Część IV siwz – wzór umowy Umowa nr


§ 2. Postanowienia ogólnePobieranie 331.75 Kb.
Strona2/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

§ 2.
Postanowienia ogólne


 1. Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników bez wskazania innego dokumentu
  są odniesieniami do paragrafów, ustępów i załączników Umowy.

 2. Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej
  i na odwrót, w zależności od kontekstu.

 3. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

 4. Umowa została sporządzona w języku polskim. Dokumentacja Techniczna zostanie sporządzona w języku polskim. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 5. W przypadku rozbieżności treści Umowy, SIWZ, Oferty, oraz załączników, które
  to dokumenty wzajemnie się uzupełniają i razem określają całość zobowiązań Wykonawcy, przyjmuje się następującą kolejność uwzględniania ich treści:

  1. Umowa,

  2. Załączniki do Umowy z wyjątkiem Załącznika nr 1 do Umowy - Program Funkcjonalno-Użytkowy (SIWZ, Część II) i Oferty Wykonawcy,

  3. SIWZ (w tym Część II SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy) z wyjątkiem załączników do SIWZ,

  4. Załączniki do SIWZ,

  5. Oferta Wykonawcy.

 1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

 1. po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności Wykonawcy są znane opis przedmiotu Zamówienia oraz wymagania techniczne Zamawiającego;

 2. posiada wszelką wiedzę, Sprzęt, środki i zdolności produkcyjne niezbędne w ramach ustalonego Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednią liczbą Personelu Wykonawcy;

 3. przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji Przedmiotu Umowy dostępną przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy, możliwości zorganizowania placów budowy i zaplecza budowy na Terenie Budowy, w tym między innymi zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy;

 4. dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i akceptuje panujące na nim warunki i możliwości wprowadzenia zabezpieczeń Terenu Budowy przed szkodami ze strony lub wobec osób trzecich, uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia;

 5. starannie skalkulował Wynagrodzenie i jest ono wystarczające dla realizacji Umowy, w tym opłacenia wszelkich kosztów, łącznie z wypłatą wszelkich i wynagrodzeń związanych z nabyciem Materiałów, produkcją Urządzeń, magazynowaniem (przechowywaniem) Urządzeń do czasu ich dostawy na Stacje, realizacją transportu Urządzeń na Stacje, posadowieniu Urządzeń na stanowiska w Stacjach oraz zapewnieniem Sprzętu, usług Podwykonawców i dalszych podwykonawców, robocizną, podatkami, ubezpieczeniami, ustanowieniem Zabezpieczeń, wydatkami ogólnymi i wszelkimi innymi kosztami, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji Umowy;

 6. skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił
  je w oferowanej cenie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiającego, między innymi wstępny charakter przewidywanych miejsc i terminów Dostaw, stanowiących Załącznik nr 13 do Umowy;

 7. ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji Umowy na zasadach finansowych w niej określonych, z uwzględnieniem uprawnień Zamawiającego do dokonywania przez Zamawiającego płatności z prawem potrącenia określonych kwot w sytuacjach przewidzianych Umową i uwzględniając powyższe, że Wynagrodzenie zostało skalkulowane w sposób zapewniający ciągłość i terminowość realizacji Umowy;

 8. nie bierze udziału w żadnych toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych, których wynik mógłby mieć negatywny wpływ na jego zdolność finansową niezbędną dla realizacji Umowy, jak również według jego najlepszej wiedzy nie zagraża mu żadne takie postępowanie w okresie realizacji Umowy;

 9. 1 zgodnie ze złożoną Ofertą - w celu realizacji Przedmiotu Umowy będzie polegał
  na: …….…. następujących podmiotów: ………….., i – w związku z tym – będzie przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, dysponował i korzystał z następujących zasobów następujących podmiotów:

 1. ………………………………………………………….,

 2. ………………………………………………………….,

 • ………………………………………………………….

 1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że osoby podpisujące Umowę w imieniu Wykonawcy są umocowane do podejmowania wiążących zobowiązań w imieniu Wykonawcy
  w zakresie dotyczącym zawarcia i wykonania Umowy oraz że Wykonawca: (i) ma pełne prawo do wykonania Umowy, (ii) Umowa stanowi jego ważne i skuteczne zobowiązanie, (iii) uzyskał wszystkie potrzebne zgody swoich organów na zawarcie i wykonanie Umowy, (iv) zawarcie i wykonanie Umowy nie będzie stanowiło naruszenia żadnej innej umowy ani zobowiązania ciążącego na nim, oraz nie naruszy postanowień jego statutu lub umowy spółki, w szczególności ze względu na wymaganą w nich konieczność uzyskania zgód jego organów na zawarcie i wykonanie Umowy, (v) zawarcie i wykonanie Umowy nie naruszy żadnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia, którymi jest on związany.

 2. W celu weryfikacji zdolności finansowej Wykonawcy do kontynuowania realizacji Umowy Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu regularnie do 30 lipca za pierwsze półrocze i do 30 stycznia za drugie półrocze danego roku (i) aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, (ii) zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego lub stwierdzające stan zaległości, (iii) zaświadczenia o nie zaleganiu z podatkami lub stwierdzające stan zaległości podatkowej, (iv) sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (F-01), wszystkie aktualne na 14 dni przed przedstawieniem odpisu lub zaświadczenia oraz (iv) raz na rok do 31 lipca każdego roku kopie zatwierdzonych przez wymagane statutem/umową spółki władze sprawozdań finansowych składanych organom skarbowym wraz z opinią biegłego rewidenta albo innych równoważnych dokumentów, gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania w/w sprawozdania. Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę. Wykonawca, jeżeli będzie to konieczne, przedłoży odpowiednie poświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie ze wskazanych wyżej płatności. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów powyżej wskazanych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym taki podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty Wykonawca przedkłada w języku polskim lub wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski. Zamawiający ma również prawo zażądać dodatkowego przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów w dowolnym terminie, w szczególności jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem swoich obowiązków wynikających z Umowy lub nie reguluje płatności na rzecz Podwykonawców.

 3. W przypadku, jeśli z zaświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę wynikać będą kwoty zaległości podatkowych lub zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, razem z zaświadczeniami Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie takiego stanu oraz plan (wraz z przewidywanymi terminami) jego usunięcia, ewentualnie poświadczenia umorzenia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w § 26 ust. 6, jeżeli jakiekolwiek z oświadczeń Wykonawcy okaże się lub stanie się nieprawdziwe w okresie obowiązywania Umowy lub Wykonawca nie przedłoży wskazanych w ust. 8 powyżej odpisów, zaświadczeń i sprawozdań, po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-o dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich przedłożenie, Zamawiający będzie mieć prawo rozwiązania Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, i dokonania rozliczenia zgodnie z zasadami wskazanymi w § 14 ust. 20.

 4. W razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie
  3 Dni Roboczych od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub od daty uzyskania przez Wykonawcę informacji o złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarciu likwidacji, powiadomić Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia obowiązku powiadomienia, Zamawiający zastrzega prawo nałożenia na Wykonawcę kary umownej, zgodnie z § 20 ust. 3 Umowy.

 5. Jeżeli kilku wykonawców ubiegało się wspólnie o udzielenie Zamówienia, wówczas2:

 1. postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych wykonawców;

 2. wykonawcy ci są solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za wykonanie Umowy oraz wniesienie Zabezpieczenia, w tym za wszelkie szkody powstałe
  w związku z realizacją Umowy, m. in. szkody na osobie trzeciej lub w mieniu osoby trzeciej i szkody w środowisku naturalnym – niezależnie od podstawy odpowiedzialności z tego tytułu. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że powyższy zakres odpowiedzialności obejmuje także następstwa działania lub zaniechania Podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także obowiązek zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności względem osób trzecich;

 3. wykonawcy ci wyznaczają spośród siebie [ ________ ] jako odpowiednio umocowanego pełnomocnika (Lidera) upoważnionego do zaciągania zobowiązań
  i przyjmowania oświadczeń w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń, zawiadomień i oświadczeń na rzecz i w imieniu wszystkich podmiotów realizujących wspólnie Umowę.

 4. Zamawiający może przekazywać oświadczenia, zawiadomienia oraz realizować płatności na rzecz Lidera, o którym mowa powyżej – będzie to wystarczające dla należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, a realizacja płatności do rąk Lidera zwolni go z zobowiązań wobec pozostałych wykonawców realizujących wraz z Liderem wspólnie Umowę jako Wykonawca. Niezależnie od powyższego Zamawiający:

 1. ma prawo żądać od każdego z wykonawców realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca osobistego złożenia lub powtórzenia dowolnego oświadczenia lub zapewnienia przewidzianego Umowie;

 2. ma prawo kierować wszelkie oświadczenia i zawiadomienia do dowolnego spośród wykonawców realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca i będą one skuteczne względem pozostałych wszystkich wykonawców;

 3. nie ma obowiązku przyjmować jakichkolwiek oświadczeń lub zawiadomień Wykonawcy, które nie pochodzą od Lidera lub nie zostały złożone za jego pośrednictwem.

 1. Umowa regulująca współpracę pomiędzy wykonawcami wspólnie realizującymi Umowę jako Wykonawca stanowi Załącznik nr 9 do Umowy.

 1. Na polecenie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest zapewnić, bez żadnych ograniczeń, wstęp na Teren Budowy innym wykonawcom działającym na rzecz Zamawiającego oraz umożliwić im wykonywanie – w zakresie powierzonym im przez Zamawiającego – robót budowlanych, prób, testów, innych usług lub dostaw związanych z realizacją Przedmiotu umowy.

 2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania i udokumentowania, że Wykonawca przy wykonaniu Przedmiotu Umowy dysponuje/ował i korzysta/ł z określonych zasobów wskazanych podmiotów zgodnie z oświadczeniami i dokumentami zawartymi w Ofercie oraz oświadczeniem zawartym w ust. 6 lit. i) niniejszego paragrafu, wyznaczając w tym celu Wykonawcy 14-sto dniowy termin.31   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna