CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona9/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   54

6.4. Badania i pomiary


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe (polskie), albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.


6.5. Raporty z badań


Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.


6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera


Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót zastosowanego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości Materiałów i Urządzeń


Przed badaniem jakości Robót Inżynier dokona badania jakości Materiałów i Urządzeń. Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały i Urządzenia spełniające wymagania określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami podanymi w ST.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych przepisach określonych nadają się do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby takie muszą posiadać jeden z trzech dokumentów:  • certyfikat na znak bezpieczeństwa

  • certyfikat zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa)

  • deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i nie musi uzyskać certyfikatu zgodności). Wystawiając deklarację producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, zgodność towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialność. Deklaracja powinna być wydana dla każdej partii wyrobu określonej w programie badań.

Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Każdy nowy wyrób budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach musi posiadać znak budowlany.

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów:


  • oznakowanie CE

  • oznakowanie polskim znakiem budowlanym

  • wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany

  • wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami

W przypadku Materiałów, dla których są wymagane krajowe deklaracje zgodności, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać taką deklarację.

Nieoznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiały i Urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości Materiałów i/lub Urządzeń z ST, to takie Materiały i/lub Urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, deklaracją zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, krajową deklarację zgodności, ważną legalizację lub są opatrzone znakiem budowlanym).

6.8. Próby, Próby Końcowe


Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę pozytywnych wyników prób jest elementem koniecznym do przejęcia Robót zgodnie z Kontraktem.

Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych jest ograniczona do zastosowania Materiałów, Urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie z wskazaniami podanymi w Kontrakcie. W tym znaczeniu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób zgodności zastosowanych Materiałów i Urządzeń oraz wykonanych Robót z parametrami technicznymi i technologicznymi i innymi wymaganiami określonymi w Specyfikacjach i w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane przez Zamawiającego próby zgodnie z klauzulą 7.4 Warunków Kontraktu, a Próby Końcowe zgodnie z rozdziałem 9 Warunków Kontraktu i zapisami p. 8.4.1 ST-00.00 – Wymagania Ogólne.

Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem i wykonaniem prób winny być ujęte w Cenie Kontraktu.


6.9. Dokumentacja budowy

6.9.1. Dziennik Budowy


Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Wszystkie załączniki i drugoplanowe dokumenty Dziennika Budowy mają być wyraźnie ponumerowane, podpisane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i przez Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

(i) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

(ii) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;

(iii) uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu;

(iv) terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych rodzajów / elementów Robót;

(v) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich wykonywaniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

(vi) uwagi i polecenia Inżyniera;

(vii) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu takiego działania włącznie;

(viii) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejęcia Robót;

(ix) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

(x) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;

(xi) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

(xii) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót;

(xiii) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;

(xiv) dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;

(xv) wyniki prób poszczególnych rodzajów / elementów Robót z podaniem, kto je przeprowadzał;

(xvi) inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi z prośbą o zajęcie stanowiska. Wszystkie decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy zobowiązuje Inżyniera do zajęcia stanowiska. Jest to wymagane w związku z tym, że Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6.9.2. Książka Obmiarów


Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót z późniejszym zapisem w Książce Obmiarów.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne


Atesty Materiałów, orzeczenia o jakości Materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do Przejęcia Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.9.4. Pozostała dokumentacja budowy


W skład dokumentacji budowy zalicza się także:

(i) Pozwolenie na Budowę wraz z załączonym Projektem Budowlanym;

(ii) protokoły przekazania Terenu Budowy;

(iii) umowy cywilno-prawne;

(iv) protokoły Przejęcia Robót;

(v) protokoły z narad i ustaleń;

(vi) rysunki i opisy służące realizacji Robót,

(vii) operaty geodezyjne;

(viii) inne, zgodnie z obowiązującym Prawem.

6.9.5. Przechowywanie dokumentacji budowy


Dokumentacja budowy będzie przechowywana przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione lub zniszczone dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z Prawem. Wszelka dokumentacja budowy będzie zawsze dostępna dla Inżyniera i przedstawiana do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna