Część IV siwz – wzór umowy Umowa nr


§ 22. Odpowiedzialność i ryzykoPobieranie 331.75 Kb.
Strona12/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

§ 22.
Odpowiedzialność i ryzyko


 1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko wynikające z jego działań lub zaniechań nie związanych z działalnością Wykonawcy.

 2. Każda ze stron jest prawnie odpowiedzialna za swe działania we własnym zakresie
  i powinna zwolnić, drugą stronę, na zasadach wskazanych w art. 392 k.c.,
  z odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wynikłej z jej działania lub zaniechania.

 3. Strona, wobec której skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podjąć wszelkie działania w celu zmniejszenia szkody.

 4. Wykonawca zwolni Zamawiającego, na zasadach wskazanych w art. 392 k.c.,
  z odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane przemieszczaniem Sprzętu, w tym środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Umowy.

 5. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na Terenie Budowy, w tym mienia Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

§ 23.
Siła wyższa


 1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia które mają wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków.

 2. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności:

  1. działania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy,

  2. strajk generalny trwający dłużej niż 60 dni,

  3. stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,

  4. działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć.

 1. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron całości lub części jej zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony
  o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Strona ta będzie starała się wykonać ciążące na niej zobowiązania tak
  szybko, jak będzie to możliwe.

 2. Jeżeli przed protokolarny przekazaniem Terenu Budowy Spółce Obszarowej wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia Przedmiotu Umowy spowodowane Siłą Wyższą Wykonawca w ramach Wynagrodzenia ma obowiązek naprawienia wszelkich zniszczeń, uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami rezultatów Robót i związanych z nimi Prac, oraz przeprowadzenie Robót Zabezpieczających.

 3. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu Siły Wyższej na okres ponad 60 dni, Wykonawca lub Zamawiający będą mieć prawo do rozwiązania Umowy
  za czternastodniowym wypowiedzeniem. §14 ust. 20 będzie miał zastosowanie.

 4. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 5, Wykonawca niezwłocznie usunie z Terenu Budowy na swój koszt Sprzęt, Urządzenia i Materiały nie przejęte przez Zamawiającego oraz zleci dokonanie tego samego Podwykonawcom.

 5. W przypadku rozwiązania Umowy w powyższych okolicznościach rozliczenie stron nastąpi według zasad wskazanych w §14 ust. 20 Umowy.

§ 24.
Ubezpieczenia


 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w Załączniku nr 10
  do Umowy (Wymagane ubezpieczenia), ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka:

  1. ubezpieczenie wszelkich ryzyk, w tym dotyczących produkcji Urządzeń, ich transportu/ z miejsca produkcji do stanowiska w Stacji i montażu (CAR/EAR): obejmujące fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy, oraz w miejscach składowania i transportu mienia poza Terenem Budowy powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss) wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;

  3. ubezpieczenie mienia podczas transportu (CARGO) obejmujące stratę lub uszkodzenie podczas transportu na Teren Budowy, wszystkich urządzeń i wyposażenia, włączając w to części zamienne oraz specjalistyczne urządzenia
   i narzędzia, które będą dostarczane przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w związku z realizacją Umowy, a także maszyny budowlano-montażowe Wykonawcy i jego Podwykonawców – za spełnienie tego warunku w odniesieniu do Podwykonawców uznaje się posiadanie takiej polisy przez Podwykonawcę;

  4. ubezpieczenie maszyn budowlano-montażowych Wykonawcy i Podwykonawców (CPM) obejmujące fizyczną stratę lub uszkodzenie sprzętu Wykonawcy
   na Terenie Budowy, powstałe przed Odbiorem Końcowym Przedmiotu umowy - za spełnienie tego warunku w odniesieniu do Podwykonawców uznaje się posiadanie takiej polisy przez Podwykonawcę;

  5. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmujące obowiązek zapłaty przez ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej na skutek doznania przez pracownika lub inną osobę wykonującą czynności pozostające
   w związku z realizacją Przedmiotu umowy uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
   w wyniku zdarzenia, które miało miejsce na Terenie Budowy lub w jego sąsiedztwie;

  6. ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli
   ma zastosowanie),

  7. w zależności od zaistniałej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony.

 2. W odniesieniu do ubezpieczeń określonych w ust. 1 pkt. a), b) oraz c), treść umowy ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych i innych wzorców umownych będą przedmiotem zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Zatwierdzeniu podlega zgodność warunków ubezpieczenia z wymaganiami określonymi w niniejszym § 24 Umowy oraz w Załączniku nr 10 do Umowy (Wymagane ubezpieczenia), zatwierdzenie ma formę pisemną.

Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo wymogów określonych w niniejszym § 24 Umowy oraz
w Załączniku nr 10 do Umowy (Wymagane ubezpieczenia) ze względu na brak możliwości zakupu takiej ochrony na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia w tym zakresie innych warunków ubezpieczenia obejmujących najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach.

Zmiany warunków ubezpieczeń zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu mogą być dokonywane jedynie za jego zgodą. 1. Zgodnie z wymaganiami i w terminach określonych w Załączniku nr 10 do Umowy (Wymagane ubezpieczenia), Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte
  i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane. Dokumenty te będą okazywane na każde żądanie Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego.

 2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opłaty należnej składki, Inżynier Kontraktu lub Zamawiający będą mieli prawo, ale nie obowiązek, do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami bezpośrednio lub przez potrącenie w pierwszej kolejności z Zabezpieczenia a w następnej z Wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 Dni Roboczych.

 3. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu obowiązywania (ubezpieczenia) wymaganych ubezpieczeń, ponosi Wykonawca. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie okresu obowiązywania ubezpieczenia określonego w ust. 1 pkt a) oraz, o ile jest to uzasadnione stopniem zaawansowania realizacji Umowy, ubezpieczenia określonego w ust. 1 pkt c) na okres pokrywający przedłużony okres realizacji Przedmiotu umowy, najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem dotychczasowego okresu obowiązywania tych ubezpieczeń.

 4. Wykonawca zapewni, że jego Podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy ubezpieczą
  w odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy Roboty i związane z nimi Prace, jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem Wykonawcy.

 5. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację Przedmiotu Umowy (Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Wykonawca, Podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować
  w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie.

W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

 1. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej, budynków, budowli, urządzeń i wyposażenia, czy innych elementów Przedmiotu umowy, uprawnionym do otrzymania odszkodowania z umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) będzie Strona, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 24 ust. 9.

 2. Wypłata odszkodowania, jego części lub zaliczki w wysokości wyższej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na rzecz Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub innego ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy-montażu (CAR/EAR) wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, co nie uchybia obowiązkowi informowania przez Wykonawcę Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi z tytułu takich umów ubezpieczenia. Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę, może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający ma prawo zażądać
  od Wykonawcy przedstawienia informacji i raportów dotyczących trybu i sposobu wykorzystania kwot odszkodowań lub zaliczek na poczet odszkodowań wypłaconych Wykonawcy w celu usunięcia lub minimalizacji następstw zdarzenia ubezpieczeniowego.

Jeżeli, niezależnie od przyczyny, Wykonawca nie usunie szkody, w tym nie usunie szkody właściwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania z ubezpieczenia przechodzi na Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający niezwłocznie poinformuje ubezpieczyciela o przelewie praw z umowy ubezpieczenia. Jeżeli odszkodowanie, jego część lub zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania zostały już Wykonawcy wypłacone, obowiązany jest on zwrócić otrzymane kwoty Zamawiającemu, który może ich dochodzić od Wykonawcy bezpośrednio lub przez potrącenie w pierwszej kolejności
z Zabezpieczenia a w następnej kolejności z Wynagrodzenia.

 1. Kwoty udziałów własnych/franszyz w stracie (szkodzie) objętej roszczeniami ubezpieczeniowymi obciążają Wykonawcę lub jego Podwykonawców. W przypadku szkody udział własny/franszyza przewidziana w umowie ubezpieczenia zostanie poniesiona przez dotknięte szkodą przedsiębiorstwa proporcjonalnie do udziału każdego w odszkodowaniu wypłaconym przez ubezpieczyciela.

 2. Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia lub przedłużania okresu obowiązywania wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy.

 3. Celem uniknięcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczególnych zakresów ryzyk, tam, gdzie to jest możliwe, Wykonawca może wykazać wykonanie obowiązku zawarcia ubezpieczeń, do których zawarcia jest obowiązany, poprzez okazanie dokumentów ubezpieczeniowych poświadczających istnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programów ubezpieczeniowych, w których figuruje jako ubezpieczony/współubezpieczony. Dokumenty ubezpieczeniowe muszą określać elementy ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spełnienia wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie.

 4. Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy, dostawcy
  i poddostawcy zostaną wskazani jako ubezpieczeni/współubezpieczeni w umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) a Ubezpieczyciel wyraźnie zrzeknie się prawa regresu ubezpieczeniowego wobec ubezpieczonych/ współubezpieczonych.

 5. Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy zostaną wskazani jako współubezpieczeni (ubezpieczeni) w polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy zawartej zgodnie z ust. 1 pkt b) w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych. Ubezpieczyciel wyraźnie zrzeknie się prawa regresu ubezpieczeniowego wobec Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

 6. W przypadku, gdy Zamawiający będzie posiadał obrotową umowę ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), Wykonawca, w celu wypełnienia obowiązku ubezpieczenia określonego w § 24 ust. 1 pkt. a), za zgodą ubezpieczyciela oraz po uzyskaniu oświadczenia o braku sprzeciwu ze strony Zamawiającego, będzie uprawniony do zgłoszenia realizowanych prac do objęcia ochroną ubezpieczeniową
  na podstawie oraz na warunkach takiej umowy. Warunki skorzystania przez Wykonawcę z umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zawartej przez Zamawiającego Strony uzgodnią odrębnie.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna