Część IV siwz – wzór umowy Umowa nrPobieranie 331.75 Kb.
Strona5/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

§ 7.
Teren Budowy


 1. Protokolarne przekazania Wykonawcy Terenu Budowy następuje przy udziale Inżyniera Kontraktu oraz odpowiedniej Spółki Obszarowej. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Teren Budowy może być przekazywany Wykonawcy przez podmiot trzeci odpowiedzialny za budowę lub rozbudowę Stacji – w takim przypadku przekazania dokona ten podmiot trzeci przy udziale Inżyniera Kontraktu oraz odpowiedniej Spółki Obszarowej. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy następować będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Teren Budowy będzie przekazywany Wykonawcy częściowo, osobno dla każdej Stacji. Postanowienia Umowy dotyczące Terenu Budowy stosują się odpowiednio do części Terenu Budowy przekazywanej Wykonawcy przez Spółkę Obszarową.

 2. Po przejęciu Terenu Budowy, Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalno-biurowe dla potrzeb własnych.

 3. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia Terenu Budowy, osób upoważnionych do przebywania na Terenie Budowy, a także mienia związanego
  z realizacją Przedmiotu Umowy przed wszelkimi szkodami, w tym powstałymi wobec osób trzecich lub ze strony osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji Umowy aż do dnia protokolarnego zwrotu Terenu Budowy Spółce Obszarowej lub podmiotowi trzeciemu odpowiedzialnemu za budowę lub rozbudowę Stacji za stan bezpieczeństwa na Terenie Budowy. W tym celu Wykonawca zapewni m.in.:

 1. zgodny z przepisami stały nadzór inspektora BHP na Terenie Budowy,

 2. przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnień, dokumentów
  i warunków niezbędnych do zapewnienia ciągłego zaopatrzenia Terenu Budowy
  w energię elektryczną, wodę i połączenia telekomunikacyjne oraz do prawidłowej gospodarki odpadami od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do dnia Odbioru Końcowego Urządzenia oraz do pokrywania kosztów z tym związanych.

 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowany na Terenie Budowy Sprzęt oraz używane technologie były zgodne z Wymogami Prawa i Zasadami Wiedzy Technicznej

 3. Od chwili protokolarnego przejęcia Terenu Budowy przez Wykonawcę do chwili protokolarnego zwrotu Terenu, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za:

 1. szkody powstałe na Terenie Budowy oraz związane z oddziaływaniem Robót
  i związanych z nimi Prac na osoby trzecie (w szczególności posiadaczy nieruchomości przyległych) i środowisko naturalne,


 2. ochronę zinwentaryzowanych bądź nie zinwentaryzowanych instalacji i urządzeń podziemnych i naziemnych objętych Terenem Budowy oraz będących w jego bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim Roboty i związane z nimi Prace mogą
  na nie oddziaływać,


 3. nadzór i zabezpieczenie Urządzeń przechowywanych na Terenie Budowy.

 1. W okresie realizacji Robót i związanych z nimi Prac Wykonawca zadba, aby Teren Budowy pozostawał wolny od wszelkich przeszkód w prowadzeniu Robót, a także
  o to, aby nie były na nim składowane zbędne Urządzenia i Materiały oraz Sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z Terenu Budowy wszelkie śmieci, odpady lub pozostałości po realizowanych Robotach zgodnie z Wymogami Prawa.

 2. Od chwili protokolarnego przejęcia Terenu Budowy do chwili o protokolarnego zwrotu Terenu Budowy Wykonawca ponosi w pełnym zakresie ryzyko szkód i utraty (w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia) w Sprzęcie, Urządzeniach i Materiałach, Robotach w toku oraz wszelkich rezultatach przeprowadzonych Robót i związanych z nimi Prac.

 3. Najpóźniej w terminie 14 dni od zgłoszenia Urządzenia do Odbioru Końcowego Urządzenia Wykonawca oczyści i usunie z Terenu Budowy swój Sprzęt, i zbędne Materiały, odpady i inne pozostałości po Robotach oraz uporządkuje Teren Budowy i przygotuje go do przekazania.

 4. W okresie realizacji Umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących
  z Terenem Budowy nieruchomości oraz ulic i dróg dojazdowych w zakresie zanieczyszczeń wynikających z prowadzonych Robót. Niestosowanie się do zaleceń Inżyniera Kontraktu w tym zakresie skutkować będzie zleceniem przez Inżyniera Kontraktu utrzymania czystości na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie
  w ramach wykonawstwa zastępczego.

§ 8.
Wymagania jakościowe, Staranność wykonania


 1. Wszystkie Urządzenia i Materiały muszą być:

 1. nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, zgodne z wymogami określonymi
  w Umowie, w tym zgodne z Wymogami Prawa i Zasadami Wiedzy Technicznej,
  w szczególności zgodne z Polską Normą PN-E-04700, zgodne z wymogami określonymi w Dokumentacji Zamawiającego, o jakości nie niższej niż określona w Dokumentacji Technicznej zaopiniowanej pozytywnie przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przed ich produkcją i montażem lub zastosowaniem, w terminie pozwalającym na ich zaakceptowanie, przesłać Inżynierowi Kontraktu oraz Komisji Odbioru do akceptacji wyczerpującą informację określającą proponowane Urządzenia i Materiały. Odstępstwa od tych zasad wymagają pisemnej akceptacji Inżyniera Kontraktu i Komisji Odbioru.

 2. opatrzone opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zaświadczeniami, poświadczeniami jakości, dopuszczeniami do użycia, certyfikatami, aprobatami technicznymi, atestami oraz innymi dokumentami wynikającymi z Wymogów Prawa,

 3. poddawane próbom, testom i badaniom zgodnym z Wymogami Prawa i Zasadami Wiedzy Technicznej, w szczególności wymaganym przez Polskie Normy, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na Terenie Budowy lub innych uzgodnionych przez Strony miejscach. W celu przeprowadzenia próby, testu lub badania na Terenie Budowy, Wykonawca, na swój koszt, zapewni obsługę, dopływ energii, paliwo, Sprzęt oraz inne instrumenty niezbędne do przeprowadzenia badania. Wyroby Budowlane, w stosunku, do których Inżynier Kontraktu lub Komisja Odbioru zażądał przeprowadzenia prób, testów lub badań, nie mogą zostać wykorzystane przed zaakceptowaniem ich przez Inżyniera Kontraktu i Komisję Odbioru.

 1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować poddawane próbie, testowi lub badaniu Materiały, a także zapewnić na własny koszt wszelkie niezbędne do tego celu dokumenty, usługi, surowce i sprzęt pomiarowy.

 2. Termin i miejsce wykonania prób, testów lub badań Materiałów, Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inżynierem Kontraktu z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności Inżyniera Kontraktu w uzgodnionym terminie, Wykonawca może przeprowadzić zaplanowaną próbę, test lub badanie samodzielnie, chyba że otrzyma inne polecenie od Inżyniera Kontraktu. Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie wyników prób, testów lub badań.

 3. Jeżeli w ustalonym zgodnie z ust. 3 terminie i miejscu okaże się, że Materiały nie zostały przygotowane do wykonania próby, testu lub badania, Wykonawca niezwłocznie zwróci Inżynierowi Kontraktu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z przybyciem w umówione miejsce, przy czym dopuszcza się możliwość ich potrącenia z Wynagrodzenia na wniosek Inżyniera Kontraktu.

 4. Koszty przeprowadzenia wszelkich prób, testów oraz badań ponosi Wykonawca.

 5. Przy różnicach zdań dotyczących cech Materiałów oraz urządzeń, dla których istnieją procedury kontrolne wskazane w ust. 1 pkt c) powyżej, a także w sprawach dotyczących dopuszczalności lub przydatności metod lub Sprzętu wykorzystywanego przy przeprowadzaniu prób, testów i badań, każda ze Stron może zlecić wykonanie próby, testu lub badania do urzędowo uznanego lub zaakceptowanego przez Strony zakładu badawczego. Jego ustalenia są wówczas obowiązujące dla Stron, a koszty ponosi Strona, której stanowisko zostało podważone.

 6. Materiały nie spełniające wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej, muszą zostać usunięte z Terenu Budowy przez Wykonawcę. Jeżeli to nie nastąpi, mogą zostać usunięte na polecenie Inżyniera Kontraktu na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie w ramach wykonawstwa zastępczego.

 7. Wykonawca obowiązany jest do dnia protokolarnego przekazania Terenu Budowy
  do zabezpieczenia Urządzeń i rezultatów przeprowadzonych Robót i związanych z nimi Prac, przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. W razie zaniedbania tego obowiązku Zamawiający może wstrzymać się z przystąpieniem do protokolarnego przekazania Terenu Budowy aż do chwili usunięcia skutków szkodliwego wpływu warunków atmosferycznych.

 8. Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu wraz ze zgłoszeniem do Odbioru Końcowego Urządzenia, o ile nie przekazał wcześniej, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zaświadczenia, poświadczenia jakości, dopuszczenia do użycia, atesty, świadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty wynikające
  z Wymogów Prawa dotyczące zainstalowanych Materiałów i Urządzeń wraz z instrukcjami obsługi, eksploatacji oraz wszelkie inne niezbędne dokumenty.

 9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę z najwyższą starannością,
  z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna