CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


WSTĘP 1.1 Przedmiot SpecyfikacjiPobieranie 3.02 Mb.
Strona49/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji


Przedmiotem niniejszych Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru systemu monitoringu w ramach zamówienia na Roboty pn.: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie.

Uzupełnieniem ST jest Dokumentacja Projektowa (DP). Jeżeli w DP nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, należy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi branżowymi ST. Ponadto opisy każdej pozycji podanej w DP stanowią uzupełnienie odpowiednich branżowych ST.


1.2 Zakres stosowania ST


Specyfikacje ST-06.04 „System monitoringu” należy stosować w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w p. 1.3 oraz odczytywać i rozumieć w powiązaniu ze Specyfikacjami wymienionymi w p. 1.2 ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.3 Zakres Robót objętych ST


Zakres Robót realizowanych w ramach systemu monitoringu:

1.3.1 Roboty przygotowawcze:


 1. wytyczenie lokalizacji rozdzielnic obiektowych,

 2. wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę,

 3. zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

 4. usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych i montażowych,

 5. dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, Urządzeń i Sprzętu Wykonawcy.

1.3.2 Roboty podstawowe (Stałe):


Na obiekcie OŚ w Żmigrodzie zainstalowano komputerowe stanowisko dyspozytorskie. Nowo budowane pompownie należy włączyć do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji HYDRO-NET. Opis funkcjonowania istniejącego systemu jest przedstawiony w p. 5.2.

Prace konfiguracyjne i programowe: 1. konfiguracja oprogramowania komunikacyjnego kanału dostępu do systemu GPRS w pompowniach,

 2. uruchomienie komunikacji GPRS w systemie,

 3. uruchomienie archiwizacji pracy pompowni.

1.3.3 Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:


 1. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

 2. wykonanie dokumentacji systemu i szkolenia,

 3. montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych.

 4. prace porządkowe po wykonaniu Robót,

 5. kontrola jakości wykonanych Robót.

1.4 Określenia podstawowe


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi PN, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i Dokumentami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 1.5. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa.

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka.

RTU – zdalna stacje telemetryczna.

GPRS – standard pakietowej wymiany danych w sieci GSM.

Dodatkowa-ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) - przeznaczona jest do przyłączania do uziomu przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.

Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami.

Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,

Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napięcia - (zwana dalej rozdzielnią niskiego napięcia) jest to wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z urządzeń rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napięcia znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Rozdzielnica obiektowa - szafa wyposażona w osprzęt i aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii odbiorczych obwodów elektrycznych, wyposażona w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.

Urządzenie przenośne - urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika.

Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią.

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) - obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.

Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1 kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna