CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona48/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   54

10. PRZEPISY ZWIĄZANE


 1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.

 2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

 1. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

 2. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

5) PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporażeniowa.

6) PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przed prądem przetężeniowym.


 1. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

przepięciami.

 1. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

9) PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i

przewody ochronne.

10) PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

11) PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

12) PN-IEC 439-1 + AC Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestaw badań w pełnym i

niepełnym zakresie badań typu. 1. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP),

 2. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

 3. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

 4. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i

badania. Ochrona metalowych części podziemnych.

17) PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.

Wymagania i badania

18) PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego

napięcia. Zasady, wymagania i badania.

19) PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

i 364 -703


 1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

 2. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.

 3. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.

23) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

24) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

25) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie Normy Europejskie lub międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawo.


ST- 06.04

SYSTEM MONITORINGU
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SPIS TREŚCI:

ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 12

1. INFORMACJE OGÓLNE 12

1.1 Informacje ogólne o Projekcie 12

1.2 Przedmiot zamówienia 13

1.3 Przedmiot ST-00 „Wymagania ogólne” 13

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 13

1.4.1. Zakres Robót 13

1.4.2. Opis inwestycji. 16

1.4.3. Geologia, geomorfologia 17

1.4.4. Klimat 18

1.5. Określenia podstawowe 19

1.6. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 22

1.6.1. Działania Wykonawcy przed Datą Rozpoczęcia Robót 23

1.6.2. Przekazanie Terenu Budowy 24

1.6.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 24

1.6.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 25

1.6.5. Zaplecze Wykonawcy 26

1.6.6. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 26

1.6.7. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu 26

1.6.8. Tablice informacyjne i pamiątkowe 27

1.6.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 27

1.6.10. Przekraczanie rowów 27

1.6.11. Zajęcie dróg. 27

1.6.12. Odwodnienie wykopów 28

1.6.13. Nadzór archeologiczny 28

1.6.14. Ochrona własności 28

1.6.15. Ochrona i utrzymanie Robót 28

1.6.16. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 29

1.6.17. Ochrona przeciwpożarowa 29

1.6.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30

1.6.19. Szkolenie pracowników Zamawiającego 30

1.6.20. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 30

2. MATERIAŁY 30

2.1. Wymagania ogólne 30

2.2. Źródła pozyskiwania Materiałów 31

2.3. Pozyskiwanie Materiałów ze źródeł miejscowych 31

2.4. Inspekcje wytwórni Materiałów 31

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 31

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 31

2.7. Składowanie Materiałów 32

2.8. Wariantowe stosowanie Materiałów 32

3. SPRZĘT WYKONAWCY 32

4. TRANSPORT 32

5. WYKONANIE ROBÓT 33

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 33

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania Robót 33

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 33

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 33

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 34

6.3. Pobieranie próbek 34

6.4. Badania i pomiary 34

6.5. Raporty z badań 35

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 35

6.7. Atesty jakości Materiałów i Urządzeń 35

6.8. Próby, Próby Końcowe 36

6.9. Dokumentacja budowy 36

6.9.1. Dziennik Budowy 36

6.9.2. Książka Obmiarów 36

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne 37

6.9.4. Pozostała dokumentacja budowy 37

6.9.5. Przechowywanie dokumentacji budowy 37

7. OBMIAR ROBÓT 37

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 37

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 37

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 37

7.4. Terminy przeprowadzania obmiarów 38

8. ODBIÓR ROBÓT 38

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 38

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 38

8.3. Przejęcie części Robót 38

8.4. Odbiór końcowy Robót 39

8.4.1. Próby Końcowe 39

8.4.2. Odbiór końcowy Robót 40

8.4.3. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 40

8.5. Odbiór ostateczny 41

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 41

9.1. Wymagania ogólne 41

9.2. Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu 42

9.3. Dokumentacja Inżynierska 42

9.4. Zawarcie ubezpieczeń w ramach Kontraktu 42

9.5. Zaplecze Wykonawcy 42

9.6. Tablice informacyjne i pamiątkowe 42

9.7. Nadzór archeologiczny 42

9.8. Zajęcie pasa drogowego 43

9.9. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 43

10. PRZEPISY I NORMY 43

1. WSTĘP 55

1.1. Przedmiot ST 55

1.2. Zakres stosowania ST 55

1.3. Zakres Robót objętych ST 55

1.3.1. Roboty podstawowe. 55

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 55

1.4. Określenia podstawowe. 56

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 56

2. MATERIAŁY. 56

3. SPRZĘT WYKONAWCY. 56

4. TRANSPORT 56

5. WYKONANIE ROBÓT 56

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 56

5.1.1. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, kostki brukowej, kamiennej, płytek
chodnikowych, krawężników 57


5.1.2. Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych. 57

5.1.3. Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych 57

5.1.4. Odzysk materiałów z rozbiórki 57

5.1.5. Wywóz materiałów z rozbiórki 57

5.1.7. Przekładki i demontaże 58

5.2. Szczegółowe warunki wykonania Robót. 58

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 60

7. OBMIAR ROBÓT 60

8. ODBIÓR ROBÓT 60

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 60

9.1. Ogólne wymagania 60

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 61

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 61

1. WSTĘP 71

1.1. Przedmiot ST 71

1.2. Zakres stosowania ST 71

1.3. Zakres Robót objętych ST 71

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 71

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 71

1.4. Określenia podstawowe 72

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 74

2. MATERIAŁY 74

3. SPRZĘT WYKONAWCY 75

4. TRANSPORT 75

5. WYKONANIE ROBÓT 75

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 75

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 75

5.1.2. Odspojenie i odkład urobku 75

5.1.3. Podłoże 76

5.1.4. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 76

5.1.5. Wykonanie robót ziemnych pod kable 77

5.1.6. Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg 77

5.1.7. Szerokość wykopów dla rurociągów 77

5.1.8. Odwodnienie wykopów 78

5.1.8. Humus i sadzenie krzewów 79

5.2. Warunki szczegółowe realizacji Robót 80

5.2.1. Warunki gruntowo-wodne 80

5.2.2. Roboty ziemne 81

5.2.4. Drogi 84

5.2.5. Trawniki dywanowe i sadzenie krzewów iglastych na terenach przepompowni 84

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 84

6.1. Kontrola jakości Materiałów 84

6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 84

7. OBMIAR ROBÓT 84

8. ODBIÓR ROBÓT 84

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 85

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 85

10.1. Informacje ogólne 85

10.2. Normy 85

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 85

Spis treści: 87

1. WSTĘP 95

1.1. Przedmiot ST 95

1.2. Zakres stosowania ST 95

1.3. Zakres Robót objętych ST 95

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 95

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 95

1.4. Określenia podstawowe 96

1.5. Ogólne wymagania 96

2. MATERIAŁY 96

3. SPRZĘT WYKONAWCY 98

4. TRANSPORT. 98

5. WYKONANIE ROBÓT. 98

5.1. Ogólne warunki wykonania 98

5.1.1 Roboty przygotowawcze. 98

5.1.2 Podłoże pod rurociągi 98

5.1.3 Podsypka, obsypka i zagęszczenie gruntu 99

5.1.4. Roboty instalacyjne montażowe 99

5.1.5. Studzienki kanalizacyjne. 99

5.1.6. Próba szczelności 100

5.1.7. Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 101

5.1.8. Oznakowanie sieci wodociągowej i gazowej 101

5.1.9. Inspekcja telewizyjna powykonawcza 101

5.1.10. Pozyskanie oraz odprowadzenie wody 101

5.1.11. Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków 102

5.1.12. Zapewnienie dostawy wody 102

5.2. Szczegółowe warunki wykonania Robót 102

5.2.1. Kanalizacja sanitarna 108

5.2.2. Rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami ścieków 108

5.2.3. Przepompownia ścieków PC1 - modernizacja istniejącego obiektu 109

5.2.4. Kanalizacja deszczowa 111

5.2.5. Kanalizacja ogólnospławna 114

6. KONTROLA JAKOŚCI. 115

6.1 Ogólne zasady 115

6.2. Roboty montażowe. 115

7. OBMIAR ROBÓT. 115

8. ODBIÓR ROBÓT 115

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 116

9.1. Ogólne wymagania 116

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 116

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 116

10.1. Normy 116

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 117

1. WSTĘP 127

1.1. Przedmiot ST 127

1.2. Zakres stosowania ST 127

1.3. Zakres robót objętych ST 127

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 127

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 127

1.4. Określenia podstawowe 128

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 129

2. MATERIAŁY 129

3. SPRZĘT WYKONAWCY. 129

4. TRANSPORT 130

5. WYKONANIE ROBÓT 130

5.1. Warunki ogólne wykonania Robót 130

5.1.1. Przewiert sterowany 130

5.1.2. Przewiert poziomy z rurą ochronną 130

5.1.3. Technologia iniekcyjnego uszczelniania gruntu 130

5.1.4. Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej kanału przy adaptacji 132

5.1.5. Metoda reliningu - „Rura w rurze” 132

5.1.6. Próba szczelności i badania 132

5.1.7. Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków 133

5.2. Szczegółowe warunki wykonania Robót 133

5.2.1. Przeciski/Przewierty 133

5.2.2. Adaptacja istniejącego kanału dn400mm na przyłącze sanitarne dz160mm 135

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 135

6.1. Ogólne zasady 135

6.2. Roboty montażowe. 135

6.3. Iniekcja ciśnieniowa 136

6.3.1. Zasady ogólne 136

6.3.2. Kontrola Materiałów 136

6.3.3. Kontrola wykonanych Robót 136

7. OBMIAR ROBÓT 136

8. ODBIÓR ROBÓT 136

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 137

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 137

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 137

10.1. Normy 137

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 138

Spis treści: 140

1. WSTĘP 148

1.1. Przedmiot ST 148

1.2. Zakres stosowania ST 148

1.3. Zakres Robót objętych ST 148

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 148

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 148

1.4. Określenia podstawowe 148

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 149

2. MATERIAŁY 149

3. SPRZĘT WYKONAWCY 150

4. TRANSPORT 150

5. WYKONANIE ROBÓT 150

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót drogowych 150

5.1.1. Roboty rozbiórkowe nawierzchni. 150

5.1.2. Korytowanie powierzchni pod drogi i chodniki 151

5.1.3. Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego 151

5.1.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 151

5.1.5. Podbudowa z piasku 151

5.1.6. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 151

5.1.7. Nawierzchnia z kostki betonowej 152

5.1.8. Nawierzchnia z kostki kamiennej 152

5.1.9. Nawierzchnia z betonu 152

5.1.10. Nawierzchnia z płyt betonowych 152

5.1.11. Nawierzchnie z brukowca. 152

5.1.12. Chodniki z płytek betonowych. 152

5.1.13. Krawężniki, ławy, obrzeża 153

5.1.14. Technologia wykonania Robót 153

5.2. Warunki szczegółowe wykonania Robót 153

5.2.1. Odtworzenie nawierzchni 153

5.2.2. Roboty ziemne 155

5.2.3. Nawierzchnia na terenie przepompowni 155

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 155

6.1. Kontrola jakości Materiałów 155

6.2. Kontrola jakości Robót ziemnych 155

6.3. Kontrola jakości wykonania Robót 156

7. OBMIAR ROBÓT 156

8. ODBIÓR ROBÓT 156

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 156

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 157

1. WSTĘP 168

1.1 Przedmiot ST 168

1.2 Zakres stosowania ST 168

1.3 Zakres Robót objętych ST 168

1.3.1 Roboty przygotowawcze: 168

1.3.2 Roboty podstawowe (Stałe): 168

1.3.3 Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 168

1.4 Określenia podstawowe 168

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 169

2. MATERIAŁY 169

2.1 Kable energetyczne 169

2.2 Kable telekomunikacyjne 169

2.3 Rury przepustowe 169

2.4 Folia 170

2.5 Piasek 170

2.6 Cement 170

2.7 Woda 170

3. SPRZĘT WYKONAWCY 170

4. TRANSPORT 170

5. WYKONANIE ROBÓT 170

5.1 Wymagania ogólne 170

5.2 Wykonanie rowów dla kabli 170

5.3 Układanie kabli ziemnych w wykopie 171

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 171

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 171

6.2 Szczegółowe zasady kontroli Robót 172

6.2.1 Linie kablowe 172

6.2.2 Instalacja przeciwporażeniowa 172

7. OBMIAR ROBÓT 172

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 172

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót 172

7.3 Jednostki obmiarowe 172

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 172

8.1 Warunki ogólne 172

8.2 Warunki szczegółowe 172

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 173

9.1 Ustalenia ogólne 173

9.2 Cena wykonania Robót 173

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 173

ST-06.02 ELEKTRYCZNE INSTALACJE OCHRONNE 184

1. WSTĘP 184

1.1 Przedmiot ST 184

1.2 Zakres stosowania ST 184

1.3 Zakres Robót objętych ST 184

1.3.1 Roboty przygotowawcze: 184

1.3.2 Roboty podstawowe (Stałe): 184

1.3.3 Roboty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 184

1.4 Określenia podstawowe 184

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 185

2. MATERIAŁY 185

3. SPRZĘT WYKONAWCY 185

4. TRANSPORT 185

5. WYKONANIE ROBÓT 186

5.1 Wymagania ogólne 186

5.2 Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych 186

5.2.1 Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej 186

5.2.2 Wykonanie instalacji wyrównawczej 186

5.2.3 Wykonanie Instalacji uziemiającej 186

5.2.4 Wykonanie instalacji odgromowej płaskiej 186

5.2.5 Wykonanie instalacji odgromowej pionowej 187

5.2.6 Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej 187

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 187

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 187

6.2 Szczegółowe zasady kontroli Robót 187

6.2.1 Badania i pomiary elektrycznych instalacji ochronnych 187

7. OBMIAR ROBÓT 187

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 187

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót 187

7.3 Jednostki obmiarowe 188

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 188

8.1 Warunki ogólne 188

8.2 Warunki szczegółowe 188

8.2.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 188

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 188

9.1 Ustalenia ogólne 188

9.2 Cena wykonania Robót 188

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 189

ST-06.03 ROZDZIELNICE OBIEKTOWE 199

1. WSTĘP 199

1.1 Przedmiot ST 199

1.2 Zakres stosowania ST 199

1.3 Zakres Robót objętych ST 199

1.3.1 Roboty przygotowawcze: 199

1.3.2 Roboty podstawowe (Stałe): 199

1.3.3 Roboty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 199

1.4 Określenia podstawowe 199

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 200

2. MATERIAŁY 200

3. SPRZĘT WYKONAWCY 200

4. TRANSPORT 200

5. WYKONANIE ROBÓT 201

5.1 Wymagania ogólne 201

5.2 Warunki ogólne wykonania rozdzielnic obiektowych 201

5.2.1 Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej 201

5.2.2 Wymagania dotyczące funkcji szafek sterowniczych pompowni ścieków 202

5.3 Montaż obiektowych skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych 203

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 203

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 203

6.2 Szczegółowe zasady kontroli Robót 203

6.2.1 Badania i pomiary rozdzielnic, szaf, szafek siłowych i sterujących oraz złącz kablowych: 204

7. OBMIAR ROBÓT 204

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 204

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót 204

7.3 Jednostki obmiarowe 204

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 204

8.1 Warunki ogólne 204

8.2 Warunki szczegółowe 204

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 204

9.1 Ustalenia ogólne 204

9.2 Cena wykonania Robót 204

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 205

1. WSTĘP 215

1.1 Przedmiot Specyfikacji 215

1.2 Zakres stosowania ST 215

1.3 Zakres Robót objętych ST 215

1.3.1 Roboty przygotowawcze: 215

1.3.2 Roboty podstawowe (Stałe): 215

1.3.3 Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 215

1.4 Określenia podstawowe 215

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 216

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 216

2.1 Wymagania Szczegółowe 216

2.1.1 Przewody zasilające 216

2.1.2 Sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie 216

Nie występuje (zamontowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie). 216

2.1.3Oprogramowanie 216

Nie występuje (zainstalowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie). 216

2.1.3.1. Systemy operacyjne. 216

2.1.3.2 Oprogramowanie aplikacyjne systemu monitoringu 216

Nie występuje (zainstalowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie). 216

2.1.3.3 Pozostałe oprogramowanie narzędziowe i aplikacyjne 216

Nie występuje (zainstalowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie). 216

2.1.4 Moduł sterująco-komunikacyjny pompowni ścieków 216

2.1.5Szafa komputerów stacji monitorujących. 217

3. SPRZĘT WYKONAWCY 218

4. TRANSPORT 218

5. WYKONANIE ROBÓT 218

5.1 Wymagania ogólne 218

5.2 Warunki ogólne wykonania systemu monitoringu 218

5.2.1 Wymagania dotyczące funkcji sterowników RTU pompowni ścieków. 218

5.2.2 Wymagania dotyczące funkcji komunikacji pomiędzy sterownikami RTU pompowni ścieków a systemem monitoringu 218

5.2.3 Funkcje systemu monitoringu 218

Internet – przy rozbudowie oprogramowania możliwość monitorowania i zdalnego sterowania obiektami poprzez sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej. 220

5.2.4 Wytyczne do harmonogramu budowy systemu monitoringu 220

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 220

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 220

6.2 Szczegółowe zasady kontroli Robót 220

7. OBMIAR ROBÓT 220

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 220

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót 220

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 221

8.1 Warunki ogólne 221

8.2 Warunki szczegółowe 221

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 221

9.1 Ustalenia ogólne 221

9.2 Cena wykonania Robót 221

9.2.1 Prefabrykacja, montaż i połączenie urządzeń w pompowniach ścieków 221

9.2.2 Prace konfiguracyjne, programowe i uruchomieniowe w obiektach pompowni ścieków 221

9.2.3 Prace związane z włączaniem obiektów (pompowni ścieków) do systemie monitoringu 222

9.2.4 Prace końcowe w systemie monitoringu 222

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 222

1. WSTĘP 233

1.1. Przedmiot ST 233

1.2. Zakres stosowania ST 233

1.3. Zakres Robót objętych ST 233

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 233

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 233

1.4. Określenia podstawowe 233

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 233

2. MATERIAŁY 233

3. SPRZĘT 234

4. TRANSPORT 234

5. WYKONANIE ROBÓT 234

5.1. Wymagania ogólne 234

5.2. Szczegółowe warunki wykonania Robót 234

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 235

6.1. Kontrola jakości Materiałów 235

6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 235

7. OBMIAR ROBÓT 235

8. ODBIÓR ROBÓT 235

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 235

9.1. Ogólne wymagania 235

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 235

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 236

10.1. Normy 236

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 236


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna