CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


Ogólne wymagania dotyczące realizacji KontraktuPobieranie 3.02 Mb.
Strona5/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

1.6. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu


Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentach Kontraktu. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia planu działań związanych z etapowaniem Robót w zakresie prób, uruchomień oraz kolejnego przekazywania do eksploatacji, czyli tzw. „przepięcia” pojedynczych przewodów, fragmentów sieci i obiektów. Po tych działaniach konieczne będą prace końcowe likwidujące lub unieruchamiające części i elementy uprzednio nie uporządkowane. Założeniem podstawowym jest utworzenie nowego, spójnego i funkcjonalnego systemu. Uzyskanie tzw. „efektu ekologicznego” jest podstawowym miernikiem realizacji zadania. Wiąże się to z całym zakresem zagadnień rozruchowych i wdrożeniowych. Wszystkie te działania zostaną uwzględnione w PZJ i Programie.

Koszty związane z wypełnieniem przez Wykonawcę wszystkich wymagań ogólnych określonych w dokumentach Kontraktu a niewyszczególnionych w Przedmiarze Robót, winny zostać wliczone przez Wykonawcę w Kwotę Kontraktową

Zgodnie z treścią art. 29 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, zatwierdzonymi przez Inżyniera Programem Zapewnienia Jakości i Programem Robót, oraz poleceniami Inżyniera. Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym w poleceniu. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać zawieszone przez Inżyniera, przy czym wszelkie dodatkowe koszty wynikające z takiego zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany znać Prawo i zapoznać się z wytycznymi i innymi przepisami władz centralnych i lokalnych, które są w jakikolwiek sposób powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie Prawa, innych przepisów i wytycznych w trakcie wykonywania Robót.

Wykonawca będzie przestrzegał Prawa w odniesieniu do patentów i znaków towarowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych Urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji dostarczonych przez Inżyniera.

Podstawowe akty prawne wskazane są poniżej w p. 10.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i/lub elementów Robót oparte będą na wymaganiach określonych w Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-technologicznych przy wykonywaniu Robót objętych Kontraktem.

1.6.1. Działania Wykonawcy przed Datą Rozpoczęcia Robót

1.6.1.1 Instytucje i podmioty wymagające powiadomienia o rozpoczęciu Robót


Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót.

Wykaz stron (instytucji i podmiotów wymagających powiadomienia) znajduje się w Dokumentacji Projektowej.Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne.

Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych powyżej będą uwzględnione w Kwocie Kontraktowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.


W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt.
W szczególności Wykonawca:

 • zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

 • powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

 • opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną,

 • powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie Robót w pasie drogowym zgodnie z p. 1.6.12.

 • uzgodni czas prowadzenia Robót z właścicielami terenów,

 • na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na odprowadzenie wód z wykopów z właścicielami urządzeń, do których woda będzie odprowadzana,

 • Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego,

 • po zakończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne oświadczenie od właścicieli lub administratorów terenów, na którym prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wniosą żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu.

1.6.1.2 Dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi


W terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji:

(a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z klauzulą 4.8 Warunków Kontraktu.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarta jest w Dokumentacji Projektowej. Informacje te, wraz ze stosownym rozporządzeniem w tej sprawie, stanowią wytyczne dla Wykonawcy do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

(i) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się Sprzętu Wykonawcy;

(ii) warunków użycia Materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót;

(iii) utrzymywania właściwego stanu technicznego Robót;

(iv) sposobu przechowywania i przemieszczania Materiałów, w tym substancji niebezpiecznych;

(v) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości;

(vi) organizacji pracy na budowie;

(vii) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

(b) Program Zapewnienia Jakości, zgodnie z klauzulą 4.9 Warunków Kontraktu.

(c) Szczegółowy program Robót, zgodnie z klauzulą 8.3 Warunków Kontraktu.

Przy opracowaniu programu Robót Wykonawca powinien uwzględnić następujące działania warunkujące rozpoczęcie Robót na danym obszarze:

(i) określenie miejsc zrzutu wody z odwodnienia wykopów i opracowanie projektów zabezpieczenia wykopów;

(ii) zapewnienie i odpowiednie przygotowanie dojazdów i wyjazdów z Terenu Budowy;

(iii) zapewnienie i rozmieszczenie w odpowiednim miejscu wszystkich urządzeń związanych z bezpieczeństwem i organizacją ruchu;

(iv) sporządzenie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejącej zabudowy i określenie strefy wpływu pracy ciężkiego Sprzętu Wykonawcy na istniejącą zabudowę;

Koszty związane z opracowaniem dokumentów winny być rozłożone proporcjonalnie na wszystkie pozycje Przedmiaru Robót i ujęte w cenach jednostkowych Robót.

(d) dokumenty niezbędne do zawiadomienia przez Zamawiającego, na podstawie art. 41 Prawa Budowlanego, właściwego organu, który wydał decyzję o udzieleniu Pozwolenia na Budowę o planowanym terminie rozpoczęcia Robót, tj.:

(i) oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (Robotami), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(ii) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia


1.6.2. Przekazanie Terenu Budowy


Zamawiający nie jest właścicielem działek, na których będą prowadzone Roboty.

Teren Budowy zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z zapisami klauzuli 2.1 Warunków Kontraktu.

W tym samym dniu Wykonawca otrzyma Dziennik Budowy zgodnie z zapisami klauzuli 4.25 Warunków Kontraktu, Książkę Obmiarów oraz wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne.

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego częściowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszystkie uzgodnienia dla przedmiotowego terenu.

Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót oraz po ich ukończeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inżynierowi po ukończeniu Robót.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego niepogorszonego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Kontrakcie. Wszelkie związane z tym koszty winny zostać rozłożone proporcjonalnie na wszystkie pozycje Przedmiaru Robót i ujęte w cenach jednostkowych Robót.

Jeśli jednak udokumentowane zostaną zniszczenia i/lub uszkodzenia spowodowane przez Wykonawcę lub powstałe w wyniku wykonywania Robót, koszty usunięcia takich zniszczeń i/lub uszkodzeń przy przywracaniu Terenu Budowy do stanu pierwotnego poniesie Wykonawca.

1.6.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1.6.3.1 Dokumentacja dostarczana przez Zamawiającego


Dokumentacja Projektowa Robót będących przedmiotem Kontraktu, obejmująca dokumentację budowlano-wykonawczą sporządzoną zgodnie z Prawem, została przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumentacja Projektowa stanowi integralną część Kontraktu. Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia Robót wydanym Wykonawcy przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1, Wykonawca otrzyma Dokumentację Projektową wraz z kopią decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę.

1.6.3.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Kwoty Kontraktowej:


Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej winien opracować takie Dokumenty, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inżynierowi do zaakceptowania.

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić koszty opracowania: • rysunków Robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla przecisków/przewiertów, rysunki warsztatowe),

 • rysunków montażowych,

 • projektu organizacji ruchu zastępczego – projekt ten Wykonawca opracuje na podstawie wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja Projektowa zawiera projekt tzw. „podstawowy” – ogólne zasady oraz kierunki ruchu, w tym objazdów, oznakowania podstawowe, zasady organizacji stref mijania itp.,

 • obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie technicznym projektu wykonawczego dotyczących zastosowania rur przy zbyt małym przykryciu,

 • dokumentacji rozruchowej – powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

  • ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji,

  • sprawozdanie z rozruchu.

Dokumentacja rozruchowa musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system przesyłu danych,

   • planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja wykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawcę Robót w 2 egz. i przekazana Inżynierowi Kontraktu.

1.6.3.3. Dokumentacja powykonawcza.


Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również:

   • dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów, szkice polowe powykonawcze oraz inwentaryzację powykonawczą,

   • dokumentację powykonawczą wymaganą w uzgodnieniach wydanych przez właścicieli poszczególnych sieci i obiektów,

   • dokumentację powykonawczą z przeprowadzonego rozruchu jak zapisano w pkt. 1.6.3.2.,a w niej:

    • szczegółową instrukcję eksploatacji i konserwacji pompowni ścieków – branża sanitarna. Instrukcja obsługi i konserwacji musi być na tyle szczegółowa, aby umożliwiała Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy. Dokumentacja ta winna zawierać adresy kontaktowe osób po stronie Dostawcy pompowni ścieków, odpowiedzialnych za serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

    • w części elektrycznej – instrukcja eksploatacji i bhp, protokoły pomiarów i deklaracji zgodności. Przygotowanie wymaganych przez dystrybutora energii materiałów i umów niezbędnych do odbiorów.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do Projektu wynikłe w trakcie realizacji Robót. Wykonawca będzie na bieżąco prowadził ewidencję wszelkich zmian w rodzaju Materiałów, Urządzeń, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te będą rejestrowane na jednym egzemplarzu Dokumentacji Projektowej, przeznaczonym wyłącznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Inżynierowi na każde jego wezwanie i będzie wymagana (obok innych dokumentów wymienionych poniżej w p. 8.4.3.) do odbioru końcowego.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót konieczne będzie uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki niezbędne do właściwego i należytego wykonania Robót. Rysunki opracowane przez Wykonawcę muszą uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa w ST, muszą zostać każdorazowo zatwierdzone przez Inżyniera oraz, jeżeli wymagane, przez inne podmioty i właściwe władze, a następnie dostarczone Zamawiającemu w 4 egzemplarzach każdy (1 oryginał + 3 kopie) z odpowiednią adnotacją Inżyniera „Zatwierdzone”.

Do całości dokumentacji powykonawczej zostaną dołączone raporty z przeprowadzenia kontroli kanałów telekamerą.

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu 3 kpl. dokumentacji powykonawczej (w tym instrukcje) w wersji papierowej i 1 kpl. nagrany na płytę CD (nagrania plików w edytowalnych wersjach elektronicznych) oraz tyle egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z wymagań w uzgodnieniach jeżeli takie wymagania występują.


1.6.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami


Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje stanowią integralne części Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w każdym dokumencie Kontraktu. W przypadku rozbieżności w zapisach w poszczególnych dokumentach Kontraktu obowiązuje, w celu ich interpretacji, pierwszeństwo dokumentów zgodnie z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków w DP.

Wszystkie wykonane Roboty i wbudowane w nie Materiały i Urządzenia będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów Robót muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy Materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu Robót lub całości Robót, to takie Materiały lub Roboty zostaną zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie całkowicie na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy własne Materiałów lub Urządzeń użyte w Specyfikacjach i/lub w Dokumentacji Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Takie Materiały lub Urządzenia można zastąpić Materiałami lub Urządzeniami co najmniej równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej.

1.6.5. Zaplecze Wykonawcy


Wykonawca prowadzić będzie Roboty na Terenie Budowy, który zostanie wcześniej przez niego odpowiednio ogrodzony, zabezpieczony, oświetlony i oznaczony zgodnie z ST i instrukcjami Inżyniera.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym, przestrzegając obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania m.in. w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w Kwocie Kontraktowej.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscach wykonywania Robót, w uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca będzie utrzymywać i zabezpieczy zaplecze budowy, na które składać się będą w szczególności: niezbędne instalacje, biura Wykonawcy, warsztaty, magazyny, place do składowania Materiałów i Urządzeń oraz do parkowania Sprzętu Wykonawcy, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do wykonywania Robót. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostawy energii elektrycznej, wody, przyłączy kanalizacyjnych, linii telefonicznych i innych podobnych mediów, ani na potrzeby wykonania Robót, ani na potrzeby zaplecza Wykonawcy. Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich podmiotów o wydanie warunków wykonania i korzystania z przyłączy.

Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym oraz Inżynierem. Wykonawca na potrzeby spotkań koordynacyjnych zapewni salę narad, dla co najmniej 10 osób, w ramach zaplecza. Sala narad powinna być utrzymywana, sprzątana oraz odpowiednio wyposażona m.in. w odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie. Dla uczestników narad powinien zostać zapewniony parking, na co najmniej 10 stanowisk oraz dostęp do zaplecza sanitarnego.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza, w tym m.in. opłaty za odbierane media, koszty ochrony mienia, utrzymania czystości i wywozu odpadów, a także opłaty za dzierżawę terenu, wynajem pomieszczeń. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich tymczasowych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, a także oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

Zaplecze Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane o ile Inżynier nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Likwidacja zaplecza budowy winna obejmować usunięcie wszystkich pomieszczeń, wyposażenia i Sprzętu Wykonawcy, przyłączy mediów, magazynów, placów i dróg technologicznych i dojazdowych, oraz posprzątanie i przywrócenie terenu do warunków pierwotnych.


1.6.6. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy


Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i utrzymywać bezpieczeństwo Terenu Budowy oraz Robót w okresie wykonywania Robót aż do ich ukończenia i przejęcia Robót przez Zamawiającego na mocy Świadectwa Przejęcia wystawionego przez Inżyniera dla Wykonawcy (wystawienie Świadectwa Przejęcia oznacza odbiór końcowy Robót, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego), a w szczególności:

(a) stworzy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i przebywania osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;

(b) przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy, uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg i organem zarządzającym ruchem; projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, w zależności od potrzeb i postępu Robót; wymogi w zakresie organizacji ruchu podano w punkcie 1.6.7;

(c) w miarę potrzeb wykona, utrzyma i zabezpieczy drogi tymczasowe (dojazdowe i technologiczne), aby zapewnić dostęp do wszystkich Robót przez cały czas ich wykonywania; drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed niewłaściwym użyciem przez osoby trzecie;

(d) dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. m.in. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały; zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia, jak i w nocy) tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Wszystkie urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.


1.6.7. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu


Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

1.6.7.1. Prace organizacyjne


(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót;

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu;

(c) wynajem / dzierżawa terenu i jego przygotowanie;

(d) wykonanie tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu;

(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

1.6.7.2. Utrzymanie objazdów, przejazdów i zapewnienie właściwego ruchu na drogach


(a) utrzymanie (czyszczenie, przestawianie, przykrycie) tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł;

(b) systematyczne uiszczanie stosownych opłat;

(c) utrzymanie płynności ruchu na przejściach, chodnikach i drogach publicznych.

1.6.7.3. Końcowe prace porządkowe


(a) likwidacja objazdów, przejazdów i wszystkich innych elementów organizacji ruchu (m.in. takich, jak: tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery);

(b) doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego.


1.6.8. Tablice informacyjne i pamiątkowe


Wykonawca obwieści publicznie fakt rozpoczęcia Robót w sposób uzgodniony z Inżynierem i Zamawiającym, poprzez umieszczenie, w miejscach i w liczbie określonej przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne oraz ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą odpowiadać wymaganiom określonym przez Prawo, w szczególnosci Prawo Budowlane, i muszą zostać umieszczone w widocznym miejscu.

Tablice informacyjne i pamiątkowe dotyczące współfinansowania Projektu przez UE winny być zgodne z wytycznymi KE dotyczącymi działań informacyjnych. Wymagania odnośnie do działań informacyjnych i promujących regulują odpowiednie wytyczne Instytucji Zarządzającej.

Treść tablic informacyjnych i pamiątkowych wymaga uzyskania akceptacji Inżyniera. Tablice informacyjne i pamiątkowe muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, zamontowania i utrzymywania w dobrym stanie wszystkich tablic informacyjnych na Terenie Budowy do czasu przejęcia Robót przez Zamawiającego, następnie do ich zdemontowania i zastąpienia tablicami pamiątkowymi nie później niż 6 miesięcy po ukończeniu Robót (licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót).


1.6.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni


Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu użytkownikom jezdni i chodników oraz dojścia do budynków. Jeśli będzie to konieczne to ustawi kładki dla pieszych nad wykopami. W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na których zlokalizowane są obiekty wymagające stałego dojazdu.

Koszty zabezpieczenia chodników i jezdni nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Kwotę Kontraktową.


1.6.10. Przekraczanie rowów


Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania administratora rowów o terminie rozpoczęcia i zakończenia Robót związanych z przekraczaniem rowów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodowały uszkodzeń, zmniejszenia drożności lub zasypania rowów. W przypadku naruszenia koryta rowu należy je odtworzyć do stanu pierwotnego, zapewniając drożność, która umożliwi swobodne odprowadzanie wód ze zlewni ciążącej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych Robót, po ich zakończeniu w pobliżu rowów, należy przywrócić do stanu należytego.

W przypadku odprowadzania wód z wykopów do rowów melioracyjnych Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urządzenia usuwające zanieczyszczenia stałe z wody przed jej wprowadzeniem do rowów.

Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać operaty geodezyjne przejść pod rowami i załączyć je w dokumentacji powykonawczej.

Koszty związane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Kwotę Kontraktową.

1.6.11. Zajęcie dróg.


Przy realizacji Kontraktu wystąpi konieczność zajęcia pasa drogowego.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na wejście z Robotami w pas drogowy.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu (projekt opracowany przez Wykonawcę Robót zgodnie z zapisem w p. 1.6.3.2.) i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia Terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Programie uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót.

W tym zakresie Wykonawca powinien dostosować się do przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.

Po ukończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia Robót związanych z organizacją ruchu zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inżynierowi stosownych dokumentów świadczących o wykonaniu odtworzenia dróg i oznakowania dróg.


1.6.12. Odwodnienie wykopów


Wykonawca na czas realizacji Robót zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru i kontrolowania warunków gruntowo-wodnych oraz prawidłowego przeprowadzenia robót odwodnieniowych. Wykonawca odpowiada za prawidłowe obniżanie poziomu wody gruntowej w trakcie robót odwodnieniowych, aby nie spowodowały zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszarów leżących poza Terenem Budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej (łącznie z niezbędnymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.

Koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopów (pompowanie wody) Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych, jak zapisano w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.

1.6.13. Nadzór archeologiczny


W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń konserwatorskich wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu w piśmie z dnia 20.11.2008r. znak WZA-MP-414-302/08 oraz w piśmie z dnia 24.09.2010r. WZA-MP-415-2693/10. Pisma dołączone do Projektu Budowlanego.

Ponadto w Projekcie Budowlanym została dołączona Decyzja nr 1058/2009 – pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. Pomimo wskazania w tej Decyzji osób, którym udzielono pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych Wykonawca Robót ma dowolność w wyborze osób do prowadzenia tych robót, pod warunkiem uzgodnienia tego wyboru z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem badań archeologicznych leżą po stornie Wykonawcy Robót. Wykonawca Robót będzie przestrzegał w trakcie prowadzenia Robót wytycznych zawartych w w/w piśmie i wydanej Decyzji.

1.6.14. Ochrona własności


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.6.15. Ochrona i utrzymanie Robót


Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Przejęcia Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do Przejęcia Robót.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.


1.6.16. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót


Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności:

 • stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880) z późniejszymi zmianami;

 • stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

 • stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

 • stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.)

 • stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085) z późniejszymi zmianami;

 • stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dziennik Ustaw nr 168, poz. 1763) z późniejszymi zmianami;

 • stosować się do Rozporządzenie RM z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 501) z późniejszymi zmianami;

 • stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1108) z późniejszymi zmianami;

 • podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
  unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
  sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

 • lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;

 • środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

 • zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 • możliwością powstania pożaru.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uzyskać aprobatę Inżyniera.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni.

Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie.

1.6.17. Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami,

 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460),

 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206),

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.


1.6.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:  • Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

  • Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.

1.6.19. Szkolenie pracowników Zamawiającego


Wykonawca w ramach Kontraktu przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i pracy zamontowanych przepompowni. Szkolenie należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela producenta przepompowni. Koszty szkolenia zostaną uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.

1.6.20. Stosowanie się do prawa i innych przepisów


Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. W szczególności Wykonawca zastosuje się do:

 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając projekt, postawiły taki warunek – z wyjątkiem właściwego organu, który wydal decyzje o udzieleniu Pozwolenia na Budowę. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających zawarte w uzgodnieniach.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna