Część IV siwz – wzór umowy Umowa nr


§ 20. Kary umowne, odszkodowaniaPobieranie 331.75 Kb.
Strona11/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

§ 20.
Kary umowne, odszkodowania


 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych dla każdego z dostarczanych Urządzeń za:

  1. każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Urządzenia w stosunku do terminu określonego w Karcie Informacji Szczegółowej, w wysokości 0,1% wynagrodzenia należnego za dostawę Urządzenia, określonego w § 16 ust. 1 Umowy,

  2. każdy dzień zwłoki w usunięciu wad Urządzenia w okresie Rękojmi
   i Gwarancji w stosunku do terminów określonych w Umowie do ich usunięcia, w wysokości 0,05% wynagrodzenia należnego za dostawę Urządzenia, określonego w § 16 ust. 1 Umowy,

  3. każdy dzień zwłoki w organizacji spotkania dotyczącego Przeglądu Projektu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, w stosunku do terminu określonego w powyższym Załączniku, w wysokości 0,01% wynagrodzenia należnego za dostawę Urządzenia, określonego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy,

  4. każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dla danego Urządzenia zaopiniowanej pozytywnie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR), o której mowa w Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy, w stosunku do terminów określonych w powyższym Załączniku nr 1, w wysokości 0,01% wynagrodzenia należnego za dostawę Urządzenia, określonego w § 16 ust. 1 Umowy,

  5. każdy dzień zwłoki w dostarczeniu wersji pozytywnie zaopiniowanej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR), o których mowa w pkt 1.3.3. ppkt: (i), (ii) oraz (iii) Załącznika nr 1 do Umowy, w stosunku do wymaganych terminów określonych w Załącznika nr 1, w wysokości 0,01% wynagrodzenia za pierwszy dostarczany Urządzenie określonego na podstawie § 16 ust. 1 Umowy,

  6. każdy dzień zwłoki w terminie przeprowadzenia każdego Szkolenia określonego w § 11 Umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia, określonego w § 16 ust. 1 Umowy, należnego za dostarczony Urządzenia, na stanowisku pracy którego szkolenie miało być przeprowadzone,

  7. przekroczenie gwarantowanych przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2
   do Umowy, parametrów dotyczących strat jałowych i/lub obciążeniowych dostarczanych autotransformatorów w wysokości:

  1. 50.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 00/100) za każdy przekroczony kW w przypadku gwarantowanych strat jałowych,

  2. 25.000,00 zł (dziesięć tysięcy 00/100) za każdy przekroczony kW w przypadku gwarantowanych strat obciążeniowych,

  1. przekroczenie gwarantowanego przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2
   do Umowy, parametru dotyczącego mocy akustycznej dostarczanych autotransformatorów w wysokości 5% wynagrodzenia, określonego w § 16 ust. 1 Umowy. Kara umowna zastrzeżona w niniejszym punkcie dotyczy zagwarantowanego przez Wykonawcę poziomu mocy akustycznej, mniejszej niż wymagana
   w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Niewywiązanie się z obowiązku kraju pochodzenia Urządzenia zgodnie z § 9 ust. 15 skutkuje, naliczeniem kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 Umowy,

  2. każdy dzień zwłoki w dopełnieniu przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 9 oraz § 9 ust. 11 Umowy, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

  3. za przekroczenia udzielonego przez Zamawiającego czasu trwania wyłączenia elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za każdy dzień przekroczenia,

  4. za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z § 26 ust. 11 Umowy - w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za każdy dzień przekroczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych również za każdy przypadek powierzenia wykonania części Robót i związanych z nimi Prac objętych Umową osobie trzeciej, której Zamawiający nie zaakceptował jako Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia należnego osobie trzeciej.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych również za każdy przypadek powierzenia przez Zamawiającego, wykonania części Robót i związanych z nimi Prac osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia należnego osobie trzeciej, przy czym naliczenie tej kary nie stoi na przeszkodzie naliczaniu Wykonawcy kary z tytułu zwłoki.

 2. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia.

 3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ustępu 1 niniejszego paragrafu
  dla jednego Urządzenia nie może przekroczyć 25% należnego za dostawę tego Urządzenia Wynagrodzenia . Łączna całkowita wysokość kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20% łącznego Wynagrodzenia.

 4. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego.

 5. Dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty innych kar umownych z innych tytułów, w tym z kolejnych opóźnień w stosunku do terminów wynikających z Umowy.

 6. Zamawiający uprawniony jest do potrącania wszelkich należnych mu kar umownych
  z Wynagrodzenia.

 7. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową mimo jej wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn.

 8. Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie
  od wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości.

§ 21.
Podwykonawstwo


 1. Zakres prac, który może być powierzony do wykonania Podwykonawcom, został określony w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca nie może powierzyć realizacji Robót i związanych z nimi Prac jednemu Podwykonawcy
  w wymiarze przekraczającym 50 % wartości wszystkich Robót i związanych z nimi Prac. Podwykonawcy mają prawo zatrudniać dalszych podwykonawców.

 2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą Robót i związanych z nimi Prac oraz do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą Robót
  i związanych z nimi Prac jest wymagana zgoda Zamawiającego. Warunkiem koniecznym (ale nie wystarczającym) dla wyrażenia zgody przez Zamawiającego jest pozytywna opinia Inżyniera Kontraktu. Wykonawca obowiązany jest ponadto przedłożyć dokumenty dotyczące danych rejestracyjnych Podwykonawcy/ów i dalszych podwykonawców, przedstawić referencje Podwykonawcy/ów i dalszych podwykonawców obejmujące swym zakresem rzeczowym Roboty i związane z nimi Prace, które mają być powierzone Podwykonawcy/om i/lub dalszym podwykonawcom.

 3. Wykonawca występuje do Zamawiającego, nie później niż 14 dni przed planowanym zawarciem umowy dotyczącej Robót i związanych z nimi Prac z Podwykonawcą oraz przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy załączając opinię Inżyniera Kontraktu. Zamawiający zobowiązany jest wyrazić swoje stanowisko w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy. Wraz z wnioskiem
  o wyrażenie zgody Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
  i Inżynierowi Kontraktu projekt umowy z Podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą. Projekt umowy zawierać będzie między innymi:

 1. zakres powierzanych Podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy Robót
  i związanych z nimi Prac;

 2. zasady odbiorów Robót i związanych z nimi Prac wykonywanych przez Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę lub Podwykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;

 3. wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wynagrodzenia na rzecz, odpowiednio, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, spójną z treścią Umowy i rozliczeniami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

 4. postanowienia spójne z Umową w szczególności w zakresie okresów odpowiedzialności za Wady wykonywanych przez Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę Robót i związanych z nimi Prac oraz innych obowiązków
  w stosunku do okresów wynikających z Umowy;

 5. postanowienia dotyczące możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego żądanie, praw i/lub obowiązków Wykonawcy wobec Podwykonawcy oraz Podwykonawcy wobec dalszego podwykonawcy, włącznie z prawami z gwarancji
  i rękojmi (w tym domagania się usunięcia Wad przez Podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę Wykonawcy i przez dalszego podwykonawcę Podwykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec, odpowiednio, Wykonawcy lub Podwykonawcy), skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania Umowy udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę, odebrania robót zrealizowanych przez Podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę, rozliczenia odebranych przez Zamawiającego Robót i związanych z nimi Prac, zrealizowanych przez Podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę;

 6. postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec Podwykonawcy i przez Podwykonawcę wobec dalszego podwykonawcy;

 7. postanowienia zakazujące Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego

 8. postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania Robót
  i związanych z nimi Prac dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego
  i Wykonawcy.

 1. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z pozytywną opinią Inżyniera Kontraktu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
  na zawarcie umowy na przedstawionych warunkach. Zamawiający może odmówić zgody na powierzenie wykonania wskazanego przez Wykonawcę zakresu Robót i związanych
  z nimi Prac Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu podwykonawcy,
  w szczególności jeśli oceni, że Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie daje pewności należytego wykonania Robót i związanych z nimi Prac, przy uwzględnieniu oceny dotychczas przez niego realizowanych obowiązków. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń jedynie co do treści umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowy projekt umowy uwzględniający zastrzeżenia Zamawiającego.

 2. Do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody albo zgłoszenia na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 powyżej, Zamawiający upoważnia Dyrektora Departamentu Inwestycji i Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji, działających łącznie, co nie wyłącza prawa złożenia któregokolwiek z ww. oświadczeń przez Zamawiającego zgodnie z zasadami reprezentacji.

 3. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej aneksowania.
  W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu poświadczoną przez siebie kopię tej umowy lub przeznaczony dla Inżyniera Kontraktu jej egzemplarz.

 4. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą
  a Podwykonawcą lub pomiędzy Podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. Nadanie pocztową przesyłką poleconą lub kurierem pisma zawierającego sprzeciw lub zastrzeżenie w ostatnim dniu obowiązywania terminu, o którym mowa w ust. 3, uważa się
  za zgłoszenie sprzeciwu w terminie.

 5. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania Robót i związanych
  z nimi Prac objętych Umową.

 6. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.

 7. W przypadku przyjęcia wobec Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zobowiązań o charakterze ciągłym, wykraczających poza określony
  w Umowie okres Gwarancji i Rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
  po upływie tego okresu przeniesienie na Zamawiającego, za jego zgodą, uprawnień wynikających z takich zobowiązań.

 8. Realizacja Robót i związanych z nimi Prac w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.

 9. W przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
  w trakcie realizacji Umowy, zmiana może być dokonana za zgodą Zamawiającego, udzielaną na zasadach wskazanych w ust. 2 - 11 powyżej.

 10. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę wskazanych w ust. 1-11 obowiązków, Zamawiający będzie miał prawo:

 1. wezwać do opuszczenia Terenu Budowy przez podmioty, których umowa nie została zaakceptowana przez Zamawiającego,

 2. na koszt i ryzyko Wykonawcy powierzyć osobie trzeciej, w ramach wykonawstwa zastępczego, wykonanie Robót i związanych z nimi Prac wykonywanych przez podmiot, którego umowa nie została zaakceptowana przez Zamawiającego,

 3. rozwiązać w całości lub w części Umowę.

Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa powyżej nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi lub żądania naprawienia szkody
na zasadach określonych w Umowie.

 1. Zgoda Zamawiającego na powierzenie przez Wykonawcę wykonania przez Podwykonawcę lub powierzenie przez Podwykonawcę wykonania przez dalszego podwykonawcę niektórych Robót i związanych z nimi Prac nie zwalnia Wykonawcy
  z odpowiedzialności wobec Zamawiającego za nieterminowość wykonania lub Wady Robót i związanych z nimi Prac realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

 2. Jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje Roboty i związane z nimi Prace w sposób powodujący naruszenie Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał
  na oznaczony czas albo na stałe wykonywania części albo całości powierzonych
  mu Robót i związanych z nimi Prac. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą
  z Podwykonawcą umowę lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez Podwykonawcą z dalszym podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane.

 3. Wykonawca zwolni Zamawiającego na zasadach określonych w art. 392 kodeksu cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz Podwykonawców i dalszych podwykonawców jakichkolwiek należnych im od Wykonawcy lub Podwykonawcy kwot, których zapłaty żądają od Zamawiającego, w ten sposób, iż pokryje wszelkie należności Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z odsetkami naliczonymi z tytułu opóźnienia w płatnościach, związane z ich uczestnictwem w realizacji Umowy, zasądzone prawomocnymi orzeczeniami od Zamawiającego lub ustalone w ramach ugód zawartych przez Zamawiającego z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za uprzednią zgodą Wykonawcy, a ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

 1. przystąpić po stronie Zamawiającego do negocjacji z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dotyczących ewentualnej ugody w sprawie należnych im kwot;

 2. przystąpić w trybie przewidzianym przepisami prawa do postępowań sądowych
  z powództw Podwykonawców lub dalszych podwykonawców przeciwko Zamawiającemu;

 3. zwrócić Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki Zamawiającego związane z prowadzeniem negocjacji i postępowań sądowych
  z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, w tym koszty zastępstwa procesowego.

 1. Wykonawca zapewni, by wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy, Zamawiający mógł wykonywać także wobec Podwykonawców i dalszych podwykonawców.

 2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych
  z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy toczących się
  w związku z realizacją Umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w art. 392 Kodeksu cywilnego zwolnić Zamawiającego od obowiązku świadczenia na rzecz Podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz dostawców Urządzeń i Materiałów w zakresie wszelkich ich roszczeń związanych ze wstrzymaniem realizacji Umowy.

 4. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenie o stanie rozliczeń z Podwykonawcami lub przedstawi niezgodne z prawdą informacje wskazane
  w ust. 22 poniżej o stanie rozliczeń Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, może dokonywać płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bezpośrednio na ich rzecz. Ponadto w takim przypadku Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy z powodu naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę w sposób istotny, tj. w trybie § 26 ust. 4 Umowy.

 5. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń
  z Podwykonawcami oraz zapewnienia dokonywania terminowo wszelkich rozliczeń Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

 6. Wykonawca zobowiązany jest do składania na bieżąco Inżynierowi Kontraktu informacji o stanie rozliczeń Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna