Część IV siwz – wzór umowy Umowa nr


§ 25. Bezpieczeństwo i przepisy BHPPobieranie 331.75 Kb.
Strona13/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

§ 25.
Bezpieczeństwo i przepisy BHP


 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w tym stosowanych do prac budowlano-montażowych, związanych z budową stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz zasadami BHP i ppoż. na Terenie Budowy i w rejonach wykonywanych Robót i związanych z nimi Prac, w tym „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” Zamawiającego..

 2. Wykonawca oświadcza, że „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” Zamawiającego została mu udostępniona i zapoznał się z jej treścią.

§ 26.
Rozwiązanie Umowy


 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

 2. Jeżeli Wykonawca pozostaje po raz drugi w zwłoce przekraczającej 21 dni
  co do terminów wynikających z Harmonogramu Rzeczowego bezpośrednio po uprzednim wystąpieniu zwłoki o takim samym wymiarze czasowym lub realizuje Dostawy, Dokumentację Techniczną, Roboty lub związane z nimi Prace w sposób sprzeczny z Umową, Zamawiający na wniosek Inżyniera Kontraktu ma prawo wedle swego wyboru:

  1. wezwać Wykonawcę do usunięcia zwłoki lub wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie rozwiązać Umowę co do całości lub co do niewykonanej części, lub

  2. wezwać Wykonawcę do usunięcia zwłoki lub wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie powierzyć zakończenie lub wykonanie części Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

 1. Zasady określone w ust. 2 powyżej będą mieć zastosowanie jeszcze przed upływem określonych terminów wynikających z Harmonogramu Rzeczowego w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z podjęciem wykonania Robót, Prac lub Dokumentacji Technicznej tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by zdołał je zakończyć w terminie wynikającym z Harmonogramu Rzeczowego oraz gdy Wykonawca opóźnia się z podjęciem realizacji części Dostaw tak dalece, że nie jest prawdopodobne by zdołał zrealizować Umowę zachowując terminy wskazane w Karcie Szczegółowe Informacji.

 2. Niezależnie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniających jedną ze Stron do rozwiązania Umowy każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli jedna ze Stron dopuszcza się istotnego naruszenia Umowy i nie usunie skutków naruszenia w 30 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugą Stronę w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania do usunięcia naruszenia Umowy.

 3. Poza przypadkami wskazanymi w innych postanowieniach Umowy istotne naruszenia Umowy obejmują następujące przypadki:

  1. zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Umowy w terminie w niej określonym lub uzgodnionym
   z Zamawiającym,

  2. Wykonawca nie stosuje się do poleceń Inżyniera Kontraktu,

  3. nie uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnej opinii co do Dokumentacji Technicznej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  4. jedna ze Stron znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością,

  5. Inżynier Kontraktu powiadomił o konieczności usunięcia Wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął Wady na zasadach określonych w Umowie,

  6. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęto postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy,

  7. Wykonawca nie złożył w terminach określonych Umowie polis oraz dokumentów zabezpieczeniowych i ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem dokonanej płatności,

  8. Wykonawca zlecił wykonanie części Robót i związanych z nimi Prac osobie trzeciej bez wymaganej Umową zgody Zamawiającego;

  9. niewykazanie i nieudokumentowanie przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 11, że Wykonawca dysponuje/ował
   i korzysta/ł z określonych zasobów wskazanych podmiotów zgodnie
   z oświadczeniami i dokumentami zawartymi w Ofercie oraz oświadczeniem zawartym w § 2 ust. 6 lit. i) Umowy5.

 1. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy została otwarta likwidacja Wykonawcy.

 2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno zostać przekazane drugiej stronie
  na piśmie.

 3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu
  mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy, a w przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, niezwłocznie po doręczeniu Zamawiającemu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, powstrzyma się od wykonywania Umowy, wykona Roboty Zabezpieczające Konieczne i na zlecenie Zamawiającego pozostałe Roboty Zabezpieczające, zabezpieczy i opuści Teren Budowy, oraz strony dokonają Odbioru Bilansującego i sporządzą, z udziałem Inżyniera Kontraktu, Protokół Inwentaryzacyjny.

 4. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadami wskazanymi w § 14 ust. 20 na podstawie Protokołu Inwentaryzacyjnego.

 5. W razie rozwiązania Umowy określone w Protokole Inwentaryzacyjnym składniki majątku wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy i pozostałe
  na Terenie Budowy, o ile wcześniej ich własność nie przeszła na Zamawiającego, stają się własnością Zamawiającego.

 6. Zamawiający, rozwiązując Umowę w trybie natychmiastowym, może skorzystać z zabezpieczenia w postaci dobrowolnego poddania się egzekucji przez Wykonawcę w trybie art. 777 kpc. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji stanowi Załącznik nr 8 do Umowy i zostanie złożone przez Wykonawcę w stosunku do Danej części Terenu Budowy w terminie 30 dni od dnia wydania Kart Informacji Szczegółowej, pod rygorem kary umownej zastrzeżonej § 20 ust.1 pkt. 11.

 7. Rozwiązanie Umowy w części lub w całości przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia na zasadach przewidzianych w art. 392 k.c. w sytuacjach przewidzianych w Umowie.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna