CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona51/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

3. SPRZĘT WYKONAWCY


Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu Wykonawcy podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 3.

Sprzęt Wykonawcy używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych Specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, Sprzęt Wykonawcy: 1. elektronarzędzia ręczne,

 2. przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych,

 3. sprzęt komputerowy,

 4. żuraw samochodowy,

 5. spawarka transformatorowa do 500A,

 6. drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.

4. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 4.

Do transportu Materiałów i Urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: • ciągnik kołowy (1),

 • samochód skrzyniowy do 5Mg,

 • samochód dostawczy do 0,9Mg (1),

 • środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne


Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej, obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.2 Warunki ogólne wykonania systemu monitoringu

5.2.1 Wymagania dotyczące funkcji sterowników RTU pompowni ścieków.


Wykonać zgodnie z ST-07.03

5.2.2 Wymagania dotyczące funkcji komunikacji pomiędzy sterownikami RTU pompowni ścieków a systemem monitoringu


 • Należy wykonać przekazywanie stanów pracy, stanów awaryjnych i wartości eksploatacyjnych pompowni do systemu monitoringu drogą telefonii komórkowej w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych GPRS.

 • każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego obiektu. Eksploatator powinien zostać powiadomiony o wystąpieniu zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca powinna czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść oraz rejestry wewnętrzne.

5.2.3 Funkcje systemu monitoringu


 • Główne okno synoptyczne – ma umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem:

  1. wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie

  2. wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie

  3. wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie

  4. wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy pompowni, dla każdej pompowni indywidualnie

  5. wizualizacja alarmów na wszystkich pompowniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów pompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych pompowni.

 • Funkcja „obiekty w kolumnie” – wyświetlana zawsze w lewej części programu „pasek”, obrazujący pracę/awarię danego obiektu.

 • Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwalająca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiadać prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma posiadać pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania pompownią.

 • Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów.

 • Funkcja alarmów historycznych – umożliwiająca przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawać informację kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora, a także możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

 • Funkcja alarmów bieżących – wizualizująca w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób identyfikująca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora ma on zostać umieszczony w pamięci systemu, aby można było go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywujący się sygnał dźwiękowy, który można będzie wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni.

 • Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

 • Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi pompowniami - informująca operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia.

 • Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie mają być wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji.

 • Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu powinna następować po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie może ulegać skasowaniu po czasie. Wymóg zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.

 • Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej.

 • Dodatkowo monitorowane muszą być następujące sygnały:

 1. Praca Ręczna / Automatyczna

 2. Obecność / Brak napięcia zasilania

 3. Sygnał alarmowy świetlny

 4. Sygnał alarmowy dźwiękowy

 5. Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej

 6. Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza

 7. Praca/Stop pompy nr 1 i 2

 8. Awaria pompy nr 1 i 2

 9. Sygnalizator suchobiegu

 10. Sygnalizator przelewu

 11. Pomiar prądu pobieranego przez pompy

 12. Potwierdzenie załączenia stycznika pompy – dla każdej pompy osobno

 • Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej pompowni.

 • Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te muszą być przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).

 • Funkcja kasowania zegarów – operator musi mieć możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomiernego zużycia pomp w ciągu miesiąca.

 • Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.

 • Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwalająca na zdalne „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli pompa zostanie zdalnie odłączona, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie.

 • Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.

 • Funkcja „pomiaru poziomu” – wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w centymetrach.

 • Funkcja „pomiaru prądu” – wizualizuje aktualny prąd pobierany przez pompy w amperach, oraz aplikacja wizualizuje prąd nominalny urządzenia (pompy) podany przez producenta.

 • Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ – użytkownik ma posiadać możliwość ustalenia jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu którego załączany będzie alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków [nielegalny zrzut ścieków], zapchanie pompy).

 • Funkcja ‘Alarm parametrów pracy’ – użytkownik może ustawiać parametry typu: poziom, przepływ, prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany będzie alarm, który poinformuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

 • Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Będzie to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.

 • Funkcja pracy rewersyjnej – możliwość lokalnego i zdalnego załączania, wyłączania pomp w przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy każdej mniejszej niż 5 kW.

 • Wykresy szybkiego podglądu – pozwalające na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp; ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin.

 • Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporządzonego wykresu.

 • Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporządzonego zestawienia.

 • Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni

 • SMS - Dodatkowo system ma pozwalać na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w zestawach hydroforowych.

 • Odczyt przepływomierza ścieków (jeżeli został zainstalowany)

Internet – przy rozbudowie oprogramowania możliwość monitorowania i zdalnego sterowania obiektami poprzez sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej.

5.2.4 Wytyczne do harmonogramu budowy systemu monitoringu


W trakcie realizacji systemu monitoringu należy zapewnić Zamawiającemu możliwość nadzorowania powstających obiektów pompowni ścieków niezwłocznie po ich wybudowaniu i uruchomieniu. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wykonania Robót z zachowaniem przedstawionej poniższej kolejności realizowanych zadań:

 1. instalacja i konfiguracja kompletu oprogramowania do komunikacji z pompowniami,

 2. wykonanie i uruchomienia aplikacji systemu monitoringu w stopniu umożliwiającym wymianę, przetwarzanie i prezentacje danych z pompowni ścieków,

Powyższe prace mają być wykonywane wraz z wykonywaniem kolejnych pompowni ścieków.

Nowe pompownie mają być na bieżąco włączane do systemu monitoringu i wizualizacji HYDRO-NET zainstalowanego na obiekcie OŚ Żmigród.
Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna