CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona54/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie budowy ogrodzeń wokół terenu przepompowniami, które zostaną wykonane na Kontrakcie pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót wymienionych w pkt. 1.1. na:

Obszarze B

• przepompownia PB2, PB4Obszarze C

• przepompownia PC3

oraz odbudowa ogrodzenia kolidującego z realizowaną siecią

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych


Do wykonania Robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

 • roboty przygotowawcze i pomocnicze

 • montaż i demontaż szalunków (np. przy wykonaniu elementów betonowych)

 • zabezpieczenie Robót

oraz prace towarzyszące:

 • wytyczenie geodezyjne

 • wykonanie wykopów pod ogrodzenie i bramy wjazdowe

 • zasypanie wykopów z rozplantowaniem nadmiaru

 • wykonanie fundamentów pod słupki

 • osadzenie słupków w betonie

 • zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów ogrodzenia

 • oczyszczenie zdemontowanego ogrodzenia przed montażem

 • przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań

 • uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót.

1.4. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność Robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.


2. MATERIAŁY


Materiałami stosowanymi przy wykonaniu Robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

 • segmenty prefabrykowane ogrodzeniowe - siatka koloru zielonego

 • brama wjazdowa o szer. 3,0m z siatki koloru zielonego

 • beton zwykły klasy B10

 • przęsła ogrodzeniowe z odzysku i nowe

 • linki stalowe

 • słupki stalowe

 • farby antykorozyjne podkładowe i nawierzchniowe

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ oraz Programie.

Materiał pochodzący z rozbiórki, a nadający się do ponownego wbudowania winien być niezniszczony zapewniający prawidłowe funkcjonowanie po wbudowaniu.

3. SPRZĘT


Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną do wykonania ogrodzenia proponuje się użyć następującego sprzętu:

 • ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania

 • koparka

 • żuraw samochodowy

 • zagęszczarka do gruntu

 • betoniarka

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4. TRANSPORT


Do transportu Materiałów i Sprzętu budowlanego stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

 • samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg,

 • samochód wywrotka

 • samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne


Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie Robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do Robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:

 1. prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu,

 2. zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

 3. przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,

 4. dostarczenie na teren budowy niezbędnych Materiałów, urządzeń i Sprzętu budowlanego,

5.2. Szczegółowe warunki wykonania Robót


Po zakończonych robotach budowlano montażowych przepompowni teren przepompowni należy zagospodarować i ogrodzić.

Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni ścieków

Prace związane z zagospodarowaniem terenów pompowni winny być ostatnimi pracami w obszarze tych obiektów - po realizacji elementów technologicznych, zasilania i sterowania. Ostatnimi robotami winny być nasadzenia i odtwarzanie pozostałej zieleni - zgodnie z ST-02.

Wykonać ogrodzenia wokół wskazanych w Dokumentacji Projektowej przepompowni ścieków. Wyjątek stanowią pompownia PA1 zlokalizowana na terenie prywatnej firmy (ul. Parkowa) oraz PB5 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Rybackiej. Obiekt pompowni PC1 jest ogrodzony.

Ogrodzenie wykonać siatkowe z prefabrykowanych segmentów ogrodzeniowych koloru zielonego, na słupkach stalowych wysokości 1,5m. Ogrodzenie wyposażyć w bramy wjazdowe wykonane z siatki koloru zielonego szerokości 3,0m.

Słupki stalowe obetonowane w gruncie betonem B-10. Wszystkie elementy ogrodzenia zabezpieczyć antykorozyjnie.

W granicach ogrodzenia wskazanych w Dokumentacji Projektowej przepompowni ścieków należy: • zamontować lampę sodową umieszczoną na słupie parkowym- zgodnie z ST-03

 • wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej kolorowej typu polbruk wg ST- 05.

Nowe ogrodzenie terenu należy wykonać dla przepompowni PB2, PB4 oraz PC3 zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach załączonych do Dokumentacji Projektowej.

W trakcie realizacji Robót na trasie realizowanego kanału wystąpi kolizja z istniejącym ogrodzeniem. Ogrodzenie należy zdemontować zgodnie z ST-01. Należy odtworzyć kolidujące ogrodzenie, zakres prac obejmuje: • wykonanie wykopów pod ogrodzenie,

 • zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,

 • rozplantowanie ziemi z wykopów pod ogrodzenie,

 • wykonanie cokołu betonowego z B-10,

 • osadzenie słupków w betonie,

 • zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.

6.1. Kontrola jakości Materiałów


Wszystkie Materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

6.2. Kontrola jakości wykonania Robót


Kontrola jakości wykonania Robót polega na zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega:

- liniowość i ustawienie ogrodzeń


7. OBMIAR ROBÓT


Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania Ogólne. Jednostkami obmiaru są jednostki jak w Przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w ST-00 Wymagania ogólne. Odbiorowi podlega wykonanie nowego ogrodzenia i odtworzenie zdemontowanego ogrodzenia. Odbioru Robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów.

Cena jednostkowa Robót niniejszej specyfikacji obejmuje: • prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST

 • wywóz zbędnej ziemi na wysypisko i opłaty z tym zawiązane

 • koszt zakupu Materiału i transport na miejsce wbudowania

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących


Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych, za wykonanie Robót niniejszej specyfikacji, jak zapisano powyżej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-63/B-06251

Zmiany 1 BI 6/67 poz. 87Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-ISO 8501-1:1996

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania . Ogólne wytyczne

PN-70/H-97052 Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni stalowych Zmiany 1 BI 6/84 poz. 37

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania

PN-84/H-97080.05

Ochrona czasowa. Oczyszczanie.

PN-ISO 3443-1:1994

IDT ISO 3443-1:1979

Errata KNN 6/95 lp. 4.


Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne


Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych


Nazwa zamówienia: Modernizacja sieci ogólnospławnej w Żmigrodzie

Numer zamówienia: JRP-11/2010
Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna