CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


Montaż obiektowych skrzynek sterowniczych i przyłączeniowychPobieranie 3.02 Mb.
Strona47/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   54

5.3 Montaż obiektowych skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych


Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP66, która w wielu wypadkach będzie również skrzynką sterowania miejscowego. Dla celów serwisowych, w pobliżu każdej grupy urządzeń, należy zainstalować takie lokalne skrzynki sterujące, wykonane w II klasie ochronności, o stopniu ochrony IP66. Skrzynki umożliwiają podłączenie kabli do napędów oraz wybór rodzaju sterowania danym napędem (odstawianie napędu z ruchu, sterowanie miejscowe, sterowanie z systemu nadzoru). Skrzynki wyposażyć w przyciski bezpieczeństwa umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie napędu w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej. Wszystkie zewnętrzne obwody sterownicze zasilić napięciem 24V. Podejścia na obiekcie technologicznym należy wykonać poprzez wprowadzenie kabla bezpośrednio do puszki zaciskowej silnika lub innego urządzenia. W przypadku obwodów odbiorników pracujących w zatopieniu należy koniecznie zastosować pośredniczącą skrzynkę przejściową. Przejściowe skrzynki przyłączeniowe powinny być zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na ścianie lub na barierce danego obiektu. W skrzynce przejściowej należy zamontować zaciski rzędowe, które będą służyć do połączenia kabla zasilającego z kablem fabrycznym urządzenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) zgodnie z Warunkami Kontraktu i postanowieniami p. 6.6 ST-00 „Wymagania ogólne".


6.2 Szczegółowe zasady kontroli Robót


Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w odpowiednich normach i aprobatach technicznych dla Materiałów i systemów technologicznych.

6.2.1 Badania i pomiary rozdzielnic, szaf, szafek siłowych i sterujących oraz złącz kablowych:


Po wykonaniu Robót związanych z montażem i podłączaniem ww. całości należy sprawdzić:

 • kompletność ich badań zgodnie z przepisami,

 • prawidłowość montażu wyposażenia,

 • prawidłowość połączeń układu pomiarowego,

 • prawidłowość połączeń kabli wchodzących i wychodzących,

 • nastawy zabezpieczeń,

 • skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,

 • rezystancję izolacji obwodów wewnętrznych,

 • rezystancję uziemienia,

 • ciągłość przewodów ochronnych,

 • połączenia i konserwację wszystkich wewnętrznych zacisków ochronnych i złącz kontrolnych,

 • połączenia zacisków wewnętrznego okablowania zasilającego i sterowniczego,

 • wykaz poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia,

 • funkcjonalność:

  • układów sterowania, automatyki i sygnalizacji,

  • łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń,

  • zamknięcia i blokady drzwiczek.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót


Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 7. Obmiar Robót określa ilość wykonanych Robót zgodnie z Kontraktem.

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót


Ilość Robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych projektem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST i w Książce Obmiarów.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Roboty wyrażone w kompletach są Robotami podstawowymi (Stałymi), dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną wyszczególnione w p. 9.2 jako składowe ceny Robót podstawowych (Stałych).

7.3 Jednostki obmiarowe


Jednostki obmiarowe dotyczące rozdzielnic obiektowych nie występują ze względu na ich ujęcie w Robotach podstawowych (Stałych) związanych z budową danego obiektu/struktury budowlanej, np. zasilania energetycznego pompowni.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1 Warunki ogólne


Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z Kontraktem oraz obowiązującymi normami (PN, EN-PN).


8.2 Warunki szczegółowe


Przejmując Roboty elektryczne wymienione w p. 1.3 niniejszych ST, podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na Roboty ulegające zakryciu. Ogólne zasady ich przejęcia są określone w ST-00 „Wymagania Ogólne" p 8.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 9. Płatność za jednostkę obmiarową Robót według zakresu wymienionego w p. 1.3. niniejszych ST należy przyjmować zgodnie z Kontraktem, obmiarem Robót, oceną jakości użytych Materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2 Cena wykonania Robót


Cena montażu i podłączenia:

  • rozdzielnic obiektowych ,

rozliczana jest w kompletach zasilania energetycznego pompowni i obejmuje:

  • prace przygotowawcze przy ustalaniu lokalizacji,

  • zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

  • zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli wchodzących i wychodzących,

  • wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf, skrzynek siłowych i sterowniczych

  • wyposażenie w układy ochrony przeciwprzepięciowej na potrzeby osprzętu w szafach i rozdzielnicach oraz na potrzeby układów pomiarowych,

  • wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

  • wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna