CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości RobótPobieranie 3.02 Mb.
Strona52/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) zgodnie z Warunkami Kontraktu i postanowieniami p. 6.6 ST-00 „Wymagania ogólne".


6.2 Szczegółowe zasady kontroli Robót


Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w odpowiednich normach i aprobatach technicznych dla Materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót


Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 7. Obmiar Robót określa ilość wykonanych Robót zgodnie z Kontraktem.

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót


Ilość Robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych projektem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST i w Książce Obmiarów.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Roboty wyrażone w kompletach są Robotami podstawowymi (Stałymi), dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną wyszczególnione w p. 9.2 jako składowe ceny Robót podstawowych (Stałych).

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1 Warunki ogólne


Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z Kontraktem oraz obowiązującymi normami (PN, EN-PN).


8.2 Warunki szczegółowe


Przejmując Roboty wymienione w p. 1.3 niniejszych ST, podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na Roboty ulegające zakryciu. Ogólne zasady ich przejęcia są określone w ST-00 „Wymagania Ogólne" p 8.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 9. Płatność za jednostkę obmiarową Robót według zakresu wymienionego w p. 1.3. niniejszych ST należy przyjmować zgodnie z Kontraktem, obmiarem Robót, oceną jakości użytych Materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2 Cena wykonania Robót

9.2.1 Prefabrykacja, montaż i połączenie urządzeń w pompowniach ścieków


Cena prefabrykacji, montażu i wykonania połączeń urządzeń w pompowniach ścieków zawiera:

 • prefabrykacja, montaż szafki sterowniczej pompowni ścieków,

 • montaż i podłączenie zewnętrznych czujników AKPiA i pozostałych urządzeń,

 • uruchomienie,

 • przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

 • wykonanie dokumentacji

rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

 • prace przygotowawcze przy ustalaniu lokalizacji powyższych elementów,

 • zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń oraz ich składowanie,

 • prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub przesunięciem istniejących rozdzielni, skrzynek lub tablic oraz odcinków kablowych,

 • zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli wchodzących i wychodzących,

 • wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf, skrzynek siłowych i sterowniczych oraz złącz kablowych,

 • wyposażenie w układy ochrony przeciwprzepięciowej na potrzeby osprzętu w szafach, rozdzielnicach i złączach kablowych oraz na potrzeby układów pomiarowych,

 • wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

 • wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.

9.2.2 Prace konfiguracyjne, programowe i uruchomieniowe w obiektach pompowni ścieków


Cena prac konfiguracyjnych, programowych i uruchomieniowych w pompowniach ścieków zawiera:

 • wykonanie, instalacja i uruchomienie aplikacji sterowania obiektem i wymiany danych z systemem monitoringu,

 • konfigurację i uruchomienie kanału GPRS w pompowniach,

 • przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

 • wykonanie dokumentacji powykonawczej,

rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

 • prace przygotowawcze, projektowe i badawcze,

 • zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń, licencji oprogramowania, oraz ich składowanie,

 • wszelkie prace programowe, konfiguracyjne, testowe i uruchomieniowe,

 • wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

 • wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.

9.2.3 Prace związane z włączaniem obiektów (pompowni ścieków) do systemie monitoringu


Cena prac związanych z włączaniem pompowni do systemu monitoringu zawiera:

 • wykonanie i uruchomienie fragmentu aplikacji systemu monitoringu związaną z włączanym obiektem (pompownią ścieków),

 • uruchomienie komunikacji GPRS z włączanym obiektem (pompownią),

 • przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

 • prace przygotowawcze, projektowe i badawcze,

 • zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń, licencji oprogramowania, oraz ich składowanie,

 • wszelkie prace programowe, konfiguracyjne, testowe i uruchomieniowe,

 • wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

 • wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.

9.2.4 Prace końcowe w systemie monitoringu


 • przeprowadzenie szkoleń.

rozliczana jest w kompletach i obejmuje:

 • prace przygotowawcze, projektowe i badawcze,

 • zakup i dostarczenie Materiałów, Sprzętu Wykonawcy, Urządzeń, licencji oprogramowania, oraz ich składowanie,

 • wszelkie prace redakcyjne, programowe, konfiguracyjne, testowe, uruchomieniowe związane z budową systemu monitoringu,

 • wykonanie określonych w Kontrakcie badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

 • wywóz z Terenu Budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po ukończeniu Robót.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna