bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej;

 • na drzwiach zewnętrznych szafy ma zostać umieszczone logo Zamawiającego i nazwa obiektu;

 • stopień szczelności szaf minimum IP 66,

 • minimalny wymiar szafy zasilająco-sterowniczej: 800x600x300(wysokość, szerokość, głębokość),

 • szafy mają posiadać drzwi wewnętrzne z sitodrukiem obrazu pompowni, na których będą zainstalowane:

 • dotykowy panel LCD o przekątnej min. 7”

 • przełącznik rodzaju pracy: ręczna /stop/ automatyczna

 • wyłącznik główny,

 • kontrolki,

 • amperomierze dla każdej z pomp,

 • kontrolki stanów pracy pomp, stan załączenia - zielona kontrolka, stan awarii - czerwona kontrolka,

 • przyciski sterowania ręcznego START, STOP każdej z pomp,

 • woltomierz z przełącznikiem wybierakowym,

 • wyłącznik grzybkowy bezpieczeństwa

 • stacyjka na kluczyk do rozbrojenia obiektu.

 • zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe obwodów sterujących,

 • zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe obwodu ogrzewania,

 • zabezpieczenie przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA,

 • zabezpieczenie silnikowe zwarciowe i przeciążeniowe dla poszczególnych silników pomp,

 • czujnik niewłaściwej kolejności faz i asymetrii faz zasilających

 • dla mocy powyżej 4kW rozruch soft-start,,

 • styczniki dla każdej z pomp,

 • przekaźniki pomocnicze,

 • system korytek wewnątrz-szafowych,

 • przekładnik prądowy z przetwornikiem 4-20mA

 • wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy,

 • wyłącznik krańcowy otwarcia włazu indukcyjny, zbliżeniowy,

 • świetlny i akustyczny sygnał alarmowy na obudowie szafy,

 • gniazda serwisowe jednofazowe : 230V/10A

 • gniazdo serwisowe trójfazowe 400V/32A,

 • transformator napięcia bezpiecznego i gniazdo 24V,

 • oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy,

 • czteropolowy ochronnik przepięciowy klasy B+C

 • ogrzewanie szafy sterowniczej: grzałka min. 45W z termostatem,

 • zasilacz buforowy 24V z dwoma akumulatorami 12V

 • Sterownik pracy pompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM wyposażony przynajmniej w:

 • 8 wejść binarnych

 • 8 wyjść/wejść binarnych

 • 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4-20 mA

 • Port szeregowy RS 232

 • Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

 • Wejścia licznikowe

 • Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach

 • Stopień ochrony IP40

 • Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

 • Napięcie stałe 24V

 • Wyjście antenowe

 • Gniazdo karty SIM

 • Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:

 • stanach wejść i wyjść binarnych i analogowych

 • zasięgu sieci GSM

 • poprawności testu sterownika

 • o prawidłowości statusu sterownika

 • antena kierunkowa typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego.

5.2.2 Wymagania dotyczące funkcji szafek sterowniczych pompowni ścieków


Na terenie pompowni ścieków należy zainstalować szafkę sterowniczą dostarczaną razem z pompownią i systemem monitoringu.

A. Funkcje układu elektrycznego:

 • zabezpieczenie pomp przed zwarciami i przeciążeniami,

 • załączanie pomp,

 • kontrola termiczna pomp,

 • zabezpieczenie układów sterujących przed zwarciami

 • zabezpieczenie pomp przed zanikiem i zmianą faz

 • utrzymanie stałej, bezpiecznej temperatury dla aparatury,

 • zabezpieczenie przed porażeniem

B. Funkcje realizowane przez sterownik pracy pompowni:

Wymagania, jakie ma spełniać sterownik pracy pompowni ścieków: • sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu załączania i wyłączania pomp, możliwość naprzemiennej pracy pomp, włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy,

 • zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez sterownik),

 • utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków,

 • załączenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków,

 • zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw sterownika,

 • kontrola otwarcia/zamknięcia włazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej,

 • komunikacja z panelem operatorskim LCD umożliwiającym odczyt aktualnego prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp, aktualny poziom ścieków poprzez interfejs RS485 z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU.

C. Wymagania dotyczące systemu zdalnego przesyłania danych:

Należy wykonać zdarzeniowo-czasowe przekazywanie stanów pracy i stanów awaryjnych pompowni do stacji dyspozytorskiej na oczyszczalni ścieków - wskazanej przez Inżyniera - drogą telefonii komórkowej w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych GPRS. Każdą pompownię ścieków należy wyposażyć w sterownik zintegrowany z modemem GPRS. Tak więc wypracowanie i przekazywanie sygnałów dla układu monitorowania pompowni należy wykonać w oparciu o ten sterownik.

Wykonawca dostarczy karty SIM wraz z aktywacją zdalnego powiadamiania opartą na GSM/GPRS dla wszystkich pompowni wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.

D. Wymagania dotyczące systemu zdalnego przesyłania danych:

Na potrzeby systemu wizualizacji na stacji dyspozytorskiej w oczyszczalni ścieków - wskazanej przez Inżyniera - należy przygotować i przesłać za pomocą modemu GSM: GPRS następujące sygnały z obiektu pompowni:  1. tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  2. zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

  3. awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  4. awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  5. kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  6. kontrola pływaka suchobiegu

  7. kontrola pływaka alarmowego – przelania

  8. kontrola rozbrojenia stacyjki

  9. załączanie pompy nr 1

  10. załączenie pompy nr 2

  11. załączenie sygnału optyczno-dźwiękowego syrenki alarmowej

  12. postój pompy nr 1

  13. postój pompy nr 2

  14. czas pracy pompy nr 1

  15. czas pracy pompy nr 2

  16. Ilość załączeń pompy nr 1

  17. Ilość załączeń pompy nr 2

  18. aktualny poziom ścieków w zbiorniku odczytywany za pomocą sondy hydrostatycznej,

  19. prąd pobierany przez pompy

w przypadku zastosowania przepływomierza w pompowni przekaz informacji o przepływie chwilowym i sumarycznym


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna