Część IV siwz – wzór umowy Umowa nr


§ 17. Wady Dokumentacji Technicznej, Urządzeń, Robót i Prac wykonanych w okresie realizacji Przedmiotu umowyPobieranie 331.75 Kb.
Strona10/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

§ 17.
Wady Dokumentacji Technicznej, Urządzeń, Robót i Prac wykonanych w okresie realizacji Przedmiotu umowy


 1. Inżynier Kontraktu i Komisja Odbioru sprawdzają jakość poszczególnych wykonanych Urządzeń będących przedmiotem Odbiorów i związanych z nimi części Dokumentacji Technicznej oraz Przedmiotu Umowy jako całości i powiadamiają Wykonawcę o wykrytych Wadach wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.

 2. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia na swój koszt każdej Wady,
  o której został powiadomiony przez Inżyniera Kontraktu lub Komisję Odbioru. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia usunięcia Wady.

 3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanych Wad w terminie określonym przez Inżyniera Kontraktu to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takich Wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia usunięcie tych Wad osobie trzeciej
  w ramach wykonawstwa zastępczego nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie z § 20 ust 1 pkt 2) Umowy.

 4. Koszty wymienionych w ust. 3 powyżej napraw Zamawiający ma prawo pokryć
  w pierwszej kolejności z Zabezpieczenia a w następnej kolejności z kwot należnych Wykonawcy.

 5. Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sprawdzenie Dostaw, Robót, Prac i związanych z nimi części Dokumentacji Technicznej, co do których ma wątpliwości, że zostały wykonane należycie. Jeżeli, w celu potwierdzenia wątpliwości lub wystąpienia Wad, niezbędne jest dokonanie prób, odkryć lub innych ekspertyz, to Inżynier Kontraktu ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności nie wykażą Wad Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

§ 18.
Warunki Rękojmi i Gwarancji


 1. Wykonawca gwarantuje, że każde dostarczone Urządzenie oraz wszelkie użyte Materiały oraz Dokumentacja Techniczna dostarczone w ramach Umowy są nowe i wolne od Wad.

 2. Wykonawca udziela Rękojmi i Gwarancji na każde dostarczone w ramach Umowy Urządzenia wraz z całym wyposażeniem, a także na wykonane Roboty i Prace na okres … (…) miesięcy. Początek biegu Rękojmi i Gwarancji rozpoczyna się w dniu Odbioru Końcowego Urządzenia, jednak nie później niż 18 miesięcy od daty Protokołu Odbioru Pomontażowego.

 3. W przypadku wystąpienia Wady w okresie Gwarancji, stosuje się postanowienia Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 4 do Umowy

 4. W przypadku nie usunięcia Wad w trybie oraz w czasie określonym w Umowie i Załączniku 4 do Umowy, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie tych Wad osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów wykonawstwa zastępczego w pierwszej kolejności z Zabezpieczenia a następnej kolejności z kwot należnych Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia usunięcie tych Wad osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 Umowy.

 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość i rodzaj Materiałów oraz części zamiennych do realizacji napraw gwarancyjnych, w terminach przewidzianych w niniejszym paragrafie.

 6. Po zakończeniu okresu Gwarancji Materiały oraz części zamienne Wykonawcy mogą być odsprzedane Zamawiającemu. Zamawiający może je odkupić po wcześniej uzgodnionych cenach z uwzględnieniem indeksacji i utraty wartości w czasie.

 7. W razie wymiany wadliwych Materiałów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy
  na wolne od Wad, okres Gwarancji w odniesieniu do nich biegnie na nowo
  od dnia wymiany.

 8. Roszczenia z tytułu Gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu Gwarancji, jeżeli Wady powstały przed upływem okresu Gwarancji.

 9. Wykonawca dokonywać będzie zmian w dokumentacji powykonawczej jeśli zmiany takie będą konieczne w następstwie usuwania Wad.

 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu Gwarancji i Rękojmi za Wady dostarczonych przez siebie Urządzeń i Materiałów, choćby dostarczył je wraz
  z gwarancjami ich producentów lub sprzedawców.

§ 19.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy


 1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustalono w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w Ofercie, tj. [ ___________ ] zł (słownie: [ _____________________ ] /100 złotych).

 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie: [ jedna z form określona w Rozdziale …pkt … Części … SIWZ ]. Zamawiający potwierdza,
  że Zabezpieczenie spełnia wymania odnośnie osoby wystawcy (gwaranta) oraz treści określone w [Rozdziale … pkt … Części … SIWZ.]4

 3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia
  na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

 4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia następujących po sobie nieodwołalnych i bezwarunkowych gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych z okresem ważności nie krótszym niż 5 lat, pod warunkiem złożenia kolejnego zabezpieczenia najpóźniej 60 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego zabezpieczenia. W przypadku nie złożenia w powyższym terminie gwarancji na kolejny okres, Zamawiający ma prawo wystąpić do gwaranta z żądaniem zapłaty nieustalonej gwarancji w jej pełnej wysokości.

 5. Kwota Zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 zostanie podzielona na … równe części dla każdego z dostarczanych Urządzeń.

 6. Część kwoty Zabezpieczenia ustanowionego dla każdego z dostarczanych Urządzeń w wysokości 70% danej kwoty, dla danego Urządzenia zostanie zwolniona przez Zamawiającego w ciągu 30 (trzydziestu) dni po przedstawieniu przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia, podpisanego przez Komisje Odbioru i Zamawiającego.

 7. Część kwoty zabezpieczenia ustanowionego dla każdego z dostarczanych Urządzeń w wysokości 30% kwoty dla danego Urządzenia zostanie zwolniona przez Zamawiającego w ciągu 15 dniu, po upływie okresu Rękojmi i Gwarancji określonego w § 18 Umowy, udzielonej na dostarczone Urządzenie i po przedstawieniu przez Wykonawcę protokołu Odbioru Pogwarancyjnego podpisanego przez Zamawiającego.

 8. W przypadku przesunięcia terminu wykonania Umowy lub przedłużenia okresu Gwarancji i Rękojmi, Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie odpowiednio przedłużone i przedłożone Zamawiającemu, niezależnie od podpisania lub nie stosownego aneksu do Umowy w tym terminie, nie później niż na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu realizacji Przedmiotu umowy lub upływu okresu Gwarancji i Rękojmi.

 9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego
  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego osobom trzecim z tytułu wykonawstwa zastępczego lub zapłaconych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

 10. O potrąceniu jakichkolwiek kwot z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę.

 11. W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, w sytuacji, gdy:

 1. wystawca (gwarant) podejmie decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub złoży taki wniosek lub taki wniosek zostanie złożony przez osobę trzecią lub,

 2. ocena ratingowa nadana wystawcy (gwarantowi) zostanie obniżona do poziomu niższego niż BBB, nadany przez: Standard & Poor’s lub Fitch Ratings, lub Baa2 nadany przez Moody’s Investors Service Ltd.

Wykonawca jest zobowiązany do ponownego ustanowienia Zabezpieczenia w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, z zastrzeżeniem, że w przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych będzie ono spełniać następujące wymagania:

 1. wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 2. wystawca (gwarant) posiadać powinien ostatnio opublikowaną, długoterminową ocenę ratingową na poziomie BBB lub wyższym, nadaną przez: Standard & Poor’s lub Fitch Ratings, lub Baa2 nadany przez Moody’s Investors Service Ltd. Wykonawca dostarcza oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy (gwaranta) potwierdzające, że wystawca (gwarant) posiada wymaganą ocenę ratingową. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zaakceptować gwarancję wystawioną przez podmiot nie posiadający oceny ratingowej, o której mowa powyżej oraz określić warunki takiej akceptacji.

 3. treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej wskazanej w Załączniku nr […] do Części III SIWZ, a projekt gwarancji przed jej wystawieniem powinien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

w terminie 10 dni roboczych od wcześniejszej z dat: (i) od daty powzięcia przez Wykonawcę informacji o wystąpieniu jednej z wyżej wymienionych okoliczności lub (ii) daty wpłynięcia do Wykonawcy zawiadomienia skierowanego przez Zamawiającego o jej wystąpieniu.

 1. Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w ust 11 pkt c), z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego i spełnione będą pozostałe wymagania określone w ust 11.

 2. W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian w treści Zabezpieczenia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego wzoru Zabezpieczenia wskazanego w Załączniku nr […] do Części III SIWZ.

 3. Uchybienie jakimkolwiek obowiązkom wymienionym w niniejszym § 19 stanowi istotne naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego do:

 1. zaliczenia istniejących wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej Umowy należnych Wykonawcy od Zamawiającego na poczet Zabezpieczenia,

 2. wstrzymania płatności wynikających z Umowy do czasu wniesienia, uzupełnienia lub odnowienia Zabezpieczenia,

 3. wystąpienia z żądaniem zapłaty z Zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż środki pieniężne celem zapewnienia zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy,

 4. rozwiązania Umowy w trybie § 26 ust. 4 i naliczenia kary umownej na podstawie § 20 ust. 3 Umowy.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna