Część IV siwz – wzór umowy Umowa nr


§ 3. Zamówienie, Ogólne Zasady Realizacji UmowyPobieranie 331.75 Kb.
Strona3/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

§ 3.
Zamówienie, Ogólne Zasady Realizacji Umowy


 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie, zrealizować zamówienie o zakresie opisanym w Umowie i Załączniku nr 1 do Umowy („Zamówienie”). Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie zgodnie z Umową, w tym zgodnie z Wymogami Prawa i Zasadami Wiedzy Technicznej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację Techniczną, wyprodukować, dostarczyć oraz zamontować na Stacjach Urządzenia a także dokonać wszelkich czynności i zrealizować wszelkie zobowiązania niezbędne dla osiągnięcia powyższego rezultatu, również te, których potrzeba ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie, w tym w Załączniku nr 1.

 2. Przedmiot i zakres Umowy został określony szczegółowo w:

  1. Załączniku nr 1 do Umowy - Program Funkcjonalno-Użytkowy (SIWZ, Część II),

  2. Ofercie, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.

 1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca w szczególności, zrealizuje/zapewni:

 1. dostarczenie … szt. Urządzeń, wraz z ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym, spełniającym wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy, na miejsce ich docelowego przeznaczenia tj. na stanowiska pracy zlokalizowane na terenie Stacji Zamawiającego, wymienione w  Załącznika nr 13 do Umowy, z uwzględnieniem zapisów § 13 ust 1 i 2 (dalej określane jako „Dostawy”),

 2. posadowienie Urządzeń w miejscu użytkowania (na fundamencie) oraz pełen montaż (mechaniczny i elektryczny) do stanu zapewniającego gotowość przyłączenia do sieci oraz obwodów wtórnych i pomocniczych Stacji, a także realizację zadań przy załączeniu zainstalowanych Urządzeń pod napięcie oraz Ruchu Próbnym, (dalej określane jako „Roboty”),

 3. wykona wszystkie pozostałe czynności (nie będące realizacją Dokumentacji Technicznej, Robót i Dostaw) (dalej określane jako „Prace”) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urządzeń na Stacjach, szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do Umowy w tym określone w poniżej w pkt. 5.

 4. współpracę z wykonawcami połączeń zewnętrznych (pierwotnych i wtórnych) Urządzeń oraz dostawcą modułu monitoringu w zakresie przystosowania do zainstalowania na Urządzeniu urządzeń i elementów do tworzenia cyfrowego przesyłu informacji, powiązania Urządzenia z siecią, infrastrukturą Stacji oraz modułem monitoringu autotransformatora,

 5. przeprowadzenie wymaganych Prób Fabrycznych i Prób Pomontażowych Urządzeń oraz ich wyposażenia dodatkowego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy,

 6. dostarczenie Dokumentacji Technicznej w zakresie, i terminach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,

 7. przeprowadzenie przez Zamawiającego inspekcji w miejscu produkcji Urządzeń, zgodnie z § 14 niniejszej Umowy,

 8. przeprowadzenie instruktażu dla personelu Zamawiającego w miejscu zainstalowania Urządzeń („Szkolenie”) w zakresie określonym w §11 Umowy,

 1. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy, w tym wymagania odnośnie Dokumentacji Technicznej określa Załącznik nr 1 do Umowy.

 2. W zakres realizacji Zamówienia wchodzi również wykonanie takiej Dokumentacji Technicznej, Robót i związanych z nimi Prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji Umowy, a które doświadczony wykonawca przy dołożeniu należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności, powinien był przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie Zamówienia, na podstawie Wymogów Prawa, Zasad Wiedzy Technicznej i postanowień wzoru Umowy oraz naprawienie szkód wyrządzonych w związku z realizacją Umowy osobom trzecim lub przez osoby trzecie.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, dotyczących Zamówienia, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 15 % wartości Zamówienia, lub zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 134 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy.

 4. W terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu Wykonawca, w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, przedstawi szczegółowy Harmonogram realizacji Zamówienia, uwzględniający realizację Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowym, stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy.

 5. Przy realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest stosować się do pisemnych poleceń Inżyniera Kontraktu, chyba że powodowałoby to zmianę zakresu Zamówienia lub mogło
  z jakichkolwiek innych przyczyn narazić Zamawiającego albo osoby trzecie na szkodę lub na szkodę ze strony osób trzecich, o czym Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie pisemnie poinformować Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. W razie nie wykonania tego obowiązku Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikające
  z dokonania Dostaw, wykonania Dokumentacji Technicznej, lub prowadzenia Robót i związanych z nimi Prac zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu, w tym także za szkody wyrządzone osobom trzecim lub przez osoby trzecie.

 6. Wykonawca obowiązany jest realizować Umowę zapewniając we własnym zakresie
  i na własny koszt niezbędne Materiały, które odpowiadają jakości wynikającej z wymagań Zamawiającego, Wymogów Prawa i Zasad Wiedzy Technicznej, a także Personel Wykonawcy w odpowiedniej ilości lub zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych podwykonawców.

 7. Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, Robót lub Prac oraz usunięcia Wad, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności a zarazem skoordynować z osobą trzecią czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach wykonawstwa zastępczego nastąpi w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w pierwszej kolejności z Zabezpieczenia zaś w następnej z bieżących płatności należnych Wykonawcy.

 8. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Umowy stosować Sprzęt oraz technologię zapewniające możliwie najszybszy z technicznego punktu widzenia postęp Robót i związanych z nimi Prac i jest obowiązany sporządzić Dokumentację Techniczną o treści zapewniającej możliwość spełnienia powyższego wymagania.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna