CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treści


Szczegółowe warunki wykonywania RobótPobieranie 3.02 Mb.
Strona8/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   54

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania Robót


Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
      1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i dostarczenie Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowego Programu Zapewnienia Jakości, opracowanego na potrzeby Robót, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera.

Program Zapewnienia Jakości zawierać będzie:

(a) część ogólną opisującą:


   • organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;

   • organizację ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem Robót;

   • bezpieczeństwo i ochronę zdrowia;

   • wykaz ekip (zespołów) roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

   • wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych rodzajów Robót;

   • system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót;

   • wykaz sprzętu i wyposażenia stosowanego przez Wykonawcę do kontroli i badań (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);

   • sposób oraz formę gromadzenia i przechowywania wyników badań laboratoryjnych, zapisy pomiarów i wyników oraz proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

   • propozycje dotyczące ochrony lub przełożenia istniejących instalacji i/lub wyposażenia znajdujących się w strefie oddziaływania Robót a należącego do innych użytkowników i/lub operatorów;

   • procedurę przeprowadzenia Prób Końcowych;

   • procedurę zgłaszania i usuwania wad.

(b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót:

   • wykaz Sprzętu Wykonawcy stosowanego na budowie z podaniem parametrów technicznych oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne;

   • rodzaje i liczba środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku Materiałów;

   • metody magazynowania Materiałów;

   • sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;

   • sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, inne) prowadzonych podczas dostaw Materiałów wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych rodzajów Robót;

   • sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi najpóźniej razem z Programem Robót w terminie zgodnym z Klauzulą 8.3. Warunków Kontraktu (Część II SIWZ)

6.2. Zasady kontroli jakości Robót.


Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, Sprzęt Wykonawcy, wyposażenie niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości określone są w Specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że stosowane wyposażenie, urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie miał stały, nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier przekaże Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

W przypadku, gdy w opinii Inżyniera te niedociągnięcia mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, może on odmówić użycia badanych Materiałów do Robót dopóki niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość Materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań Materiałów uważa się za wliczone w Kwotę Kontraktową.

6.3. Pobieranie próbek


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na polecenie Inżyniera Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku jeśli potwierdzą one, że Materiały są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna