Część IV siwz – wzór umowy Umowa nr


§ 4. Wymagania dodatkowe związane z zadaniami, które wymagają informacji dotyczących rozliczeńPobieranie 331.75 Kb.
Strona4/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

§ 4.
Wymagania dodatkowe związane z zadaniami, które wymagają informacji dotyczących rozliczeń


Wykonawca wraz ze zgłoszeniem Odbioru Końcowego Urządzenia dostarczy rozliczenie rzeczowo-finansowe, umożliwiające Zamawiającemu wprowadzenie Urządzeń na majątek jako środek trwały w rozumieniu obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa o rachunkowości.

§ 5.
Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zmiany personelu Wykonawcy


 1. Dla celów realizacji Umowy Zamawiający powołał Inżyniera Kontraktu – [_______].
  z siedzibą w [ ________ ], przy ul
  . [ ________ ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w [ ________ ], [ ___ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS [ ________ ], NIP: [ ________ ], wysokość kapitału zakładowego: [ _________ ] zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony.

 2. Inżynier Kontraktu upoważniony jest do bieżącej koordynacji realizacji
  Umowy i pełni funkcję inspektora nadzoru w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane
  .

 3. Zakres umocowań i uprawnień Inżyniera Kontraktu zawiera Procedura odbioru
  i sprawdzenia technicznego składników majątku sieciowego, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku zmiany umocowań lub uprawnień Inżyniera Kontraktu, Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie pełną informację w powyższym zakresie. Zmiana umocowań lub uprawnień Inżyniera Kontraktu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga akceptacji Wykonawcy. Wszystkie uprawnienia Inżyniera Kontraktu stanowią jednocześnie uprawnienia Zamawiającego i Zamawiający zgodnie ze swoją wolą może wykonywać je samodzielnie komunikując swoją wolę i składając oświadczenia w tym zakresie bezpośrednio Wykonawcy.

 4. Sprawy związane z realizacją Umowy, prowadzić będą:

 1. w imieniu Inżyniera Kontraktu:

[Imię I Nazwisko _________________]; tel. [ ______ ], tel. kom. [ ________ ], e-mail: [ ____________ ].

 1. w imieniu Wykonawcy:

[Imię I Nazwisko _________________]; tel. [ ______ ], tel. kom. [ _______ ], e- mail: [ ____________ ].

 1. Osoba wskazana przez Inżyniera Kontraktu, o której mowa w ust. 4 pkt a), jest upoważniona do reprezentowania Zamawiającego i koordynowania wszystkich spraw związanych z realizacją Umowy bez prawa zmiany Umowy, w tym zakresu rzeczowego, oraz zaciągania zobowiązań finansowych.

 2. Osoba wskazana przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 4 pkt b), jest upoważniona
  do reprezentowania Wykonawcy i koordynowania wszystkich spraw związanych
  z realizacją Zamówienia bez prawa zmiany Umowy, w tym zakresu rzeczowego, oraz zaciągania zobowiązań finansowych.

 3. Wykonawca ma prawo zmienić osobę, o której mowa w ust. 4 pkt b), niezwłocznie powiadamiając o tym Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego na piśmie, bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy.

 4. Inżynier Kontraktu ma prawo zmienić osobę, o której mowa w ust. 4 pkt a), niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i Zamawiającego na piśmie, bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy.

 5. Zamawiający ma prawo zmienić Inżyniera Kontraktu wymienionego w ust. 1, niezwłocznie powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy.

 6. Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie Budowy jest osoba uprawnienia do kierowania Robotami w specjalności odpowiedniej dla zakresu rzeczowego Robót.

 7. Z ważnych powodów Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na Terenie Budowy. Za ważne powody uważa się w szczególności wykonywanie przez daną osobę powierzonych jej lub wynikających z niniejszej Umowy obowiązków z naruszeniem Wymogów Prawa, Zasad Wiedzy Technicznej oraz zasad ustalonych w Umowie.

 8. Zamawiający może też z ważnych powodów żądać zaprzestania wykonywania Dokumentacji Technicznej, Robót i związanych z nimi Prac lub innych obowiązków przez poszczególnych członków Personelu Wykonawcy.

 9. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego, na zasadach wskazanych w art. 392 kodeksu cywilnego od odpowiedzialności odszkodowawczej w razie zgłoszenia roszczeń wobec Zamawiającego przez członków Personelu Wykonawcy związanych ze zgłoszeniem przez Zamawiającego żądania ich zmiany.

 10. Zmiana składu Personelu Wykonawcy, w tym Przedstawiciela Wykonawcy na Terenie Budowy, nie ma wpływu ona terminy realizacji Umowy.

§ 6.
Dokumentacja Techniczna


 1. Dokumentacja Techniczna, w tym Projekty Wykonawcze, będzie podlegała zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego przed rozpoczęciem Prac objętych daną częścią Dokumentacji Technicznej. Poszczególne Dostawy, Prace i Roboty mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie zaopiniowanej pozytywnie odpowiedniej części Dokumentacji Technicznej.

 2. Dokumentacja Techniczna będzie zawierała wykaz opracowań wraz z pisemnymi oświadczeniami Wykonawcy i autorów poszczególnych jej części i osób dokonujących ich sprawdzenia, iż jest ona wykonana zgodnie z Umową, Wymogami Prawa, Zasadami Wiedzy Technicznej oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia stanowić będą integralną część Dokumentacji Technicznej.

 3. Dokumentacja Techniczna opracowana przez Wykonawcę będzie wykonana w języku polskim w formie papierowej oraz formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (opracowanie w formacie edytowalnym - MS Word, MS Excel, MS Project 2007, Visio lub podobnym oraz AutoCad wersja nie starsza niż 2003 rok). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Dokumentację Techniczną w 5 egzemplarzach w formie papierowej i 5 egzemplarzach w formie elektronicznej.

 4. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać stałej weryfikacji poprawności i kompletności wszelkiej dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego i jest zobowiązany zgłaszać Inżynierowi Kontraktu, bez zbędnej zwłoki, konieczność odstępstw od tej dokumentacji
  w trakcie realizacji Umowy i uzgodnić z Inżynierem Kontraktu takie odstępstwa. Zamawiający nie przyjmuje odpowiedzialności za poprawność i kompletność dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy
  i Strony ustalają, iż jej niekompletność lub niepoprawność nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, biorąc pod uwagę, iż Wykonawca, dokładając najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności, jest w stanie wykryć ich niekompletność
  i niepoprawność i uzgodnić z Inżynierem Kontraktu wszelkie konieczne odstępstwa
  od nich, zaś Zamawiający zapewnia, że Inżynier Kontraktu nie będzie uchylać się
  od obowiązku dokonywania takich uzgodnień i będzie go realizować bez zbędnej zwłoki. Każda zmiana przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji nie stanowi podstawy zmiany Umowy, w tym zapisów Harmonogramu Rzeczowego.

 5. W przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy zmian w stosunku do zaopiniowanej pozytywnie przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Dokumentacji Technicznej, zmiany te muszą być uzgodnione z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu w formie pisemnej.

 6. Nie zgłoszenie w toku procedury odbiorów Wad Dokumentacji Technicznej
  i nie stoi na przeszkodzie późniejszemu wykazywaniu takich Wad oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi w zakresie Wad Przedmiotu umowy wynikających z Wad Dokumentacji Technicznej.

 7. Jeśli w Dokumentacji Technicznej, oprogramowaniu Urządzeń, lub innych opracowaniach wykonanych przez Wykonawcę lub na jego zlecenie (łącznie zwanych dalej: utworami) w ramach realizacji Umowy zostaną przez Wykonawcę zawarte elementy, które ze względu na swój charakter będą podlegały ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Wykonawca gwarantuje, że będą to elementy, do których przysługiwać mu będą prawa autorskie majątkowe, lub do ich używania przysługiwać mu będą odpowiednie licencje z prawem udzielania Zamawiającemu sublicencji lub przeniesienia na niego praw z licencji.

 8. Strony uzgadniają, że w ramach Wynagrodzenia, z chwilą zaopiniowania z wynikiem pozytywnym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Dokumentacji Technicznej lub odbioru innej dokumentacji, oprogramowania bądź opracowań, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe lub prawo używania utworów w ramach udzielonych przez Wykonawcę sublicencji bądź powstają na rzecz Zamawiającego odpowiednie licencje bądź następuje przeniesienia praw z licencji, bez ograniczeń terminowych, na następujących zasadach:

  1. przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji lub zapewnienie praw
   z licencji następuje w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym prawo do:

    1. wielokrotnego wykorzystania dzieł bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia,

    2. utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
     w częściach lub całości oraz do wprowadzania do pamięci komputera

    3. obrotu egzemplarzami, na których utrwalono utwór - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem

    4. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
     w sieci internet i intranet, na nośnikach magnetycznych, kompaktowych
     i cyfrowych oraz audiowizualnych, rejestrowanych wszelkimi technikami,
     w tym technikami zapisu magnetycznego i cyfrowego;

    5. w stosunku do oprogramowania - prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także prawo do tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała oraz prawo do rozpowszechniania,
     w tym użyczenia lub najmu, oprogramowania lub jego kopii;

wraz z prawem do rozporządzania prawami do egzemplarzy utworu oraz prawami autorskimi majątkowymi do utworu na wszystkich wskazanych wyżej polach eksploatacji, korzystania z utworu w całości lub w wybranej części, wykonywania praw zależnych, zezwalania na wykonywanie praw zależnych, korzystania z praw zależnych, dokonywania skrótów utworów, udzielania licencji lub sublicencji osobom trzecim.

  1. Zamawiający, bądź osoby trzecie w imieniu Zamawiającego, będzie mógł, stosownie do swoich potrzeb i wymagań, bez odrębnego wynagrodzenia dla Wykonawcy jak i autorów oraz osób dokonujących sprawdzenia, swobodnie dokonywać wszelkich zmian, uzupełnień, aktualizacji i przetworzeń w utworach, jeśli zmiany te będą zgodne z Wymogami Prawa, i korzystania z takich zmian.

 1. Wykonawca zapewnia, że do chwili przejścia praw autorskich majątkowych
  na Zamawiającego autorzy wszelkich utworów oraz osoby dokonujące sprawdzeń:

  1. wyrażą zgodę na dokonywanie w utworach przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego wszelkich uzasadnionych zdaniem Zamawiającego zmian
   i zobowiązanie do akceptowania takich zmian, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli wprowadzenie zmian zostanie dokonane zgodnie z Wymogami Prawa;

  2. wyrażą zgodę na korzystanie z utworów przez Zamawiającego łącznie ze zmianami dokonanymi przez osoby trzecie w sytuacji określonej w punkcie 10.1 powyżej, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz/lub autorów poszczególnych utworów oraz/lub osób dokonujących sprawdzeń;

  3. zrzekną się prawa zezwalania na korzystanie z utworów ze zmianami.

 2. W przypadku powierzenia wykonywania całej lub części Dokumentacji Technicznej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego Wykonawca zapewni przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub uzyskanie prawa używania utworów w ramach sublicencji bądź powstania na rzecz Zamawiającego odpowiednich licencji bądź przeniesienia praw z licencji, bez ograniczeń terminowych, na zasadach wskazanych w ust. 8 i ust. 9 powyżej.

 3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie Wady Dokumentacji Technicznej i wynikającą z nich zwłokę w realizacji Umowy.

 4. Wykonawca zwolni Zamawiającego na zasadach określonych w art. 392 kodeksu cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz podmiotów, które zgłosiły wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia ich praw autorskich majątkowych lub praw z licencji
  i sublicencji w związku z realizacją Zamówienia w ten sposób, iż pokryje wszelkie ich roszczenia, zasądzone prawomocnymi orzeczeniami od Zamawiającego lub ustalone
  w ramach ugód zawartych przez Zamawiającego za uprzednią zgodą Wykonawcy,
  a ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

  1. przystąpić po stronie Zamawiającego do negocjacji z takimi podmiotami dotyczących ewentualnej ugody w sprawie należnych im kwot;

  2. przystąpić w trybie przewidzianym przepisami prawa do postępowań sądowych
   z powództw tych podmiotów przeciwko Zamawiającemu;

  3. zwrócić Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki Zamawiającego związane z prowadzeniem negocjacji i postępowań sądowych,
   w tym koszty zastępstwa procesowego.

 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie własności przemysłowej osób trzecich, projektów przemysłowych, znaków handlowych, marek lub innych dóbr osób trzecich chronionych zgodnie z Wymogami Prawa, zaś w przypadku ich naruszenia jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności
  na zasadach wskazanych w ust. 12 powyżej.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna