Część IV siwz – wzór umowy Umowa nrPobieranie 331.75 Kb.
Strona1/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Część IV SIWZ – wzór umowy

Umowa nr …………………………………………2013

zawarta w dniu […] r. w Konstancinie – Jeziornie pomiędzy:Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie (05-520 Konstancin-Jeziorna), przy ul. Warszawskiej 165, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966; wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, reprezentowaną przez:

1.

-

2.

-

upoważnionych do łącznego reprezentowania, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

[…] z siedzibą w […], […], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w […], […] Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS […], NIP: […], wysokość kapitału zakładowego [...] zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony,reprezentowaną przez:

…………………………………………….. - …………………………..

upoważnionego/ych do samodzielnego/łącznego reprezentowania, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego,

zwaną dalej Wykonawcą

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną

SPIS TREŚCIPREAMBUŁA 4

§ 1.
Definicje 4

§ 2.
Postanowienia ogólne 9

§ 3.
Zamówienie, Ogólne Zasady Realizacji Umowy 13

§ 4.
Wymagania dodatkowe związane z zadaniami, które wymagają informacji dotyczących rozliczeń 16

§ 5.
Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zmiany personelu Wykonawcy 16

§ 6.
Dokumentacja Techniczna 17

§ 7.
Teren Budowy 21

§ 8.
Wymagania jakościowe, Staranność wykonania 22

§ 9.
Obowiązki Wykonawcy 24

§ 10.
Dostawy 26

§ 11.
Szkolenia 28

§ 12.
Zobowiązania Zamawiającego 29

§ 13.
Terminy związane z realizacją Umowy 29

§ 14.
Odbiory i Próby 32

§ 15.
Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy 36

§ 16.
Wysokość wynagrodzenia i warunki płatności 36

§ 17.
Wady Dokumentacji Technicznej, Urządzeń, Robót i Prac wykonanych w okresie realizacji Przedmiotu umowy 42

§ 18.
Warunki Rękojmi i Gwarancji 43

§ 19.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 44

§ 20.
Kary umowne, odszkodowania 46

§ 21.
Podwykonawstwo 48

§ 22.
Odpowiedzialność i ryzyko 53

§ 23.
Siła wyższa 53

§ 24.
Ubezpieczenia 54

§ 25.
Bezpieczeństwo i przepisy BHP 58

§ 26.
Rozwiązanie Umowy 58

§ 27.
Rozstrzyganie sporów 60

§ 28.
Klauzula poufności 62

§ 29.
Przeniesienie praw 64

§ 30.
Zmiana Umowy 64

§ 31.
Postanowienia końcowe 65

PREAMBUŁA


Zważywszy, że:


 1. Zamawiający udziela zamówienia pod nazwą: „Umowa na – dostawę wraz transportem … sztuk (…) autotransformatorów, wraz z ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym - Etap V”, (zwanego dalej „Zamówieniem”), obejmującego w szczególności: (i) dostawę Urządzeń, (ii) posadowienie Urządzeń na stanowiskach ulokowanych na Stacjach (iii) montaż Urządzeń wraz z całym wyposażeniem.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wyżej wymienionego Zamówienia w terminie i na zasadach określonych w Umowie;

 3. Oferta Wykonawcy została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu znak ________ o udzielenie Zamówienia przeprowadzonego zgodnie
  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego;

 4. Strony oświadczają, że od czasu wydania odpisów z rejestrów, o których mowa w komparycji Umowy, potwierdzających uprawnienia do reprezentacji Stron niniejszej Umowy, nie zmieniły się zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Stron,

zawarta została Umowa o następującej treści:

§ 1.
Definicje


Strony ustalają, iż w dalszej części Umowy poniższe terminy oznaczać będą odpowiednio:

 1. Dokumentacja Techniczna – oznacza wszelkie wymagane dokumenty oraz rysunki techniczne, w tym także instrukcje, Dokumentacje Techniczno – Ruchowe (DTR) do których sporządzenia lub uzyskania zobowiązany jest Wykonawca zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, włącznie z dokumentacją powykonawczą z naniesionymi zmianami Projektu Wykonawczego, przygotowaną w toku realizacji Umowy dokumentacją protokołów z Prób Fabrycznych, Prób Pomontażowych i sprawdzeń w zakresie i terminach określonych w Umowie i Załącznik nr 1 do Umowy.

 2. Dostawy – ma znaczenie określone § 3 ust. 3 pkt. 1 Umowy.

 3. Dzień Roboczy - oznacza dzień inny niż sobota lub jakikolwiek dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce.

 4. Gwarancja - oznacza gwarancję udzieloną przez Wykonawcę zgodnie z § 18 Umowy.

 5. Harmonogram Płatności – dokument, który opisuje płatności (w % Wynagrodzenia), które Zamawiający będzie uiszczał Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 12 do Umowy.

 6. Harmonogram Rzeczowy – dokument sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy, określający w linii czasu planowany przebieg realizacji Umowy.

 7. Inżynier Kontraktu – ma znaczenie określone w § 5 ust. 1 Umowy.

 8. Karta Informacji Szczegółowych – stanowi dokument wystawiony przez Zamawiającego zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy.

 9. KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny.

 10. Materiały – wszelkie urządzenia, instalacje i materiały, niezbędne do zamontowania Urządzeń na Stacjach, o jakości odpowiadającej Wymogom Prawa, standardom budowlanym, Zasadom Wiedzy Technicznej, uzgodnieniom stron, warunkom zgód, pozwoleń i uzgodnień, opinii, zaświadczeń, certyfikatów, atestów, poświadczeń jakości, dopuszczeń do użycia i innych decyzji i dokumentów wymaganych zgodnie z Wymogami Prawa.

 11. Odbiór Bilansujący – przejęcie i rozliczenie Robót i związanych z nimi Prac dokonane Protokołem Inwentaryzacyjnym w przypadku rozwiązania Umowy.

 12. Odbiory – Odbiór Fabryczny, Odbiór Pomontażowy, Odbiór Końcowy Urządzenia i Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy.

 13. Odbiór Fabryczny – odbiór dokonany w miejscu produkcji Urządzenia, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, dokonany po pomyślnym przeprowadzeniu Prób Fabrycznych, zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Fabrycznego. Odbiory Fabryczne będą następować osobno dla każdego Urządzenia.

 14. Odbiór Pomontażowy – odbiór przeprowadzony na Stacji po zamontowaniu przez Wykonawcę Urządzenia, dokonany po pomyślnym przeprowadzeniu Prób Pomontażowych, zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Pomontażowego. Odbiory Pomontażowe będą następować osobno dla każdego Urządzenia.

 15. Odbiór Pogwarancyjny – ma znaczenie określone w § 14 ust. 18 Umowy.

 16. Odbiór Końcowy Urządzenia zespół czynności sprawdzających wykonanie Umowy w zakresie instalacji Urządzenia na wyznaczonej Stacji, zakończony sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia.

 17. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy – zespół czynności sprawdzających wykonanie Umowy, zakończony sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.

 18. Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.

 19. Personel Wykonawcy – osoby fizyczne, którymi posługuje się Wykonawca, nie będące przedsiębiorcami w stosunkach z Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, wykonujące pracę lub usługi na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 20. Podwykonawca – osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca przedsiębiorcą, której Wykonawca zlecił wykonanie lub pozyskanie części lub całości Dokumentacji Technicznej, Dostaw lub części Robót i związanych z nimi Prac. Jeżeli z kontekstu poszczególnych postanowień Umowy nie wynika inaczej, postanowienia dotyczące Podwykonawców odnoszą się również do dalszych podwykonawców, którym Podwykonawca zlecił wykonanie części Dokumentacji Technicznej, Dostaw lub Robót i związanych z nimi Prac.

 21. Prace – ma znaczenie określone w § 3 ust. 3 pkt 3 Umowy.

 22. Prawo zamówień publicznych – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 23. Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku sieciowego – procedura regulująca zasady przeprowadzania odbiorów i sprawdzeń technicznych składników majątku sieciowego po wykonaniu usług i robót budowlanych, stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy.

 24. Projekt Wykonawczy – oznacza projekt, o zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji Robót, Projekty Wykonawcze oznaczają wszystkie Projekty Wykonawcze dla poszczególnych Stacji niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

 25. Protokół Odbioru Fabrycznego – protokół stwierdzający prawidłowe przeprowadzenie Próby Fabrycznej i dokonanie Odbioru Fabrycznego.

 26. Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy – protokół stwierdzający wykonanie Przedmiotu Umowy.

 27. Protokół Odbioru Końcowego Urządzenia – protokół stwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Urządzenia.

 28. Protokół Odbioru Pomontażowego – protokół stwierdzający dokonanie Odbioru Pomontażowego.

 29. Próba Fabryczna – próby typu i próby wyrobu przeprowadzane w miejscu produkcji Urządzenia.

 30. Próba Pomontażowa – zespół czynności sprawdzających zgodność działania Urządzenia z parametrami oznaczonymi w Umowie po jego dostarczeniu, zainstalowaniu i zmontowaniu na Stacji.

 31. Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wskazana w §5 ust. 4 pkt. b Umowy.

 32. Przedmiot Umowy – ma znaczenie opisane w §3 ust. 2 i 3 Umowy.

 33. Przegląd Projektowy – ma znaczenie opisane w Załączniku nr 2 do Umowy, SIWZ cz. II, pkt. 7.

 34. Rada Budowy – ma znaczenie określone w § 9 ust. 5 Umowy.

 35. Raport – ma znaczenie określone w § 9 ust. 8 Umowy.

 36. Rękojmia – oznacza rękojmię za Wady w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego.

 37. Roboty – ma znaczenie określone w § 3 ust. 3 pkt 2 Umowy.

 38. Roboty Zabezpieczające - wszystkie czynności Wykonawcy, inne niż Roboty Zabezpieczające Konieczne, dokonywane na zlecenie Zamawiającego, jakie powinny być podjęte dla zabezpieczenia przed zniszczeniem i zachowaniem przydatności dla realizacji Umowy Materiałów i Urządzeń oraz wykonanych uprzednio Robót lub Robót będących w toku, a także zapewniające do chwili protokolarnego zwrotu Spółce Obszarowej Terenu Budowy jego ochronę przed szkodami ze strony lub wobec osób trzecich, mogącymi powstać w związku z realizacją Umowy lub zaprzestaniem, choćby czasowym, realizacji Umowy.

 39. Roboty Zabezpieczające Konieczne – takie Roboty Zabezpieczające, które są konieczne zgodnie z Wymogami Prawa lub dla zapobieżenia katastrofie budowlanej bądź zapobieżenia powstania stanu faktycznego mogącego spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie dla środowiska.

 40. Ruch próbny – oznacza fazę realizacji Umowy po pomyślnie zakończonym Odbiorze Pomontażowym, w której Wykonawca wykaże zdolność Urządzenia do pracy komercyjnej, wykonując w tym celu próbę 72 – godzinnej eksploatacji, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku 1 do Umowy.

 41. SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z pytaniami
  i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania.

 42. Spółka Obszarowa – Spółka z Grupy Kapitałowej PSE S.A, wykonująca na rzecz PSE S.A. zadania związane z utrzymaniem sieci przesyłowej, zarządzaniem ruchem w KSE
  i realizacją nowych inwestycji.

 43. Sprzęt – wszelkie narzędzia, wyposażenie techniczne i infrastrukturalne, w tym tymczasowe obiekty budowlane Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych podwykonawców, wykorzystywane przy realizacji Umowy.

 44. Stacja – oznacza stacje elektroenergetyczne Zamawiającego wymienione w Załączniku nr 13 do Umowy. Stacje oznacza każdą lub wszystkie w/w Stacje,
  w zależności od kontekstu.

 45. Szkolenie – ma znaczenie określone w § 3 ust. 3 pkt 8 Umowy.

 46. Teren Budowy – oznacza przestrzeń, w której prowadzone są lub będą prowadzone Roboty lub Prace wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy i drogami komunikacji pod potrzeby realizacji, posadowienia na stanowisko oraz montażu Urządzeń. Ze względu na specyfikę realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkie place związane z realizacją Umowy na terenie Stacji objęte są zbiorczym określeniem – Teren Budowy.

 47. Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami.

 48. Urządzenia – autotransformatory (220/119 kV, 400/110 kV lub 400/220 kV) [uzupełnić zależnie od Pakietu] wraz z wszelkim niezbędnym wyposażeniem, które zostaną zamontowane na Stacjach wraz z ogranicznikami przepięć do ochrony uzwojenia pomocniczego 15,75 kV od przepięć przenoszonych z pozostałych uzwojeń, o parametrach technicznych i jakości określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, i odpowiadających Wymogom Prawa, Zasadom Wiedzy Technicznej, uzgodnieniom stron, warunkom pozwoleń, zgód i uzgodnień, opinii, zaświadczeń, certyfikatów, atestów, poświadczeń jakości, dopuszczeń do użycia i innych decyzji i dokumentów wymaganych zgodnie z Wymogami Prawa; Urządzenie oznacza każdy z tych autotransformatorów wraz z wszelkim niezbędnym wyposażeniem.

 49. Wada – w stosunku do Dokumentacji Technicznej, Robót i związanych z nimi Prac, oraz Urządzenia oznacza brak wymaganej jakości, kompletności oraz zgodności z Wymogami Prawa, Umową i Zasadami Wiedzy Technicznej. Wadą jest również brak realizacji całej lub części Dokumentacji Technicznej i Robót oraz Dostaw.

 50. Wymogi Prawa - wszelkie przepisy, w tym prawa lokalnego oraz prawa unijnego, w tym stosowane do prac, związanych z budową stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz normy, mogące mieć zastosowanie do realizacji Przedmiotu Umowy lub użytkowania Stacji i Urządzeń, w tym dotyczące ochrony środowiska oraz zamówień publicznych, obowiązujące lub stosowane w chwili podpisywania Umowy jak i nowe lub zastępujące dotychczasowe, które weszły w życie lub zaczęły być stosowane w czasie realizacji Umowy, jak również wszelkie warunki realizacji Przedmiotu Umowy oraz użytkowania Stacji i Urządzeń, wynikające z opinii, uzgodnień, pozwoleń, zaświadczeń, certyfikatów, atestów, poświadczeń jakości i dopuszczeń do użycia oraz innych decyzji i dokumentów wymaganych dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz użytkowania Stacji i Urządzeń oraz oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Umowy.

 51. Wynagrodzenie – ma znaczenie określone w § 16 ust. 1 Umowy.

 52. Zabezpieczenie ma znaczenie określone w § 19 Umowy.

 53. Zasady Wiedzy Technicznej – nie wynikające z Wymogów Prawa zasady postępowania wykonawców prac projektowych, związanych z transportem i posadowieniem Urządzeń oraz prac montażowych, działających z najwyższą starannością w związku z zawodowym charakterem ich działalności, oraz zasób fachowych wiadomości wynikających z aktualnego stanu nauki i techniki, których uwzględnienia można oczekiwać od Wykonawcy i Podwykonawców ze względu na konieczność znajomości przez nich aktualnego rozwoju wiedzy technicznej dotyczącej nowoczesnych rozwiązań projektowych, technik i technologii budowlanych oraz zasad organizacji realizacji budowy stacji elektroenergetycznych.

 54. Zamówienie – ma znaczenie określone w §3 ust. 1 Umowy.

Pozostałe oznaczenia użyte w Umowie i pisane z dużej litery lub używane w znaczeniu wskazującym na ich zdefiniowanie w Umowie mają znaczenie określone w odpowiednich postanowieniach Umowy.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna