Część IV siwz – wzór umowy Umowa nr


§ 27. Rozstrzyganie sporówPobieranie 331.75 Kb.
Strona14/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

§ 27.
Rozstrzyganie sporów


 1. W sytuacjach przewidzianych w Umowie, w których konieczne będzie rozstrzygniecie sporu Stron, do chwili rozstrzygnięcia takiego sporu przez sąd powszechny spory będą rozstrzygane w sposób następujący (nie uzasadniający zastosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących sporów arbitrażowych):

  1. Strony powołają zespól ekspertów w terminie 4 Dni Roboczych od dnia zaistnienia sporu i wezwania przez jedna ze Stron do powołania zespołu ekspertów. Każda ze Stron powiadomi drugą Stronę o wyznaczeniu przez siebie jednego eksperta, władającego językiem polskim, nie będącego członkiem Personelu Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz pracownikiem lub zleceniobiorcą Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. W razie nie powołania przez Stronę eksperta w terminie wskazanym powyżej, takiego eksperta powoła druga Strona i będzie on pełnił taką funkcję do chwili powołania innego eksperta przez Stronę, która eksperta uprzednio nie powołała.

  2. Eksperci w ciągu 4 Dni Roboczych od dnia ich powołania powołają spoza swego grona Przewodniczącego zespołu ekspertów. Jako Przewodniczący może być powołana jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna będąca pracownikiem jednostki organizacyjnej polskich uczelni wyższych lub polskich placówek naukowo badawczych oraz instytutów branżowych z zakresu budownictwa. W razie powołania jednostki organizacyjnej czynności Przewodniczącego w jej imieniu będzie wykonywać wskazywany przez nią każdorazowo specjalista w zakresie prac projektowych, będący pracownikiem tej jednostki.

  3. W razie nie powołania Przewodniczącego w powyższym terminie zostanie
   on powołany w drodze losowania przeprowadzonego przez eksperta Zamawiającego w obecności eksperta Wykonawcy, najpóźniej 4 dnia od dnia otrzymania przez Stronę wezwania drugiej Strony do powołania Przewodniczącego w tym trybie. Miejscem losowania będzie siedziba Zamawiającego. Przewodniczący zostanie powołany
   w drodze losowania spośród kandydatów zgłoszonych przez dowolną Stronę (każda
   ze Stron może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów), która wraz z kandydaturą obowiązana jest przedstawić pisemną zgodę kandydata na pełnienie funkcji Przewodniczącego. W razie braku przedstawienia przez Stronę kandydata Przewodniczącym zostanie kandydat wskazany przez drugą Stronę.

  4. Każda ze Stron będzie mogła w dowolnym czasie zmienić powołanego przez siebie eksperta.

  5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić pełną obsługę biurową posiedzeń zespołu ekspertów i udostępnić pomieszczenia niezbędne dla odbywania posiedzeń.

  6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu z członków zespołu ekspertów
   na swój koszt przeprowadzenie analizy zagadnień, co do których powstał spór pomiędzy Stronami.

  7. Każda ze Stron pokrywa wynagrodzenie powołanego przez siebie eksperta. Wynagrodzenie Przewodniczącego według stawki uzgodnionej przez Strony w drodze odrębnego porozumienia oraz inne koszty działania zespołu ekspertów zaakceptowane przez Strony pokrywa Strona, na niekorzyść której został dany spór rozstrzygnięty przez zespół ekspertów.

  8. Zespół ekspertów rozpatrywać będzie sprawy sporne pomiędzy Stronami w terminie 5 Dni Roboczych od dnia ustanowienia Przewodniczącego, chyba że termin ten zostanie przedłużony za zgodą Stron na wniosek zespołu ekspertów, której to zgody Strony zobowiązują się nie odmawiać bez uzasadnionej przyczyny wskazanej na piśmie.

  9. Rozstrzygnięcia zespołu ekspertów będą podejmowane w drodze głosowania, większością głosów oddanych, przy czym konieczne jest oddanie głosu przez Przewodniczącego.

  10. Okres rozpatrywania sporu przez zespół ekspertów nie wpływa na terminy przewidziane w Umowie, w tym w Harmonogramie Rzeczowym,

  11. Stanowisko zespołu ekspertów wiąże Strony aż do chwili ewentualnego odmiennego prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego.

 1. Jeżeli jedna ze Stron nie akceptuje stanowiska zespołu ekspertów to przed skierowaniem sporu na drogę postępowania sądowego Strony podejmą starania,
  by rozstrzygnąć spór ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

 2. Spory Stron w razie braku akceptacji zespołu ekspertów będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 28.
Klauzula poufności


 1. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszystkie informacje uzyskane w trakcie realizacji Umowy, w tym wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące Zamawiającego lub Przedmiotu umowy, otrzymane lub uzyskane w trakcie realizacji Umowy niezależnie od formy tych informacji i ich źródeł. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania
  w poufności w szczególności Dokumentacji Technicznej stanowiących Informacje Poufne. Wykonawca nie może wykorzystywać Informacji Poufnych do celów innych niż do należytego wykonania Umowy. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

 2. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Poufnych Podwykonawcom
  i dalszym podwykonawcom tylko gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej opisanej klauzuli poufności przez swoich pracowników, Podwykonawców, dalszych wykonawców i konsultantów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez nich w poufności przekazanych Informacji Poufnych jak za działanie własne.

 3. Podmioty realizujące czynności z zakresu realizacji Umowy zobowiązane
  są do podpisania i złożenia oświadczenia o zachowaniu tajemnicy Informacji Poufnych, na wniosek Zmawiającego, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy. Zamawiający może uzależnić przekazanie Informacji Poufnych od podpisania wskazanego oświadczenia. Oryginały podpisanych oświadczeń Wykonawca obowiązany jest przekazać do Zamawiającego. W przypadku, gdy Zmawiający złożył wniosek,
  o którym mowa w niniejszym ustępie, osoby które nie podpisały oświadczenia nie mogą wykonywać żadnych czynności związanych z realizacją Umowy.

 4. Wykonawca uprawniony jest umożliwić dostęp do Informacji Poufnych wyłącznie podmiotom, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu uniemożliwienia dostępu do Informacji Poufnych podmiotom nieuprawnionym.

 5. Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą miały dostęp do Informacji Poufnych
  i przekaże jeden egzemplarz Zamawiającemu.

 6. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę PSE S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U.
  z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji Poufnych w zakresie niezgodnym
  z celem Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 7. Zamawiający będąc właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych Wykonawcy lub wytworzonych w związku z realizacją Umowy, ma prawo zażądać ich zwrotu po wykorzystaniu lub w przypadku uznania, że ich posiadanie przez Wykonawcę wykracza poza cel Umowy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. Wykonawca nie ma prawa kopiować, powielać ani w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać żadnych dokumentów należących do Zamawiającego lub związanych z realizacją Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
  po wskazaniu celu w jakim Wykonawca zamierza wykorzystać ww. dokumenty.

 8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
  o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia chronionych informacji, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: zatajenia, powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży informacji.

 9. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia informacji otrzymanych od Zamawiającego, ujawnienie takie nie będzie uważane za dokonane z naruszeniem postanowień Umowy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie udostępnionych informacji.

 10. Jeżeli w związku z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228) zaistnieje konieczność poddania się przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców i dalszych podwykonawców procedurze postępowania sprawdzającego, o której mowa w ww. ustawie, Zamawiający poinformuje o takim fakcie, a Wykonawca podejmie niezbędne czynności w celu spełnienia tego warunku.

 11. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w ust. 10, będzie skutkować odsunięciem danej osoby od czynności związanych z realizacją Umowy, dla których zgodnie z przepisami ww. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych konieczne jest posiadanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa
  (do informacji o klauzuli „zastrzeżone” pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej). Jeżeli ze względu na niewypełnienie zobowiązań Wykonawcy w zakresie postępowania sprawdzającego, Wykonawca nie będzie w stanie wykonywać świadczeń objętych Umową, Zamawiający może rozwiązać Umowę z powodu naruszenia postanowień Umowy w sposób istotny przez Wykonawcę.

 12. W przypadku gdyby okazało się w związku z realizacją Umowy konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony - bez zbędnej zwłoki - uregulują pomiędzy sobą zagadnienie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia.

§ 29.
Przeniesienie praw


 1. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego całości lub części praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

 2. O dacie przeniesienia całości lub części praw i obowiązków Zamawiający powiadomi Wykonawcę oraz prześle pisemne oświadczenie powyższego podmiotu o przejęciu praw
  i obowiązków wynikających z Umowy.

 3. Jeżeli w wyniku dokonanej cesji Umowa będzie wymagała odpowiednich zmian Wykonawca zobowiązuje się do ich uzgodnienia i podpisania aneksu do Umowy
  w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu aneksu.

 4. Przeniesienie przez Wykonawcę całości lub części praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią w zakresie prawnie dopuszczalnym, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 30.
Zmiana Umowy


 1. Zmiana istotnych postanowień Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  1. zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli jej wykonanie w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowym Umowy jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:

   1. wynikłych z sytuacji w KSE,

   2. konieczności synchronizacji terminów realizacji innych zadań inwestycyjnych powiązanych z realizacją Przedmiotu umowy,

   3. ustaleniem przez Strony Umowy zmiany sposobu realizacji Robót
    i związanych z nimi Prac w oparciu o protokół konieczności sporządzony przez Inżyniera Kontraktu, a zatwierdzony przez Zamawiającego;

   4. treścią decyzji administracyjnych.

  2. zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy (np. zmiany technologii , zmiany rodzaju lub ilości Robót i związanych z nimi Prac, zmiany sposobu realizacji Robót i związanych z nimi Prac), spowodowanej:

  1. okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

  2. zmianą Wymogów Prawa,

  3. treścią decyzji administracyjnych,

  1. zmiany Wynagrodzenia w przypadku zmiany Wymogów Prawa w okresie obowiązywania Umowy, w tym przepisów prawa podatkowego w zakresie uwzględniającym te zmiany, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może żądać zmiany Wynagrodzenia w przypadku zmiany Wymogów Prawa w okresie obowiązywania Umowy, w tym przepisów prawa podatkowego , którą to zmianę
   w momencie zawarcia Umowy, Wykonawca działając z należytą starannością mógł
   i powinien był uwzględnić w kalkulacji Wynagrodzenia.

  2. w innych przypadkach enumeratywnie wskazanych w Umowie.

 1. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

 1. wprowadzanie zmian nie modyfikujących Umowy w sposób istotny,

 2. aktualizacje Harmonogramu Rzeczowego.

 1. Zamówienia dodatkowe oraz zmówienia uzupełniające6, o których mowa w § 3 ust. 6, wymagają zawarcia odrębnej umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 31.
Postanowienia końcowe


 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, każde zawiadomienie lub inne pismo wysłane w związku
  z realizacją Umowy jest uważane za właściwie doręczone odpowiednio – Inżynierowi Kontraktu lub Wykonawcy, jeżeli:

 1. zostanie wysłane listem poleconym, pod adres;

 • Inżyniera Kontraktu – ul.[______],

 • Wykonawcy – adres podany w komparycji Umowy,

 1. zostanie doręczone za potwierdzeniem odbioru przedstawicielom Stron
  ustanowionym zgodnie z § 5 Umowy lub do sekretariatów Zarządów Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.

 1. Powiadomienie Wykonawcy o Wadach, o których mowa § 18 ust. 2 lub 3 Umowy nastąpi faksem lub drogą elektroniczną, na:

 • nr telefonu _________,

 • adres poczty elektronicznej _____________.

 1. Wszelka komunikacja Stron w sprawach związanych z realizacja Umowy oraz z realizacją uprawnień Zamawiającego w zakresie Gwarancji i Rękojmi odbywać się będzie w języku polskim. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę języka angielskiego pod warunkiem jednoczesnego przekazania tłumaczenia przysięgłego na język polski.

 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
  i są wprowadzane w formie aneksu, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

 3. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

 4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa krajowego oraz unijnego, w szczególności ustawa - Prawo zamówień publicznych, ustawa - Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 6. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

 1. Załącznik nr 1- Program Funkcjonalno-Użytkowy (SIWZ Część II) wraz
  z załącznikami.

 2. Załącznik nr 2- Oferta Wykonawcy.

 3. Załącznik nr 3 - Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku sieciowego.

 4. Załącznik Nr 4-Instrukcja usuwania wad i awarii w okresie gwarancyjnym.

 5. Załącznik Nr 5- [pominięty] .

 6. Załącznik nr 6 – [pominięty]

 7. Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności.

 8. Załącznik nr 8 – Notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

 9. Załącznik nr 9 - Umowa regulująca współpracę pomiędzy wykonawcami wspólnie realizującymi Umowę jako Wykonawca.

 10. Załącznik nr 10- Wymagane Ubezpieczenia.

 11. Załącznik nr 11 – Wzór Harmonogramu Rzeczowego.

 12. Załącznik nr 12 – Harmonogram płatności

 13. Załącznik Nr 13 – Wykaz stacji elektroenergetycznych Zamawiającego oraz przewidywane terminy dostaw

 14. Załącznik nr 14 Wzór karty z informacjami szczegółowymi o dostawie przekazywanymi Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA1 Zapis opcjonalny – do zastosowania, gdy Wykonawca korzystał będzie z zasobów innych podmiotów w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych

2 Zapis ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa jest podpisywana z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie Zamówienia.

3 Zapis opcjonalny – do zastosowania, gdy Wykonawca korzystał będzie z zasobów innych podmiotów w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych

4 W przypadku wniesienia Zabezpieczenia z formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

5 Zapis opcjonalny – do zastosowania, gdy Wykonawca korzystał będzie z zasobów innych podmiotów w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych

6 Zapis opcjonalny, o ile Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna